Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 ", Έδρα - Σκοπός"
1.  
  Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 2071/92 (Α 123/92) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση και παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών για την πρόληψη της εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών.
Άρθρο 2
1.  
  Ως κύρια, ειδικά μεταδοτικά νοσήματα χαρακτηρίζονται:
 1. Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (ΑΙDS), β. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γ. Οι ιογενείς ηπατίτιδες.
2.  
  Το Κ.Ε.Ε.Λ. μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα του στην αντιμετώπιση και άλλων ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων, πλην των αναφερομένων στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Το Κ.Ε.Ε.Λ. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής, προς αντιμετώπιση των ειδικών λοιμώξεων.
2.  
  Έχει την ευθύνη για την επαγρύπνηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των ειδικών αυτών λοιμώξεων, συλλέγοντας και αξιολογώντας επιδημιολογικά στοιχεία, λαμβάνει δε κάθε απαραίτητο μέτρο για το σκοπό αυτό
3.  
  Καταρτίζει προγράμματα για την ενημέρωση, πρόληψη, περίθαλψη, νοσηλεία και την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη φορέων και ασθενών
4.  
  Μπορεί να διεξαγάγει οποιαδήποτε ερευνητική εργασία, προς εκπλήρωση του σκοπού του, με κριτήρια την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
5.  
  Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων
6.  
  Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν δραστηριότητες παρόμοιες προς αυτές του κέντρου
7.  
  Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, ανακοινώσεις και κάθε είδους επιστημονική και ενημερωτική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του
8.  
  Γνωμοδοτεί επί ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας, που αναφέρονται στο αντικείμενο του
9.  
  Ενημερώνει τον πληθυσμό και ιδίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου, με κάθε πρόσφορο μέσο
10.  
  Συμβάλλει στη δημιουργία ή δημιουργεί αυτοδύναμα κέντρα έρευνας, πληροφόρησης και ψυχολογικής υποστήριξης σε διάφορα σημεία της επικράτειας
11.  
  Εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την παροχή υποτροφιών για μετεκπαίδευση ιατρικού και άλλου προσωπικού, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Κ.Ε.Ε.Λ.
12.  
  Συνεργάζεται με κάθε τρόπο για την ομαλή λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, των κέντρων ελέγχου και κέντρων αναφοράς, καθώς και των τμημάτων ειδικών λοιμώξεων
Άρθρο 4 "Σύνθεση - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Κ.Ε.Ε.Λ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 3ετή θητεία και αποτελείται από: α. Έξι (6) επιστήμο [...]"
2.  
  Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ.:.
 1. Χαράσσει την επιστημονική δραστηριότητα του κέντρου
 2. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας, των πόρων και των δαπανών του νομικού προσώπου, στη δραστηριότητα του και στην εν γένει λήψη αποφάσεων και μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού και του αντικειμένου του
 3. Προβαίνει στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών
 4. Συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.
 5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και κατανέμει τις πιστώσεις του
3.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν στις επιστημονικές επιτροπές.
4.  
  Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. συνεδριάζει με πρόσκληση του προέδρου του, τακτικώς μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή τέσσερα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ., όταν αυτά ζητήσουν εγγράφως τη σύγκληση του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο.
5.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τις συνεδριάσεις, κρατούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη, με μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς και της αιτιολόγησης αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, αντικαθιστά αυτόν ο Αντιπρόεδρος.
6.  
  Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
7.  
  Στα μέλη του Δ.Σ. του κέντρου καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. 1.0 Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του. β. Προΐσταται διοικητικώς όλων των υπηρεσιών και λοιπών ο [...]"
2.  
  Ο Πρόεδρος με απόφαση του μπορεί να εκχωρήσει μέρος των από αυτόν ασκουμένων αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρο ή στο διευθυντή του κέντρου
Άρθρο 6
1.  
  Κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
2.  
  Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους
3.  
  Εσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 7 "Εποπτεία - Διαχείρισης - Διαχειριστικός έλεγχος"
1.  
  Η εποπτεία λειτουργίας και διοικήσεως του Κ.Ε.Ε.Λ. ασκείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει:.
 1. Το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος. β. Την έγκριση του απολογισμού και γ. Την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.
2.  
  Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Ε.Λ. του προηγουμένου χρόνου από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Λ. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό σε ένα μήνα από την υποβολή της στο Κ.Ε.Ε.Λ. Ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Ε.Λ. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Κ.Ε.Ε.Λ.
Άρθρο 8
1.  
  Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. συγκροτεί επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες επεξεργάζονται και μελετούν εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και γνωμοδοτούν επ αυτών προς το Δ.Σ. Σε κάθε επιστημονική επιτροπή, το έργο συντονίζεται από συντονιστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου.
2.  
  Ειδικότερα οι επιστημονικές επιτροπές επεξεργάζονται θέματα ενημερώσεως, πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείας, έρευνας, επιδημιολογίας, εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ηθικών, νομικών και δεοντολογικών ζητημάτων, καθώς και για άλλα θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και το αντικείμενο του Κ.Ε.Ε.Λ.
Άρθρο 9 "Σύσταση Υπηρεσίας - Αρμοδιότητς"
1.  
  Στο Κ.Ε.Ε.Λ· συνιστάται υπηρεσία Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης. Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι η παροχή της αναγκαίας Διοικητικής και Επιστημονικής υποστήριξης απαραίτητου για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Λ., ο προγραμματισμός, η εξασφάλιση και η διαχείριση των οικονομικών πόρων και των υλικών μέσω του Κ.Ε.Ε.Λ., ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού, η τήρηση γενικού Πρωτοκόλλου και αρχείου, ως και η διακίνηση της αλληλογραφίας.
Άρθρο 10
1.  
  Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης συνιστώνται οι εξής θέσεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχολήσεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ε.Ε.Λ· Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο, μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον κριθεί ότι εξεπλήρωσε επιτυχώς τα καθήκοντα του και υπάρχουν σχετικές ανάγκες.
 1. Μία (1) θέση ΠΕ Διευθυντού.
 2. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο Ιατρικής Σχολής και αρίστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής.
 3. Μία (1) θέση ΠΕ συνεργάτου Ιατρού, ο οποίος θα γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα κατά προτίμηση την Αγγλική
 4. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ιατρών ή Βιολόγων
 5. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων.
 6. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 7. Δύο (2) θέσεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
 8. Δύο (2) θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού
  • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 9. Μία θέση δημοσιογράφου για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου και Δημ.
 10. Σχέσεων.
 11. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ΠΕ ή Ανώτερη Σχολή ή Απολυτήριο Λυκείου και η ιδιότητα του, ως μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Επαγγελματικής Δημοσιογραφικής Οργάνωσης ή διετής προϋπηρεσία σε ημερήσια Πολιτική ή Οικονομική Εφημερίδα ή σε Περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στην ραδιοφωνία ή τηλεόραση.
2.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις, όπου δεν προβλέπονται, ορίζονται τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 172/1992 (Α* 81).
3.  
  Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. Α. μετά από έγκριση αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
4.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή στο Κ.Ε.Ε.Λ. δύναται να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο ή νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 και πάντως όχι πέραν του αριθμού των θέσεων αυτών.
Άρθρο 11 "Επιστημονικά αποτελέσματα - Προβολή αυτών"
1.  
  Επί των επιστημονικών αποτελεσμάτων κάι δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Ε.Λ., το Δ.Σ. αυτού ενημερώνει υποχρεωτικώς το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους κρατικούς και μη φορείς.
2.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται ο τρόπος προβολής και δημοσιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου.
Άρθρο 12
1.  
  Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. καταρτίζει, εντός 6μήνου από το διορισμό του, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κέντρου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 13 "Ξενόγλωσσες Ονομασίες - Σήμα"
1.  
  Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, αποφασίζει τις ξενόγλωσσες ονομασίες του κέντρου στην αγγλική, γερμανική και γαλλική, τον τύπο της σφραγίδας του κέντρου και του σήματος του κέντρου, το οποίο υποχρεωτικά θα υπάρχει στη σφραγίδα και στα πάσης φύσεως επιστολόχαρτα και φακέλλους που προέρχονται από το Κ.Ε.Ε.Λ.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 2071/1992 «περί Εκσυγχρονισμού και Οργάνωσης του Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ.Α/92).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154 τ.Α/ 1992).
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/001/14.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525 τ.Β/92).
 • Την αριθ. Υ. 1687/17.2.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στον Υφυπουργό Κ. Δούση» (ΦΕΚ 104 τ.Β/92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθ. 1066/2.11.92 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σε δρχ. 154.000.000. Για το έτος 1992 η δαπάνη θα περιοριστεί σε δρχ. 25.000.000 περίπου και θα καλυφθεί από πιστώσεις Φ.200 και Κ.Α.5239.
 • Τις αριθ. 498/92 και 515/92 Γνωμ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992