ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/378

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/378

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση του υπ αριθ. 220/92 Π.Δ/τος «Κατάργηση Κέντρων Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Γρεβενών, Καλαμάτας, Μυτιλήνης και θηλέων Καβάλας και Ξάνθης και μετατροπή του Μιχάλειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας θηλέων Χίου σε Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό». Άρθρο 1 1) Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 220/1992 προστίθεται παράγραφος 2. «2: Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Γρεβενών, Καλαμάτας, Μυτιλήνης και Ξάνθης, καθώς και ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καβάλας, υπεισέρχονται αντίστοιχα, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Γρεβενών, Καλαμάτας, Μυτιλήνης και θηλέων Ξάνθης και Καβάλας». 2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται: «Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προσωπικού, καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ή Υπηρεσιών που συνιστώνται με το παρόν Π. Δ/γμα και καταργούνται μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1431/1984». Ακροτελεύτιο άρθρο Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/92).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/85).
  • Την υπ αριθ. Τ. 1847/1078399/1182/001/14.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/ 92).
  • Την υπ αριθ. 497/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-12-23 Προεδρικό Διάταγμα 1992/378
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/201
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία