ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Υπαγωγή - Έδρα 1 .Ιδρύεται η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) με έδρα το Ναυτικό Οχυρό Κοτρώνι. 2.Η ΣΕΝ είναι Σχολή Ειδικής Εκπαιδεύσεως και υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) σε σχέση πλήρους διοικήσεως μέσω του Διοικητού Ελικοπτέρων. Άρθρο 2 1.Η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) έχει ως αποστολή την παροχή θεωρητικής και Πρακτικής εκπαιδεύσεως σε εκείνους που φοιτούν στα επιμέρους σχολεία για το χειρισμό, την συντήρηση/επισκευή και την υποστήριξη των διατιθεμένων τύπων Ελικοπτέρων του Π.Ν., με σκοπό να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στα ανάλογα με το αποδιδόμενο πτυχίο καθήκοντα τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιτελείο και λοιπό προσωπικό της Σχολής Άρθρο 3 Γενικά 1.Το προσωπικό της ΣΕΝ αποτελείται από: α. Τον Διοικητή 1)Το Επιτελείο γ. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό δ. Το Εκπαιδευόμενο προσωπικό ε. Το Πολιτικό προσωπικό. 2.Ο Διοικητής, το Επιτελείο και το λοιπό προσωπικό της ΣΕΝ διέπεται από τις Διατάξεις Ναυτικού καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που προβλέπει ο παρών Οργανισμός. 3.Η λεπτομερής σύνθεση της Σχολής σε προσωπικό καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ). Άρθρο 4 1.Ο Διοικητής της ΣΕΝ είναι ανώτερος Μάχιμος Αξιωματικός του ΠΝ, κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Χειριστού Ε/Π - Εκπαιδευτού Πτήσεων. 2.Ο Διοικητής της ΣΕΝ, εκτός των γενικών καθηκόντων και ευθυνών που καθορίζουν οι Διατάξεις του ΠΝ για τον Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας, είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού της ΣΕΝ και για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της στο πλαίσιο της αποστολής της. 3.Όταν απουσιάζει ο Διοικητής τον αντικαθιστά ο Υποδιοικητής. Άρθρο 5 1.Ο Υποδιοικητής είναι Αξιωματικός ΠΝ, κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ε/Π - Εκπαιδευτού πτήσεων. 2.Προΐσταται απάντων των οργάνων της Σχολής πλην του γραφείου Ασφαλείας Πτήσεων και ευθύνεται έναντι του Διοικητού για την Διοικητική λειτουργία της Σχολής. 3.Εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντού Σπουδών. 4.Γενικά έχει δικαιοδοσία, αρμοδιότητες και ευθύνες Υποδιοικητή Ν.Υ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 6 1.Ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως προΐσταται του Τμήματος Εκπαιδεύσεως και είναι κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ε/Π - Εκπαιδευτού πτήσεων. 2.Ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως: 1)Συντάσσει και τηρεί το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και τα αναλυτικά προγράμματα εκπαιδεύσεως των διαφόρων σχολείων. 2)Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαιδεύσεως των διαφόρων σχολείων και μεριμνά για την τήρηση πινάκων, διαγραμμάτων και στατιστικών στοιχείων για την απεικόνιση της προόδου της εκπαιδεύσεως. 3)Παρακολουθεί την πτητική δραστηριότητα της Σχολής και μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων στατιστικών στοιχείων. 4)Παρακολουθεί την λειτουργία των Γραφείων Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας και Μετεωρολογίας της Σχολής. 5)Μεριμνά για τον εφοδιασμό της ΣΕΝ με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα και την χορήγηση στους εκπαιδευόμενους των προβλεπόμενων τοιούτων. 6)Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Διευθυντού Σπουδών ρυθμίζει τα της συμμετοχής των Ε/Π της ΣΕΝ σε αποστολές εκτός ΣΕΝ. 7)Ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητού της ΣΕΝ διατάσσει και υπογράφει στο βιβλίο πτήσεων τις πτήσεις Ε/Π της ΣΕΝ. 8)Ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως τηρεί: 1)Τους ατομικούς φακέλλους των Εκπαιδευομένων, στους οποίους περιέχονται όλα τα στοιχεία των γραπτών και πρακτικών δοκιμασιών. 2)Τις βαθμολογίες των εκπαιδευόμενων στα διάφορα τμήματα. 3)Αρχείο για το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στην Σχολή. 4)Το βιβλίο απουσιών των Εκαιδευόμενων. 5)Τα βιβλία Πτήσεως της Σχολής. 14)Ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως υποβοηθείται στο έργο του: 1)Επί θεμάτων Τεχνικής Εκπαιδεύσεως από Αξιωματικό (Μ), κάτοχο Πτυχίου Εκπαιδευτού. 2)Επί θεμάτων Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας από Αξιωματικό πτυχίου ΕΕΚ, που διδάσκει και το μάθημα των Κανόνων Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας. 3)Επί θεμάτων Μετεωρολογίας από Αξιωματικό εξειδικευμένο σε θέματα Αεροπορικής Μετεωρολογίας, που διδάσκει και το μάθημα Μετεωρολογίας. Άρθρο 7 Αξιωματικός Μελετών - Τυποποιήσεως 1.Ο Αξιωματικός Μελετών - Τυποποιήσεως προΐσταται του Γραφείου Μελετών/Τυποποιήσεως και είναι κάτοχος Πτυχίου Χειριστού/ Εκπαιδευτού Ε/Π, είναι δε άμεσος βοηθός του Διευθυντού Σπουδών. 2.