Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/608/ΕΟΚ/21.11.1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και την συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Κτηνιατρικής και Ζωοτεχνικής νομοθεσίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ) ΣΚΟΠΟΣ"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας μας, στις οποίες έχει ανατεθεί ο έλεγχος της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών, καθώς και της Επιτροπής, με σκοπό τη διασφάλιση της τηρήσεως αυτών των νομοθεσιών, σε συμμόρφωση προς την πιό πάνω οδηγία 89/608/ΕΟΚ
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ) ΟΡΙΣΜΟΙ"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοείται ως: - κτηνιατρική νομοθεσία: το σύνολο των διατάξεων κοινοτικού χαρακτήρα, καθώς και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή των ρυθμίσεων κοινοτικού χαρακτήρα που διέπουν την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία σε συνάφεια με τον τομέα της κτηνοτροφίας, τον υγειονομικό έλεγχο ζώων, κρεάτων και λοιπών προϊόντων ζωικής προελεύσεως και την προστασία των ζώων, - ζωοτεχνική νομοθεσία: το σύνολο των διατάξεων κοινοτικού χαρακτήρα, καθώς και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή των ρυθμίσεων κοινοτικού χαρακτήρα στον ζωοτεχνικό τομέα, - Αιτούσα Αρχή: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας μας, πλην των ζωοτεχνικών θεμάτων για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ιδίου Υπουργείου, ή η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, που διατυπώνει αίτημα συνδρομής, - Αρχή προς την οποία απευθύνεται αίτημα: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας μας, πλην των ζωοτεχνικών θεμάτων για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ιδίου Υπουργείου, ή η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, προς την οποία απευθύνεται αίτημα συνδρομής
2.  
  Ο Υπουργός Γεωργίας γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ε.Κ. τις αρμόδιες αρχές του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Η υποχρέωση για την παροχή συνδρομής που προβλέπεται από το παρόν Διάταγμα δεν θίγει την παροχή πληροφοριών ή εγγράφων που οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 1 έλαβαν στα πλαίσια εξουσιών που ασκούν κατόπιν παραγγελίας της δικαστικής αρχής. Ωστόσο, σε περίπτωση αιτήματος συνδρομής, η παροχή αυτή του πρώτου εδαφίου γίνεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, σε κάθε περίπτωση που συναινεί η δικαστική αρχή, της οποίας πρέπει να ζητηθεί η γνώμη σχετικά. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος συνδρομής από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους των Ε.Κ., η αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, τηρώντας τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις της χώρας μας, γνωστοποιεί προς την αιτούσα αρχή όλες τις πράξεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, είτε από την ίδια είτε από περιφερειακή αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την εφαρμογή της κτηνιατρικής ή ζωοτεχνικής νομοθεσίας στη χώρα μας.
2.  
  Οι αιτήσεις γνωστοποιήσεων, στις οποίες αναφέρεται το αντικείμενο των προς γνωστοποίηση πράξεων ή αποφάσεων, συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των αρχών
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Μετά από αίτημα της αιτούσας αρχής άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας ασκεί ή προκαλεί την άσκηση ή την ενίσχυση της εποπτείας στην περιφέρεια δράσεως των υπηρεσιών της, όπου εικάζεται ότι υφίστανται ανωφελίες και ειδικότερα: α) στις εγκαταστάσεις β) στους χώρους εναποθήκευσης εμπορευμάτων γ) στις γνωστοποιηθείσες διακινήσεις εμπορευμάτων δ) στα μεταφορικά μέσα
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας της γνωστοποιεί, ιδίως υπό μορφή εκθέσεων και άλλων εγγράφων, ή επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, τις οποίες διαθέτει ή αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, σχετικά με πραγματικά διαπιστωμένες πράξεις που θεωρούνται από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας κατά περίπτωση, αντίθετες προς την κτηνιατρική ή ζωοτεχνική νομοθεσία. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.
Άρθρο 10
1.  
  Οταν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας του άρθρου 2 διαπιστώσουν πράξεις που είναι ή φαίνεται να είναι αντίθετες με τις κτηνιατρικές και ζωοτεχνικές κανονιστικές διατάξεις και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κοινοτικό επίπεδο, και ειδικότερα: - πράξεις που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη, ή - πράξεις που φαίνεται πιθανό να έχουν γίνει παρόμοιες και σε άλλα κράτη μέλη, γνωστοποιούν στην επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής, κάθε αναγκαία πληροφορία, ενδεχομένως με τη μορφή εγγράφων, αντιγράφων ή αποσπασμάτων εγγράφων, που είναι αναγκαίες για την εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων
2.  
  Οταν οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν περιπτώσεις που ενδέχεται να- εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία στη χώρα μας και ελλείψει άλλων προληπτικών μεθόδων, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας αιτιολογημένης ενημερώσεως του κοινού, κατόπιν επαφής μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και της Επιτροπής
3.  
  Πληροφορίες σχετικές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποτελούν αντικείμενο γνωστοποιήσεως της παραγράφου 1, μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίες για να διαπιστωθούν οι πράξεις που είναι αντίθετες προς την κτηνιατρική και ζωοτεχνική νομοθεσία
4.  
  Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας του άρθρου 2, κάνουν χρήση της παραγράφου 1, μπορούν να μην προβαίνουν στη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 περίπτωση β) και στο άρθρο 9, προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών
Άρθρο 11
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η συνδρομή ενδέχεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή άλλα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας
2.  
  Κάθε άρνηση συνδρομής πρέπει να είναι αιτιολογημένη
Άρθρο 12 "("
1.  
  Η διαβίβαση εγγράφων που προβλέπεται από το παρόν Διάταγμα μπορεί να αντικατασταθεί με την παροχή πληροφοριών που παρέχονται σε οποιαδήποτε μορφή και για τους ίδιους σκοπούς από τα μέσα μηχανοργανώσεως ή πληροφορικής
Άρθρο 13 "Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται με οποιαδήποτε μορφή κατ εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και από την προστασία που παρέχουν οι κείμενες διατάξεις για πληροφορίες της ίδιας [...]"
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν κατ εφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος στα πλαίσια δικαστικών ενεργειών ή διώξεων που ασκήθηκαν εν συνεχεία λόγω της μη τηρήσεως της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας και στην περίπτωση της πρόληψης ή της διερεύνησης παρατυπιών σε βάρος κοινοτικών κεφαλαίων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμελλητί, σχετικά με κάθε τέτοια χρησιμοποίηση, τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους προς τις οποίες απηύθυνε το αίτημα.
Άρθρο 14 "("
1.  
  Η αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις τυχόν διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής της χώρας μας με τρίτες χώρες
Άρθρο 15 "("
1.  
  Με εξαίρεση τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων, τυχόν έξοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος βαρύνουν το Υπουργείο Γεωργίας
Άρθρο 16 "("
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν επηρεάζει την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την αμοιβαία δικαστική αρωγή σε ποινικές υποθέσεις
Άρθρο 17 "("
1.  
  Το παρόν αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 1991. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο4 "(Άρθρο 4 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους των Ε.Κ. προς τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, οι τελευταίες: - ανακοινώνουν στην αιτούσα αρχή πάσης φύσεως πληροφορίες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα οποία έχουν στην κατοχή τους, ή αποκτούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, και που επιτρέπουν στις εν λόγω αρχές να εξακριβώσουν κατά πόσον εφαρμόζονται επακριβώς οι διατάξεις της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας στη χώρα μας, - προβαίνουν σε κάθε χρήσιμη έρευνα σχετικά με το αληθές των πραγματικών γεγονότων που επισημαίνει η αιτούσα αρχή, και ανακοινώνουν στην αιτούσα αρχή το αποτέλεσμα των ερευνών, καθώς και τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες γι αυτές.
2.  
  Προκειμένου να αποκτήσουν τις πληροφορίες που ζητούνται, οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας στις οποίες απευθύνεται το αίτημα, ή άλλη διοικητική αρχή στην οποία αυτή απευθύνεται με την σειρά της, ενεργεί ως θα ενεργούσε αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση άλλης εθνικής αρχής
Άρθρο Αρθρο8 "(Αρθρο 8 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι αρμόδιες κεντρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος, συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, χωρίς προηγούμενη αίτηση των τελευταίων
2.  
  Οι αρμόδιες κτηνιατρικές ή ζωοτεχνικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εφ όσον το κρίνουν σκόπιμο για την τήρηση της κτηνιατρικής ή ζωοτεχνικής νομοθεσίας αντίστοιχα:
 1. ασκούν ή προκαλούν την άσκηση εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6, στο μέτρο του δυνατού και στο αντικείμενο αρμοδιότητας τους,
 2. γνωστοποιούν, το συντομότερο δυνατόν, στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών, ιδίως υπό μορφή εκθέσεων και άλλων εγγράφων, ή επικυρωμένων εντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με πράξεις που είναι ή τις οποίες θεωρούν αντίθετες προς την κτηνιατρική ή ζωοτεχνική νομοθεσία και κυρίως τα μέσα ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτών των πράξεων.
 3. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο Αρθρο9 "(Αρθρο 8 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 2, γνωστοποιούν με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 2 στην Επιτροπή, μόλις περιέλθουν σε γνώση τους: α) κάθε πληροφορία που θεωρούν χρήσιμη σχετικά με: - τα εμπορεύματα που αποτέλεσαν ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων αντιθέτων προς την κτηνιατρική και ζωοτεχνική νομοθεσία, - τις μεθόδους και τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν ή για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι χρησιμοποιήθηκαν για την παράβαση των προαναφερομένων νομοθεσιών, β) κάθε πληροφορία σχετικά με ανεπάρχειες ή κενά των προαναφερομένων νομοθεσιών των οποίων η εφαρμογή στην πράξη απεκάλυψε ή επέτρεψε να θεωρηθούν πιθανά.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101).
 • Την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 «για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας» (ΕΕ Αριθμ. L351 της 02.12.89 σελ. 34).
 • Την 521/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία