ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/376

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 327/92 (Α 163) ανακηρύσσονται ως τουριστικές, οι περιοχές που ευρίσκονται εκτός ζώνης πλάτους 400 μέτρων εκατέρωθεν του άξονος των κατά τις κείμενες διατάξεις εθνικών οδών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 180/46 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 6ης Μαΐου 1946 περί τουριστικών τόπων οργανώσεως και διοικήσεως αυτών» (Α 324).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την αριθ. 739/1992 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 550/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-09 Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/199