Ο Αξιωματικός Μελετών/Τυποποιήσεως: 1)Μελετά την οργάνωση και τις μεθόδους εκπαιδεύσεως που εφαρμόζονται σε ημεδαπές και αλλοδαπές Σχολές στην βελτίωση της Εκπαιδεύσεως της ΣΕΝ. 2)Τυποποιεί σε συνεργασία με τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως τις διαδικασίες πτήσεως και την Τεχνική εκτελέσεως διαφόρων ασκήσεων με βάση τα εν ισχύει εγχειρίδια πτήσεως. 3)Ευθύνεται για την σύνταξη, εκτύπωση, προμήθεια και διαχείριση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εποπτικών μέσων, που αιτούνται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως. 4)Ευθύνεται για την προμήθεια και διαχείριση της γραφικής ύλης και των εντύπων της Σχολής. Άρθρο 8 1.Ο Αξιωματικός Ασφαλείας Πτήσεων είναι πτυχιούχος Σχολής Ασφαλείας Πτήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΣΕΝ. 2.Παρακολουθεί την αυστηρή τήρηση των Κανονισμών Πτήσεων και Ασφάλειας Πτήσεων και εισηγείται την έκδοση διαταγών για την λήψη μέτρων προλήψεως ατυχημάτων. 3.Διδάσκει στους εκπαιδευόμενους το μάθημα της Ασφάλειας Πτήσεων. Άρθρο 9 1.Ως Εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΕΝ χρησιμοποιείται το αντίστοιχο Διοικητικό της, ανάλογα με τα πτυχία που κατέχει και συμπληρώνεται για κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων σχολείων με προσωπικό που διατίθεται από την ΔΕΝ ή άλλες υπηρεσίες του ΠΝ ή και πολιτικό προσωπικό. 2.Το Εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΕΝ αποτελούν: α. Ο Διευθυντής Σπουδών 1)Οι Επιτηρητές Σχολείων γ. Οι Εκπαιδευτές Πτήσεων δ. Οι Εκπαιδευτές Εδάφους. Άρθρο 10 1.Ο Διευθυντής Σπουδών είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητού και υπεύθυνος έναντι αυτού σ ότι αφορά την Εκπαίδευση και την πειθαρχία των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενων καθώς και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού της ΣΕΝ. 2.Διευθύνει αμέσως όλο το Εκπαιδευτικό και Εκπαιδευόμενο προσωπικό της ΣΕΝ. 3.Εισηγείται στον Διοικητή της Σχολής την κατανομή των Επιτηρητών και εκπαιδευτών σε σχολεία. 4.Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των διαφόρων σχολείων και την τήρηση των αναλυτικών προγραμμάτων Εκπαιδεύσεως. 5.Έχει άμεση εικόνα της Σχολής και της προόδου εκπαιδεύσεως των μαθητών ενημερώνοντας προς τούτο τον Διοικητή και εισηγούμενος μεθόδους επιλύσεως προβλημάτων και βελτιώσεως της παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως. 6.Τηρεί, δια του Αξιωματικού Εκπαιδεύσεως, τα στοιχεία για την επίδοση των εκπαιδευομένων, τα οποία υποβάλλει στο τέλος της Εκπαιδεύσεως στον Διοικητή της ΣΕΝ, μαζί με την συμβουλευτική έγγραφη γνώμη του, για κάθε εκπαιδευόμενο. 7.Εάν είναι κάτοχος πτυχίου Χειριστού - Εκπαιδευτού/Εξεταστού, ελέγχει σε πτήση τους Εκπαιδευόμενους Χειριστές Ε/Π και γνωματεύει για την ικανότητα πτήσεως «SΟLΟ» κατόπιν διαταγής Διοικητού ΣΕΝ. Άρθρο 11 1.Ως Επιτηρητής σχολείου ορίζεται Αξιωματικός Χειριστής Ε/Π, κάτοχος πτυχίου Εκπαιδευτού/Εξεταστού πτήσεως Ε/Π, εφόσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π, ή Αξιωματικός κάτοχος πτυχίου Συντηρητού /Εκπαιδευτού Ε/Π εφ όσον πρόκειται περί εκπαιδεύσεως συντηρητών. 2.Ο Επιτηρητής του Σχολείου είναι ο άμεσος υπεύθυνος έναντι του Διευθυντού Σπουδών σε ότι αφορά την εκπαίδευση και απόδοση του σχολείου. 3.Ευθύνεται για την διατήρηση σε καλή κατάσταση του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους του σχολείου του και για την ακριβή τήρηση του προγράμματος εκπαιδεύσεως. 4.Συνεργάζεται με το Γραφείο Εκπαιδεύσεως για την σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων του Σχολείου του, στο οποίο διδάσκει τα βασικότερα μαθήματα. 5.Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου του, εισηγείται στην Σχολή την λήψη αναγκαίων για την βελτίωση της εκπαίδευσης μέτρων. Μετά το πέρας της Εκπαίδευσης συντάσσει και υποβάλλει στον Διευθυντή Σπουδών αναφορά με παρατηρήσεις και προτάσεις επί της συντελεσθείσης Εκπαιδεύσεως. 6.Συντονίζει την εργασία των εκπαιδευτών του σχολείου του, επιβλέπει για την ακριβή διδασκαλία των διαφόρων αντικειμένων εκπαιδεύσεως, παρευρισκόμενος στις παραδόσεις μαθημάτων και διαμορφώνει πλήρη και σαφή γνώμη για την απόδοση κάθε εκπαιδευτού και εκπαιδευομένου. 7.Ειδικότερα ο Επιτηρητής τμήματος Χειριστών Ε/Π: 1)Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων επί παντός θέματος που άπτεται της ασφαλείας πτήσεων. 2)Παρακολουθεί την με αυστηρότητα και σχολαστικότητα τήρηση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους των κανονισμών πτήσεων, Ασφάλειας πτήσεων ως και την πειθαρχία των πτήσεων. 3)Παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων Χειριστών ελέγχοντας τους με δοκιμασίες στον αέρα μεριμνώντας για την ομοιόμορφη τεχνική στην Πτητική Εκπαίδευση. 4)Προΐσταται των λοιπών Εκπαιδευτών πτήσεων του Σχολείου του, εξετάζει τους υστερούντες εκπαιδευόμενους και εισηγείται για την παραπομπή στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας των ακατάλληλων για περαιτέρω εκπαίδευση. Με διαταγή του Διοικητού της Σχολής και κατά την κρίση του, οι εκπαιδευόμενοι Χειριστές μπορούν να εξατάζονται και από άλλους εκπαιδευτές Πτήσεων Ε/Π. Ανωτέρω εξέταση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση εισηγήσεως του επιτηρητή για παραπομπή εκπαιδευομένου στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας. 5)Είναι, υποχρεωτικά, μέλος του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας, εφ όσον κρίνεται μαθητής του σχολείου όπου είναι επιτηρητής. 6)Μετά από κάθε πτήση, συγκεντρώνει τα συμπληρούμενα από τους εκπαιδευτές πτήσεων φύλλα βαθμολογίας για τους εκπαιδευόμενους, τα οποία αφού μονογράφει, παραδίδει την ίδια μέρα στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως. 8.Εκτός των παραπάνω, ελέγχει σε πτήση τους εκπαιδευόμενους Χειριστές Ε/Π και γνωματεύει για την ικανότητα πτήσεως «SΟLΟ». Άρθρο 12 1.Ως Εκπαιδευτές Πτήσεων χρησιμοποιούνται Αξιωματικοί Χειριστές Ε/Π, κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτού Πτήσεων. 2.Ευθύνονται για την άρτια πτητική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων που τους ανατίθεται σύμφωνα με το ισχύον στη Σχολή σύστημα και με βάση το υφιστάμενο πρόγραμμα, τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως και τις οδηγίες της Διοικήσεως της Σχολής. 3.Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποκτήσουν την εκτίμηση, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των μαθητών τους με την πτητική ικανότητα, με την άρτια θεωρητική κατάρτιση, με τα ηθικά και στρατιωτικά προσόντα τους, έχοντας συνέχεια κατά νου ότι οι εκπαιδευόμενοι τους, τους μιμούνται πιστά. 4.Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να γνωρίσουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευομένου ώστε να εκλέξουν την κατάλληλη για τον καθένα μεταχείριση. 5.Εμπνέουν στους εκπαιδευόμενους τους εμπιστοσύνη στο εφαρμοζόμενο πτητικό και εκπαιδευτικό σύστημα και επιμένουν στην σχολαστική τήρηση των αρχών και μεθόδων αυτών. Δεν διδάσκουν ποτέ μεθόδους χειριστών δικής τους επινοήσεως εφ όσον αυτές δεν υποβλήθηκαν και δεν υιοθετήθηκαν επισήμως από την Σχολή. 6.Καθιστούν τους μαθητές τους ικανούς για αντιμετώπιση με ψυχραιμία κάθε καταστάσεως ανάγκης εν πτήσει. 7.Καταβάλλουν κάθε λογική προσπάθεια για προώθηση των υστερούντων εκπαιδευομένων και αποτροπή της αποτυχίας τους. Σε περίπτωση όμως ανεπάρκειας εκπαιδευομένων, ουδέποτε διστάζουν να τους παραπέμψουν κατά τα ισχύοντα για περαιτέρω κρίση και απόρριψη. 8.Συμπληρώνουν τα φύλλα βαθμολογίας πτητικής εκπαιδεύσεως μετά από κάθε Εκπαιδευτική πτήση και τα παραδίδουν στον Επιτηρητή του Τμήματος. Άρθρο 13 Εκπαιδευτές εδάφους 1.Ως εκπαιδευτές εδάφους χρησιμοποιούνται κατάλληλοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί ή και Πολιτικό προσωπικό. 2.Στους εκπαιδευτές εδάφους ανατίθεται η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων των σχολείων. 3.Ευθύνονται για την πληρέστερη δυνατή εκμάθηση από τους εκπαιδευόμενους και μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά όρια της υπ αυτών διδασκόμενης ύλης ως και για την κανονική διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις περί εξετάσεων διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 14 1.Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Πολιτικό .προσωπικό που επιλέγονται ιεραρχικά για απόκτηση ειδικής εκπαιδεύσεως. 2.Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν το μεγαλύτερο δυνατό ζήλο κατά την παρακολούθηση της εκπαιδεύσεως με σκοπό την πρόσκτηση των προσφερόμενων γνώσεων στο μέγιστο βαθμό. Άρθρο 15 Συγκρότηση τμήματος - Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων 1.Ο όρος «μαθητής» στον παρόντα Οργανισμό συμπεριλαμβάνει όλους όσους φοιτούν σε σχολεία αρχικής εκπαιδεύσεως ή μετεκπαιδεύσεως της Σχολής. 2.Για να συγκροτηθεί ένα σχολείο θα πρέπει ο αριθμός των μαθητών να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) και μικρότερος των δέκα πέντε (15). Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται έγκριση ΓΕΝ. Ειδικότερα ο αριθμός των μαθητών σε κάθε σχολείο, καθορίζεται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του τμήματος. 3.Σε κάθε σχολείο ο αρχαιότερος μαθητής, ονομάζεται «αρχηγός» και υποχρεούται: 1)Για την ευταξία της αιθούσης διδασκαλίας, β. Για την τήρηση του βιβλίου διδαχθείσης ύλης. γ. Για την σύνταξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών, το οποίο παραδίδεται στον Επιτηρητή. 4.Ο αρχηγός κάθε σχολείου, είναι ο σύνδεσμος των μαθητών με τον Διευθυντή Σπουδών, μέσω του Επιτηρητού επί παντός θέματος. 5.Τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευομένων καθορίζονται με Διαταγή ΓΕΝ. Άρθρο 16 1.Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως κατ αρχάς δεν χορηγούνται άδειες στους εκπαιδευόμενους. 2.Η λειτουργία των διαφόρων τμημάτων διακόπτεται και χορηγούνται ολιγοήμερες άδειες στους εκπαιδευόμενους, στις κάτωθι περιπτώσεις: 1)Από την Μεγάλη Τετάρτη, μετά το πέρας των μαθημάτων μέχρι το πρωΐ της Τετάρτης του Πάσχα. 2)Από την 23η Δεκεμβρίου, μετά το τέλος των μαθημάτων, μέχρι το πρωΐ της 3ης Ιανουαρίου. 3.Η καθημερινή έξοδος των εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις θεωρητικής - πρακτικής Εκπαιδεύσεως, καθορίζεται με Διαταγή Διοικητού ΣΕΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εκπαίδευση Άρθρο Αρθρο 17 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 1.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α. Διοικητή, ως Πρόεδρο 1)Διευθυντή Σπουδών 2)Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως 3)Αξιωματικό Τυποποιήσεως/Μελετών 4)Τους Επιτηρητές των Σχολείων. 2.Το Συμβούλιο συμπληρώνεται και με άλλους Αξιωματικούς της Σχολής κατά την κρίση του Διοικητού. 3.Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. 4.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ασχολείται με την: 1)Μελέτη τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως του όλου Εκπαιδευτικού Συστήματος της Σχολής, των Προγραμμάτων Πτητικής και Θεωρητικής Εκπαιδεύσεως, των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως κάθε σχολείου, με σκοπό την βελτίωση των μεθόδων εκπαιδεύσεως και λειτουργίας της Σχολής, με βάση την κτηθείσα πείρα. 2)Εξέταση γενικών ζητημάτων που αφορούν το Εκπαιδευτικό προσωπικό, τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της Σχολής καθώς και την μελέτη και διερεύνηση κάθε πτητικού και τεχνικού ζητήματος, που απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη για επίλυση. 5.Το Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν διαταγής του Διοικητού της Σχολής. Μετά από κάθε σύσκεψη συντάσσεται πρακτικό, που τηρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συσκέψεως. Άρθρο 18 Σχολεία - Προγραμματισμός - Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως 1.Στη ΣΕΝ λειτουργούν τα παρακάτω Σχολεία: α. Σχολεία αρχικής εκπαιδεύσεως: 1.Χειρηστών Ε/Π 2.Συντηρητών Ε/Π 3.Χειριστών συσκευών Ε/Π β. Σχολεία μετεκπαιδεύσεως: 1.Εξειδικεύσεως χειριστών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ 2.Επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ 3.Χειριστών Ε/Π στην πτήση δι οργάνων (ΠΔΟ) 4.Εκπαιδευτών πτήσεων όψεως και Εκπαιδευτών ΠΔΟ 5.Εκπαιδευτών εδάφους 6.Προαγωγής Πτυχίου Εκπαιδευτών γ. Λοιπά σχολεία εξειδικεύσεως: 1.Αξιωματικών επιστασίας και καταστρώματος Ε/Π (ΑDΟ - FDΟ) 2.Ελεγκτών καταστρώματος Ε/Π (FDD) 3.Επικεφαλής Αγήματος Ελέγχου Βλαβών (DCL) 4.Προσωπικού πλοίων φορέων Ε/Π στις εργασίες εξοπλισμού Ε/Π. 2.Δια διαταγών Ανωτέρων Κλιμακίων Διοικήσεως της ΣΕΝ και αναλόγως των αναγκών τους, καθορίζονται. 1)Ο αριθμός και ο τύπος του σχολείου που θα λειτουργήσουν εντός του έτους. 2)Ο αριθμός των εκπαιδευομένων σε κάθε σχολείο. 3.Για κάθε σχολείο υπάρχει αντίστοιχος Κανονισμός Εκπαιδεύσεως εγκεκριμένος από το ΓΕΝ, ο οποίος είναι δυνατόν να τροποποιείται, τηρούμενης της διαδικασίας του Αρθρου 17, κατόπιν εγκρίσεως ΓΕΝ. 4.Σε κάθε κανονισμό Εκπαιδεύσεως καθορίζονται: α. Η αποστολή του σχολείου 1)Οι αντικειμενικοί σκοποί του σχολείου 2)Οι προκαταρκτικές γνώσεις που απαιτούνται για φοίτηση σ αυτό δ. Τα διδασκόμενα μαθήματα, η εκπαιδευτική ύλη για κάθε μάθημα και τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά βιβλία και εγχειρίδια ε. Οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων 3)Ο τρόπος εξετάσεων σε κάθε μάθημα καθώς και τα ανώτατα και κατώτατα όρια βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ) αυτών 4)Η συνολική διάρκεια του Σχολείου σε ώρες και εργάσιμες ημέρες 5)Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναστολή, παράταση και διακοπή του Σχολείου 6)Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την λειτουργικότητα του σχολείου. Άρθρο 19 σίες που γίνονται για να διαπιστωθεί η πρόοδος, η απόδοση και να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών στα διάφορα σχολεία. 2.Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να είναι σαφή ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις ή παρερμηνείες και να επιλέγονται αποκλειστικά από τα αντικείμενα που έχουν διδαχθεί στους μαθητές. 3.Τα θέματα των εξετάσεων μπορούν να τεθούν κάτω από τις ακόλουθες μορφές: 1)Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης β. Προβλήματα ή ανάπτυξη θεμάτων γ. Συμπλήρωση προτάσεων δ. Επιλογή «Σωστό - Λάθος» ή «Ναι - Όχι» ε. Ερωτήσεις - Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής στ. Πρακτικές δοκιμασίες σε επισκευή μηχανήματος/συσκευής ή σε εκτέλεση ασκήσεων κατά την πτήση. 4.Οι εξετάσεις διακρίνονται σε: 1)Τακτικές που χωρίζονται σε ενδιάμεσες και τελικές β. Έκτακτες. Άρθρο 20 1.Ως τακτικές εξετάσεις νοούνται οt Ενδιάμεσες και Τελικές εξετάσεις, που διενεργούνται όταν και όπως ορίζει ο Κανονισμός Εκπαιδεύσεως του οικείου Σχολείου και λαμβάνονται υπ όψη για την διαμόρφωση της Τελικής βαθμολογίας του μαθητού. 2.Οι τακτικές εξετάσεις είναι έγγραφες εξετάσεις ή Πρακτικές δοκιμασίες, αναλόγως της φύσεως του μαθήματος. Οι πρακτικές δοκιμασίες διεξάγονται όπως ορίζει ο οικείος Κανονισμός Εκπαιδεύσεως. 3.Ενδιάμεσες Εξετάσεις 1)Οι Ενδιάμεσες Εξετάσεις διενεργούνται στην ύλη μιας σειράς μαθημάτων που αποτελούν μια ενότητα ή κεφάλαιο και κατόπιν προειδοποιήσεως των μαθητών. 2)Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ενδιάμεσων εξετάσεων λαμβάνεται υπ όψη για τον καθορισμό της Τελικής Βαθμολογίας του μαθήματος, με συντελεστή την μονάδα. 4.Τελικές Εξετάσεις 1)Η Τελική Εξέταση κάθε μαθήματος, γίνεται μετά το τέλος της διδασκαλίας όλης της ύλης του μαθήματος και σε όλη την διδαχθείσα ύλη. 2)Η βαθμολογία της Τελικής Εξέτασης λαμβάνεται υπ όψη για τον καθορισμό της Τελικής Βαθμολογίας του μαθήματος με συντελεστή 2. Άρθρο 21 1.Οι έκτακτες εξετάσεις διεξάγονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών, κατόπιν προτάσεως του Επιτηρητού του Σχολείου στον Διευθυντή Σπουδών, και περιλαμβάνουν αντικείμενα ενός μαθήματος που διδάχθηκε, ή την προηγούμενη ημέρα ή την προηγούμενη εβδομάδα. 2.Ο τρόπος της έκτακτης εξέτασης, που εφαρμόζεται κάθε φορά επιλέγεται από τον Διευθυντή Σπουδών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα το μάθημα. 3.Η διενέργεια των εκτάκτων εξετάσεων αποσκοπεί στην διαπίστωση της προόδου των εκπαιδευομένων η βαθμολογία τους δεν λαμβάνεται υπ όψη στην τελική βαθμολογία του μαθήματος πλην όμως μπορεί να προκαλέσει τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευομένων που δείχνουν αδιαφορία. . Έγγραφοι Τακτικές Εξετάσεις 1. Γενικά 1)Για κάθε έγγραφη εξέταση, με διαταγή Διοικητού ΣΕΝ, συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από: (1) Τον Διευθυντή Σπουδών (2) Τον Επιτηρητή του Σχολείου (3) Τον Διδάσκοντα το μάθημα. 2)Η επιτροπή διενεργεί την εξέταση, εποπτεύει κατά την διάρκεια της, βαθμολογεί τα γραπτά και υποβάλλει πρακτικό βαθμολογίας που συνοδεύεται από τα γραπτά, στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως. 3)Η επιτροπή επιλέγει τα θέματα, καθορίζει την μορφή τους και την βαθμολογική αξία των θεμάτων εις τρόπον ώστε: (1) Σε κάθε μάθημα να υπάρχουν τρεις επιλογές θεμάτων, που κάθε μία από αυτές να καλύπτει την διδαχθείσα ύλη. (2) Το σύνολο της βαθμολογικής αξίας κάθε θέματος να ισούται με το ανώτατο όριο βαθμολογίας. 4)Μετά τον καθορισμό των θεμάτων ο Διευθυντής Σπουδών, φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη τους μέχρι της διεξαγωγής των εξετάσεων. 2.Προετοιμασία και Διεξαγωγή των Εξετάσεων 1)Με μέριμνα και ευθύνη του Αξιωματικού Εκπαιδεύσεως της Σχολής διατίθενται: (1) Τα απαραίτητα για τις τελικές εξετάσεις όργανα ή μηχανήματα (2) Η απαιτούμενη γραφική ύλη (3) Ο απαιτούμενος αριθμός ονομαστικών καταστάσεων των μαθητών που πρόκειται να εξετασθούν, (4) Η απαιτούμενη ποσότητα χαρτιού εξετάσεων. Σε κάθε χαρτί εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα: (α) Στην πάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας, οι μαθητές πρέπει ν αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία που να καλύπτονται από αδιαφανές χαρτί. 2)Στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας, η σφραγίδα της ΣΕΝ. 3)Δεξιά και κάτω από την σφραγίδα της υπηρεσίας, ορθογώνια σφραγίδα για την αναγραφή των βαθμολογιών του διδάσκοντος το μάθημα, του Επιτηρητού του τμήματος και του Διευθυντού Σπουδών, του αθροίσματος αυτών και του μέσου όρου. 2)Την ημέρα των γραπτών εξετάσεων, ο Επιτηρητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΕΝ μονογράφει τις κόλλες των γραπτών εξετάσεων στον Χώρο της σφραγίδας, δηλ. στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας. 3)Στην συνέχεια ο Επιτηρητής του σχολείου φροντίζει για: (1) Την είσοδο των εξεταζομένων μαθητών στην αίθουσα εξετάσεων και την τακτοποίηση τους στις θέσεις τους. (2) Την διανομή της γραφικής ύλης και του χαρτιού εξετάσεως και την αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων από κάθε μαθητή. 6)Από τη στιγμή αυτή ο Διευθυντής Σπουδών απαγορεύει κάθε είσοδο ή έξοδο των μαθητών από την αίθουσα εξετάσεων και τους ανακοινώνει ότι: (1) Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζομένων. (2) Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί συνεργασία ή αντιγραφή, ο βοηθών ή ο μαθητής που αντιγράφει θα παραδίδει το γραπτό του στον Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος θα συντάσσει πάνω σ αυτό σχετικό με το γεγονός πρακτικό, και θα βαθμολογεί το γραπτό με Ο. Επίσης και οι δύο μαθητές, και αυτός που βοηθεί και αυτός που βοηθείται ελέγχονται πειθαρχικά. (3) Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται άλλα βοηθήματα, εκτός από εκείνα που παραχωρούνται στους μαθητές από τον επιτηρητή του σχολείου. 7)Στη συνέχεια κληρώνονται τα θέματα των εξετάσεων και με φροντίδα του Διευθυντή Σπουδών, γίνεται αναπαραγωγή με πολύγραφο ή άλλα μέσα των θεμάτων που επιλέχθηκαν και παραδίδεται ένα αντίτυπο σε κάθε εξεταζόμενο μαθητή. Ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σ όλα τα θέματα που του έχουν δοθεί. 8)Οι εξετάσεις γίνονται με την παρουσία του διδάσκοντος έστω και αν είναι στρατιωτικός νεώτερος των εξεταζομένων μαθητών. 9)Εάν κατά την διάρκεια των εξετάσεων, μαθητής αναγκασθεί να διακόψει την ανάπτυξη των θεμάτων των εξετάσεων, λόγω αιφνίδιου παροδικού προβλήματος υγείας, βαθμολογείται σύμφωνα με όσα έχει γράψει μέχρι την διακοπή, εκτός αν μέσα σε μία (1) ώρα από τη στιγμή της διακοπής κι ενώ βρισκόταν κάτω από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, ζητήσει γραπτά από την επιτροπή να του επιτραπεί να συνεχίσει τις εξετάσεις, η οποία και αποφασίζει αναλόγως. 10)Εάν η αιφνίδια δικαιολογημένη αιτία διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις, διαρκεί πέραν της μίας (1) ώρας, τότε καθορίζεται νέα ημερομηνία εξετάσεων του μαθητή με τους ίδιους όρους που εξετάσθηκαν οι συμμαθητές του, αλλά σε νέα θέματα. 11)Για ν αποφασισθεί η συμμετοχή ενός μαθητή σε νέα εξέταση, συντάσσεται πρακτικό και απαιτούνται τ ακόλουθα: (1) Έκθεση του Διευθυντή Σπουδών. (2) Αναφορά του ενδιαφερομένου, αν έχει υποβληθεί εγγράφως. (3) Έκθεση ιατρού (εφ όσον απαιτείται). (4) Έγγραφα ή καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση. 12)Γραπτό που παραδόθηκε στον Επιτηρητή και τον Διευθυντή Σπουδών δεν επιστρέφεται. Αμέσως μετά την παράδοση του γραπτού οι παραπάνω αναφερόμενοι διαγράφουν τους κενούς χώρους που υπάρχουν σ αυτό και μονογράφουν κάτω από τον τελευταίο στίχο του κειμένου. 3.Βαθμολογία - Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 1)Μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης, τα γραπτά αριθμολογούνται και αρχίζει η διόρθωση και η βαθμολογία τους κατά σειρά από τον διδάσκοντα, τον Επιτηρητή και τον Διευθυντή Σπουδών. 2)Όταν τα γραπτά βαθμολογηθούν, συντάσσεται πρακτικό εξετάσεων στο οποίο καταχωρούνται οι βαθμολογίες. Το πρακτικό αφού υπογραφεί από την επιτροπή εξετάσεων παραδίδεται στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως. 3)Μετά την υπογραφή του πρακτικού, το Γραφείο Εκπαιδεύσεως κοινοποιεί στους εκπαιδευόμενους τα αποτελέσματα της εξετάσεως. 4)Οι βαθμολογίες των εξετάσεων με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως καταχωρούνται στο πρωτόκολλο, στα βιβλία συνολικής βαθμολογίας καθώς και στο φάκελλο κάθε μαθητή που φυλάσσονται στα αρχεία της Σχολής. 5)Τα γραπτά των τακτικών εξετάσεων φυλάγονται στο αρχείο της Σχολής για δύο (2) χρόνια και μετά καταστρέφονται. 6)Τα βιβλία στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά των επιτροπών που διεξάγουν τις γραπτές ή πρακτικές εξετάσεις, φυλάγονται για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 4.Όροι Επιτυχίας Όπως ο κάθε Κανονισμός Σχολείου ορίζει. Άρθρο 23 Ανεπάρκεια Εκπαιδευομένων 1. Πτητική Ανεπάρκεια Ιπταμένων α. Πτητική ανεπάρκεια είναι η κατάσταση που περιέρχεται ο εκπαιδευόμενος όταν αυτός αρνηθεί να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές πτήσεις λόγω φόβου ή απαρέσκειας προς αυτές και υποβάλλει αίτηση διακοπής πτήσεων. Στην περίπτωση αυτή παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος, με το ερώτημα της διακοπής εκπαιδεύσεως του, λόγω πτητικής ανεπάρκειας. β. Επίσης παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος, με το ίδιο ερώτημα, εκπαιδευόμενος ο οποίος: (1) Βαθμολογήθηκε από τον Εκπαιδευτή του με βαθμό «ΜΕΤΡΙΟΣ» (12-13, 99) σε πέντε (5) συνεχείς πτήσεις. . (2) Βαθμολογήθηκε από τον Εκπαιδευτή του με βαθμό «ΚΑΚΟΣ» (κάτω του 12) σε δύο (2) συνεχείς πτήσεις εκπαιδεύσεως. (3) Παρέβη τους Κανονισμούς ή Μόνιμες Διαταγές πτήσεων. (4) Υπέπεσε σε παραπτώματα που δείχνουν έλλειψη πειθαρχικότητας ή ειλικρίνειας κατά την διάρκεια πτήσεως. (5) Σε τελική εξέταση κάποιου σταδίου βαθμολογήθηκε με βαθμό «ΜΕΤΡΙΟΣ» (12-13,99). (6) Συγκέντρωσε αριθμό φύλλων επιδόσεως «μη πτήσεων» λόγω απουσιών, τέτοιο ώστε να αποκλείεται η συμπλήρωση της εκπαιδεύσεως του μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 2.θεωρητική Ανεπάρκεια Ιπταμένων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος λάβει κάτω του 80% σε τελική εξέταση τότε υποβάλλεται και πάλι σε τελικές εξετάσεις αφού περάσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Εάν και πάλι αποτύχει, διακόπτεται η περαιτέρω εκπαίδευση του και υποβάλλεται σχετική αναφορά ιεραρχικά προς ΓΕΝ. Άρθρο 24 1.Γενικά 1)Το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεως και Αποφάσεως για κάθε ζήτημα Πτητικής και Θεωρητικής ανεπάρκειας εκπαιδευομένου, που παραπέμπεται σ αυτό. 2)Το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος αποτελείται από: (1) Τον Διοικητή της Σχολής (2) Τον Υποδιοικητή της Σχολής (3) Τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως (4) Τον Αξιωματικό Τυποποιήσεως/Μελετών (5) Τον Επιτηρητή του σχολείου, στο οποίο ανήκει ο παραπεμπόμενος, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου όταν ο ίδιος είναι και εκπαιδευτής αυτού. (6) Έναν (1) Εκπαιδευτή πτήσεων. 3)Στο Συμβούλιο, ως συμβουλευτικά μέλη είναι δυνατόν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι εκπαιδευτές Πτήσεων ή Εδάφους, κατά την κρίση του Προέδρου. 4)Ως Εισηγητής καθορίζεται ένα από τα μέλη. 5)Χρέη γραμματέως εκτελεί το νεότερο μέλος. 6)Το Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη και ο Διοικητής της Σχολής. 7)Στο Συμβούλιο δεν ορίζονται μέλη τα οποία είναι νεότερα του παραπεμπομένου. Σε περίπτωση που ή αρχαιότητα του παραπεμπομένου δεν αφήνει περιθώρια συμπληρώσεως του Συμβουλίου από προσωπικό της ΣΕΝ, τότε ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από χειριστές Ε/Π του Επιτελείου της ΔΕΝ μετά από εισήγηση του Διοικητού της Σχολής. 8)Σε περίπτωση εξαιρέσεως μέλους (κατόπιν αιτήσεως του παραπεμπόμενου και εφ όσον αυτή γίνει αποδεκτή), το Συμβούλιο συγκαλείται με τα υπόλοιπα μέλη εφ όσον υπάρχει απαρτία. Στην αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία ανωτέρω υποπαρ. ζ. 2.Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας 1)Το Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν διαταγής του Διοικητού ΣΕΝ. Στη Διαταγή συγκλήσεως καθορίζονται: (1) Ο τόπος και η ημερομηνία συγκλήσεως. (2) Η σύνθεση του Συμβουλίου. (3) Το ονοματεπώνυμο του παραπεμπομένου. (4) Το αιτιολογικό της παραπομπής. 2)Η σύγκληση συμβουλίου προκαλείται κατόπιν προτάσεως παραπομπής του Επιτηρητή του σχολείου, στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευόμενος, όταν αυτός (ο εκπαιδευόμενος) χαρακτηρίζεται από Πτητική ανεπάρκεια. 3. 1)Όταν το Συμβούλιο είναι σε απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και διατάσσει να παρουσιασθεί ο παραπεμπόμενος. 2)Ο Πρόεδρος ρωτά τον παραπεμπόμενο εάν έχει λόγους εξαιρέσεως κάποιου μέλους. Κατόπιν ο παραπεμπόμενος εξέρχεται από την αίθουσα και το Συμβούλιο αποφασίζει με ανοικτή ψηφοφορία την αποδοχή ή μη της αιτήσεως εξαιρέσεως. Στην ψηφοφορία, για εξαίρεση μέλους Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος, δεν συμμετέχει το μέλος του οποίου ζητήθηκε εξαίρεση. Επίσης, εφ όσον δεν υπάρχει απαρτία με τα λοιπά μέλη, γίνεται συμπλήρωση του Συμβουλίου με τα αναγραφόμενα στην παρ. 3ζ του άρθρου τούτου. Στην συνέχεια καλείται ο παραπεμπόμενος, ο Πρόεδρος του ανακοινώνει την απόφαση του Συμβουλίου και συνεχίζεται η διαδικασία. 3)Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα εξής έγγραφα: (1) Την πρόταση παραπομπής. (2) Την διαταγή παραπομπής. (3) Τον φάκελλο βαθμολογίας του παραπεμπομένου. (4) Κάθε άλλο έγγραφο κατά κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως μέλους ή του παραπεμπομένου. 4)Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τον παραπεμπόμενο να εκθέσει τις απόψεις του πάνω στο όλο ζήτημα της παραπομπής του και τα αίτια που προκάλεσαν αυτή. Εφ όσον κανένα από τα μέλη ή τον παραπεμπόμενο δεν έχουν άλλο να ρωτήσουν ή να προσθέσουν, ο Πρόεδρος διατάσσει τον παραπεμπόμενο να βγει από την αίθουσα. 5)Στη συνέχεια ο εισηγητής παίρνει το λόγο και εκθέτει τις απόψεις του επί του θέματος και τις προτάσεις του επί της ληπτέας αποφάσεως. 6)Μετά ακολουθεί ανοικτή ψηφοφορία, κατά σειρά νεότητος των μελών. Το ερώτημα που τίθεται από τον Πρόεδρο στα μέλη είναι εάν ο «παραπεμπόμενος συνεχίσει την εκπαίδευση του». Τα μέλη και ο Πρόεδρος ψηφίζουν απαντώντας «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 7)Αποχή μέλους από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. 8)Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 9)Εάν η απόφαση του Συμβουλίου είναι υπέρ της συνεχίσεως της Πτητικής Εκπαιδεύσεως, τότε ο παραπεμπόμενος αλλάζει εκπαιδευτή. 10)Μετά την απόφαση του Συμβουλίου ο Πρόεδρος καλεί τον παραπεμπόμενο και του ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Κατόπιν κηρύσσει την λήξη της διαδικασίας. 4.Υποβολή Αποφάσεως Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος. 1)Μετά την λήξη του Συμβουλίου: (1) Ο Γραμματέας συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα ή αντίγραφα και σχηματίζει εις διπλούν φάκελλον της «Αποφάσεως του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος». (2) Το ένα αντίγραφο παραμένει στη ΣΕΝ (Ατομικό φάκελλο παραπεμπομένου) και το άλλο υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΓΕΝ. 2)Ο Φάκελλος περιλαμβάνει: (1) Αντίγραφο της προτάσεως παραπομπής στο Συμβούλιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). (2) Διαταγή συγκλήσεως του Συμβουλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). (3) Πρακτικό αποφάσεως του Συμβουλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). (4) Αντίγραφα φύλλων επιδόσεως εφ όσον ο παραπεμπόμενος είναι Χειριστής Ε/Π ή Συσκευών. (5) Αντίγραφα εγγράφων που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με την απόφαση του Συμβουλίου. 3)Μετά την λήψη του ανωτέρω φακέλλου από τον ΓΕΝ, λαμβανομένων υπόψη και των σχολίων/προτάσεων ΑΣ, το ΓΕΝ κυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου για τη διακοπή ή όχι της εκπαιδεύσεως του παραπεμπομένου στο Συμβούλιο. Η απόφαση του ΓΕΝ γνωρίζεται εγγράφως στο ΑΣ, ΣΕΝ και ΔΝΕ (όταν πρόκειται για Υπαξιωματικούς). Άρθρο 25 Πτυχία α. Στους μαθητές, που αποφοιτούν με επιτυχία από σχολεία αρχικής Εκπαιδεύσεως, απονέμονται πτυχία της ειδικότητος που απέκτησαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). β. Τα πτυχία που απονέμονται από τη Σχολή είναι: (1) Πτυχίο Χειριστού Ε/Π (Χ/Ελ) (2) Πτυχίο Συντηρητού Ε/Π (Σ/Ελ) (3) Πτυχίο Χειριστού Συσκευών Ε/Π (Χ/Συσ. Ελ) Άρθρο 26 Πιστοποιητικά Εκπαιδεύσεως α. Στους μαθητές, που αποφοιτούν με επιτυχία από σχολεία μετεκπαιδεύσεως ή λοιπά σχολεία εξειδικεύσεως, χορηγούνται Πιστοποιητικά Εκπαιδεύσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε). β. Αντίγραφα Πτυχίων και Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεως υποβάλλονται με μέριμνα της Σχολής στο ΓΕΝ ή ΔΝΕ για ενημέρωση των ατομικών φακέλλων των μαθητών. Άρθρο 27 Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) Πρόταση Παραπομπής στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος 1.