ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/360

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 1 Μονάδες, Τμήματα, Γραφεία και Γραμματείες, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και εξειδικεύονται αναλυτικά στον εσωτερικό οργανισμό της ΕΥΠ. α. Κεντρική Υπηρεσία Η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει: τη Γραμματεία Διοικητή τις Γραμματείες Υποδιοικητών τη Διεύθυνση Α τη Διεύθυνση Β τη Διεύθυνση Γ τη Διεύθυνση Δ τη Διεύθυνση Ε τη Διεύθυνση ΣΤ τη Διεύθυνση Ζ τη Διεύθυνση Η το Τμήμα Ασφαλείας το Ελεγκτικό Τμήμα β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΥΠ αποτελούν οι Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Οργανισμό της ΕΥΠ. 2.Στην Κεντρική υπηρεσία της ΕΥΠ συνιστάται Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που στελεχώνεται και λειτουργεί κατά τις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών ΕΥΠ Οι Υπηρεσίες και τα όργανα της ΕΥΠ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διοικητής Έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 3. β. Γραμματεία Διοικητή Εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή, τηρεί την αλληλογραφία του και μεριμνά για τις δημόσιες σχέσεις του. γ. Υποδιοικητές Έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4. δ. Γραμματείες Υποδιοικητών Μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία των γραφείων των Υποδιοικητών. ε. Διεύθυνση Α Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την Εθνική Ασφάλεια της χώρας στο στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα. στ. Διεύθυνση Β Υποβοηθεί το Διοικητή της ΕΥΠ στο συντονισμό και τον έλεγχο της Υπηρεσίας. Είναι επίσης αρμόδια για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΠ. ζ. Διεύθυνση Γ Είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της χώρας δραστηριότητας ξένων οργάνων πληροφοριών. η. Διεύθυνση Δ Είναι αρμόδια για την ανάλυση, επεξεργασία και διανομή στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν την Εθνική Ασφάλεια της χώρας. θ. Διεύθυνση Ε Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα και την ασφάλεια των Εθνικών Επικοινωνιών, ι. Διεύθυνση ΣΤ Παρέχει τεχνική υποστήριξη, μέσα και υλικά στις Διευθύνσεις του επιχειρησιακού τομέα, ια. Διεύθυνση Ζ Είναι αρμόδια για θέματα οργάνωσης, προσωπικού, οικονομικών και συμβάσεων, ιβ. Διεύθυνση Η Είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής μέριμνας, ιγ. Τμήμα Ασφαλείας Είναι αρμόδιο για θέματα ασφαλείας προσωπικού, μέσων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας, ιδ. Ελεγκτικό Τμήμα Είναι αρμόδιο για τον οικονομικό έλεγχο των διαχειρίσεων Υπηρεσιών χρηματικού και υλικού της Υπηρεσίας. ιε. Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης Παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη. Άρθρο 3 1.Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Διοικητής της ΕΥΠ διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο Ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής και πείρα διοίκησης στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Σε θέση Διοικητή της ΕΥΠ μπορούν ακόμη να διοριστούν ανώτατοι σε αποστρατεία αξιωματικοί των Ενοπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή της ΕΛ.ΑΣ. 2.Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθήκοντα Διοικητή της ΕΥΠ ανατίθενται σε ανώτατους ή ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους εν ενεργεία. Στην πράξη ανάθεσης ορίζεται ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων Διοικητή της ΕΥΠ. 3.Η ανάθεση καθηκόντων Διοικητή της ΕΥΠ, σε δημόσιο υπάλληλο εν ενεργεία συνεπάγεται την αναστολή της άσκησης των καθηκόντων της κυρίας θέσης του. 4.Ο Διοικητής προΐσταται της ΕΥΠ και 1)Έχει την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών της ΕΥΠ, ελέγχει και συντονίζει το έργο της. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αυτής ο Διοικητής εκδίδει Πάγιες Εγκυκλίους και Διαταγές. 2)Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος όλου του προσωπικού της ΕΥΠ, Πολιτικού και Στρατιωτικού και ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος. 3)Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού στα θέματα της αρμοδιότητας του και τον ενημερώνει για κάθε θέμα που αφορά την Εθνική Ασφάλεια της χωράς. 4)Είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα καταστάσεως προσωπικού με εξαίρεση τους διορισμούς, μονιμοποιήσεις δοκίμων υπαλλήλων, εντάξεις, μετατάξεις και αποσπάσεις εκτός ΕΥΠ του προσωπικού αυτής. 5)Είναι αρμόδιος για όλα τα οικονομικής φύσεως θέματα της ΕΥΠ, με εξαίρεση την απόφαση αγοράς συναλλάγματος από την Τράπεζα Ελλάδος και την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΥΠ. 6)Με αποφάσεις του Πρωθυπουργού, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. 1 σε συνδυασμό του με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.δ του Ν. 1645/1986, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή που μπορεί, μετά από πρότασή του, να μεταβιβασθούν στους Υποδιοικητές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Ανεξαρτήτων Τμημάτων, Διοικητές ΠΜΥ και γενικά Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της ΕΥΠ. 5.Τον Διοικητή της ΕΥΠ όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Α Υποδιοικητής και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Β Υποδιοικητής. Άρθρο 4 1.Με απόφαση του Πρωθυπουργού Υποδιοικητές της ΕΥΠ διορίζονται πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης ημεδαπής ή αλλοδαπής σχολής και πείρα διοίκησης στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, Σε θέσεις Υποδιοικητών μπορούν ακόμη να διοριστούν ανώτατοι σε αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή της ΕΛ.Α.Σ Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθήκοντα Υποδιοικητή της ΕΥΠ ανατίθενται σε ανώτατους εν ενεργεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε ανώτατους ή ανώτερους Δημοσίους Υπαλλήλους εν ενεργεία. Η ανάθεση καθηκόντων Υποδιοικητών της ΕΥΠ, σε δημοσίους υπαλλήλους εν ενεργεία συνεπάγεται την αναστολή της άσκησης των καθηκόντων της κυρίας θέσης τους. Οι Υποδιοικητές επικουρούν το έργο του Διοικητή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1645/1986, ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ρητά ορίζεται στο παρόν ή τους μεταβιβάζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και προΐστανται: Ο Υποδιοικητής του Επιχειρησιακού Τομέα (Α Υποδιοικητής): 1)Στις Διευθύνσεις Α, Γ, Δ και Ε β. Στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης Ο Υποδιοικητής του Τομέα Διοικητικού, Οικονομικού και Τεχνικής Υποστήριξης (Β Υποδιοικητής): α. Στις Διευθύνσεις ΣΤ, Ζ, Η. 2.