ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/344

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 245/ 25.7.92 «Περί του στιγμιαίου κρατικού λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού» (ΦΕΚ 135/Α/6.8.92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 245/ 1992 (ΦΕΚ 135 Α) καταργείται.
2.  
  Το εδάφιο ζ της ίδιας ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τους λόγους λύσης της σύμβασης
3.  
  Τα εδάφια δ, ε, στ, ζ*, η, και θ της ίδιας παραγράφου 2 αριθμούνται εφεξής ως γ, δ, ε, στ, ζ και η αντίστοιχα
4.  
  Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 1967/1991 (ΦΕΚ 149 Α).
 • Την υπ αριθμ. 5066/1992 εισήγησητης Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ).
 • Το υπ αριθμ. 245/25.7.1992 Προεδρικό Διάταγμα «Περί του στιγμιαίου κρατικού λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού». (ΦΕΚ 135 Α).
 • Την υπ αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β/14.8.92).
 • Την υπ αριθμ. 454/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182 1992
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Διαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό ψόρο κατάνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1991/1967 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/245 1992