ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/377

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/377

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕΙ 9 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 127/τΑ·/92). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Στην παρ. 2 της κατηγορίας Α του άρθρου 2 του Π.Δ. 239/92, προστίθεται γ περίπτωση ως εξής: · «γ) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, και δεκαεξάμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, που αποκτήθηκε σε Δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου και με πλήρη κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας». Άρθρο 2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του αυτού Π. Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:« 4.Για μια διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕΙ9 και ΠΕ2θ οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 2 της κατηγορίας Α του άρθρου 2 με εξαίρεση τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται στους ετήσιους πίνακες διοριστέων για μία τριετία. Ακροτελεύτιο Άρθρο. Κάλυψη δαπάνης. Από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985).
  • Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α·/1992).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92.
  • Την αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 525/τ.Β/1992).
  • Την αριθμ. 556/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-16 Προεδρικό Διάταγμα 1992/377
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/200
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992