ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/359

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσική μπάντα η οποία - επανδρώνεται από τους έχοντες μουσικές γνώσεις πυροσβεστικούς υπαλλήλους και υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Διευθυντή τον Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Η μουσική μπάντα έχει ως αποστολή:
 1. Να παιανίζει στις παρελάσεις κατά τις εθνικές εορτές
 2. Να παιανίζει στις παρατάξεις κατά τις τελετές
 3. Να συμβάλλει με την συμμετοχή της σε εθνικές και θρησκευτικές τελετές και σε κοινωφελείς εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς
 4. Να εκτελεί μουσικά προγράμματα και συναυλίες για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και του κοινού σ όλη την επικράτεια
3.  
  Για την αρμονική σύνθεση της μουσικής μπάντας τα μουσικά όργανα που τη συγκροτούν κατά κατηγορίες είναι τα εξής: Δύο (2) Φλάουτα. Δώδεκα (12) Κλαρίνα. Οκτώ (8) Τρομπέττες. Τέσσερα (4) Σαξόφωνα, άλτο και τενόρα. Τέσσερα (4) Κόρνα. Πέντε (5) Βαρύτονα. Τρία (3) Τρομπόνια α Τίρο. Δύο (2) Μπάσσα. Πέντε (5) Κρουστά.
4.  
  Τα σχετικά με τη διεξαγωγή της εσωτερικής Υπηρεσίας της μουσικής μπάντας και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 2 "Προαγωγική εξέλιξη Υγειονομικών Αξιωματικών"
1.  
  Ο Αρχιπύραρχος Υγειονομικός του Πυροσβεστικού Σώματος εξερχόμενος αυτού για οποιαδήποτε αιτία εκτός της απόταξης χαι της χρίσης του ως αποστρατευτέου, προάγεται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι έχει διανύσει εξάμηνο στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων και μετά ένα μήνα από την προαγωγή αυτή αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 100/1991 (Α 44) αντικαθίσταται ως εξής: Δύνανται οι Υποδιοικητές των Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και θεσσαλονίκης καθώς και οι Τμηματάρχες των Τμημάτων Πυρασφαλείας και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Ανακριτικού των Υπηρεσιών αυτών να υπογράφουν «με εντολή Διοικητού» έγγραφα αρμοδιότητας των Τμημάτων και των Γραφείων αυτών
Άρθρο 4
1.  
  Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 94.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 450.000 δρχ. για τα επόμενα οικονομικά •έτη.
2.  
  Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 1992» υπό ειδικό φορέα 43-220 και τους εξής ΚΑΕ 0411,0421,0425 και 0641 του ειδικού φορέα 23-110. Οι δαπάνες των ετών 1993 και μετά θα αντιμετωπισθούν με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του οικείου έτους. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Την 473/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-24 Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/100 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία