ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/349

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Κλάδου Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορισμός προσόντων διορισμού τους, σύσταση οργανικών θέσεων και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση νέου κλάδου και προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών"
1.  
  Συνιστάται Κλάδος εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού ορίζεται σε εννιακόσιες εβδομήντα δύο (972)
3.  
  Προσόν εισόδου στον κλάδο είναι η κατοχή πτυχίου του Τμήματος Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ισοτίμου και αντιστοίχου Τμήματος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο
4.  
  Οι οργανικές θέσεις της παρ. 2 καλύπτονται με διορισμό και μετάταξη κατά τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες τους τοποθετούν σε κενές οργανικές θέσεις δημοτικών σχολείων της περιφέρειας τους ύστερα από πρόταση του οικείου Συμβουλίου
Άρθρο 2
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί του συνιστώμενου με την παρ. 1 του άρθρου 1 κλάδου, ακολουθούν το ωράριο που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν πλήρες ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, δύναται να διατίθενται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας πόλεως, της ίδιας κοινότητας ή όμορου, του ίδιου Δήμου ή όμορου για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητας τους και για τη συμπλήρωση ωραρίου
3.  
  Η ανωτέρω διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης
Άρθρο 3 "Οι συνιστώμενες1 με το άρθρο 1 του παρόντος θέσεις του Κλάδου Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατανέμονται σε Δημοτικά σχολεία, ανά μία, ως ακολούθως: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 9ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 140ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 133ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 115ο ΔΣ ΑΘΗΝ [...]"
1.  
  Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 300.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 2.300.000.000 δρχ. για τα επόμενα οικονομικά έτη.
2.  
  Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 300.000.000 δρχ. στον ειδικό φορέα 19-710 και στον ΚΑΕ 5214. Ακροτελεύτιο άρθρο κάλυψη δαπάνης.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α).
 • Την αριθμ. Τ1847/1078399/1182/0001/14.8.92 (ΦΕΚ 525 τ.Β 1992) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
 • Την αριθμ. 466/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Τ1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Τ1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985