Ο Υποδιοικητής του Τομέα Διοικητικού, Οικονομικού και Τεχνικής Υποστήριξης είναι πρόεδρος του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου. 3.Τον Υποδιοικητή Επιχειρησιακού Τομέα αναπληρώνει όταν ελλείπει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Διοικητής της ΕΥΠ και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Υποδιοικητής του Τομέα Διοικητικού, Οικονομικού και Τεχνικής Υποστήριξης. Τον Υποδιοικητή του Τομέα Διοικητικού, Οικονομικού και Τεχνικής Υποστήριξης αναπληρώνει όταν ελλείπει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Υποδιοικητής Επιχειρησιακού Τομέα και όταν αυτός ελλείπει, κωλύεται η απουσιάζει ο Διοικητής της ΕΥΠ. Άρθρο 5 1.Διάρθρωση θέσεων Των Υπηρεσιών της ΕΥΠ προΐστανται: των Διευθύνσεων: οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των Τμημάτων: οι Προϊστάμενοι Τμήματος των Περιφερειακών Μονάδων: οι Διοικητές Μονάδων των Γραφείων και Γραμματειών, οι Προϊστάμενοι Γραφείο και Γραμματείας αντιστοίχως. Για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και του παρόντος οt Διοικητές Μονάδων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Προϊσταμένους Τμημάτων ανάλογα με τη διαβάθμιση των Μονάδων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικό οργανισμό και το σχετικό πίνακα σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του Ν. 1645/1986 (Α 132) και οι Προϊστάμενοι Γραμματειών με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων. 2.Επιλογή 1)Τις θέσεις της προηγουμένης παραγράφου των Υπηρεσιών της ΕΥΠ, καταλαμβάνει το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό της ΕΥΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Οργανισμό αυτής. 2)Ως Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΕΥΠ, επιλέγονται και τοποθετούνται: 1) Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι κατά τον Εσωτερικό Οργανισμό Υποδιευθυντές αυτών, οι Προϊστάμενοι Ανεξαρτήτων Τμημάτων, οι Διοικητές Μονάδων και Υποδιοικητές αυτών με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ. Εφόσον πρόκειται για πολιτικό προσωπικό η επιλογή γίνεται μεταξύ υπαλλήλων Α βαθμού ανεξάρτητα από το χρόνο που κατέχουν το, βαθμό αυτό. 2) Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Γραμματειών: ααα. εφόσον πρόκειται για πολιτικό προσωπικό, με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 1586/1986 (Α 37) και τις διατάξεις του παρόντος. βββ. εφόσον πρόκειται για προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος, με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ. 3)Ως Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΕΥΠ επιλέγονται: 1) Από το πολιτικό προσωπικό Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1586/1986 (εφόσον δεν ορίζεται άλλως από τις διατάξεις του παρόντος). Κατα τη διαδικασία επιλογής συνεκτιμάται αρμοδίως η εμπειρία λόγω προϋπηρεσίας, η πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, οι επιδόσεις, όπως περιγράφονται στις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων και οι τίτλοι σπουδών χαι εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης εντός ή εκτός της ΕΥΠ. 2) Από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος. Απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος ή πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πιο πάνω προσωπικό δεν τοποθετείται σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος Διευθύνσεως του Επιχειρησιακού Τομέα, αν δεν έχει πείρα διοίκησης τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος. 3.Αναπλήρωση Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΕΥΠ αναπληρώνονται, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται από τους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων και τους Υποδιοικητές των ΠΜΥ αντιστοίχως. Όπου δεν προβλέπονται Υποδιευθυντές - Υποδιοικητές, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1586/1986 εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ μπορεί να ορισθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις άλλος τρόπος αναπλήρωσης που αφορά πάντοτε ατομικές περιπτώσεις. Άρθρο 6 1.Το Συμβούλιο Πληροφοριών ασκεί το συντονισμό στα πλαίσια των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και του Πρωθυπουργού των δραστηριοτήτων όλων των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας του κράτους στον τομέα της συλλογής και διάθεσης των πληροφοριών που έχουν σχέση με τα αντικείμενα αρμοδιότητας ΕΥΠ. 2.Το Συμβούλιο Πληροφοριών συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο μήνες και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, μετά από πρόσκληση του προέδρου του. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα εκτός αν ορίσει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. 3.Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της ΕΥΠ με βαθμό Α ή ανώτερος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος, που ορίζεται από τον πρόεδρο. 4.Ο πρόεδρος του Συμβουλίου κοινοποιεί έγκαιρα την ημερήσια διάταξη στον Πρωθυπουργό, προκειμένου ο τελευταίος ν ασκήσει την αρμοδιότητα του ορισμού μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1645/1986 (Α 132). Αν ως την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης του Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός δεν έχει υποδείξει μέλη, το Συμβούλιο Πληροφοριών συνεδριάζει εγκαίρως με την παρουσία των υπολοίπων μελών του. 5.Το Συμβούλιο Πληροφοριών συνεδριάζει πάντοτε με την παρουσία όλων των μελών του και γνωμοδοτεί με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Ο Διοικητής της ΕΥΠ ενημερώνει λεπτομερώς τον Πρωθυπουργό επί των συζητηθέντων στο Συμβούλιο Πληροφοριών Θεμάτων και υποβάλλει σ αυτόν τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου. Άρθρο 7 Μικτή Συντονιστική Επιτροπή Πληροφοριών 1.Συνιστάται Μικτή Συντονιστική Επιτροπή Πληροφοριών που αποτελείται από τον Υποδιοικητή επιχειρησιακού τομέα ως Πρόεδρο, και μέλη: 1)Τους εκπροσώπους κατά περίπτωση, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών. 2)Ανά ένα εκπρόσωπο των Διευθύνσεων της ΕΥΠ. 2.Η Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως όταν απαιτείται. Στην απόφαση καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. 3.Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Επεξεργάζεται και προωθεί προτάσεις στο Συμβούλιο Πληροφοριών. 2)Επιλύει θέματα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων της ΕΥΠ και των φορέων της παρ. Ια του παρόντος άρθρου. 3)Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Πληροφοριών αναθέτοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες σε μέλη του. Άρθρο 8 Επιτροπές Με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ συνιστώνται και συγκροτούνται επιτροπές για την αντιμετώπιση διοικητικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων της ΕΥΠ. Η σύνθεση των πιο πάνω επιτροπών και το έργο τους καθορίζονται με αποφάσεις του Πρωθυπουργού που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1645/1986 (Α 132). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 9 Οι θέσεις του Μονίμου Πολιτικού Προσωπικού διακρίνονται: 1.Στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) στους οποίους υπάγονται: 1)Ο κλάδος ΠΕΙ Διοικητικών 2)Ο Κλάδος ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών 3)Ο κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής 4)Ο κλάδος ΠΕ4 Κρυπταναλυτών 5)Ο κλάδος ΠΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών στ. Ο κλάδος ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών 2.Στους κλάδους τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) στους οποίους υπάγονται: 1)Ο Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολόγων Εφαρμογών β. Ο Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών γ. Ο Κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής 2)Ο Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων - Σχεδιαστών 3)Ο Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών 3.Στους κλάδους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) στους οποίους υπάγονται: 1)Ο Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικών 2)Ο Κλάδος ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών 3)Ο Κλάδος ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ 4)Ο Κλάδος ΔΕ4 Κρυπταναλυτών 5)Ο Κλάδος ΔΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών Πληροφοριών 6)Ο Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικών 7)Ο Κλάδος ΔΕ7 Μεταφραστών - Ακροατών - Διερμηνέων 8)Ο Κλάδος ΔΕ8 Τυπογράφων 9)Ο Κλάδος ΔΕ9 Οδηγών 10)Ο Κλάδος ΔΕ 10 Τηλεφωνητών 4.Στους κλάδους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στους οποίους υπάγονται: 1)Ο Κλάδος ΥΕ1 Βοηθητικού προσωπικού β. Ο Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων γ. Ο Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού Εστιάσεως 6. Ο Κλάδος ΥΕ4 Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Άρθρο ΑΡΘΡΟ 10 Κλάδος ΠΕΙ-Διοικητικών 1.Ο Κλάδος ΠΕΙ-Διοικητικών περιλαμβάνει 48 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο Νομικού ή Πολιτικού ή Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αντίστοιχο ισοτίμων Σχολών αλλοδαπής. 1)Αρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. Άρθρο 11 1.Ο κλάδος ΠΕ2-Επιτελών Πληροφοριών περιλαμβάνει 211 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο τμήματος ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής αλλοδαπής ή πτυχίο ημεδαπών στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Δοκίμων, Ικάρων) ή ανώτατης σχολής ΕΛ.ΑΣ. 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. Άρθρο 12 1.Ο κλάδος ΠΕ3-Πληροφορικής περιλαμβάνει 21 θέσεις: 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο επιστήμης των υπολογιστών ή μηχανικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. 2)Τριετής εμπειρία στην πλήρη ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών σε βάσεις πληροφοριών ή διαλογικής επεξεργασίας ή πραγματικού χρόνου και 3)Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. 4)Για ένα χρόνο από την έκδοση του παρόντος, σε θέσεις του κλάδου ΠΕ3 - Πληροφορικής διορίζονται πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, που έχουν ειδίκευση στην ανάλυση, προγραμματισμό Η/Υ με τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών Άρθρο 13 1.Ο κλάδος ΠΕ4 - Κρυπταναλυτών περιλαμβάνει 10 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Φιλοσοφικής ή Νομικής ή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. Άρθρο 14 Κλάδος ΠΕ5- Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών 1.Ο κλάδος ΠΕ5-Αναλυτών Πληροφοριών περιλαμβάνει 22 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής Θετικών Επιστημών ή Νομικής ή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών Επιστήμων ή Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής ή πτυχίο ημεδαπών στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Δοκίμων, Ικάρων) ή ανωτάτης σχολής ΕΛ.ΑΣ, 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. Άρθρο 15 1.Ο κλάδος ΠΕ6-Ειδικών Τεχνικών περιλαμβάνει 21 θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: 1)Ηλεκτρονικός Πτυχίο Ηλεκτρονικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή πτυχίο φυσικού τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 2)Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Πτυχίο Ηλεκτρολόγου μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής, γ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 3)Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 4)Πολιτικός - Μηχανικός Πτυχίο πολιτικού μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής, στ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Πτυχίο αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής. 5)Χημικός Μηχανικός Πτυχίο χημικού μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών αλλοδαπής, η. Ειδικών Ερευνητών (1) Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής εσωτερικού ή πτυχίο φυσικού τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής εσωτερικού ή αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. (2) Διδακτορικό δίπλωμα σχολής εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού στην ανάλυση και επεξεργασία αναλογικών και ψηφιακών σημάτων ή στη σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας επικοινωνιών. (3) Τριετής τουλάχιστον εργαστηριακή πείρα στα Ηλεκτρονικά. 2.Για την πλήρωση όλων των θέσεων αυτών του άρθρου απαιτούνται επί πλέον: 1)Άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και β. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παρ. 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Κλάδοι τεχνολογικής εκπαίδεησης (ΤΕ) Άρθρο 16 1.Ο κλάδος ΤΕ 1-Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει 68 θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: 1)Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Πτυχίο του τμήματος Ηλεκτρονικής των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 2)Τεχνολόγος Μηχανολόγος μηχανικός Πτυχίο του τμήματος μηχανολογίας των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 3)Τεχνολόγος Πολιτικός μηχανικός Πτυχίο του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 2.Για την πλήρωση όλων των θέσεων αυτών του άρθρου απαιτούνται επί πλέον: 1)Άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και β. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παρ. 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 17 1.Ο Κλάδος ΤΕ2-Επιτελών Πληροφοριών περιλαμβάνει 19 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο τμήματος ανώτερης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. 3.Για ένα έτος από την έκδοση του παρόντος σε θέσεις του κλάδου ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών διορίζονται πτυχιούχοι εργοδηγών Μέσων Τεχνικών Σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 (Α 102) διετούς τουλάχιστον φοιτήσεως, που έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και κατέχουν επιπλέον τα ανωτέρω προσόντα υπό στοιχεία β και γ. Άρθρο 18 1.Ο κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής περιλαμβάνει 47 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο του τμήματος προγραμματισμού και ανάλυσης Η/Υ ή του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και β. Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. Άρθρο 19 Κλάδος ΤΕ4-Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών-Βιβλιοθηκονόμων 1 · Ο κλάδος ΤΕ4- Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει Υ θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: α. Φωτογράφος αα. Πτυχίο του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ και ββ. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. β. Γραφίστας αα. Πτυχίο του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ και ββ. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. γ. Σχεδιαστής αα. Πτυχίο του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ και ββ. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. δ. Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών (Τυπογράφος) αα. Πτυχίο του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ και ββ. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. ε. Βιβλιοθηκονόμος αα. Πτυχίο του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοικήσεως και Οικονομίας των ΤΕΙ. ββ. Άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γγ. Γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. 2.Για δύο έτη από την έκδοση του παρόντος σε θέσεις του κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων διορίζονται πτυχιούχοι δημόσιας ή ιδιωτικής Τεχνικής Σχολής Σχεδιαστών και διακοσμητών διετούς τουλάχιστον φοιτήσεως που έχουν απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και κατέχουν επιπλέον τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1γ ββ προσόντα. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παρ. 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 20 1.Ο κλάδος ΤΕ5-Ραδιοτηλεγραφητών περιλαμβάνει 307 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητού ή άλλης ισότιμης ανώτερης σχολής. 1)Γνώση γραφομηχανής ή τερματικής συσκευής, γ. Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και δ. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) Άρθρο ΑΡΘΡΟ 21 Κλάδος ΔΕΙ - Διοικητικών 1.Ο Κλάδος ΔΕΙ - Διοικητικών περιλαμβάνει 149 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 1)Άριστη γνώση ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης γραφομηχανής και 2)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 22 Κλάδος ΔΕ2 - Επιτελών Πληροφοριών 1.Ο κλάδος ΔΕ2-Επιτελών Πληροφοριών περιλαμβάνει 73 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ και γ. Άριστη γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. Άρθρο 23 1.Ο Κλάδος ΔΕ3-Πληροφορικής περιλαμβάνει 55 θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: α. Προγραμματιστών Η/Υ Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 1)Χειριστών μηχανογραφικών συσκευών (DΑΤΑ ΕΝΤRΥ Η/Υ). Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 2)Χειριστών μηχανογραφικών συσκευών γραμματειακής υποστήριξης. Απολυτήριο Λυκείου. 2.Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου απαιτούνται επί πλέον: 1)Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. β. Τριετής εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου και γ. Άριστη γνώση ελληνόγλωσσης γραφομηχανής. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παρ. 1 σύμφωνα με τις κάθε φορά ανάγκες της υπηρεσίας. Άρθρο 24 1.Ο κλάδος ΔΕ4-Κρυπταναλυτών περιλαμβάνει 10 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. 1)Γνώση γραφομηχανής ή τερματικής συσκευής και γ. Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ Άρθρο 25 Κλάδος ΔΕ5 - Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών 1.Ο κλάδος ΔΕ5-Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών περιλαμβάνει 17 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. 1)Γνώση γραφομηχανής ή τερματικής συσκευής και γ. Άρτια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ Άρθρο 26 1.Ο κλάδος ΔΕ6-Τεχνικών περιλαμβάνει 47 θέσεις οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: 1)Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών (Ηλεκτρονικός) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 2)Συγκολλητής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. γ. Ηλεκτρολόγος Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. δ. Τορναδόρος - Εφαρμοστής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. ε. Υδραυλικός Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. στ. Ψυκτικός - Θερμαστής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. ζ. Μηχανοσυνθέτης - Εφαρμοστής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή πτυχίο μηχανολόγου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3)Ελαιοχρωματιστής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. θ. Ξυλουργός Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής η σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. ι. Μηχανοτεχνίτης οχημάτων Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. ια. Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 4)Τεχνίτης Αμαξωμάτων (Φανοποιός) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 5)Βαφέας - Ταπετσέρης - Πλύντης - Λιπαντής Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής η σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 6)Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής η σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 2.Για την πλήρωση όλων των θέσεων αυτού του άρθρου απαιτείται επιπλέον τριετής εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 27 _ Κλάδος ΔΕ7 Μεταφραστών - Ακροατών - Διερμηνέων 1.Ο Κλάδος ΔΕ7-Μεταφραστών - Ακροατών - Διερμηνέων περιλαμβάνει 386 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. 