ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/347

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 404/18.9.1991 «Αύξηση των εφάπαξ βοηθημάτων που χορηγεί το Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ως και αύξηση των ετησίων εισφορών των μελών του» (Α 144).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 404/18.9.1991 (Α 144), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το πλήρες εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται από το Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στους ασφαλισμένους του οι οποίοι εξέρχονται από το επάγγελμα για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων ασφάλισης, καθορίζεται ως ακολούθως 1 Πα τους ασφαλισμένους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων Γ και Δ τάξης ως και τους μετόχους υπαλλήλους του Ταμείου και των Εργοληπτικών Οργανώσεων κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία 15 χρόνια και πάνω, σε δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα (2.546.050). 2 Για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου σε δραχμές δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.177.750) .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 περιπτώσεις α, αα, ββ του άρθρου 4 του Ν.Δ. 75/ 1946 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 1276/1982 και ισχύει μετά την τροποποίηση της με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 404/18.9.1991 (Α 144) αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) Ετήσιες εισφορές των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, οι οποίες καθορίζονται ως εξής αα) Για τους Εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Α και Β τάξης δραχμές οκτώ χιλιάδες (8.000) το χρόνο ββ) Για τους Εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Γ και Δ τάξης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) το χρόνο .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 1 που ισχύουν από 1.1.1992. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος· διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 75/1946 (Α 261).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1276/1982 (Α 100).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/3.3.1988 (Α 46).
 • Τ:ς διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (Α 49) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντιστοίχως με τα άρθρα 7 του Ν. 1275/1982 (Α 100) και 43 του Ν. 1469/1984 (Α 111).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Την Υ.1540/1991 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 4η/18.3.1992 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που λήφθηκε κατά τις 289/ 3.12.1991 και 117/20.4.1992 συνεδριάσεις του.
 • Την 318/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/75 1946
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
: Τροποποΐηση του ἁρθρου 1 παρ. 1 και του 2 του Π. Α/τος 278/20.8.1990 «Άύξηση των εφάπαξ βοηθηµάτων που χορηγεί το Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, ως χαι αύξηση των ετησίων ειαφορών των µελών του» (Α. 11%η,. 1991/404 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της περί του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας. 1994/273 1994