ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/350

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές Διατάξεις Άρθρο Άρθρο 1 Αποστολή και προορισμός της Σχολής 1.Η Ναυτική Σχολή Πολέμου (Ν.Σ.Π.) είναι Σχολή επιτελικής εκπαιδεύσεως και μεταπτυχιακής επιμορφώσεως των Αξιωματικών του Π.Ν. στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική. 2.Στη Ν.Σ.Π. δύνανται να φοιτούν και Αξιωματικοί των λοιπών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί του Ναυτικού, σε περιορισμένο αριθμό, όπως ορίζεται εκάστοτε από ΓΕΝ. 3.Η αποστολή της Ν.Σ.Π. είναι: Να παρέχει επιτελική εκπαίδευση και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική, με σκοπό την προαγωγή της ικανότητος των Σπουδαστών στη λήψη ορθών αποφάσεων, την κατάλληλη κατάρτιση τους για την εκτέλεση Επιτελικών και Διοικητικών καθηκόντων σ όλη την κλίμακα της ιεραρχίας ως και την ανάληψη υπό των Μαχίμων Αξιωματικών της διοικήσεως Ναυτικών Δυνάμεων. 4.Η Ν.Σ.Π. ως εκ της αποστολής της, είναι ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας σε θέματα Ναυτικής Επιστήμης και Στρατηγικής. Άρθρο 2 1.Η Ν.Σ.Π. είναι ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία, υπαγόμενη απ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), ή όπως αποφασίζεται από ΥΕθΑ. 2.Η Ν.Σ.Π. εδρεύει στη Διοίκηση Βοτανικού και εξυπηρετείται στρατονομικά απ αυτήν. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο είναι δυνατή η μεταστέγαση της Ν.Σ.Π. σε άλλο χώρο, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΝ και κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ). Άρθρο 3 1.Για την εκπλήρωση της αποστολής της, στην ΝΣΠ λειτουργούν δύο επιμέρους Σχολεία, το Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) και το Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ), με ξεχωριστούς κύκλους σπουδών, οι οποίοι αθροιστικά συνιστούν ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. 2.Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ). ά. Στο ΣΕΑΝ φοιτούν υποχρεωτικά όλοι οι Μάχιμοι - Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξιωματικοί καθώς και ορισμένος αριθμός Αξιωματικών Υγειονομικού, απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών (ΣΑΝ), βαθμού Υποπλοιάρχου. Επίσης στο ΣΕΑΝ δύναται να φοιτά και περιορισμένος αριθμός Αξιωματικών των λοιπών Κλάδων των Ε.Δ. και του Λ.Σ. καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί κατά προτίμηση του αυτού βαθμού, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες. 1)Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί του ΣΕΑΝ είναι: (1) Η προαγωγή της ικανότητας των Σπουδαστών να παράγουν σωστή επιτελική εργασία δια της εφαρμογής ενιαίων διαδικασιών και μεθόδων λήψεως ορθών αποφάσεων. (2) Η βελτίωση της ικανότητος των Σπουδαστών για μελέτη, έρευνα, συγγραφή και παρουσίαση επιτελικών εργασιών. (3) Η βελτίωση των γνώσεων των Σπουδαστών επί των αρχών και των συγχρόνων αντιλήψεων οργανώσεως και διοικήσεως. (4) Η ενημέρωση τους επί του θεσμικού πλαισίου και της οργανώσεως του ΝΑΤΟ, καθώς και επί των βασικών διαδικασιών διασυμμαχικής συνεργασίας. (5) Η πληρέστερη γνώση του παγκοσμίου περιβάλλοντος δια ενημερώσεως τους επί των διεθνών σχέσεων και των Συμμαχιών που επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των Ναυτικών Δυνάμεων. (6) Η ενημέρωση τους επί εθνικών θεμάτων ως και θεμάτων που επηρεάζουν την άμυνα της χώρας. (7) Η εισαγωγή στη στρατηγική και η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της θαλάσσιας ισχύος και της Ναυτικής Στρατηγικής, όπως επίσης και η συσχέτιση αυτών με τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατιωτικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πολιτική εθνικής αμύνης. 2)Επί πλέον, για τους Μάχιμους Αξιωματικούς, οι ειδικοί αντικειμενικοί σκοποί του ΣΕΑΝ είναι η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητος τους στην επιχειρησιακή σχεδίαση, οργάνωση και έλεγχο των ναυτικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στην τακτική συγκρότηση, ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Ναυτικών Δυνάμεων και των μέσων υποστηρίξεως αυτών. 3.Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ) 1)Στο Σχολείο Πολέμου Ναυτικού φοιτούν Μάχιμοι Αξιωματικοί και αριθμός Μηχανικών, Οικονομικών και Υγειονομικών Αξιωματικών όπως καθορίζεται από το ΑΝΣ. Η φοίτηση γίνεται στον βαθμό του Πλωτάρχου ή στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων και εφόσον οι Αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το προηγούμενο Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών (ΣΕΑΝ) της Ν.Σ.Π. Στο ΣΠΝ δύνανται να φοιτούν και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί των λοιπών κλάδων των Ε.Δ., του Λ.Σ. καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί του Ναυτικού κατά προτίμηση απόφοιτοι του ΣΕΑΝ. Της φοιτήσεως στο ΣΠΝ αποκλείονται Αξιωματικοί ειδικών κατηγοριών (ΕΟΘ-ΥΞ). β. Οι αντικειμενικοί σκοποί του Σ.Π.Ν. είναι: (1) Η συνέχιση και συμπλήρωση των σπουδών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και ΣΕΑΝ στους τομείς της Ναυτικής Επιστήμης και Στρατηγικής. (2) Η σπουδή της σχέσεως και της αλληλεπιδράσεως της στρατηγικής και της πολιτικής. (3) Η σπουδή της Στρατηγικής. Ναυτική Στρατηγική - Στρατηγική θεώρηση σημαντικών ιστορικών περιόδων και μεγάλων συγκρούσεων. (4) Η βαθύτερη κατανόηση της πολιτικής Εθνικής Αμύνης και των παραγόντων που την επηρεάζουν. (5) Η βελτίωση της ικανότητος των Σπουδαστών για την διατύπωση εισηγήσεων και την λήψη ορθών αποφάσεων επί θεμάτων επιχειρησιακής σχεδιάσεως, συνθέσεως και διοικήσεως καθώς και για την εκτέλεση διευθυντικών καθηκόντων σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. (6) Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα εθνικά συμφέροντα και οι Στόχοι Εθνικής Αμύνης, επηρεάζουν τις επιλογές για την βέλτιστη δομή των Ναυτικών Δυνάμεων. (7) Η ενημέρωση επί των διαδικασιών των σχετικών με την κατανομή των εθνικών πόρων στις Ένοπλες Δυνάμεις και την πρόσκτηση Αμυντικού υλικού. (8) Η προαγωγή της ικανότητος των Σπουδαστών στην σχεδίαση και έλεγχο συνδυασμένων/μεικτών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας δια της σχεδιάσεως και διεξαγωγής πολεμικών παιγνίων. (9) Η μελέτη και ανάλυση θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Σχέσεις - Διεθνείς Οργανισμούς - Συμμαχίες. (10) Η εκτέλεση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων σε μεγάλους σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σε στρατηγικής σημασίας χώρους (αμυντικές περιοχές, βιομηχανίες, μεγάλες ενεργειακές μονάδες), ιδρύματα μελετών, πολιτιστικά ιδρύματα κ.τ.λ. για τη συμπλήρωση της αντιστοίχου θεωρητικής εκπαιδεύσεως τους. Επίσης οι επισκέψεις σι συμμαχικά Στρατηγεία και Σχολές Πολέμου της αλλοδαπής ως και σε χώρες ιδιαίτερου εθνικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 4 . Γενικές αρχές εκπαιδεύσεως. Διαίρεση του κύκλου σπουδών κατά τομείς 1.Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στα ΣΕΑΝ και ΣΠΝ υλοποιείται σύμφωνα με τους αντιστοίχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως (Κ.Ε.) καθώς και τις ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΓΕΝ. Τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως κατανέμονται στους ακόλουθους τομείς κατά σχολεία: 1)Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) (1) Τομεύς «Α»: Επιχειρησιακή Σχεδίαση - Οργάνωση και Ελεγχος Ναυτικών Επιχειρήσεων. (Φοιτούν μόνο Μάχιμοι). (2) Τομεύς «Β»: Εισαγωγή στην Στρατηγική - θαλάσσια ισχύς. Ειδικότερα για τον τομέα «Β» προβλέπεται μικρή επιπλέον περίοδος για Αξιωματικούς Μηχανικούς, Οικονομικούς και Υγειονομικούς για εκπαίδευση των επί θεμάτων Διοικητικής Μερίμνης (Δ.Μ.) του τομέως «Α» όπως προβλέπεται στον οικείο Κ.Ε. (3) Τομεύς «Γ»: Διοίκηση - Επιτελικά. (4) Τομεύς «Δ»: Εθνική άμυνα - Εθνική πολιτική - Διεθνείς Σχέσεις - Συμμαχώ· (5) Τομεύς «Ε»: Περιβάλλον - Οικονομία - Εθνικά θέματα και θέματα Ειδι-· κού Ενδιαφέροντος. 2)Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ) (1) Τομεύς «Α»: Μεθοδολογία λήψεως αποφάσεων - Αμυντική πολιτική και ασφάλεια. (2) Τομεύς «Β»: Στρατηγική και Πολιτική - Διεθνείς Σχέσεις. (3) Τομεύς «Γ»: Στρατηγική ανάπτυξη Ε.Δ. - Ναυτικές Επιχειρήσεις. (4) Τομεύς «Δ»: Εθνικά θέματα - θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 2.Στα αντικείμενα διδασκαλίας των τομέων Σπουδών των Σχολείων της Ν.Σ.Π., κατόπιν εγκρίσεως ΓΕΝ, δύνανται να περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα ή τομείς, ανάλογα με τις εξελίξεις στα θέματα ενδιαφέροντος της Ν.Σ.Π. 3.Εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος για τα δύο Σχολεία, δύνανται κατά την κρίση του Διοικητού Ν.Σ.Π., να πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του συνόλου των Σπουδαστών της Ν.Σ.Π. 4.Οι εκάστοτε φοιτούντες Αξιωματικοί στο ΣΕΑΝ ή το ΣΠΝ αποτελούν μία εκπαιδευτική σειρά, η οποία χαρακτηρίζεται από: 1)Την ένδειξη ΣΕΑΝ ή ΣΠΝ. 2)Έναν αριθμό που είναι ο αύξων αριθμός του αντιστοίχου σχολείου, αρχής γενομένης από της ενάρξεως λειτουργίας του πρώτου σχολείου. 3)Το έτος ενάρξεως της εκπαιδευτικής περιόδου (π.χ. ΣΕΑΝ 1/92 ή ΣΠΝ 2/96). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Οργάνωση - Προσωπικό Άρθρο 5 Οργάνωση - Διάρθρωση της Ν.Σ.Π. Για την αποδοτική λειτουργία της, η Ν.Σ.Π. διαρθρώνεται ως ακολούθως: α. Διοίκηση, β. Διεύθυνση Σπουδών. γ. Διευθύνσεις ΣΕΑΝ, ΣΠΝ και Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης (ΔΜ). δ. Τμήματα εκπαιδεύσεως ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. ε. Τμήματα Μελετών ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. στ. Τμήματα Διοικήσεως και Διοικητικής Μερίμνης. Άρθρο 6 1.Το προσωπικό της Ν.Σ.Π. διαιρείται σε Διοικητικό και Εκπαιδευτικό και στελεχώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, Τμήματα και θέσεις σύμφωνα με την διάρθρωση της Σχολής και όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της ΝΣΠ (ΚΟΛ), ως ακολούθως: 1)Το Διοικητικό Προσωπικό αποτελείται από τους: (1) Διοικητή Ν.Σ.Π. Ανώτατο Μάχιμο Αξιωματικό. (2) Υποδιοικητή Ν.Σ.Π. Μάχιμο Πλοίαρχο, ο οποίος ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Διευθυντού Σπουδών. (3) Διευθυντή Διοικήσεως - ΔΜ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη. (4) Το Ανώτερο και Κατώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που στελεχώνει τις Γραμματείες, τα Τμήματα, τα Γραφεία, τη Βιβλιοθήκη και τις λοιπές Υπηρεσίες της Ν.Σ.Π. όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (Π.Ο.Υ.). 2)Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό αποτελείται από τους: (1) Διοικητή της Ν.Σ.Π. Ανώτατο Μάχιμο Αξιωματικό. (2) Διευθυντή Σπουδών Μάχιμο Πλοίαρχο, ο οποίος ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Υποδιοικητού ΝΣΠ. (3) Διευθυντή του ΣΕΑΝ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο. (4) Τμηματάρχη εκπαιδεύσεως του ΣΕΑΝ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη. (5) Τμηματάρχη μελετών του ΣΕΑΝ Μάχιμο Αρχιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη. (6) Επιτηρητή Μαχίμων Σπουδαστών του ΣΕΑΝ Πλωτάρχη Μάχιμο. (7) Επιτηρητή Μηχανικών Σπουδαστών του ΣΕΑΝ Πλτάρχη (Μ). (8) Επιτηρητή Οικονομικών Σπουδαστών του ΣΕΑΝ Πλωτάρχη (Ο). (9) Διευθυντή του ΣΠΝ Μάχιμο Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο. (10) Τμηματάρχη Εκπαιδεύσεως του ΣΠΝ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο. (11) Τμηματάρχη Μελετών του ΣΠΝ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο. 2.Στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό περιλαμβάνεται το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), ως ακολούθως: 1)Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) που καλύπτει τα εξής αντικείμενα εκπαιδεύσεως: (1) Στρατηγικών Σπουδών. (2) Διπλωματικής Ιστορίας - Διεθνών Σχέσεων. (3) Διευθυντικής - Επιχειρησιακής Ερεύνης. (4) Ιστορίας. 2)Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τους επιστημονικούς συνεργάτες και εκτάκτους διαλεκτές που παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητος ή ιδιότητος τους ως ακολούθως: (1) Προσωπικότητες του δημοσίου βίου, μέλη του διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ, προϊστάμενοι και ανώτερα στελέχη μεγάλων οργανισμών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Ανώτεροι ή Ανώτατοι υπάλληλοι Υπουργείων καθώς και Αξιωματικοί ή Αξιωματούχοι Συμμαχικών Κρατών και Ναυτικοί Ακόλουθοι ή Ακόλουθοι Αμύνης, Συμμάχων ή φίλων χωρών. (2) Αξιωματικοί εν ενεργεία ή εν αποστρατεία του Π.Ν. και των λοιπών κλάδων των Ε.Δ., του Λ.Σ. και των Σωμάτων Ασφαλείας. (3) Ειδικοί Ερευνητές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Άρθρο 7 Βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες Μονίμου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Διοικητής 1)Ο Διοικητής της Ν.Σ.Π. είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής της, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2)Προΐσταται όλου του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στην Ν.Σ.Π. και έχει τις αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και ευθύνες Διοικητού Ν. Υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στις διατάζεις του Π.Ν. 3)Παρέχει κατευθύνσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως στην Ν.Σ.Π., βάσει του παρόντος Οργανισμού, των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως ΣΕΑΝ Και ΣΠΝ και των οδηγιών ΓΕΝ. 4)Καθορίζει και κατευθύνει τις εκάστοτε απαιτούμενες έρευνες και μελέτες γ.* την βελτίωση ή την αναπροσαρμογή της οργανώσεως και των μεθόδων εκπαιδεύσεως καθώς και των αντικειμένων των σπουδών. Στο έργο αυτό υποβοηθείται άμεσα από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ), του οποίου και προεδρεύει. 5)Παρακολουθεί και βαθμολογεί τις επιδόσεις των Σπουδαστών, μορφώνων ιδίαν γνώμην από την παρακολούθηση των σπουδών τους λαμβάνοντας υπ όψιν και τα σχετικά στοιχεία που του υποβάλλονται από τον Διευθυντή Σπουδών και από τους Διευθυντές και Τμηματάρχες του ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. 6)Παρακολουθεί και διαπιστώνει προσωπικώς την εκπαιδευτική απόδοση και ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και μεριμνά για την τυχόν αντικατάσταση, ανανέωση ή συμπλήρωση του. 7)Το Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών, και τούτου κωλυομένου ο αμέσως αρχαιότερος Αξιωματικός Π.Ν. του Επιτελείου της Ν.Σ.Π. 2.Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών 1)Ο Διευθυντής Σπουδών είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητού έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία της Ν.Σ.Π. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί και συντονίζει το έργο όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της. 2)Έχει τις γενικές ευθύνες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες Υποδιοικητού Ν. Υπηρεσίας και Διευθυντού Σπουδών οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των Διατάξεων Ναυτικού. 3)Με βάση τις οδηγίες του Διοικητού, κατευθύνεΐ(και συντονίζει την οργάνωση, την προπαρασκευή και την διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως. 4)Κατευθύνει, ελέγχει και παρακολουθεί εν γένει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Σπουδαστών. 5)Με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία αξιολογήσεως των Σπουδαστών και την προσωπική του εποπτεία από την παρακολούθηση της αποδόσεως και της εν γένει δραστηριότητος τους, συντάσσει τις προβλεπόμενες Εκθέσεις Αποδόσεως Σπουδατών τις οποίες υποβάλλει στον Διοικητή. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου αποδόσεως των Σπουδαστών κάθε σειράς. 6)Συντονίζει ζητήματα εκπαιδεύσεως με τις Σχολές Πολέμου των λοιπών Κλάδων των Ε.Δ. 7)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως στα ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. 8)Είναι μέλος και Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 9)Μεριμνά για την ορθή οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς και για την ανανέωση της με νέους τίτλους βιβλίων, βοηθούμενος στο έργο του αυτό και από τους Τμηματάρχες μελετών του ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. 10)Κατευθύνει, ελέγχει και παρακολουθεί εν γένει τις δραστηριότητες της υποστηρίξεως και Διοικητικής Μερίμνης της Ν.Σ.Π. 11)Τον Διευθυντή Σπουδών - Υποδιοικητή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς Π.Ν. που υπηρετούν υπό τις διαταγές του. 3.Διευθυντής Σ.Π.Ν. 1)Ο Διευθυντής του ΣΠΝ ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία της. 2)Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύματος. 3)Εισηγείται για το διορισμό του εκτάκτου διδακτικού προσωπικού. 4)Παρακολουθεί τις διαλέξεις των καθηγητών, τους αξιολογεί όσον αφορά τις ικανότητες παρουσιάσεως και το περιεχόμενο της ομιλίας τους και εισηγείται στον Διευθυντή Σπουδών αναλόγως για διατήρηση ή διακοπή της συνεργασίας τους, λαμβάνων οπωσδήποτε υπ όψιν και τις αξιολογήσεις των Σπουδαστών. 5)Ευθύνεται για ό,τι αφορά τη σχεδίαση και εκτέλεση των Πολεμικών Παιγνίων, την ανάλυση και παρουσίαση της κριτικής τους. 6)Συμμετέχει στη σχεδίαση κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεως μετά των Σχολών Πολέμου των άλλων κλάδων των Ε.Δ. 7)Οργανώνει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμοδίους της Σχολής. 8)Μεριμνά για τη σύνταξη από τους καθηγητές των θεμάτων γραπτών ασκήσεων. 9)Μεριμνά για την προετοιμασία των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών χώρων εκπαιδεύσεως. 10)Παρακολουθεί συνεχώς και λεπτομερώς την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σπουδαστών και τηρεί το αρχείο εκπαιδεύσεως του Σ.Π.Ν. 11)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως του Σ.Π.Ν. 12)Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 4.Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως Σ.Π.Ν. 1)Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως του Σ.Π.Ν. συντάσσει και παρακολουθεί την τήρηση όλων των οδηγιών, προγραμμάτων και διαταγών Εκπαιδεύσεως. 2)Σχεδιάζει και προγραμματίζει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των Σπουδαστών. 3)Τηρεί τα Επιτελικά παραδείγματα και τα θέματα εξετάσεων των σπουδαστών. 4)Μεριμνά για την αναθεώρηση/ανανέωση των Επιτελικών παραδειγμάτων και θεμάτων εξετάσεων των Σπουδαστών. 5)Συντάσσει το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς, με βάση τις κατευθύνσεις του Διευθυντού ΣΠΝ και του Διευθυντού Σπουδών, καθώς και τα εβδομαδιαία προγράμματα εκπαιδεύσεως. 6)Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύματος. 7)Μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των καθηγητών και την διάθεση των οχημάτων που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τα εβδομαδιαία προγράμματα. 8)Εισηγείται επί της αξιολογήσεως των Σπουδαστών. 9)Εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων Σπουδαστών για την επεξεργασία θεμάτων ασκήσεων, μελετών κ.λπ. 10)Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση αλλοδαπών Σπουδαστών, όπως καθορίζεται με διαταγή που εκδίδεται γι αυτό το σκοπό. 11)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως στα Σ.Π.Ν. και Σ.Ε.Α.Ν. 12)Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 5.Τμηματάρχης Μελετών ΣΠΝ 1)Ο Τμηματάρχης Μελετών του ΣΠΝ παρακολουθεί την εξέλιξη των πολεμικών μέσων και ιδεών καθώς και την επίδραση αυτών στη χρησιμοποίηση της θαλάσσιας ισχύος, εισηγούμενος τυχόν ανάλογες τροποποιήσεις στην ύλη και τον τρόπο εκπαιδεύσεως των σπουδαστών. 2)Μελετά, ερευνά, και εισηγείται θέματα που αφορούν στην διαμόρφωση ενιαίου δόγματος στον τομέα της θαλάσσιας ισχύος, της Ναυτικής Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής. 3)Μελετά και εισηγείται επί της βελτιώσεως των εφαρμοζομένων μεθόδων εκπαιδεύσεως. 6.Εισηγείται επί των απαιτήσεων εκπαιδεύσεως για τη σύνταξη του γενικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαιδεύσεως, καθώς και για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως. 1)Χειρίζεται τα Οργανωτικά θέματα του ΣΠΝ και τα θέματα τα σχετικά με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως ΣΠΝ Και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Ν.Σ.Π. 2)Συντάσσει τα περιγράμματα διαλέξεων και των λοιπών αντικειμένων διδασκαλίας. 3)Εισηγείται, για κάθε θέμα, τους πλέον κατάλληλους κατά την γνώμη του ομιλητές. 4)Τηρεί και συμπληρώνει τον κατάλογο των διαφόρων θεμάτων διαλέξεων. Γι αυτό το σκοπό, συνεργάζεται με το τμήμα εκπαιδεύσεως. 5)Ερευνά και εισηγείται στον Διευθυντή Σπουδών για την συμπλήρωση της βιβλιοθήκης της Ν.Σ.Π. με νέους τίτλους βιβλίων. 6)Μεριμνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων και σύνταξη στατιστικών στοιχείων αναγκαίων για τη βελτίωση της εκπαιδεύσεως και με βάση τα αποτελέσματα αυτά εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται. 7)Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντού του ΣΠΝ για την σχεδίαση εκτέλεση, ανάλυση και παρουσίαση αναλύσεως/κριτικής των Πολεμικών Παιγνίων. 8)Συμμετέχει στη σχεδίαση κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεως με τις άλλες Σχολές Πολέμου και άλλων Κλάδων των Ε.Δ. 9)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του ΣΠΝ. 6.Διευθυντής Σ.Ε.Α.Ν. 1)Ο Διευθυντής του ΣΕΑΝ ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία της. 2)Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύματος. 3)Εισηγείται για το διορισμό του Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού. 4)Παρακολουθεί τις διαλέξεις των καθηγητών, τους αξιολογεί όσον αφορά τις ικανότητες παρουσιάσεως και το περιεχόμενο της ομιλίας τους και εισηγείται αναλόγως για τη διατήρηση ή διακοπή της συνεργασίας τους, λαμβάνων οπωσδήποτε υπ όψιν και τις αξιολογήσεις των Σπουδαστών. 5)Ευθύνεται για ό,τι αφορά τη σχεδίαση και εκτέλεση των Πολεμικών Παιγνίων, την ανάλυση και παρουσίαση της κριτικής των. 6)Οργανώνει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμοδίους της Σχολής. 7)Μεριμνά για τη σύνταξη από τους καθηγητές των θεμάτων γραπτών ασκήσεων. 8)Μεριμνά για την προετοιμασία των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών χώρων εκπαιδεύσεως. 9)Παρακολουθεί, συνεχώς και λεπτομερώς την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σπουδαστών. 10)Τηρεί τους φακέλλους των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων των Σπουδαστών της τρεχούσης εκπαιδευτικής σειράς και τηρεί το αρχείο εκπαιδεύσεως του ΣΕΑΝ. 11)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως του Σ.Ε.Α.Ν. 12)Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 7.Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως ΣΕΑΝ 1)Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως του Σ.Ε.Α.Ν. συντάσσει και παρακολουθεί την τήρηση όλων των οδηγιών προγραμμάτων και διαταγών Εκπαιδεύσεως. 2)Σχεδιάζει και προγραμματίζει τα Επιτελικά Ταξίδια και τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των σπουδαστών. 3)Τηρεί τα επιτελικά παραδείγματα και τα θέματα εξετάσεων των Σπουδαστών. 4)Μεριμνά για την αναθεώρηση και την ανανέωση των επιτελικών παραδειγμάτων και θεμάτων εξετάσεων των Σπουδαστών. 5)Συντάσσει το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς με βάση τις κατευθύνσεις του Διευθυντού ΣΕΑΝ και Διευθυντού Σπουδών, καθώς και τα εβδομαδιαία προγράμματα εκπαιδεύσεως. 6)Παρακολουθεί την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγείται αλλαγές σε περιπτώσεις εκτάκτου κωλύμματος. 7)Μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των καθηγητών και τη διάθεση των οχημάτων που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τα εβδομαδιαία προγράμματα. 8)Εισηγείται επί της αξιολογήσεως των σπουδαστών. 9)Εισηγείται την συγκρότηση ομάδων σπουδαστών για την επεξεργασία θεμάτων, ασκήσεων, μελετών κ.λπ. 10)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον κανονισμό εκπαιδεύσεως του Σ.Ε.Α.Ν. 11)Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 8.Τμηματάρχης Μελετών του Σ.Ε.Α.Ν. 1)Ο Τμηματάρχης Μελετών του ΣΕΑΝ παρακολουθεί την εξέλιξη των πολεμικών μέσων και ιδεών καθώς και την επίδραση τους επί της χρησιμοποιήσεως της θαλάσσιας ισχύος, εισηγούμενος τυχόν ανάλογες τροποποιήσεις στην ύλη και τον τρόπο εκπαιδεύσεως των σπουδαστών. 2)Μελετά, έρευνα και εισηγείται θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση ενιαίου δόγματος στον τομέα της θαλάσσιας ισχύος, της Ναυτικής Στρατηγικής και της Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως. 3)Μελετά και εισηγείται επί της βελτιώσεως των εφαρμοζομένων μεθόδων εκπαιδεύσεως. 4)Εισηγείται επί των απαιτήσεων εκπαιδεύσεως για τη σύνταξη του γενικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαιδεύσεως, καθώς και για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαιδεύσεως. 5)Χειρίζεται τα οργανωτικά θέματα του ΣΕΑΝ και τα θέματα τα σχετικά με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του ΣΕΑΝ και τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Ν.Σ.Π. 6)Συντάσσει τα περιγράμματα διαλέξεων και λοιπών αντικειμένων διδασκαλίας. 7)Εισηγείται, για κάθε θέμα, τους πλέον κατάλληλους κατά την γνώμη του ομιλητές. 8)Τηρεί και συμπληρώνει τον κατάλογο των διαφόρων θεμάτων διαλέξεων. Γι αυτό το σκοπό, συνεργάζεται με το τμήμα εκπαιδεύσεως. 9)Μεριμνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων και σύνταξη στατιστικών στοιχείων αναγκαίων για τη βελτίωση της εκπαιδεύσεως και με βάση τα αποτελέσματα αυτά εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίπηση απαιτείται. 10)Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντού του ΣΕΑΝ για τη σχεδίαση, εκτέλεση, ανάλυση και παρουσίαση αναλύσεως/κριτικής των Πολεμικών Παιγνίων. 11)Διδάσκει τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του ΣΕΑΝ. 9.Επιτηρητές ΣΕΑΝ 1)Οι Επιτηρητές Αξιωματικοί ΠΝ παρακολουθούν τις διαλέξεις των καθηγητών, τους αξιολογούν όσον αφορά στις ικανότητες παρουσιάσεως και στο περιεχόμενο της ομιλίας τους και εισηγούνται αναλόγως στον Διευθυντή του ΣΕΑΝ. 2)Καθορίζουν και συγκροτούν τους Σπουδαστές σε ομάδες για την επεξεργασία θεμάτων, ασκήσεων, μελετών κ.λπ. 3)Βοηθούν τον Διευθυντή του ΣΕΑΝ στην προετοιμασία/εκτέλεση, και παρουσίαση της κριτικής των Πολεμικών Παιγνίων. 4)Παρακολουθούν την υλοποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και εισηγούνται αλλαγές. 5)Παρακολουθούν λεπτομερώς την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σπουδαστών. 6)Τηρούν το απουσιολόγιο, φακέλλους αξιολογήσεοις και εισηγούνται επί των Εκθέσεων Αποδόσεως των σπουδαστών. 7)Διδάσκουν τα προβλεπόμενα μαθήματα από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του ΣΕΑΝ. 10.Διευθυντής Διοικήσεως και Διοικητικής Μερίμνης 1)Είναι άμεσος βοηθός του Υποδιοικητού έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική λειτουργία της Ν.Σ.Π. 2)Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των τμημάτων Διοικήσεως και Διοικητικής Μερίμνης. 3)Συνδράμει κατά περίπτωση στο εκπαιδευτικό έργο της Ν.Σ.Π. και υποστηρίζει την Διεύθυνση Σπουδών για την εύρυθμη λειτουργία της. 11.Τμηματάρχης Διοικήσεως 1)Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντού Διοικήσεως επί θεμάτων Διοικητικής λειτουργίας και Ασφαλείας του ΝΣΠ. 2)Παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει την διαγωγή και απόδοση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπάγεται σ αυτόν. 3)Ασκεί καθήκοντα Αξιωματικού Γενικής Επιστασίας και Ασφάλειας όπως αυτά προβλέπονται από τις Διατάξεις Π.Ν. για Ν. Υπηρεσία. 12.Τμηματάρχης Διοικητικής Μερίμνης 1)Ο Τμηματάρχης Διοικητικής Μερίμνης της Ν.Σ.Π. είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντού Διοικήσεως-ΔΜ επί θεμάτων Διοικητικής Μερίμνης. 2)Ευθύνεται για την προετοιμασία των Επιτελικών Ταξιδιών και Εκπαιδευτκών Επισκέψεων των Σπουδαστών (προγραμματισμός - έξοδα μετακινήσεων, τροφοδοσίας, διανυκτερεύσεως, εθιμοτυπικών εκδηλώσεων κ.λπ.). 3)Χειρίζεται τα θέματα Προϋπολογισμού και Εφοδιασμού. 4)Συνδράμει κατά περίπτωση και αναλόγως δυνατοτήτων στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. 5)Μεριμνά για τη τήρηση των βιβλίων και εντύπων εξόδων, των μικρογραφικών, της γραφικής ύλης και σκευών. 13.Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού καθώς και του λοιπού Μονίμου Προσωπικού στελεχώσεως της Ν.Σ.Π. αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχολής. (ΚΟΛ/ Ν.Σ.Π.). Άρθρο 8 Τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά θέση έχουν ως ακολούθως: α. Ο Διοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της Ν.Σ.Π. καθώς και οι Διευθυντές των ΣΠΝ και ΣΕΑΝ είναι απόφοιτοι του ΣΠΝ (ή παλαιού σχολείου Ανωτέρων Μαχίμων της Ν.Σ.Π.) κατηγορίας βαθμού αποφοιτήσεως «Α» ή «Β» και εφόσον είναι δυνατόν απόφοιτοι Ναυτικής Σχολής Πολέμου της αλλοδαπής. β. Οι Τμηματάρχες Εκπαιδεύσεως και Μελετών του Σ.Π.Ν. και του ΣΕΑΝ είναι απόφοιτοι του Σ.Π.Ν. (ή παλαιού σχολείου Ανωτέρων Μαχίμων της Ν.Σ.Π.) κατηγορίας βαθμού αποφοιτήσεως «Α» ή «Β» και κατά προτίμηση απόφοιτου Ν.Σ.Π. αλλοδαπής. γ. Οι Αξιωματικοί Επιτηρητές του ΣΕΑΝ είναι απόφοιτοι του ΣΕΑΝ κατηγορίας βαθμού αποφοιτήσεως «Α» ή «Β». δ. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) αποτελείται από Επιστήμονες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίμηση κατόχους διδακτορικού διπλώματος, και Αποστράτους Ανωτάτους Αξιωματικούς Π.Ν., αποφοίτους Ναυτικής Σχολής Πολέμου, κατά προτίμηση αλλοδαπής. ε. Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό είναι αναλόγων προσόντων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με εξαίρεση τους εκτάκτους διαλεκτές Αξιωματικούς και Δημοσίους Λειτουργούς, για τους οποίους τα προσόντα αυτά είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα. στ. Περαιτέρω ειδικά προσόντα διορισμού του Ε.Ε.Π. και των Επιστημονικών Συνεργατών αναφέρονται στο άρθρο 21. ζ. Εφ όσον απαιτηθεί είναι δυνατή η πρόσκληση αλλοδαπών Αξιωματικών ή Καθηγητών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του ΓΕΝ, για παρουσίαση ειδικών θεμάτων. Άρθρο 9 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι συλλογικό συμβουλευτικό όργανο του Διοικητού Ν.Σ.Π. για θέματα εκπαιδεύσεως και ερεύνης, καθώς και συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. 2.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) αποτελείται από: 1)Τον Διοικητή Ν.Σ.Π. ως Πρόεδρο (Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Διευθυντής Σπουδών - Υποδιοικητής). 2)Τον Διευθυντή Σπουδών - Υποδιοικητή. 3)Τους Διευθυντές των ΣΠΝ και ΣΕΑΝ. 3.Κατά την κρίση του Προέδρου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύνανται να συμμετέχουν συμβουλευτικώς οι Τμηματάρχες Εκπαιδεύσεως, Μελετών ΣΠΝ και ΣΕΑΝ και Επιτηρητές ή και μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), αναλόγως των εκάστοτε εξεταζομένων θεμάτων. Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) 1.Αρμοδιότητες του Ε.Σ. καθορίζονται ως κατωτέρω: 1)Μελετά και εισηγείται επί θεμάτων διορισμού νέων ή την διακοπή συνεργασίας με παλαιά μέλη του ΕΕΠ και του Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού. 2)Εισηγείται την ανανέωση της ύλης των σχολείων και των εκπαιδευτικών κειμένων για κάθε εκπαιδευτικό έτος. 3)Μελετά και εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση, προπαρασκευή και διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως. 4)Μελετά και εισηγείται επί των προτεινομένων πρωτοτύπων ιδεών Καθηγητών και Σπουδαστών. 5)Εισηγείται επί θεμάτων συνεργασίας με Επιστημονικούς Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές Πολέμου ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς δις του έτους. Μία περί το μέσον κάθε εκπαιδευτικού έτους του ΣΠΝ και μία περί το τέλος του ιδίου εκπαιδευτικού έτους. Επίσης συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε απαιτείται κατά την κρίση του Διοικητικού της Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εκπαίδευση - Μελέτες - Έρευνα Άρθρο Άρθρο 11 Διάρκεια και Οργάνωση Φοιτήσεως - Υλοποίηση Εκπαιδεύσεως - Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως 1.Το εκπαιδευτικό έτος της Ν.Σ.Π. αρχίζει τον Σεπτέμβριο και λήγει τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει τον κύκλο σπουδών του ΣΕΑΝ και τον κύκλο σπουδών του ΣΠΝ και διαρθρώνεται σε κατάλληλα προσαρμοσμένες χρονικές περιόδους. 2.Η φοίτηση στο ΣΕΑΝ είναι για μεν τους Μάχιμους Αξιωματικούς της τάξεως των 4 μηνών, για δε τους Αξιωματικούς των λοιπών ειδικοτήτων της τάξεως 3 μηνών, λόγω μη παρακολουθήσεως υπ αυτών του εξειδικευμένου τομέα «Α» Επιχειρησιακή Σχεδίαση - Οργάνωση και Έλεγχος Ναυτικών Επιχειρήσεων». Η φοίτηση στο ΣΠΝ διαρκεί 9 μήνες περίπου. 3.Τα Σχολεία της ΝΣΠ διαιρούνται σε τμήματα της τάξεως των 18 Σπουδαστών έκαστο. Ο ελάχιστος αριθμός Σπουδαστών ανά τμήμα είναι 12 και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών ανά τμήμα και για τα δύο σχολεία είναι 25. 4.Ο συντονισμός των Σχολείων της Ν.Σ.Π. και η Γενική Εποπτεία Λειτουργίας και Εκπαιδεύσεως ασκείται από τον Διευθυντή Σπουδών, ενώ ο συντονισμός των Τμημάτων κάθε Σχολείου γίνεται από τον οικείο Διευθυντή. 5.Οι αλλοδαποί Αξιωματικοί δεν παρακολουθούν διαβαθμισμένα θέματα. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως τους διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε κατάτις περιόδους διδασκαλίας διαβαθμισμένων θεμάτων να παρακολουθούν διαφορετικά αντικείμενα ή να εκτελούν επιμορφωτικές, ενημερωτικές επισκέψεις. 6.Η Ν.Σ.Π. για κάθε εκπαιδευτική σειρά των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ συντάσσει και υποβάλλει στο ΓΕΝ για έγκριση το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών που περιλαμβάνει: 1)Τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως της εκπαιδεύσεως. 2)Την περίοδο εκτελέσεως του Πολεμικού Παιγνίου, της εξασκήσεως στη Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Ταχτικής (ΣΕΝΤ), του Επιτελικού Ταξιδιού και των εκπαιδευτικών επισκέψεων που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 3)Τους εκτάκτους ομιλητές και τα θέματα που θα παρουσιάσουν. 7.Η υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεως γίνεται με μέριμνα της Διευθύνσεως Σπουδών της Ν.Σ.Π. δια της εκδόσεως λεπτομερών εβδομαδιαίων προγραμμάτων. . 8.Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και έρευνα - μελέτη στο ΣΠΝ συντελείται με: α. Ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες επιτελικής φύσεως. 1)Ατομικές έρευνες - μελέτες σε θέματα των τομέων εκπαιδεύσεως του ΣΠΝ, οι οποίες παρουσιάζονται ενώπιον ακροατηρίου. 2)Εκπόνηση και συγγραφή δοκιμίων και εργασιών επί αντικειμένων Στρατηγικού, Γεωπολιτικού, Ιστορικού και Γεωστρατηγικού χαρακτήρα καθώς και Διεθνών Σχέσεων, Διπλωματικής Ιστορίας και λήψεως αποφάσεων που παρουσιάζονται ενώπιον ακροατηρίου παρουσία Επιτελών της Σχολής και καθηγητού, ειδικότητος σχετικής με το εκάστοτε παρουσιαζόμενο αντικείμενο. 6.Εκπαίδευση στην Στρατηγική Ανάπτυξη Ναυτικών Δυνάμεων και την Σχεδίαση και Διεξαγωγή Συνθέτων Ναυτικών Παιγνίων στην Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ). 1)Επιτελεία Ταξίδια και εκπαιδευτικές - ενημερωτικές επισκέψεις. 2)Παρακολούθηση σεμιναρίων, ομιλιών και συζητήσεων επί αντικειμένων Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων που διοργανώνονται στη Ν.Σ.Π. η διεξάγονται σε αναγνωρισμένα Επιστημονικά Ιδρύματα. 3)Την χορήγηση, με επιστροφή, των αντιστοίχων διδακτικών βιβλίων και άλλων βοηθημάτων, καθώς και δανεισμό βιβλίων και συγγραμμάτων από την βιβλιοθήκη της Ν.Σ.Π. 9.Οι ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες Στρατηγικής και Επιτελικής φύσεως, αναφέρονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του ΣΠΝ και περιλαμβάνουν: 1)Τις γραπτές ατομικές εργασίες που εκτελούνται στη Σχολή. 2)Τις γραπτές ατομικές ή ομαδικές εργασίες (δοκίμια, επιτελικές μελέτες και άλλα) που προετοιμάζονται εκτός Σχολής. Οι εργασίες αυτές παραδίδονται από τους Σπουδαστές σε συγκεκριμένο χρόνο και παρουσιάζονται ενώπιον των λοιπών Σπουδαστών και του Διευθύνοντος Επιτελείου του Σχολείου. 3)Τις προφορικές εργασίες όπως ως παρουσιάσεις, ομιλίες, συσκέψεις και συζητήσεις υπό μορφήν σεμιναρίων, σε θέματ απου καθορίζονται από το Σχολείο και αξιολογούνται από το Διευθύνον Επιτελείο. 10.Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και έρευνα - μελέτη στο ΣΕΑΝ συντελείται με: 1)Τις ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες επιτελικής φύσεως. 2)Την εκπόνηση και συγγραφή δοκιμίων Στρατηγικού, Γεωπολιτικού, Ιστορικού χαρακτήρα και Διεθνών Σχέσεων που παρουσιάζονται στο Σχολείο ενώπιον ακροατηρίου. 3)Την εκπαίδευση των Μαχίμων Αξιωματικών στη Σχολή Εξασκήσεως ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), που περιλαμβάνει την σχεδίαση και την διεξαγωγή πολεμικού παιγνίου. 4)Επιτελικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. 11.Οι ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες του ΣΕΑΝ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα που καθορίζονται λεπτομερώς στο Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου: 1)Τις γραπτές ατομικές εργασίες που εκτελούνται στη Σχολή. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται σε θέματα Επιτελικά, Επιχειρισιακής Σχεδιάσεως, Ναυτικού Δικαίου, Ατομικών Επιτελικών Μελετών, επιλύσεως τακτικών προβλημάτων, κ.λπ. 2)Τις γραπτές ατομικές ή ,ομαδικές εργασίες (δοκίμια, επιτελικές μελέτες και άλλα) που προετοιμάζονται εκτός Σχολής. Οι εργασίες αυτές παραδίδονται από τους σπουδαστές σε συγκεκριμένο χρόνο και παρουσιάζονται ενώπιον, των λοιπών Σπουδαστών και του Διευθύνοντος Επιτελείου του Σχολείου. 3)Τις προφορικές εργασίες, όπως παρουσιάσεις, ομιλίες, συσκέψεις και συζητήσεις σε θέματα που παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο Σχολείο. 12.Η εκπαίδευση στη Ν.Σ.Π. είναι συνεχής και εκτελείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως των Σχολείων και με τα εκδιδόμενα προγράμματα. Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα Επιτελικού Ταξιδιού συμπεριλαμβάνονται και ημέρες αργίας, αυτές θεωρούνται ως ημέρες εκπαιδεύσεως. 13.Οι Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ εκδίδονται από το ΓΕΝ και εγκρίνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Στους Κανονισμούς αυτούς προβλέπονται: 1)Οι προκαταρτικές γνώσεις που απαιτούνται για τη φοίτηση σ αυτό. 2)Τα διδασκόμενα μαθήματα, η εκπαιδευτική ύλη για καθένα απ αυτά και τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά βιβλία και εγχειρίδια. 3)Οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων και τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα. 4)Ο τρόπος εξετάσεων κάθε μαθήματος και τα ανώτατο και κατώτατα όρια βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ) αυτών. 5)Η συνολική διάρκεια του Σχολείου σε ώρες και εργάσιμες ημέρες. 6)Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη λειτουργικότητα του Σχολείου. 14.Ο Διοικητής της Ν.Σ.Π. μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών δύναται να καθορίζει ημέρες και ώρες μέσα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ κατά τις οποίες οι Σπουδαστές ασχολούνται, εντός ή εκτός του Σχολείου, με την προετοιμασία των εργασιών και ερευνών/μελετών τους, εξεύρεση επιστημονικού υλικού, διαβουλεύσεις με αρμόδιους επιτελείς άλλων υπηρεσιών, κ.λπ. Άρθρο 12 Αξιολόγηση Εργασιών και Επιδόσεως Σπουδαστών 1.Η επίδοση κάθε Σπουδάστού κατά τη φοίτηση του στο ΣΕΑΝ ή ΣΠΝ χαρακτηρίζεται με βαθμούς σε κλίμακα από μηδέν ως εκατό (0-100). 2.Κάθε Σπουδαστής λαμβάνει: 1)Ένα βαθμό για κάθε γραπτή ατομική εργασία ή ομάδα εργασιών (όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως). Ο μέσος βαθμός που προκύπτει απότο σύνολο των γραπτών ατομικών εργασιών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ατομικών εργασιών. 2)Ένα βαθμό για κάθε προφορική εργασία ή ομάδα εργασιών (όπως καθορίζεται στον κανονισμό εκπαιδεύσεως) που προετοιμάζεται εντός ή εκτός Σχολής και παρουσιάζεται ενώπιον ακροατηρίου. Ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο αυτών των εργασιών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των προφορικών ατομικών εργασιών. 3)Έναν βαθμό για κάθε γραπτή ομαδική εργασία που γίνεται εντός ή εκτός της Σχολής. Ο μέσος βαθμός που προκύπτει από το σύνολο των ανωτέρω εργασιών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,2 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ομαδικών εργασιών. 3.Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει εκτίμηση της επιδόσεως των Σπουδαστών, συνεκτιμώνται, όπου αυτό προσιδιάζει, και τα ακόλουθα: 1)Η νοημοσύνη, οξύτητα κρίσεως και η ορθή εκτίμηση των πραγμάτων, β. Το πρακτικό πνεύμα και η αντίληψη της πραγματικότητος. γ. Η πρωτοτυπία σκέψεως και η εποικοδομητική φαντασία, δ. Η ικανότητα για παραγωγή θετικού και ολοκληρωμένου επιτελικού έργου, ε. Η ικανότητα εκφράσεως των συλλογισμών με ειρμό και κατά τρόπο επαγωγικό, όπως και η ικανότητα παρουσιάσεως αυτών γραπτώς και προφορικώς, κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό. 2)Η ικανότητα για συνεργασία και η δυνατότητα συντονισμού και κατευθύνσεως ομάδας εργασίας. 3)Η ευχέρεια στη διαλογική συζήτηση, η ετοιμότητα πνεύματος, η διαλεκτική ικανότητα, η ποιότητα και ποσότητα επιχειρημάτων και η διάθεση για αποδοχή αντιθέτων απόψεων. . 4)Το ενδιαφέρον, ο ζήλος και η επιμέλεια που επιδείχθησαν κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως. 5)Το επίπεδο γενικής μορφώσεως και το ενδιαφέρον για μελέτη και έρευνα. 4.Για όλες τις γραπτές και προφορικές ατομικές εργασίες συντάσσεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό φύλλο παρατηρήσεων και συμπληρώνεται το αντί- στοίχο συνολικό φύλλο βαθμολογίας των φακέλλων κάθε θέματος. Το φύλλο παρατηρήσεων είναι ατομικό και διανέμεται προσωπικά σε κάθε Σπουδαστή προκειμένου αυτός να λάβει γνώση για τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ατομικής ή ομαδικής εργασίας του, καθώς και για την αντίστοιχη επίδοση του σύμφωνα με τις κατηγορίες κεφαλαίων γραμμάτων του Ν.Δ. 953/71 («Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε»). Οι επιδόσεις στα φύλλα παρατηρήσεων θα αναφέρονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 1)Λίαν ικανοποιητική για τις εργασίες οι οποίες βαθμολογήθηκαν από 75% - 100%. 2)Ικανοποιητική για τις εργασίες οι οποίες βαθμολογήθηκαν από 50% -74,99%. 3)Μη ικανοποιητική για τις εργασίες οι οποίες βαθμολογήθηκαν από 0% -49,99%. 5.Στα φύλλα βαθμολογίας των φακέλλων κάθε εκπαιδευτικού θέματος αναγράφεται η εκατοστιαία βαθμολογία κάθε Σπουδαστή. Αυτή δεν ανακοινώνεται καθόσον η τελική κατηγορία επιδόσεως των σπουδαστών αναφέρεται με την κατηγορία γραμμάτων του Ν.Δ. 953/71. 6.Τελικός βαθμός επιδόσεως είναι ο βαθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των γραπτών ατομικών εργασιών, των προφορικών εργασιών και των γραπτών ομαδικών εργασιών. Ο τελικός βαθμός και η κατηγορία («Α» άριστα, «Β» λίαν καλή, «Γ» καλή, «Δ» μέτρια, «Ε» αποτυχών) που αντιστοιχεί σ αυτόν σύμφωνα με το Ν.Δ. 953/71, αναγράφονται στις ατομικές εκθέσεις αποδόσεως που υποβάλλονται στο ΓΕΝ, όπως καθορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Άρθρο 13 Απολογισμός εκπαιδεύσεως Μετά το τέλος της εκπαιδεύσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ, υποβάλλεται στο ΓΕΝ απολογισμός εκπαιδεύσεως στον οποίο αναφέρεται το έργο που εκτελέσθηκε και περιλαμβάνονται προτάσεις για βελτίωση της εκπαιδεύσεως σε συγκεκριμένα θέματα και τομείς. Άρθρο 14 1.Με τη λήξη της εκπαιδεύσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ, ο Διευθυντής κάθε σχολείου συντάσσει εμπιστευτική λεπτομερή Έκθεση » Αποδόσεως για κάθε Σπουδαστή, την οποία υποβάλλει μέσω Διευθυντού Σπουδών στον Διοικητή Ν.Σ.Π. Η Έκθεση Αποδόσεως βασίζεται στις επιμέρους βαθμολογίες, την προσωπική του αντίληψη, καθώς και αυτήν των αντιστοίχων Τμηματαρχών Εκπαιδεύσεως και Μελετών. 