ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής; Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών και Έρευνας."
1.  
  Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται Γενική Γραμματεία Ζωϊκής και Αλιευτικής Παραγωγής, κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, συνιστάται μία θέση μετακλητού- Γενικού Γραμματέα με βαθμό Ιο της κατηγορίας ειδικών θέσεων
3.  
  Στην ανωτέρω Γενική Γραμματεία εντάσσονται οι υφιστάμενες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. γ, η και θ του Π.Δ. 356/1990 (Α 143) Γενικές Διευθύνσεις:.
 1. Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων αυτής
  • Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
 2. Γενική Διεύθυνση Αλιείας που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας
  • Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων
  • Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής, όπως αυτή συνεστήθη με το άρθρο 1 του Π.Δ. 398/1980 (Α159) και υπάγεται στην πιο πάνω Γενική Διεύθυνση.
 3. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
  • Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντιλήψεως, Φαρμάκων και Εφαρμογών όπως αυτές συνεστήθησαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 455/1990 (Α 174) και υπάγονται στην πιο πάνω Γενική Διεύθυνση.
  • Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
 4. Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας που συγκρπτείται από τις Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών, όπως αυτή αναμορφώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 398/1990 (Α 159), με εξαίρεση το Τμήμα Ενημερώσεως Αγροτικού Πληθυσμού που μεταφέρεται και υπάγεται στον Υπουργό Γεωργίας.
  • Διεύθυνση Ερευνας, όπως αυτή αναμορφώθηκε με το άρθρο 2 περ. ηη του Π.Δ. 352/1991 (Α 124).
  • Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, η Διεύθυνση αυτή συνεστήθη με το άρθρο 1 του Π.Δ. 398/1990 (Α 159) και υπάγεται στην πιο πάνω Γενική Διεύθυνση.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Την εισήγηση για τη χάραξη και την εποπτεία της εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής στους τομείς της Ζωικής και αλιευτικής παραγωγής της χώρας, της προστασίας υγείας των ζώων, της προστασίας της δημόσιας υγείας από τις ασθένειες των ζώων, των Γεωργικών Εφαρμογών, της Έρευνας, της Χωροταξίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος καθώς και της μελέτης και οργάνωσης της Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας. β. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων και των υπαγομένων σ αυτές Διευθύνσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας. Στη Γενική Γραμματεία Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, υπάγονται οι κατωτέρω υπηρεσίες και το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτές: α) Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. γ) Οι Γενικές Διευθύνσεις που εντάσσονται σ αυτή με το άρθρο 1 του παρόντος και οι Διευθύνσεις που υπάγονται σ αυτές.
Άρθρο 4 "Σύσταση Θέσεων"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, συνιστώνται: α) Μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 1943/1991). β) Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για το Γραφείο Γενικού Γραμματέα (άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985).
Άρθρο 5 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  α) Η Γενική Γραμματεία Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εποπτευομένων Οργανισμών που συνεστήθη με το Π.Δ. 465/1989/Α 202) καταργείται. β) Οι Διευθύνσεις, Αγροτικού Συνεταιρισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων που συνεστήθησαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 235/1990 (Α 91) που υπήγοντο σ αυτή διατηρούνται. γ) Το προσωπικό των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας εξακολουθεί και υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Γεωργίας. δ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του άρθρου 3 υποστηρίζονται στην εκπλήρωση του έργου τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες Διατάξεις Καταργούνται οι πιο κάτω διατάξεις:"
1.  
  α) Τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 465/1989 (Α 202) «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εποπτευομένων Οργανισμών». β) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 235/1990 (Α 91) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187).
Άρθρο 7
1.  
  Ή ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137). β) Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Ελεγχος στη δημόσια διοίκηση, Πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» Α (195).
 • Την 596/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/398 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/465 1989
Συµπλήρωση τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ/τος 402/…… 1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α' 187). 1990/235 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/356 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/398 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/455 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/352 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας, Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας. 2002/227 2002