Στοιχεία παραπεμπομένου α) Βαθμός - Ονοματεπώνυμο - Αριθ. Μητρώου.................................... 2.Αιτία παραπομπής 3.Πρακτική χατάσταση 1)Ωρες Συγκυβερνήσεως 2)Ωρες SΟLΟ 3)Σύνολο ωρών 8.Αριθ. Φύλλων Υστερήσεως 1)Αριθ. Φύλλων Αποτυχίας 2)Χαρακτήρας - Πειθαρχία 3)Εκπαιδευτής 4.θεωρητική κατάσταση 1)Μαθήματα αποτυχίας 1) 2) 3) 2)Βαθμός Μαθημάτων αποτυχίας 1) 2) 3) 5.Κατάσταση Υγείας 6.Λοιπά Στοιχεία (κατά κρίση παραπέμποντος) 7.Συνημμένα έγγραφα Ημερομηνία Στοιχεία παραπέμποντος Υπογραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) . ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ Ε/Π ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Φ ... ..................... Αριθ. Σχ..................... Ημερομ......................... ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ ΘΕΜΑ : Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος 1.Παραγγέλω όπως την ......................και ώρα ......................συνέλθει το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος στις εγκαταστάσεις............................. για να εξετάσει την παραπομπή του...................................................... γιατί................................................................................................ 2.Σαν μέλη με ψήφο ορίζονται οι εξής: 1)Ρ· τ· δ. 3.Σαν συμβουλευτικά μέλη, χωρίς ψήφο, ορίζονται οι εξής: 1)β· γ· Διοικητής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 1.Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στον Κ.Ο.Λ. της ΣΕΝ, συνήλθε την ..... .............................το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος και εξέτασε την περίπτωση του ....................... ...................... ο οποίος παρεπέμφθη γιατί ......................................................................................... 2.Η σύνθεση του Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη: α............................................................................................. β............................................................................................. γ............................................................................................. δ....................................................................:........................ ε.............................................................................................. στ............................................................................................ 3.Σύντομο ιστορικό του Χειριστού Ε/Π ή χειριστού Συσκευών/ ή Μηχανικού που παραπέμπεται έχει ως εξής: ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α. Ωρες Συγκυβερνήσεως Ώρες β. Ωρες Μόνος Επίδοση γ.. Σύνολο Μ.Ο. 4.Σύντομο σκεπτικό αποφάσεως 5.Το Συμβούλιο αποφάσισε με ψήφους ... .............................................τα εξής: Τα Μέλη 1)β. γ. 2)ε. στ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΘΥΡΕΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟ........................................................ Ο .......................................................παρακολούθησε τα μαθήματα που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης του Σχολείου...... .......................................................και αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις στις οποίες συγκέντρωσε το......................................... της συνολικής βαθμολογίας, κρίθηκε άξιος να λάβει Πτυχίο...................... (τόπος - ημερομηνία) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΘΥΡΕΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.................................................................................................. Περάτωσε τα μαθήματα του Σχολείου (τόπος - ημερομηνία) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 28 Τελικές - Διατάξεις 1.Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Στον Υπουργό της Εθνικής Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
  • Τα άρθρα 1, 2, 3 και 6 του Α.Ν. 428/1937 «Περί την εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α 15).
  • Την παράγραφο 1ι του άρθρου 18 του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 218).
  • Την γνώμη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό με αριθ. 28/3.5.91) από 8.5.91).
  • Την πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 6.11.91
  • Την γνωμοδότηση 1/92 από 14.1.92 του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-14 Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17). 2006/220 2006
Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17). 2014/5 2014