2.Ο Διοικητής προσθέτει σε κάθε Έκθεση τις δικές του κρίσεις, όσον αφορά τις ικανότητες του Σπουδαστή για εκτέλεση επιτελικής εργασίας, ορθολογική σκέψη, την οξύτητα της κρίσεως του, την ικανότητα λήψεως ορθών αποφάσεων, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητός του. Επίσης ο Διοικητής αναγράφει στην Έκθεση τον τελικό βαθμό του Σπουδαστή και την αντίστοιχη κατηγορία επιδόσεως όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του παρόντος Προεδρικού Διατάγμος. 3.Τις Εκθέσεις Αποδόσεως ο Διοικητής Ν.Σ.Π. υποβάλλει μέσω της Διευθύνσεως Εκπαιδεύσεως ΓΕΝ, στον Αρχηγό του ΓΕΝ, ο οποίος αφού προσθέσει τυχόν δικές του παρατηρήσεις τις επικυρώνει. Ακολούθως διαβιβάζονται στον Β Κλάδο του ΓΕΝ για την καταχώρηση τους στα αντίστοιχα Μητρώα και Ατομικούς Φακέλλους των Αξιωματικών ή προκειμένου περί Σπουδαστών άλλων κλάδων των Ε.Δ. και του Λ.Σ. διαβιβάζονται στα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία όπου ανήκουν ή στην Πρεσβεία της χώρας τους, προκειμένου περί αλλοδαπών Σπουδαστών. Άρθρο 15 Κατηγορίες Αποφοιτήσεως - Περιπτώσεις Επαναφοιτήσεως 1.Οι αποφοιτούντες Σπουδαστές των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ κατατάσσονται αναλόγως του βαθμού αποφοιτήσεως τους σε μία των κατηγοριών «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε», σύμφωνα με το Ν.Δ. 953/71, ως ακολούθως: «Α»: από 95-100% «Β»: από 75-94,99% «Γ»: από 60-74,99% «Δ»: από 50-59,99% «Ε»: από 0-49,99% Οι Σπουδαστές του ΣΕΑΝ οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία «Ε», ως ανωτέρω, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για φοίτηση στο ΣΠΝ. 2.Αξιωματικός που απουσίασε από τα μαθήματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο απότο 1/3 των ημερών πραγματικής εκπαιδεύσεως συνεχώς ή διακεκομμένα, θεωρείται ότι δεν εφοίτησε και δύναται να επαναφοιτήσει σε μια από τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους. Επίσης Αξιωματικός που απουσίαζε περισσότερο από το 1 /2 των ημερών πραγματικής εκπαιδεύσεως ενός τομέως, θεωρείται ως μη φοιτήσας στον τομέα αυτόν και κατόπιν προτάσεως του Σχολείου δύναται να παρακολουθήσει τον τομέα αυτόν σε μία από τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους. Άρθρο 16 1.Μετά την αξιολόγηση κάθε γραπτής και προφορικής εργασίας, κοινοποιείται σε κάθε Σπουδαστή το Φύλλο Αξιολογήσεως του, στο οποίο αναγράφονται οι ειδικές παρατηρήσεις. Ειδικότερα τα φύλλα παρατηρήσεων των γραπτών εργασιών διανέμονται από τον διδάξαντα κατά την ανάλυση του θέματος στην διάρκεια της οποίας διανέμονται επί επιστροφή στους Σπουδαστές και τα γραπτά τους. 2.Ο Διοικητής της Ν.Σ.Π., σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής γενικά αποδόσεως, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους Σπουδαστές εγγράφως. 3.Με μέριμνα του ΓΕΝ μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου κοινοποιείται στους αποφοίτους της η τελική βαθμολογία τους (εκατοστιαία) και η αντίστοιχη κατηγορίας επιδόσεως τους. (Α, Β, Γ, Δ ή Ε). Άρθρο 17 1.Διακρίσεις Πτυχιούχων του ΣΕΑΝ: 1)Οι Μάχιμοι Αξιωματικοί πτυχιούχοι του ΣΕΑΝ κατηγορίας «Α», επιλέγονται κατά προτίμηση για φοίτηση σε Σχολή Επιτελών Ναυτικού της αλλοδπής, συνεκτιμωμένων από το ΓΕΝ και άλλων κριτηρίων (Ατομικός Φάκελλος Αξιωματικού, βαθμός γνώσεως της ανάλογης ξένης γλώσσας). 2)Η βαθμολογία αποφοιτήσεως από το ΣΕΑΝ λαμβάνεται σοβαρώς υπ όψη στην διαδικασία εισαγωγής Σπουδαστών στο ΣΠΝ Αναλυτικώτερα οι απόφοιτοι του ΣΕΑΝ κατηγορίας «Ε» δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΣΠΝ. Για τους υπολοίπους σε περίπτωση ισοβαθμίσεως τους στις ίδιες εξετάσεις θα προσμετράται ο βαθμός αποφοιτήσεώς τους από το ΣΕΑΝ για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας τους. 2.Διακρίσεις Πτυχιούχων του ΣΠΝ. 1)Οι Μάχιμοι πτυχιούχοι του ΣΠΝ κατηγορίας «Α», επιλέγονται κατά προτίμηση για φοίτηση σε Σχολείο Πολέμου της αλλοδαπής. Άρθρο 18 Απονομή Πτυχίων - Διπλωμάτων - Διακριτικών 1.Στους επιτυχώς αποφοιτούντες από το ΣΕΑΝ απονέμεται Πτυχίο Επιτελούς, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» του άρθρου 28 του παρόντος Π.Δ. 2.Στους επιτυχώς αποφοιτούντες από το ΣΠΝ Αξιωματικούς απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» του άρθρου 28 παρόντος Π.Δ. και τα διακριτικά σήματα όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό Στολών. Άρθρο 19 1.Όλα τα λεπτομερή στοιχεία αξιολογήσεων και απουσιών των Σπουδαστών των Σχολείων τηρούνται από την Γραμματεία του Διευθυντού Σπουδών και με βάση αυτά γίνονται όλες οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία των ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. 2.Τα πρωτότυπα στοιχεία αξιολογήσεως (γραπτά, αντίγραφα φύλλων παρατηρήσεων, εκθέσεων αποδόσεως κ.λ.π.) τηρούνται από την Γραμματεία του Διευθυντού Σπουδών για δεκαπέντε χρόνια (15) από την ημερομηνία αποφοιτήσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Άρθρο 20 Δημοσίευση εργασιών Σπουδαστών και Καθηγητών της Ν.Σ.Π. 1.Κατά την κρίση της Ν.Σ.Π. δύναται ορισμένες από τις συγγραφικές εργασίες των Σπουδαστών να αποστέλλονται προς δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις Ναυτικού, Στρατιωτικού ή Διπλωματικού περιεχομένου. 2.Επίσης επιλεγμένες εργασίες, δοκίμια κ.λ.π. των Σπουδαστών Επιτελών ή Καθηγητών του ΣΠΝ δημοσιεύονται στην «Ναυτική Επιθεώρηση» σε ειδικά παραχωρούμενες στην Ν.Σ.Π. σελίδες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Άρθρο 21 Προσόντα διορισμού του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και των Επιστημονικών Συνεργατών. 1.Γενικά Προσόντα. Τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Ν.Σ.Π. και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, παρ. 3 Αρθρου 6, παρόντος, πρέπει να: 1)Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. 2)Μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 3)Έχουν υγεία που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 6.Μη τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 1)Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία. 2.Ειδικά προσόντα 1)Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού έχουν ως ακολούθως: (1) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδικώτερες σπουδές στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος αναλόγου των διδασκομένων αντικειμένων θεωρείται πρόσθετο στοιχεία για την επιλογή του υποψηφίου. (2) Να έχουν συνεργαστεί τουλάχιστον επί διετία με την Ν.Σ.Π. ως έκτακτοι διαλεκτές στο γνωστικό αντικείμενο, για την διδασκαλία του οποίου πρόκειται να διορισθούν ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Άρθρο 22 Επιλογή - Διορισμός των μελών του Ειδικού Επιστομονικού Προσωπικού και του Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού. 1.Η επιλογή των μελών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων τους, όπως ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 21. 2.Το Ειδικό Επιστομονικό Προσωπικό της Ν.Σ.Π. διορίζεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση κατόπιν προτάσεως της Ν.Σ.Π. και εγκρίσεως του ΓΕΝ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3.Το Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό διορίζεται ως ωρομίσθιο με την αυτή ως ανωτέρω διαδικασία. Άρθρο 23 Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις των μελών του Ειδικού Επιστομονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). 1.Αρμοδιότητες: 1)Καθορίζουν το περίγραμμα των μαθημάτων τα οποία διδάσκουν. 2)Συμμετέχουν στην κατάρτιση της ύλης και του προγράμματος Σπουδών στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου. 3)Συμμετέχουν κατά περίπτωση συμβουλευτικά στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 4)Προτείνουν νέα μέλη του ΕΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και εκτάκτους διαλεκτές. 5)Αξιολογούν τις εργασίες των Σπουδαστών στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου. 2.Υποχρεώσεις. 1)Διδάσκουν μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου στο ΣΕΑΝ και ΣΠΝ. 2)Ερευνούν την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και τύπο για την επιλογή και τον καθορισμό των υποχρεωτικών προς μελέτη από τους Σπουδαστές θεμάτων στον τομέα του γνωστικού τους αντικειμένου. Για τον αυτό λόγο και εφ όσον απαιτείται συγγράφουν επ αμοιβή, δοκίμια ή και βιβλία, τα οποία εκδίδονται με μέριμνα της Ν.Σ.Π. 3)Συμμετέχουν στην οργάνωση και διεξαγωγή Σεμιναρίων ή Συμποσίων τα οποία δυνατόν να διοργανώνονται όποτε απαιτείται, για την κάλυψη αναγκών ειδικής επιμορφώσεως των Σπουδαστών της ΝΣΠ, των στελεχών του ΠΝ καθώς και στελεχών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εισαγωγικές Εξετάσεις του Σ.Π.Ν. Άρθρο 24 Προέλευση Σπουδαστών - Προκήρυξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων 1.Οι Σπουδαστές του ΣΠΝ είναι οι οριζόμενοι στην παρ. 3 του άρθρου 3 παρόντος ΠΔ. Στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΣΠΝ μετέχουν όλοι οι επιθυμούντες Αξιωματικοί του Π.Ν. από τις εκάστοτε καλούμενες τάξεις, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το ΣΕΑΝ. 3.Η προκήρυξη των εξετάσεων γίνεται δια διαταγής Γ.Ε.Ν. στην οποία καθορίζονται: 1)Ο αριθμός των Αξιωματικών ΠΝ κατά ειδικότητα που θα εισαχθούν στο Σχολείο. 2)Ο αριθμός των Αξιωματικών άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λ.Σ. 3)Ο αριθμός των αλλοδαπών Αξιωματικών που δύναται να φοιτήσουν στο Σχολείο. 4)Οι τάξεις των Αξιωματικών της ΣΝΔ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ που καλούνται για συμμετοχή στις εξετάσεις. 5)Ο χρόνος και ο τόπος που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, στ. Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων. 4.Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, τις επιτροπές εξετάσεων, την βαθμολόγηση των γραπτών, την σύνταξη των θεμάτων και την εξεταστέα ύλη παρέχονται σε οικείο Μόνιμη Διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Μ.Δ./ΓΕΝ), η οποία μνημονεύεται απαραιτήτως στην εκάστοτε διαταγή προκηρύξεως των εξετάσεων. Άρθρο 25 Επιτροπές εξετάσεων - Επιτυχόντες - Αποτυχόντες Εισαγόμενοι - Κύρωση πινάκων - Πρόσκληση σπουδαστών 1.Οι εξετάσεις διενεργούνται από τις εξής δύο επιτροπές: α. Επιτροπή επιτηρήσεως και βαθμολογίας. 1)Επιτροπή αποκαλϋψεως γραπτών. 2.Οι ανωτέρω επιτροπές ορίζονται με διαταγή ΓΕΝ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αναφέρονται στην Μ.Δ./ΓΕΝ περί εισαγωγικών εξετάσεων στο ΣΠΝ. 3.Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον 70% σε κάθε εξεταζόμενο θέμα ή κατηγορία θεμάτων και μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 75% για το σύνολο των εξεταζομένων θεμάτων. 4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των επιτυχόντων, για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας τους λαμβάνεται υπ όψη ο βαθμός αποφοιτήσεώς τους από το ΣΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι αυτό γίνεται για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας μόνο μεταξύ ισοβαθμούντων επιτυχόντων υποψηφίων χωρίς να επηρεάζεται η σειρά επιτυχίας των λοιπών επιτυχόντων. 5.Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή αποκαλύψεως γραπτών συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής επιτυχίας, καθώς και τον πίνακα αποτυχόντων. 6.Από τους επιτυχόντες υποψηφίους, εισακτέοι στο ΣΠΝ είναι οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μέχρι τον καθορισθένα αριθμό εισακτέων. 7.Επιτυχόντες υποψήφιοι αλλά μη εισακτέοι λόγω των ανωτέρω περιορισμών διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΣΠΝ, σε μια από τις δύο επόμενες εκπαιδευτικές περιόδους. 8. Τα γραπτά των διαγωνισθέντων δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Αυτά φυλάσσονται επί τρίμηνο μετά το πέρας των εξετάσεων στο ΣΠΝ και στην συνέχεια καταστρέφονται με μέριμνα του. 9.Με βάση τα ανωτέρω συντάσσεται με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΚΒ πίνακας εισαγομένων, δικαιουμένων φοιτήσεως στις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους και αποτυχόντων, ο οποίος κυρούνται από τον Α/ΓΕΝ και γνωστοποιείται κατά τα κανονισμένα. 10.Μετά την κοινοποίηση του ανωτέρω πίνακος το ΓΕΝ καλεί με διαταγή τους εισαχθέντες Σπουδαστές να φοιτήσουν στο ΣΠΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις Άρθρο 26 1.Σε όλως εξαιρετικώς καταστάσεις, ειδικές για το Ναυτικό ή γενικές για όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να διαταχθεί από το ΓΕΝ η διακοπή λειτουργίας της Ν.Σ.Π. με την εφαρμογή αντιστοίχου μέτρου συναγερμού ή με ειδική προς τούτο Διαταγή. 2.Η επαναλειτουργία της Σχολής διατάσσεται από το ΓΕΝ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν ή με άρση του αντιστοίχου μέτρου συναγερμού. Άρθρο 27 Παρατίθεται κατωτέρω παραρτήματα «Α» και «Β». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Απονέμεται στ.................που αποφοίτησε . . .............. Ευδοκίμως από το Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.)..................Εκπαιδευτικής Σειράς. Αθήνα,............... ........ Ο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Απονέμεται στ.................που αποφοίτησε ................ Ευδοκίμως από το Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ) της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.)................................Εκπαιδευτικής Σειράς. Αθήνα, ....................... Ο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις για το ΣΠΝ οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 30 Αυγούστου 1995. Μέχρι την 30 Αυγούστου 1995 θα λειτουργεί το Σχολείο Ανωτέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 30/84 (Α 8) οι οποίες παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αυτή. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 621/70 (Α 172) «περί Ναυτικής Σχολής Πολέμου».
  • Την παράγραφο 4 εδ. δ άρθρου 15 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 18 του Ν. 660/77 (Α 218) «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ.λπ.».
  • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αριθ. 25/ 10.6.92). Β. Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 28.6.92.
  • Την υπ αριθ. 415/92 από 31.7.92 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-10-29 Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/621 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/621 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ). 1994/379 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). 1998/142 1998
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. (Ο/ΣΔΕΠΝ). 2004/127 2004