ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/348

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 11 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αμαλιάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνονται οι από 19.12.1990 και 21.5.1992 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδος, με τις οποίες τροποποιείται ως εξής η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας που κυρώθηκε με το Β.Δ. 16/1950 (Φ [...]"
3.  
    Βασικός συντελεστής για την εξεύρεση και καταβολή του προσδιοριζόμενου εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται προς τα μέλη, ορίζεται από 1.1.1991 το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών και από 1.1.1992 το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (66.700) δραχμών. Ο συντελεστής αυτός αποτελεί μέτρο εξεύρεσης και καταβολής κάθε άλλου βοηθήματος ή άλλης παροχής που παρέχεται ή χορηγείται προς τα μέλη κατά τους ορισμούς του Καταστατικού». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (ΦΕΚ 390 τ.Α) «περί ιδρύσεως Ταμείου Προνοίας παρ εκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω».
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 «περί διατάξεων τινών αφορωσών την περί Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Νομοθεσίαν» (ΦΕΚ 203 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ 102 τ.Α·).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (ΦΕΚ 49 τ.Α-) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντιστοίχως με τα άρθρα 7 του Ν. 1275/1982 (ΦΕΚ 100 τ.Α-) και 43 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 τ.Α).
  • Την Υ 1540/1991 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 754 τ.Β).
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 5η/1.4.92 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
  • Την 362/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/87 1936
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία