ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/355

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση κλάδου και θέσεων μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) κλάδος ΤΕ Συντηρητών που περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες του Συντηρητού αρχαιοτήτων και του Συντηρητού έργων τέχνης, ο δε αριθμός θέσεων εκάστης ειδικότητας, ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.
2.  
  Συνιστώνται οι κατωτέρω, κατά κλάδους, οργανικές θέσεις στο ΥΠΠΟ, σε επαύξηση των υφισταμένων: α - Σαράντα (40) θέσεις στον κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων. β - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΠΕ7 Καλλιτεχνών Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων. γ - Πέντε (5) θέσεις στον κλάδο ΠΕ10 Μουσειακών Γλυπτών. δ - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, από τις οποίες τρεις (3) θέσεις ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών και μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. ε - Μία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής. στ - Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
3.  
  Οι ανωτέρω θέσεις προέρχονται από ταυτόχρονη μεταφορά των κατωτέρω, κατά Κατηγορία και Κλάδο, υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Πέντε (5) θέσεις από τον κλάδο ΠΕΙ Διοικητικού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Δέκα (10) θέσεις από τον κλάδο ΔΕΙ Διοικητικού - Δεκαπέντε (15) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Οκτώ (8) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ3 Στενογράφων - Στενοδακτυλογράφων - Δακτυλογράφων ξένων γλωσσών. - Δύο (2) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Δεκατέσσερις (14) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ5 Σχεδιαστών - Δύο (2) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ8 Φροντιστών Αρχαίων - Δύο (2) θέσεις από τον κλάδο ΔΕΙ 2 Μηχανογράφησης - Τρεις (3) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ13 Βιβλιοθηκάριων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Τέσσερις (4) θέσεις από τον κλάδο ΥΕ4 Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Δώδεκα (12) θέσεις από τον κλάδο ΥΕ5 Συντηρητών - Έξι (6) θέσεις από τον Κλάδο ΥΕ6 Εργατοτεχνιτών - Τέσσερις (4) θέσεις από τον κλάδο ΥΕ7 Καθαριστριών.
4.  
  Προσόνταα διορισμού σε καθένα από τους ανωτέρω κλάδους ορίζονται: α - Για τον κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων: Τα αναφερόμενα στην Κοινή Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13181/29.3.89 (ΦΕΚ Β 233) που κυρώθηκε με τον Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ Α 42). β - Για τον κλάδο ΠΕ7 Καλλιτεχνών - Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων: Πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών της ημεδαπής και δίπλωμα τριετούς φοιτήσεως σε κέντρα ή Ινστιτούτα Συντηρήσεως της αλλοδαπής ή ισότιμο πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της αλλοδαπής και δίπλωμα τριετούς φοιτήσεως σε κέντρα ή Ινστιτούτα Συντήρησης της αλλοδαπής ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντήρησης της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ. γ - Για τον κλάδο ΠΕ10 Μουσειακών Γλυπτών: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. δ - Για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής: Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 194/1988 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ Α 84), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 172/1992 (ΦΕΚ Α 81). ε - Για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής: Τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 194/1988 στ - Για τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 194/1988 ζ - Για τον κλάδο ΤΕ Συντηρητών: Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 194/ 1988. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43).
 • Την υπ αρ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β· 525).
 • Την υπ αρ. 463/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
 • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση θεμάτων του θεσμού των Επιμελητηρίων, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 154) και την υπ αριθμ. 550/7.10.92 εγκύκλιο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι η προκληθησομένη δαπάνη 6.600.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 26.490.000 δρχ. για κάθε ένα από τα επόμενα οικ. έτη καλύπτονται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένως με ισόποση αυξομείωση, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. 2073867/ 15.10.92 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/2073867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2073867 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/ΥΠΠΟ_ΓΝΟΣ_13181 1989
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των[...]" 1990/1881 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία