Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α και Β τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της γεωργικής οικονομίας Α ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ώρες την εβδομάδαΝέα Ελληνικά 2 Μαθηματικά 2 Φυσική 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1 Σύνολο ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ώρες την εβδομάδαΓενική Γεωργική Παραγωγή 2 Γεωργική Οικονομία - Χρήση Η/Υ 2 Εδαφολογία - Λιπασματολογία 1 Γεωργική Τεχνική Ι ,3 Γεωργικοί Ελκυστήρες 2 Γεωργικά Μηχανήματα Ι 2 Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών 12 Σύνολο ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας 24 Γενικό σύνολο ωρών 30 Από που προέρχεται το νερό, που υπάρχει στο έδαφος. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - Δειγματοληψία εδάφους - Εμπειρικός προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους - Προσδιορισμός του ρΗ του εδάφους στο εργαστήριο - Προσδιορισμός του ρΗ με φορητό ρΗμετρο στον αγρό - Προσδιορισμός του ανθρακικού ασβεστίου (CaCΟ3) του εδάφους στο εργαστήριο - Προσδιορισμός (CaCΟ3) εμπειρικά, στον αγρό - Αναγνώριση λιπασμάτων - Δειγματοληψία φύλλων για ανάλυση - Παρασκευή τεχνητής κοπριάς - Επίσκεψη σε εδαφολογικό ινστιτούτο ΙV. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ι - Εξοικείωση και εξάσκηση στα όργανα μέτρησης - Εξοικείωση και εξάσκηση στα εργαλεία χάραξης, συγκράτησης, κρούσης και κοπής κατά την κατασκευή απλής συναρμογής - Διάνοιξη οπών και κοχλιοτομών - Κατασκευή κοχλιών και περικοχλίων - Ψυχρή διαμόρφωση ελασμάτων - Ανάπτυξη και κατασκευή κουτιού από λαμαρίνα - Κατασκευή ποτίστρας ζώων - θερμή διαμόρφωση ελασμάτων - Κατασκευή γεωργικού εργαλείου (τσάπας) - Τρόχισμα γεωργικών εργαλείων - Εξάσκηση στο χειρισμό ξυλουργικών εργαλείων - Κτίσιμο σε τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους - Κατασκευή ξυλοτύπου - Κοπή σπειρωμάτων σε σωλήνες και συνδέσεις - Χάραξη και περίφραξη αγροτεμαχίου - Κατασκευή θηλιών και καπίστρια ζώων - Σύνδεση λουριών με ραφή και περτσίνια V. Βάθος από το οποίο τα φυτά παίρνουν το νερό που τους χρειάζεται, ριζικό σύστημα φυτών, ριζόστρωμα. Ονοματολογία - Λύση και αρμολόγηση του διαφορικού. Ονοματολόγια - Λύση και αρμολόγηση της ακραίας μετάδοσης. Ονοματολογία - Λύση και αρμολόγηση του δυναμοδοτικού άξονα, της τροχαλίας χαι του υδραυλικού συστήματος ανάρτησης παρελκομένων - Λύση και έλεγχος και αρμολόγηση διαφόρων αντλιών του υδραυλικού συστήματος - Λύση και έλεγχος και αρμολόγηση του χειριστηρίου του υδραυλικού συστήματος - Εξαέρωση του υδραυλικού συστήματος - Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος - Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης - Ρύθμιση πλάτους των τροχών και ευθυγράμμιση - Εξαγωγή και επισκευή του αεροθαλάμου ελαστικών επισώτρων - Εξαγωγή και τοποθέτηση επισώτρων - Εξαγωγή, συντήρηση και τοποθέτηση των τροχών ελκυστήρων και πλατφόρμας - Έλεγχος, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος πέδησης - Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση του υδραυλικού συστήματος του γεωργικού ελκυστήρα - Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση του συστήματος οδήγησης: - Προετοιμασία του ελκυστήρα για εργασία. Ημερήσια επιθεώρηση - Αλλαγή λαδιού και φίλτρου κινητήρα - Συντήρηση και έλεγχος ηλεκτρικού συστήματος και συσσωρευτή - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας του γεωργικού ελκυστήρα - Εξάσκηση στην εκκίνηση, αλλαγή ταχυτήτων και σταμάτημα του ελκυστήρα - Σύνδεση και αποσύνδεση στον ελκυστήρα διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων- Εξάσκηση με την όπισθεν σε καθορισμένο σημείο - Εξάσκηση εμπρός και όπισθεν μέσα σε οκτάρι (8) - Εξάσκηση όπισθεν με δίτροχη πλατφόρμα - Χειρισμός του ελκυστήρα στο χωράφι με διάφορα παρελκόμενα - Πρακτική εξάσκηση στα σήματα οδικής κυκλοφορίας - Παρκάρισμα και ασφάλιση του γεωργικού ελκυστήρα VΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ι - Χάραξη αγρού - Έλεγχος, ονοματολογία και ρύθμιση υναρότρου - Έλεγχος, ονοματολογία και ρύθμιση δισκαρότρου - Αροση - Επισκευή αρότρων - Έλεγχος, ονοματολογία και ρύθμιση δισκοσβάρνας - Δισκοσβάρνισμα - Επισκευή δισκοσβάρνας - Έλεγχος, ονοματολογία και ρύθμιση ελατηριωτής και οδοντωτής σβάρνας - Επισκευή ελατηριωτής και οδοντωτής σβάρνας - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση σπαρτικής μηχανής σιτηρών - Σπορά σιτηρών - Επισκευή σπαρτικής μηχανής σιτηρών - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση σπαρτικής μηχανής αραβοσίτου και βάμβακος - Σπορά αραβοσίτου και βάμβακος - Επισκευή σπαρτικής μηχανής αραβοσίτου και βάμβακος - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση σπαρτικής μηχανής μικρών σπόρων - Σπορά μικρών σπόρων - Επισκευή σπαρτικής μηχανής μικρών σπόρων - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση φυτευτικής μηχανής - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση διαφόρων ειδών σκαλιστηρίων - Χειρισμός φορτωτή - Χειρισμός κοπροδιανομέα - Έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή κοπροδιανομέα - Έλεγχος, ονοματολογία, λειτουργία και ρύθμιση ψεκαστήρων - Χρήση διαφόρων κατηγοριών ψεκαστήρων - Επισκευή διαφόρων κατηγοριών ψεκαστήρων - Ονοματολογία, λειτουργία, ρύθμιση, χρήση και συντήρηση επιπαστήρων.
2.  
  ΑΝΤΛΙΕΣ - Γενικά χαρακτηριστικά των αντλιών, τα μανομετρικά ύψη των αντλιών και η μέτρηση αυτών, η αναρρόφηση της αντλίας η κατάθλιψη της αντλίας, κατάταξη αντλιών. - Περιστροφικές αντλίες ροής. Γενικά, φυγοκεντρική αντλία, ελικοφόρος αντλία αξονικής ροής, αντλία μεικτής ροής, αντλία βαθέων φρεάτων, ειδική ταχύτητα περιστροφής. - Η παροχή των αντλιών. Γενικά, παροχή εμβολοφόρων αντλιών, παροχή περιστροφικών αντλιών εκτόπισης και ροής, μέτρηση της πραγματικής παροχής των αντλιών. - Απόδοση και ισχύς των αντλιών. Η απόδοση και η ισχύς των αντλιών, οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των αντλιών και η επιλογή αντλητικών συγκροτημάτων για αρδευτικά συστήματα.
3.  
  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ - Υδατοκατανάλωση ή εξατμισοδιαπνοή - Μέθοδοι μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής - Ελλειμα των καλλιεργειών σε νερό. (1) ΜΑΘΗΜΑ: (7) ΜΑΘΗΜΑ: 2 ώρες την εβδομάδα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 12 ώρες την εβδομάδα. Όργανα μέτρησης παροχών. Άλλα συγκροτήματα τεχνητής βροχής (καρούλια, κανόνια, αντέννες άρδευσης ή ράμπες κλπ.) - Εξοπλισμός δικτύων τοπικής άρδευσης. Αγωγοί μεταφοράς, διανομής και εφαρμογής του νερού. Εξοπλισμός κεφαλής του δικτύου (λιπασματοδιανομείς, φίλτρα κλπ). Όργανα ελέγχου και παρακολούθησης της κίνησης του νερού στους αγωγούς. Όργανα μέτρησης παροχών. Διανεμητές νερού (σταλακτήρες - μικροεκτοξευτήρες). Αυτοματισμοί δικτύου, ρυθμιστές κλπ. (3) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙ. ΤΑΞΗΣ Β: 3 ώρες την εβδομάδα.
4.  
  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - Σπορά, μεταφύτευση ανθέων - Γαρύφαλλα - Τριανταφυλλιές - Φυτά εσωτερικού χώρου - Εμπορία ανθοκομικών προϊόντων. (2) ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ Β: (6) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑΞΗΣ Β: 1 ώρα την εβδομάδα - Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός - Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα - Ηλεκτρική αντίσταση, σύνθετες αντιστάσεις - Μονοφασικά και τριφασικά φορτία - Έργο, ισχύς και συντελεστής ισχύος - Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος - Μετασχηματιστές, στρεφόμενοι μετατροπείς και ανορθωτές - Μέθοδοι και όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων - Εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη Γεωργία - Κίνδυνοι του ηλεκτρισμού - Πρώτες βοήθειες. (7) ΜΑΘΗΜΑ: Αξιολόγηση. - Άρδευση με αυλάκια. 12 ώρες την εβδομάδα Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τεχνική καλλιέργειας σιτηρών - Τεχνική καλλιέργειας ζαχαρότευτλων - Τεχνική καλλιέργειας βάμβακος - Τεχνική καλλιέργειας καπνού , - Παραγωγή φυτών κηποτεχνίας - Παραγωγή λαχανοκομικών φυτών - Τεχνική εγκατάστασης οπωρώνα - Τεχνική κλαδέματος οπωροφόρων δένδρων - Τεχνική λίπανσης οπωροφόρων δένδρων. ΙΙ. Αξιολόγηση. - Άρδευση με τεχνητή βροχή. Εξοικείωση με τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ, βάνες κλπ) - Εξοικείωση με τα διάφορα είδη εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής. - Έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή εκτοξευτήρων υψηλής πίεσης (κανόνια) και αυτοπροωθούμενων αρδευτικών μηχανημάτων (καρούλια). - Εξοικείωση με τα διάφορα εξαρτήαμτα της τοπικής άρδευσης (κεφαλή, σωλήνες, σταλακτήρες κλπ.). - Εξοικείωση με τα διάφορα εξαρτήματα της τοπικής άρδευσης (κεφαλή, σωλήνες, σταλακτήρες κ.λπ.) - Εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμού τοπικής άρδευσης. ΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΙ - Κατασκευή ξύλινης ταγίστρας ζώων - Κατασκευή ξύλινου θερμοκηπίου - Βαφές γεωργικών εγκαταστάσεων - Κατασκευή δαπέδου ορνιθώνα από άοπλο σκυρόδεμα - θεμελίωση τσιμέντινων πασσάλων σε αμπελώνα - Εγκατάσταση απλού δικτύου ύδρευσης κονικλοτροφείου - Συγκόλληση κατά σημεία με τα ηλεκτροπόντα . . . . - Ηλεκτροσυγκόλληση ραφής με κορδόνια - Ηλεκτροσυγκόλληση εσωτερικής γωνίας σε οριζόντια θέση με λεπτά κορδόνια - Ηλεκτροσυγκόλληση ραφής V σε οριζόντια θέση με στενά κορδόνια - Τήξη του ελάσματος σε γραμμές με φλόγα οξυγόνου - ακετυλίνης. Ρύθμιση συσκευής οξυγόνου - ακετυλίνης και άναμμα φλόγας οξυγονοκόλλησης. - Σχηματισμός γραμμών τήξης με συγκολλητικό υλικό με συσκευή οξυγόνου - ακετυλίνης. - Οξυγονοκόλληση εξωτερικής γωνίας σε οριζόντια θέση - Οξυγονοκόλληση εσωτερικής γωνίας σε οριζόντια θέση - Οξυγονοκόλληση σωλήνων - Οξυγονοκοπή - Κατασκευή μεταλλικού υπόστεγου - Συγκόλληση - Διόγκωση υνίου - Διόγκωση και λείανση αξόνων δισκοσβάρνας - Τράβηγμα υνίου - Επισκλήρυνση υνίου - Συγκόλληση και λείανση αξόνων αρότρου - Τόρνευση κυλινδρικού κομματιού - Κατασκευή κοχλία στον τόρνο - Κωνική τόρνευση - Τρόχισμα δίσκων δισκοσβάρνας και δισκαρότρου - Τρόχισμα λεπίδων χορτοκοπτικής - Επισκευή κοχλιών διάνοιξης λάκκων. - Επισκευή κοχλιών μεταφοράς ζωοτροφών. ΙV. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Ονοματολογία των εξαρτημάτων του κινητήρα και η συμβολή τους στη λειτουργία του , - Εξοικείωση με τη λειτουργία των τετράχρονων και δίχρονων κινητήρων - Αφαίρεση, έλεγχος και τοποθέτηση κεφαλής κυλίνδρων - Εξαγωγή, έλεγχος και λείανση βαλβίδων - Έλεγχος, διόθρωση και λείανση εδρών βαλβίδων - Έλεγχος και επισκευή οδηγών βαλβίδων και πλήκτρων - Τοποθέτηση βαλβίδων και ρύθμιση διακένου - Εξαγωγή εμβόλων και μέτρηση της διαμέτρου εμβόλων και κυλίνδρων - Εξαγωγή, έλεγχος και τοποθέτηση ελατηρίων και πείρων εμβόλων - Εξαγωγή στροφαλοφόρου άξονα και έλεγχος κουζινέτων βάσης και διωστήρα - Εξαρμογή εμβόλων και κουζινέτων - Εξαγωγή, έλεγχος και τοποθέτηση εκκεντροφόρου άξονα - Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος, συναρμολόγηση και τοποθέτηση εξαερωτή - Ρύθμιση εξαερωτή με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων - Αφαίρεση και τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου. Εξαέρωση του συστήματος τροφοδοσίας. - Αφαίρεση και τοποθέτηση διανομέα. Χρονισμός κινητήρα με βάση τις προδιαγραφές του κινητήρα. - Έλεγχος της μηχανικής κατάστασης του κινητήρα πριν από την επισκευή. Συμπιεσομέτρηση, διαρροή κυλίνδρων και έλεγχος κενού πολλαπλής εισαγωγής - Έλεγχος και επισκευή του συστήματος λίπανσης - Έλεγχος και επισκευή του συστήματος ψύξης - Χρήση και συντήρηση διαγνωστικών και εργαλείων επισκευών - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών για την καλή μηχανική κατάσταση του κινητήρα - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος ανάφλεξης - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος εκκίνησης - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος φόρτισης - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του ηλεκτρικού συστήματος των βοηθητικών οργάνων - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος λίπανσης - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος ψύξης - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος τροφοδοσίας σε βενζικονικητήρες - Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών του συστήματος τροφοδοσίας σε πετρελαιοκινητήρες - Έλεγχος και ρύθμιση με βάση τις προδιαγραφές του κινητήρα για την καλή λειτουργία του και σύνταξη έκθεσης. V. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΙ - Εξαγωγή και τοποθέτηση λεπίδων κοπτικής ράβδου χορτοκοπτικού - Επισκευή κοπτικής ράβδου χορτοκοπτικού - Τοποθέτηση χορτοκοπτικού στον ελκυστήρα και ρύθμιση κοπτικής ράβδου (1) Διαδρομή κοπτικής ράβδου (2) Στροφές κοπτικής ράβδου (3) Προπορεία κοπτικής ράβδου (4) Τψος κοπής (5) Κλίση λογχών - Λύση, έλεγχος, επισκευή και αρμολόγηση χορτοκοπτικού - Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή χορτοσυλλεκτικών μηχανών - Χειρισμός χορτοσυλλεκτικών μηχανών - Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή χορτοσυλλεκτοδετικών μηχανών - Εξαγωγή διωστήρα, τρόχισμα μαχαιριών, τοποθέτηση διωστήρα και ρύθμιση διακένου μαχαιριών χορτοσυλλεκτοδετικής μηχανής - Χρονισμός χορτοσυλλεκτοδετικών μηχανών - Δεματοποίηση χόρτου ή σάλματος (1) Ρύθμιση του μήκους του δέματος (2) Ρύθμιση της πυκνότητας του δέματος (3) Τοποθέτηση σπάγγου ή σύρματος (4) Εντόπιση και αποκατάσταση ανωμαλιών αυτοδετικού μηχανησμού. Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση μηχανισμού τεμαχισμού χόρτου για ενσίρωση. (1) Έλεγχος ορθογωνικής λεπίδας κοπής (2) Τρόχισμα μαχαιριών (3) Ρύθμιση διακένου μαχαιριών και ορθογωνικής λεπίδας (4) Ρύθμιση του μήκους τεμαχισμού - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση μηχανημάτων συγκομιδής αραβοσίτου - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής- Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση μηχανημάτων συγκομιδής τεύτλων - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση μηχανημάτων συγκομιδής πατάτας - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος θερισμού και μεταφοράς σιτηρών θεριζοαλωνιστικής μηχανής - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος αλωνισμού θεριζοαλωνιστικής μηχανής - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος διαχωρισμού καρπού θεριζοαλωνιστικής μηχανής - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος καθαρισμού καρπού θεριζοαλωνιστικής μηχανής - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση του συστήματος μεταφοράς καρπού θεριζοαλωνιστικής μηχανής - Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση άλλων μηχανημάτων συγκομιδής (καρότου, λαχανικών, φρούτων κ.λπ.) VΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ - Μετρήσεις τάσης, έντασης, αντίστασης και ισχύος - Επιλογή στοιχείων δικτύου και αποφυγή βραχυκυκλωμάτων - Συνδέσεις ηλεκτρικών κουζινών, θερμοσιφώνων και θερμαστρών - Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων - Σύνδεση μετασχηματιστών και ηλεκτροκινητήρων - Εγκατάσταση ηλεκτρικού φράκτη σε βοσκότοπο - Εγκατάσταση και ρύθμιση ηλεκτρικών γεωργικών αυτοματισμών - Σωλήνωση και συρμάτωση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης βουστασίου - Κατσκευή γειώσεων.
