ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/369

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιΐας και πώλησης άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιΐας δικαιολογητικά είναι:"
1.  
  Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης, που πρόκειται να ιδρυθεί το συγκεκριμένο κατάστημα (δήμος ή κοινότητα, συνοικία, οδός, αριθμός). Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά.
2.  
  Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή σε περίπτωση μίσθωσης αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο και κατατεθειμένο στην αρμόδια Οικονομική Εφορία. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο κατάστημα ευρίσκεται σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που φορέας της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται και θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου.
3.  
  Βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας πολεοδομίας «περί καταλληλότητας του οικήματος» που θα χρησιμοποιηθεί για αρτοποιείο, αμιγή κλίβανο έψησης και κουλουροποιΐας, εφόσον η άδεια οικοδομής δεν εκδόθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο κατάστημα
4.  
  Βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, από την οποία θα προκύπτει ότι πληρούνται, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχεδιάγραμμα, οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν τους χώρους αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιΐας. Οι απαιτούμενοι ιδιαίτεροι χώροι για τηη χορήγηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, αμιγούς κλιβάνου έψησης και κουλουροποιΐας είναι οι χώροι:.
 1. Τον αριθμό και τον τύπο των κλιβάνων (αμέσου ή εμέσου θέρμανσης κυκλοθερμικός - ηλεκτροθερμαινόμενος)
 2. Τις υπόλοιπες μηχανικές εγκαταστάσεις και
 3. Το είδος της χρησιμοποιούμενης καυσίμου ύλης
 4. της τροφοδότησης στερεών καυσίμων,
 5. της αποθήκης αλεύρων,
 6. της εμπορίας άρτου (πρατηρίου),
 7. των αποδυτηρίων,
 8. του πλυντηρίου σκευών,
 9. του W.C.
 10. Τα πρατήρια άρτου εκ των ανωτέρω χώρων διαθέτουν τους υπό στοιχεία (στ) και (θ) τοιούτους.
 11. Η αποθήκη στερεών καυσίμων, και ο χώρος τροφοδότησης καυσίμων δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν εφ όσον ο αρτοκλίβανος είναι ηλεκτροθερμαινόμενος ή εμμέσου θέρμανσης κυκλοθερμικός και λειτουργεί με υγρά ή αέρια καύσιμα.
 12. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται τα αναφερόμανα στην από 28.6.91 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Δημοσίας Τάξεως «Περί Λήψης μέτρων πυροπροστασίας σ εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (ΦΕΚ 578/Β/1991).
 13. Τα προαναφερόμενα καταστήματα που βρίσκονται σε Δήμους ή Κοινότητες με επιβαρυμένο περιβάλλον, από άποψη ρύπανσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν Μαζούτ.
 14. Οι τοίχοι και οι όροφοι των προαναφερομένων καταστημάτων πρέπει να είναι κατάλληλα ηχομονωμένοι και θερμομονωμένοι, ώστε να αποφεύγονται οι οχλήσεις και δυσμενείς επιπτώσεις στους περιοίκους.
 15. Η αποθήκη αλεύρων πρέπει να βρίσκεται στον ισόγειο χώρο, εκτός αν υπάρχουν μηχανικά μέσα ανυψώσεως των αλεύρων, οπότε μπορεί να ευρίσκεται εις υπέρ το ισόγειο χώρο.
 16. Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας πρέπει να αναφέρει επιπροσθέτως:.
5.  
  Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι το υπό ίδρυση κατάστημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
6.  
  Στοιχεία εκλογικού βιβλιαρίου
7.  
  Πιστοποιητικό ότι ο αιτούμενος την άδεια δεν τελεί σε κατάσταση πτωχεύσεως
8.  
  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητος
Άρθρο 2
1.  
  Για την επαναλειτουργία, υφισταμένου πριν από την ισχύ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή νεοϊδρυόμενου αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, αμιγούς κλιβάνου έψησης και κουλουροποιΐας, μετά από διακοπή λειτουργίας πέραν του τριμήνου και μέχρι ενός έτους, απαιτείται η έκδοση από τον οικείο Νομάρχη άδειας επαναλειτουργίας, που χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης (Δήμος, Κοινότητα, οδός, αριθμός) συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά υπ αριθμ. 2, 5, 7 και 8 του άρθρου 1 του παρόντος.
2.  
  Αν η διακοπή λειτουργίας αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, αμιγούς κλιβάνου έψησης και κουλουροποίΐας διήρκεσε πέρα του έτους, η επαναλειτουργία τους αντιμετωπίζεται σαν νέα ίδρυση
Άρθρο 3
1.  
  Στις περιπτώσεις μεταστεγάσεως εξ οιασδήποτε αιτίας αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, αμιγούς κλιβάνου έψησης και κουλουροποιΐας απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 4
1.  
  Επιτρέπεται στα αρτοποιεία η εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής και λοιπών παρεμφερών συσκευασμάτων, με την επιφύλαξη της τήρησης των αναφερομένων στα άρθρα 43 και 50 της Υγειονομικής Διάταξης Α1Β 8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/1983)
2.  
  Επιτρέπεται στα αρτοποιεία η πώληση προϊόντων Ζαχαροπλαστικής και Τυποποιημένων Γαλακτοκομικών (εκτός τυροκομικών), εφ όσον υπάρχει κατάλληλος χώρος, μετην επιφύλαξη της τήρησης των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. Οι προαναφερόμενες άδειες χορηγούνται από τον αρμόδιο Νομάρχη ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, μπορούν δε να ενσωματώνονται και στην αρχική άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 5
1.  
  Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμιμα λειτουργούντα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 6
1.  
  Η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων από πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων γίνεται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Τα πωλούμενα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι συσκευασμένα σε χαρτοσακκούλες από καθαρή χαρτομάζα κλεισμένη με συνδετική μηχανή, με εξαίρεση τα αρτοσκευάσματα χαμηλού ποσοστού υγρασίας (παξιμάδια, φρυγανιές κ.λπ.) τα οποία μπορούν, να είναι συσκευασμένα και σε σακκούλες από πλαστική ύλη κλεισμένη με συνδετική μηχανή, εφ όσον οι σακκούλες αυτές πληρούν τους όρους που καθορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.). Η τοποθέτηση του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων στις παραπάνω σακκούλες πρέπει να γίνεται όταν αυτά αποκτήσουν την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό μέρος των ως άνω συσκευασιών αναγράφονται έντυπα και καθαρογραμμένα οι παρακάτω ενδείξεις:.
 1. Η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης παρασκευής
 2. Το είδος του προϊόντος (άρτος, αρτοπαρασκευάσματα, αρτοσκευάσματα κ.λπ.).
 3. Το καθαρό βάρος και ηημερομηνία παρασκευής των (με ανεξίτηλη σφραγίδα)
2.  
  Τα συσκευασμένα ως άνω είδη άρτου αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ώστε να αποκλείεται η ανάμειξη τους με τα άλλα πωλούμενα είδη και η άμεση επαφή του αγοραστικού κοινού με αυτά
3.  
  Ο υπό των αρτοποιείων πωλούμενος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων παραδίδονται στον καταναλωτή εντός λευκού καταλλήλου χάρτου περιτυλίγματος
Άρθρο 7
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται κάθε αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτού διάταξη;
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 65 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφωση/Άμεσης Φορολογίας».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμ. 441/92 και 521/92 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/1Β8577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1Β8577 1983
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. 2007/3526 2007