1)Γνώση ελληνικής και ξένης γραφομηχανής ή τερματικής συσκευής και 2)Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 28 Κλάδος ΔΕ8 - Τυπογράφων 1.Ο Κλάδος ΔΕ8 - Τυπογράφων περιλαμβάνει 22 θέσεις οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: 1)Φωτογράφος. Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τe-* χνικής Επαγγελματικής Σχολής η σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. β. Τυπογράφος. Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. γ. Γραφίστας Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. δ. Βιβλιοδέτης Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ. 2.Για την πλήρωση όλων των θέσεων του παρόντος άρθρου απαιτείται επιπλέον τριετής εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου. 3.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες παραγράφου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 29 1.Ο κλάδος ΔΕ9-Οδηγών περιλαμβάνει 90 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Απολυτήριο Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ και β. Δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου Δ κατηγορίας. Άρθρο 30 1.Ο Κλάδος ΔΕ 10-Τηλεφωνητών περιλαμβάνει 3 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου και 1)Γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος ΕΥΠ. Κλάδοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρθρο 31 1.Ο κλάδος ΥΕ1-Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει 23 θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: 1)Χειριστής Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής σχολής (του Ν.Δ. 580/1970 - Α 2)Κλητήρας - Αποθηκάριος - Φορτοεκφορτωτής Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του Ν.Δ. 580/1970 - Α 139). γ. Κουρέας Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του Ν.Δ. 580/1970 - Α 139) και τριετής εμπειρία. 2.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 32 1.Ο κλάδος ΥΕ2 - Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει 93 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του Ν.Δ. 580/1970). Άρθρο 33 Κλάδος ΥΕ3 - Προσωπικού Εστιάσεως (Μάγειρας - Παρασκευαστής Αφεψημάτων - Σερβιτόρος) 1.Ο κλάδος ΥΕ3-Προσωπικού Εστιάσεως περιλαμβάνει 7 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: α. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του Ν.Δ. 580/1970) και 1)Τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα. Άρθρο 34 1.Ο κλάδος ΥΕ4-Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει 50 θέσεις που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό: α. Κηπουρός Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) και τριετής εμπειρία. 1)Καθαρίστρια Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). 2.Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. Άρθρο 35 1.Στην ΕΥΠ συνιστώνται 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση των οποίων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 1476/1984 (Ά 136). 2.Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια για να καλύψει ειδικές ανάγκες της υπηρεσίας σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς αναλυτές, αναλυτές διεθνών σχέσεων, οικονομολόγους, ειδικούς οργάνωσης ή μηχανοργάνωσης ή άλλες συναφείς προς την αποστολή της ειδικότητες. 3.Οι θέσεις της παρ. 1 μπορούν να πληρούνται και με αποσπάσεις με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη ανάθεση καθηκόντων από θέσεις του δημόσιου τομέα. 4.Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανατίθεται συγκεκριμένο έργο στον τομέα της ειδικότητας του. 5.Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό αμείβεται με βάση τις κείμενες για το αντίστοιχο προσωπικό του άρθρου 10 του Ν. 1476/1984 διατάξεις. Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης καταβάλλεται μέρος του μισθού κατ αναλογία του χρόνου απασχόλησης. Άρθρο 36 1.Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΥΠ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Οργανισμό της ΕΥΠ και τον πίνακα σύνθεσης και κατανομής προσωπικού αυτής (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1645/1986). Άρθρο 37 1.Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου γνώση ξένης γλώσσας σε άριστο βαθμό, η διαπίστωση του βαθμού γνώσης γίνεται με: 1)Την προσκομιδή αδείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την διδασκαλία της κατά περίπτωση ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό που απαιτούνται για την απόκτηση της παραπάνω άδειας και 2)Γραπτή και προφορική δοκιμασία που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή. 2.Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου: 1)Γνώση ξένης γλώσσας σε άριστο βαθμό και δεν υπάρχουν τα της προηγουμένης παραγράφου προβλεπόμενα πιστοποιητικά. 2)Άρτια γνώση ή γνώση ξένης γλώσσας Ο βαθμός γνώσης διαπιστώνεται με γραπτή και προφορική δοκιμασία που γίνεται από εξεταστική επιτροπή. ΙΙ.: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 38 1.Στην ΕΥΠ υπηρετούν για να καλύψουν ειδικές ανάγκες των Υπηρεσιών της: 1)80 αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων βαθμού Λοχαγού μέχρι Ταξιάρχου. 2)75 αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ βαθμού Υπαστυνόμου μέχρι Ταξιάρχου. 3)10 αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι Πλοιάρχου. 4)Ως 700 οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος ή κατώτεροι υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ για τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων της ΕΥΠ. 2.Η Κεντρική Υπηρεσία, οι Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης και οι Μονάδες της ΕΥΠ από απόψεως φρουρήσεως και ασφαλείας λογίζονται ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 3.Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (πλην των οπλιτών της παρ. 1 περ. δ), της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος, τοποθετείται και παραμένει υποχρεωτικά στην ΕΥΠ για χρονικό διάστημα 5 χρόνων, εκτός εάν απομακρυνθεί για λόγους που ανάγονται στο συμφέρον της υπηρεσίας. Αν το προσωπικό κρίνεται κατάλληλο για το έργο του το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 39 Διορισμός, τοποθέτηση πολιτικού προσωπικού 1.Οι κενές θέσεις πολιτικού προσωπικού πληρούνται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη με επιλογή μετά από προκήρυξη μεταξύ όσων έχουν τα προβλεπόμενα στον οργανισμό αυτό προσόντα. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΕΥΠ, καθορίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης της προκήρυξης. 2.Η επιλογή γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΕΥΠ, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την Ίδια απόφαση ορίζονται οι θέσεις που πληρούνται, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3.Ο διορισμός του πολιτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και ενεργείται στον εισαγωγικό βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 4.Το διοριζόμενο πολιτικό προσωπικό υπόκειται σε διετή δοκιμασία κατά τη διάρκεια της οποίας φοιτά υποχρεωτικά στα σχολεία του κλάδου του, που λειτουργούν στην ΕΥΠ. 5.Οι δόκιμοι υπάλληλοι δύναται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας ν απολύονται λόγω ακαταλληλότητας με πράξη του Πρωθυπουργού έπειτα από πρόταση του Διοικητή της ΕΥΠ και απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 6.Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. β η τοποθέτηση του πολιτικού προσωπικού στις Διευθύνσεις, Ανεξάρτητα Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία, Γραμματείες και τις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ. 7.Οι μετακινήσεις του πολιτικού προσωπικού της ΕΥΠ μεταξύ των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της ΕΥΠ. Άρθρο 40 Επιλογές - Τοποθετήσεις αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ΕΛ. ΑΣ και Λιμενικού Σώματος 1.Η τοποθέτηση των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος γίνεται μετά από επιλογή τους από το Διοικητή της ΕΥΠ και συναίνεση του τοποθετούμενου αξιωματικού. 2.Για την τοποθέτηση Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΛ.ΑΣ και Λιμενικού Σώματος στην ΕΥΠ απαιτείται οι τοποθετούμενοι: 1)Να είναι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Χώματος ή πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2)Να έχουν κριθεί κατ εκλογή προακτέοι κατά την τελευταία πριν από την τοποθέτηση τους κρίση από το αντίστοιχο Συμβούλιο του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ η του Λιμενικού Σώματος. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κατ εκλογή κρίση στο βαθμό τους, πρέπει να μην υπάρχουν δυσμενή στοιχεία στο Μητρώο τους. 3.Στις προβλεπόμενες για το προσωπικό του άρθρου 38 του παρόντος θέσεις μπορεί να υπηρετούν και αξιωματικοί έφεδροι εκ μονίμων. Οι ανακαλούμενοι από την εφεδρεία αξιωματικοί που υπηρετούν στην ΕΥΠ υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις για το όριο ηλικίας και την 35ετία. 4.Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος τοποθετείται στις προβλεπόμενες γι αυτό θέσεις με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ. Άρθρο 41 1.Με απόφαση του Πρωθυπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΕΥΠ και κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη επιτρέπεται η απόσπαση, για ορισμένο χρόνο, πολιτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, κατόπιν συναινέσεως του, σε θέσεις της ΕΥΠ για την πλήρωση ειδικών αναγκών. 2.Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση από την οποία αποσπάσθηκε ο υπάλληλος. 3.Με απόρρητες αποφάσεις του Διοικητή της ΕΥΠ το προσωπικό της μπορεί να αποσπάται από την Κεντρική σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της και αντίστροφα, ως και από Περιφερειακή σε Περιφερειακή Υπηρεσία της για κάλυψη απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών. Ο χρόνος της απόσπασης είναι μέχρι ένα εξάμηνο. Άρθρο 42 Υπηρεσιακή σχέση προσωπικού Οι πολιτικοί υπάλληλοι και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος υπάγονται αδιακρίτως στους Πολιτικούς Προϊσταμένους ή Προϊσταμένους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ήτου Λιμενικού Σώματος που προΐστανται των Υπηρεσιών της ΕΥΠ, όπως οι τελευταίες ορίζονται στο άρθρο 5 και στον Εσωτερικό Οργανισμό της ΕΥΠ. Άρθρο 43 1.Οι Προϊστάμενοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ ή του Λιμενικού Σώματος αξιολογούν τους υφισταμένους τους Αξιωματικούς και πολιτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. 2.Οι Προϊστάμενοι Πολιτικοί Υπάλληλοι αξιολογούν τους υφισταμένους τους πολιτικούς υπάλληλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους υφιστάμενους τους αξιωματικούς μόνο στα προσόντα που σχετίζονται με την απόδοση αυτών στη συγκεκριμένη για τη θέση τους εργασία. Στα υπόλοιπα προσόντα οι αξιωματικοί αξιολογούνται από τους Προϊσταμένους Αξιωματικούς της αμέσως υπερκείμενης υπηρεσιακής οργανικής μονάδος της ΕΥΠ ώσπου να εξαντληθεί η Ιεραρχία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοιος Προϊστάμενος από τον Διοικητή της ΕΥΠ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 44 Πειθαρχικές Διατάξεις 1.Στο Προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΥΠ επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές με την ακόλουθη διάκριση: 1)Στο πολιτικό προσωπικό οι ποινές που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και τις ισχύουσες για την ΕΥΠ διατάξειςβ. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος, οι ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΑ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος και τις ισχύουσες για την ΕΥΠ διατάξεις. 2.Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Ανεξαρτήτων Τμημάτων και Διοικητές των Περιφερειακών Μονάδων της ΕΥΠ έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν αδιακρίτως στο προσωπικό που υπάγεται σ αυτούς, μέχρι την πειθαρχική ποινή της επίπληξης. 3.Ο Διοικητής της ΕΥΠ έχει πειθαρχική εξουσία: 1)Γενικού Γραμματέα Υπουργείου για το πολιτικό προσωπικό. 2)Διοικητή Στρατιάς, Αρχηγού Στόλου, Αρχηγού ΑΤΑ, Αρχηγού ΕΑ.ΑΣ και Λιμενικού Σώματος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος αντίστοιχα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 45 Κίνητρα Στο προσωπικό της ΕΥΠ καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα: α. Ειδικό επίδομα θέσης για τους Υποδιοικητές της ΕΥΠ ανερχόμενο στο 50% του βασικού μισθού της θέσης τους. Το πιο πάνω επίδομα περικόπτεται κατά το μέρος που οι συνολικές αποδοχές των Υποδιοικητών υπερβαίνουν το 90% του συνόλου των αποδοχών του Διοικητή της ΕΥΠ. Στις συνολικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. β. Ειδικό επιστημονικό επίδομα για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του άρθρου 35 ανερχόμενο στο 30% του βασικού μισθού της θέσης τους. Το πιο πάνω επίδομα περικόπτεται κατά το μέρος που οι συνολικές αποδοχές του προσωπικού αυτού υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των αποδοχών του Διοικητή της ΕΥΠ. Στις συνολικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. γ. Επίδομα αυξημένης ευθύνης σε ποσοστό 30% του κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή του βασικού μισθού. Το επίδομα καθορίζεται ενιαία για όλο το προσωπικό, πολιτικό, στρατιωτικό, ΕΛ.ΑΣ ή Λιμενικού Σώματος, με απόφαση του Πρωθυπουργού μετά από πρόταση του Διοικητή της ΕΥΠ. Για ειδικούς λόγους σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού ή στο προσωπικό ορισμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Μονάδων διαφοροποιημένο επίδομα αυξημένης ευθύνης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 40% του βασικού μισθολογικού κλιμακίου ή του βασικού μισθού. δ. Επίδομα γλωσσομάθειας που ορίζεται σε ποσοστό 5% του βασικού μισθού ή του κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, ενιαία για όλο το προσωπικό της ΕΥΠ Πολιτικό, Στρατιωτικό, ΕΛ.ΑΣ ή Λιμενικού Σώματος και για κάθε γλώσσα που γνωρίζει σε βαθμό άριστο πέρα από τη γλώσσα που απαιτείται για να διορισθεί στην ΕΥΠ. Η γνώση της γλώσσας να αποδεικνύεται με επίσημο τίτλο σπουδών ή κατόπιν εξετάσεων ενώπιον Επιτροπής της Υπηρεσίας. ε. Στεγαστικό επίδομα σε ποσοστό 30% του 13ου μισθολογικού κλιμακίου μόνο για τους πολιτικούς υπαλλήλους, εφόσον δεν λαμβάνουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους παρόμοιο επίδομα από άλλη πηγή. Το επίδομα χορηγείται στον έναν από τους συζύγους εφόσον και οι δύο υπηρετούν στην ΕΥΠ. στ. Επίδομα θέσης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΑ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος σε ποσοστό και με τις προϋποθέσεις που χορηγείται στο πολιτικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1586/1986. ζ. Στους Υποδιευθυντές το ποσό επιδόματος θέσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% και τους Προϊσταμένους φυλακής σε 8% αντίστοιχα του βασικού μισθού του κλιμακίου 1. Άρθρο 46 1.Πέρα από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη δημόσια υπαλληλική του ιδιότητα, το κάθε φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΥΠ είναι υποχρεωμένο: 1)Να γνωστοποιεί στην υπηρεσία κάθε μετακίνηση του στο εξωτερικό και ειδικότερα στις χώρες τις οποίες πρόκειται να επισκεφθεί και τις ημέρες που θα παραμείνει σε αυτές. 2)Να γνωστοποιεί στην υπηρεσία τις οργανώσεις, συλλόγους ή σωματεία κάθε κατηγορίας και φύσεως στα οποία μετέχει. 3)Να γνωστοποιεί στην υπηρεσία το πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να τελέσει μνηστεία ή γάμο. 4)Να μεταβαίνει χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή στις υπηρεσίες και θέσεις στις οποίες μετατίθεται. 2.Στο κάθε κατηγορίας ή φύσεως προσωπικό της ΕΥΠ απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή ή να συνάπτει σχέσεις με πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό ξένων πρεσβειών, αποστολών ή υπηρεσιών πληροφοριών χωρίς άδεια η γνώση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται επίσης η σύναψη σχέσεων ή διατήρηση επαφών χωρίς άδεια ή γνώση της Υπηρεσίας με πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. 3.Το προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΥΠ υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τα γεγονότα, έγγραφα και πάσης φύσεως πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έστω και αν αφορούν αυτό προσωπικά. 4.Η παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ακόμη και με την ποινή της απολύσεως. 5.Η τέλεση γάμου με πρόσωπο που κρίνεται από την Υπηρεσία επικίνδυνο από πλευράς εθνικής ασφάλειας επιτρέπει την μετάταξη του υπάλληλου σε άλλη δημόσια θέση ή υπηρεσία κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1645/ 1986 (Α 132) και του Π.Δ. 283/1987 (Α 143). 6.Το προσωπικό της ΕΥΠ δεν επιτρέπεται να καταθέτει ως μάρτυρας στα δικαστήρια για ότι αναφέρεται σε θέματα, πληροφορίες, γεγονότα ή πρόσωπα που αφορούν την Υπηρεσία χωρίς προηγούμενη απόφαση του Πρωθυπουργού. 7.Ειδικότεροι περιορισμοί και υποχρεώσεις του προσωπικού της ΕΥΠ καθορίζονται στο Εσωτερικό Οργανισμό της. Άρθρο 47 1.Το κάθε κατηγορίας προσωπικό της ΕΥΠ εκπαιδεύεται σε σχολές: 1)Της ΕΥΠ 2)Των Ενόπλων Δυνάμεων 3)Των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών 4)Του Εξωτερικού 2.Στην ΕΥΠ λειτουργούν σχολές βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. Η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις σχολές αυτές αποτελεί προσόν προαγωγής μόνο για την ΕΥΠ. 3.Με απόρρητη απόφαση του Πρωθυπουργού που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται: 1)Οι σχολές της ΕΥΠ και τα αντικείμενα που διδάσκονται β. Η χρονική διάρκεια και η οργάνωση των σχολών αυτών γ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά το διδακτικό προσωπικό και τη λειτουργία των υπόψη σχολών. 4.Το προσωπικό που εκπαιδεύεται στις σχολές που προβλέπονται από την παρ. 1 υποχρεούται μετά την αποφοίτηση του να υπηρετήσει στην ΕΥΠ επί τρία (3) χρόνια εφόσον η εκπαίδευση διαρκεί από 6 μέχρι 12 μήνες και επί πέντε (5) χρόνια, αν η διάρκεια εκπαίδευσης έχει υπερβεί τον ένα (1) χρόνο. 5.Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω υποχρέωσης, το προσωπικό υποχρεούται να επιστρέψει εντός τριμήνου στο Δημόσιο αποδοχές αποζημίωσης ή επιδόματα που έλαβε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τα έξοδα εκπαίδευσης του. 6.Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας υποχρεούνται να δέχονται έπειτα από απόφαση του Πρωθυπουργού, το προσωπικό της ΕΥΠ προκειμένου να παρακολουθεί ορισμένα μαθήματα για επιμόρφωση του. Άρθρο 48 1.Η επιστράτευση του κάθε κατηγορίας πολιτικού προσωπικού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια που υπηρετεί στην ΕΥΠ. 2.Το σύνολο ή μέρος του πολιτικού προσωπικού δύναται να επιστρατεύεται εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της ΕΥΠ με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΕΥΠ. Άρθρο 49 1.Το προσωπικό κάθε κατηγορίας υποχρεούται σε παροχή εργασίας και σε ώρες και ημέρες διάφορες του ισχύοντος ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του νομίμου αριθμού ωρών εργασίας, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 2.Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας. 3.Στο προσωπικό χορηγούνται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Ένταξη υπηρετούντος Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού 1.Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσεται αυτοδίκαια με το βαθμό που έχει στους κλάδους που προβλέπει το παρόν μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως παρακάτω: Κλάδοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) 1)Στον κλάδο ΠΕΙ «Διοικητικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕΙ Διοικητικών. 2)Στον κλάδο ΠΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών, 3)Στον κλάδο ΠΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής. 4)Στον κλάδο ΠΕ4 «Κρυπταναλυτών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ4 Κρυπταναλυτών και οι υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ που εκτελούν καθήκοντα Κρυπταναλυτών πέραν της 2ετίας. 5)Στον κλάδο ΠΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών. 6)Στον κλάδο ΠΕ6 «Ειδικών Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών. Κλάδοι τεχνολογικών εφαρμογών (ΤΕ) 7)Στον κλάδο ΤΕ1 «Τεχνολόγων Εφαρμογών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ1 Τεχνολόγων Εφαρμογών. 8)Στον κλάδο ΤΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ5 Επιτελών Πληροφοριών και οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ11 Επιτελών Πληροφοριών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 μετά από μετάταξη. 9)Στον κλάδο ΤΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ2 Πληροφορικής. 10)Στον κλάδο ΤΕ4 «Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων» οι υπάλληλοι του μέχρι τωρα κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων και οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ8 Σχεδιαστών που πληρούν τους όρους τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παρ. 2 μετά από μετάταξη. 11)Στον κλάδο ΤΕ5 «Ραδιοτηλεγραφητών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ3 Ραδιοτηλεγραφητών. Κλάδοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) 12)Στον κλάδο ΔΕΙ «Διοικητικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕΙ Διοικητικών. 13)Στον κλάδο ΔΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ11 Επιτελών Πληροφοριών. 14)Στον κλάδο ΔΕ3 «Προσωπικού Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ. 15)Στον κλάδο ΔΕ4 «Κρυπταναλυτών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ4 Κρυπταναλυτών. 16)Στον κλάδο ΔΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών. 17)Στον κλάδο ΔΕ6 «Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ3 Τεχνικών. 18)Στον κλάδο ΔΕ7 «Μεταφραστών - Ακροατών - Διερμηνέων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ6 Μεταφραστών -Ακροατών - Διερμηνέων. 19)Στον κλάδο ΔΕ8 «Τυπογράφων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου Τυπογράφων. 20)Στον κλάδο ΔΕ9 «Οδηγών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ9 Οδηγών. 21)Στον κλάδο ΔΕ 10 «Τηλεφωνητών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ10 Τηλεφωνητών. Κλάδοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) 22)Στον κλάδο ΥΕ1 «Βοηθητικού Προσωπικού» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού. 23)Στον κλάδο ΥΕ2 «Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ2 Νυχτοφυλάκων. 24)Στον κλάδο ΥΕ3 «Προσωπικού Εστιάσεως» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ3 Προσωπικού Εστιάσεως. 25)Στον κλάδο ΥΕ4 «Προσωπικού Καθαριότητας» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ4 Προσωπικού Καθαριότητας. 2.Όσοι από τους υπαλλήλους υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, σε κλάδους που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εντάσσονται με το βαθμό που έχουν σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχου προσωρινού κλάδου. Οι θέσεις των προσωρινών αυτών κλάδων διατηρούνται, μέχρι την οριστική κατάργηση και των κλάδων αυτών με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την Υπηρεσία. Για όσο χρόνο υφίστανται προσωρινές θέσεις Κλάδου ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών δεν πληρούται ίσος αριθμός τακτικών θέσεων κλάδου ΤΕ5. Οι προσωρινοί κλάδοι είναι: 1)ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών. β. ΤΕΠ6 Διοικητικών. 3.Ειδικότερα στον προσωρινό κλάδο ΤΕΠ6 Διοικητικών εντάσσονται αυτοδίκαια και οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕΙ Διοικητικών που κατέχουν πτυχίο Εργοδηγών Μέσων Τεχνικών Σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 (Α 102) τετραετούς τουλάχιστον φοιτήσεως. 4.Οι υπάλληλοι υφισταμένων κλάδων των οποίων προβλέπεται η ένταξη σε περισσότερους από έναν κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα που κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρμόζουν περισσότερο στα αιτούμενα για την κάλυψη των αντιστοίχων θέσεων προσόντα. Αιτήσεις προσωπικού για ένταξη σε έναν από τους προβλεπόμενους κλάδους λαμβάνονται υπόψη, εφ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 5.Οι μη αποδεχθέντες τη μονιμοποίηση τους σύμφωνα με το Ν. 1476/1984 παραμένουν σε θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του πιο πάνω Νόμου. Οι θέσεις τους καταργούνται μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 51 Οι διατάξεις που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν και για το πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ σε όλα τα θέματα εκτός εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 1645/1986 ή στις Πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων αυτού. Άρθρο 52 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Π.Δ. 396/1986 (Ά 178), 279/1987 (Α 142), 541/1989 (Α 227] και 286/1991 (Α 102) και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς αυτό. Τα Π.Δ/τα 283/1987 (Α 143) και 308/1987 (Α 149) διατηρούνται σε ισχύ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 2, 5 παρ. 1, 2 και 3, 6, παρ. 1, 7 παρ. 1, 10 παρ. 1 και άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1645/1986 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (Α 132).
  • Τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.Δ. 736/1970 (Α 255) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νομοθεσίας».
  • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του Θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154/10.9.1992).
  • Την Υ 1867/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Γιατράκο επί θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συμπλήρωση της Υ 1847/1078399/1182/0001/1992 απόφασης» (Β 563).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.900.000.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 6.464.322.000 δραχμών περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 5.900.000.000 δραχμών στον ειδικό φορέα 11-130 και με τους ε ξής Κ.Α.Ε. ομάδα 0200 -0300 - 0400 - 0500 - 0700 - 0800 - 1100 - 1300 - 1400 -1600 - 1700 - 5000 - 8100. Η παραπάνω δαπάνη δεν αποτελεί νέα επιβάρυνση, δεδομένου ότι οι βασικές διατάξεις του παρόντος, αποτελούν επανάληψη διατάξεων της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που διέπει την ΕΥΠ.
  • Τις 471/1992 και 512/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού των Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-25 Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/183
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1867 1992
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/736 1970