5.  
  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι - Τεχνολογία ξύλου - Εκκλογή ξυλείας - Ξυλουργικά υλικά - Μετρήσεις ξυλείας - Τετραγωνισμός και τεμαχισμός ξυλείας - Ξυλουργικά εργαλεία (1) Εργαλεία χειρός - Χρήσεις (2) Ξυλουργικά μηχανήματα - Πρόληψη ατυχημάτων - Ασφάλεια κατά την εργασία ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗΣ Β: 2 ώρες την εβδομάδα
6.  
  Αμειψισπορά - Ορισμός - μειονεκτήματα - πλεονεκτήματα - Συστήματα αμειψισποράς (4) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι ΤΑΞΗ Α: 2 ώρες την εβδομάδα Η ροή των υγρών, παροχή, ροή ιδεωδών υγρών, ο νόμος της συνέχειας της ροής, ο νόμος του ΒΕRΝΟULLΙ, θεώρημα του ΤΟRRΙCΕLLΙ. σωλήνας ΡΙΤΟΤ, η ροή των φυσικών υγρών δηλ. η παράλληλη ροή ή στροβιλώδης ροή, κρίσιμη ταχύτητα ροής, μέτρηση ταχύτητας ροής υγρών, εκροή φυσικών υγρών από οπή δοχείου, χρόνος εκκένωσης δοχείων, ροή υγρών με το σιφώνιο.
7.  
  Αναπαραγωγικό σύστημα των ζώων Αριθμός κετανίου - θάλαμος καύσης και διαμόρφωσης του. Πρώτες βοήθειες (6) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι ΤΑΞΗ Α: 2 ώρες την εβδομάδα.
8.  
  Βελτίωση ζώων Βασικά μέρη του συστήματος λίπανσης με αναγκαστική κυκλοφορία - Σύστημα λίπανσης με αναγκαστική κυκλοφορία και εκτίναξη - Λιπαντικά.
9.  
  Διάρθρωση συνεταιριστικών οργανώσεων ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΑΞΗ Α: 2 ώρες την εβδομάδα.
10.  
  Βασικοί κλάδοι της κτηνοτροφίας της χώρας μας. (2) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΑΞΗ Α: 2 ώρες την εβδομάδα Α. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
11.  
  Ο Νόμος 1541/85 για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (5) ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ ΤΑΞΗΣ Β: 2 ώρες την εβδομάδα.
12.  
  Αγροτικός συνεταιρισμός
13.  
  Οργάνωση και σκοποί των κλαδικών αγροτικών κοινοπραξιών
14.  
  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) - Τι είναι και πώς λειτουργεί η Ε.Ο.Κ.
15.  
  Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) - Σκοποί της κοινής αγροτικής πολιτικής - Κοινή οργάνωση αγρών - Πολιτική Διαρθρώσεων.
16.  
  Οικονομικότητα στην επιλογή και χρήση του γεωργικού ελκυστήρα - Οικονομική απόδοση - Υπολογισμός κόστους γεωργικού ελκυστήρα. Β. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ).
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9 παρ. 9, περ. δ, 24 παρ. 2, περ. γ και 86 παρ. 3 και 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και β) του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987» για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλων διατάξεων» (Α 154).
 • Την αριθ. Η 2871/30.4.1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρησκευμάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β 296).
 • Τις με αριθ. 18 και 19/1991 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την αριθ. 493/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2871 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία