Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 και 6 του Ν. 2081/92, διενεργούνται στην έδρα κάθε Επιμελητηρίου μετά από πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής, που συνιστάται με το παρόν διάταγμα, δημοσιευόμενη προ πενήντα (50) τουλάχιστον ημερών σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του Επιμελητηρίου και επί δύο (2) συνεχείς ημέρες. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Επιμελητηρίου η πρόσκληση δημοσιεύεται μία (1) φορά σέ τυχόν εκδιδόμενη εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου, καθώς και σε δύο άλλα, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής, δημόσια καταστήματα. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε τυχόν εκδιδόμενο από το Επιμελητήριο δελτίο. Οι σχετικές με τις εκλογές ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εκλογικής επιτροπής, δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνονται και από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων τους.
2.  
  Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής, ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν, και η κλήση αυτών που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παραγρ. 6 του Ν. 2081/92.
3.  
  Οι εκλογές διεξάγονται εντός μιας (1) ημέρας ή δύο (2) το πολύ διαδοχικών ημερών σε περίπτωση προσελεύσεως μεγάλου αριθμού εκλογέων κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής
Άρθρο 2
1.  
  Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και του οικείου Νομάρχη για τα λοιπά Επιμελητήρια και αποτελείται από: α) έναν Πρωτοδίκη της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη, που ορίζονται από την ίδια αρχή, και γ) δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. και την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου, αντίστοιχα. Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.
2.  
  Η εκλογική επιτροπή, εντός πέντε ημερών από τη συγκρότηση της, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της με θέμα «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών. Η ημερομηνία αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
3.  
  Η εκλογική επιτροπή επικουρείται στο έργο της από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται απ την εκλογική επιτροπή. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου, που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης για τα Επιμελητήρια και από υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής τους Επιτροπής.
Άρθρο 3 "Τροποποίηση του π.δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» (187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 193/1997 (155 Α΄), 309/1997 (220 Α΄) και 164/01 (148 Α΄) και τρόπος εκλογής των [...]"
1.  
  Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2, όπως τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του. Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
2.  
  Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει.
 1. επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης,
 2. επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών κ.λπ.), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, .
 3. επίσης για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κ.λπ., που είτε καταχωρούνται αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων, εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές.
 4. Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους .
 5. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
 6. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
 7. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.
3.  
  Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
Άρθρο 3
1.  
  Με βάση το εμπορικό μητρώο της περιφέρειας του Επιμελητηρίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2081/92, η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων του Επιμελητηρίου, οι οποίοι αποτελούνται από ειδικούς καταλόγους των ισαρίθμων Τμημάτων του. Μέχρι την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων για την τήρηση του εμπορικού Μητρώου στα Επιμελητήρια, η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων πραγματοποιείται με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών, που τηρείται σ αυτά.
2.  
  Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό εγγεγραμμένων, αριθμό Μητρώου, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχειρήσεως του εκλογέα ή, προκειμένου περί συνεταιρισμού ή εταιρείας, την έδρα τους
3.  
  Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται εκείνα τα μέλη που έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, σύμφωνα με τα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992 οριζόμενα και έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν από τις εκλογές.
4.  
  Μετά τη δημοσίευση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών τα νομικά πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92 οφείλουν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η εκλογική επιτροπή έχει δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία αυτή μέχρι σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών για τις περιπτώσεις των αλλαγών που έγιναν από τη λήξη της προαναφερομένης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, στους εκπροσώπους των εταιριών ή στα μέλη τους.
Άρθρο 4 "Έκθεση εκλογικών καταλόγων - Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων."
1.  
  Οι συνταχθέντες σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι δύο μήνες πριν από τις εκλογές, κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή και εκτίθενται επί πέντε (5) συνεχείς εργάσιμες ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου και δημοσιεύεται σχετική περί τούτου ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών από της εκθέσεως σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση που στην έδρα του Επιμελητηρίου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, οριζόμενα.
2.  
  Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της εκθέσεως οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στην εκλογική επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή
3.  
  Αναφορά για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.
Μνεία της υπάρξεως δικαιώματος υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής
4.  
  Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή, γίνεται εντός πέντε (5) ημερών σε δημόσια συνεδρίαση
5.  
  Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι
Άρθρο 5
1.  
  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 ν.3419/2005 ) και που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως και με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία, άπαγορευομένης της ασκήσεως του δι αντιπροσώπου με εξαίρεση τις περιπτώσεις των Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., υποκαταστημάτων γενικά και Συνεταιρισμών των οποίων το εκλογικό δικαίωμα ασκείται σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081/92.
2.  
  Κανένας δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους οσεσδήποτε ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα, ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.
Άρθρο 6
1.  
  Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσεται ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα Τμήματα του Επιμελητηρίου, που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και επάγγελμα κάθε υποψηφίου. Τις διαστάσεις, τον τύπο ως και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η εκλογική επιτροπή.
2.  
  Όσοι διεκδικούν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό. Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψήφιους που υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των εδρών του τμήματος του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 7 "Υποβολή αιτήσεων. - Ανακήρυξη υποψηφίων - Δικαίωμα ενστάσεων."
1.  
  Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου, καταθέτουν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την εκλογή, αίτηση υποψηφιότητας στην εκλογική επιτροπή. Στην αίτηση επισυνάπτεται: α) γραμμάτιο εισπράξεως του ταμείου του Επιμελητηρίου περί καταθέσεως σ αυτό ποσού πέντε χιλιάδων (5.000), β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «Περί του ότι δεν υφίσταται κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081/92. Υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία είναι απαράδεκτες. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, ως και το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλονται κατά συνδυασμούς οπότε περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της προηγουμένης παραγράφου και επί πλέον τον αριθμό του εκπροσώπου με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων. Η αίτηση περιλαμβάνει τον τίτλο του συνδυασμού ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στον Νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.
2.  
  Την μεθεμομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η εκλογική επιτροπή σε συνεδρίαση ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της Επιτροπής αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία των υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα, ήτοι ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός και επάγγελμα, όπως κατά γράμμα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
3.  
  Επί του καταλόγου των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ανάρτηση του την επομένη ημέρα ή εκλογική επιτροπή εκδικάζει τις ενστάσεις και συντάσσει τον οριστικό κατάλογο τον οποίον αναρτά σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου
Άρθρο 8
1.  
  Την εκλογή διευθύνει και εποπτεύει η εκλογική επιτροπή
2.  
  Η εκλογική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα (4) μέλη της, οπωσδήποτε όμως απαιτείται η παρουσία του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του
3.  
  Όταν μέλος της Επιτροπής απουσιάζει η κωλύεται παρίσταται ο αναπληρωτής του
4.  
  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της εκλογικής επιτροπής οι εκλογές διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας
5.  
  Οι αποφάσεις των εκλογικών επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος τυ Πρέδρου
Άρθρο 9
1.  
  Την παραμονή της ημέρας των εκλογών, ο Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής φροντίζει για την προπαρασκευή των χώρων της εκλογής
2.  
  Η εκλογική επιτροπή την ημέρα των εκλογών προβαίνει στην τακτοποίηση των καλπών ως εξής: Τοποθετούνται σε τραπέζια τόσες κάλπες σε κάθε τμήμα όσες είναι απαραίτητες κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής. Σε κάθε κάλπη αναγράφεται ευανάγνωστα το Τμήμα για την αποφυγή λαθών. Αφού τακτοποιηθούν οι κάλπες, όπως παραπάνω αναφέρεται, ανοίγονται κατά σειρά και εξετάζονται αν είναι κενές και κατόπιν κλείνονται και σφραγίζονται. Για την εξέταση των καλπών την σφράγιση τους και για το ότι βρέθηκαν κενές συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εκλογική επιτροπή.
3.  
  Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου οφείλει έγκαιρα να εφοδιάσει την εκλογική επιτροπή με το απαραίτητο για την διεξαγωγή των εκλογών υλικό (ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής, φακέλλους, κάλπες, κ.λπ.).
Άρθρο 10 ". Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που έχει ορισθεί από την εκλογική επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της η έναρξη της ψοφοφορίας. Κατά την ημέρα των εκλογών απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο που διεξάγονται αυτές προσώπων που δεν σχετίζο [...]"
1.  
  Την καθορισμένη για την λήξη της ψηφοφορίας ώρα, ο Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Εφόσον στους εκλογικούς χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι, που περιμένουν να ψηφίσουν, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η εκλογική επιτροπή με απόφαση της μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, η εκλογική επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα και κλείνει με πράξη της την κατάσταση αυτών που ψήφισαν, στην οποία γράφεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας.
2.  
  Για όλα τα παραπάνω και για το ότι διαπιστώθηκαν άθικτες και επαραβίαστες οι σφραγίδες των ψηφοδόχων, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά
3.  
  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εκλογική επιτροπή αρχίζει την διαλογή των ψοφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης για κάθε τμήμα χωριστά. Πρώτα ανοίγονται οι κάλπες κατά σειρά που είναι τοποθετημένες και καταμετρούνται οι σφραγισμένοι φάκελλοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια. Εάν σε μια κάλπη βρεθούν φάκελλοι περισσότεροι από εκείνους που ψήφισαν οι επιπλέον καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται. Εάν όμως βρεθούν λιγότεροι απο εκείνους που ψήφισαν θεωρούνται έγκυροι οι ευρεθέντες.
4.  
  Μετά την καταμέτρηση και αρίθμηση των φακέλλων αρχίζει η αποσγράγιση αυτών, η διαλογή των ψηφοδελτίων και ή καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης. Ο συνολικός αριθμός των οποίων για κάθε συνδυασμό και υποψήφιο καταγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε τηρούμενο για τον σκοπό αυτό πρακτικό.
5.  
  Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη και την παρακάτω διαδικασία.
6.  
  Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά τμήμα διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Τμήματος στο Δ.Σ. Το πηλίκον της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψοφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
7.  
  Οι έδρες για το Δ.Σ. που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυσμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία (1) έδρα κατά την κατανομή που έγινε με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το ήμισυ του εκλογικού μέτρου. Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
8.  
  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μια κάτα σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές
Άρθρο 12 "Ενστάσεις."
1.  
  Ενστάσεις που υποβάλλονται σε κάθε εκλογική επιτροπή μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και την σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται αμέσως από την ίδια την εκλογική επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά
Άρθρο 13 "Ανακήρυξη επιτυχόντων."
1.  
  Όταν τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων για κάθε τμήμα και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων, βάσει των αποτελεσμάτων, με πράξη της εκλογικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων ενεργείται κλήρωση από την εκλογική επιτροπή. Τα πρακτικά της εκλογής και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα ασφαλίζονται μέσα σε σάκκο, παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, ο οποίος και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο.
Άρθρο 14 "Εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής"
1.  
  Οι διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανά- , δειξη μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων από την εκλογική επιτροπή και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο Επιμελητήριο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει τις ενστάσεις σε σύντομη δικάσιμο, ώστε οι αποφάσεις του να εκδίδονται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο την επομένη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 2 με την οποία κυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες.
Άρθρο 15 ". Διάθεση εισπράξεων γραμματίων."
1.  
  Οι εισπράξεις των υπό της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος προβλεπομένων γραμματίων, περιέχονται ως έσοδο στο ταμείο του Επιμελητηρίου το οποίο θα καταβάλλει όλα γενικά τα έξοδα των εκλογών, την αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της εκλογικής επιτροπής καθώς και την αποζημίωση των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Εμπορίου που συμμετέχουν στις διαδικασίες για την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών. Το ύψος των άνω αποζημιώσεων καθορίζονται από τη Δ.Ε. του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 16
1.  
  Η Διοικητική επιτροπή εκλέγεται από τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση τους που συνέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 2081/92 με τη φροντίδα της κατά το άρθρο 18 του παρόντοςς εφορευτικής επιτροπής.
2.  
  Στην πρώτη συνεδρίαση καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο σύμβουλος που είναι αρχαιότερος ως μέλος του Επιμελητηρίου και χρέη Γραμματέα εκτελεί ο νεώτερος, ως μέλος του Επιμελητηρίου Σύμβουλος
3.  
  Το προσωρινό Προεδρείο προβαίνει αμέσως στην εκλογή της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει την εκλογή των μελών της Δ.Ε.
Άρθρο 17 "Εφορευτική Επιτροπή."
1.  
  Οι Σύμβουλοι που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποβάλλουν αίτηση στο προσωρινό Προεδρείο
2.  
  Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αναπληρωτές ισαρίθμους των μελών της. δια μυστικής ψηφοφορίας.
3.  
  Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για την Διοικητική Επιτροπή
4.  
  Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της
Άρθρο 18
1.  
  Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει τα στοιχεία των υποψηφιοτήτων πού έχουν υποβληθεί στην Εφορευτική Επιτροπή
2.  
  Με την φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσεται για κάθε θέση - αξίωμα της Διοικητικής Επιτροπής ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων
Άρθρο 19
1.  
  Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμηση τους με ένα μόνο σταυρό πριν ή μετά από το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας, χρώματος μαύρου ή μπλέ
2.  
  Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο
Άρθρο 20 "Διαλογή ψηφοδελτίων."
1.  
  Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον προσωρινό Πρόεδρο και Γραμματέα της πρώτης συνεδρίασης των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 21 "Εκλογική διαδικασία. - Ανακήρυξη επιτυχόντων."
1.  
  Η εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής γίνεται αυτοπροσώπως και δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Αρχικά εκλέγεται ο Πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία εντός 8 ημερών με υποψηφίους τους δύο που πλειοψήφισαν κατά την πρώτη εκλογή. Εάν δεν προκύψει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση μελών. Μετά την εκλογή του Προέδρου ακολουθεί η εκλογή των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής ξεχωριστά για καθένα και ταυτόχρονα για όλους και απαιτείται δια την εκλογή του καθενός απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν προκύψει απόλυτη πλειοψηφία για ορισμένα μέλη, η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των δύο που πλειοψήφισαν οπότε εκλέγεται ο πλειοψηφίσας σύμβουλος.
2.  
  Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Κατά την επαναληπτική εκλογή δεν επιτρέπεται υποβολή νέας υποψηφιότητας.
3.  
  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη δήλωση στον προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
4.  
  Ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για αξίωμα της Διοικητικής Επιτροπής
Άρθρο 22 "Θητεία Διοικητικής Επιτροπής."
1.  
  Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοικητική Επιτροπή και μετά τη λήξη της θητείας της εξακολουθεί να ασκεί τα υπηρεσιακά της καθήκοντα μέχρι την εκλογή και συγκρότηση της νέας Διοικητικής Επιτροπής.
2.  
  Η νέα Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της εντός 15 ημερών από την εκλογή της, και παραλαμβάνει από την απερχομένη διοίκηση, αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο
Άρθρο 23
1.  
  Εντός 15 ημερών από της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής και με πρόσκληση του Προέδρου της συνέρχονται τα Τμήματα και εκλέγουν μεταξύ των μελών αυτών τον Πρόεδρο. Η εκλογή του Προέδρου διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκλογής της διοικητικής Επιτροπής που εφαρμόζονται ανάλογα.
Άρθρο 24
1.  
  Κωλύματα συμμετοχής εις την Διοικητική Επιτροπή και τα Τμήματα. Δεν δύναται να μετέχουν ταυτόχρονα ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και ως Πρόεδροι των Τμημάτων του Επιμελητηρίου συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, ομόρρυθμοι εταίροι της αυτής εταιρείας ως και περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι της αυτής Ανωνύμου Εταιρείας ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.
Άρθρο 25
1.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος, κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ότι: α) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 εκλογική επιτροπή συγκροτείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξης της προθεσμίας για την διεξαγωγή των εκλογών
 1. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 1991, και έχουν διακανονίσει αυτές των προηγουμένων ετών, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές
 2. Οι προθεσμίες για τον ορισμό των εκπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος, ορίζονται σε δύο (2) μήνες και τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081/1992 «ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την απόφαση αρ. Υ.1854/26.8.1992 «ανάθεση αρμόδιο- , τήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Βασ. Μαντζώρη» (ΦΕΚ 545/ Β73.9.92).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 510/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-02 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/187
2006-03-13 Τροποποίηση του π.δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» (187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 193/1997 (155 Α΄), 309/1997 (220 Α΄) και 164/01 (148 Α΄) και τρόπος εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων αυτών.
Τροποποίηση Τύπος
Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2, όπως τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του.
εκλογικών καταλόγων
Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα.
Ειδικότερα περιλαμβάνει.
 • επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης,
 • επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών κ.λπ.), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, .
 • επίσης για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κ.λπ., που είτε καταχωρούνται αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων, εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές.
 • Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους .
 • τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
 • Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
 • Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.
 • Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005.
  Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
  Αντικατάσταση
  Αναφορά για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.
  Αντικατάσταση
  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
  Ειδικότερα επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 ν.3419/2005 ) και που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
  Αντικατάσταση
  A/2006/54
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1854 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1854 1992
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
  ΝΟΜΟΣ 1992/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2081 1992
  ΝΟΜΟΣ 2005/3419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3419 2005
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1997/193 1997
  Τροποποίηση του Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Α 193/97 ΦΕΚ (187/Α και 155/Α) αντίστοιχα. 1997/309 1997
  Τροποποίηση των Π.Δ. 372/92, 193/97 και 309/97 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων». 2001/164 2001
  Τροποποίηση του π.δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» (187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 193/1997 (155 Α΄), 309/1997 (220 Α΄) και 164/01 (148 Α΄) και τρόπος εκλογής των[...]" 2006/52 2006