ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Μe το παρόν Προεδρικό Διάταγμα λαμβάνονται μέτρα για την εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25 Ιουλίου 1985 αριθ. 2137/1985/ ΕΟΚ «Σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. L199/1985).
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, των οποίων η έδρα έχει ορισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό τους στην Ελλάδα. Εφαρμόζονται επίσης και ως προς τα καταστήματα στην Ελλάδα Ομίλων με έδρα σε άλλο Κράτος - Μέλος.
2.  
  Οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που ρυθμίζουν την αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις ρυθμίσεις του αναφερόμενου στο άρθρο 1 Κανονισμού
Άρθρο 3 "Νομική προσωπικότητα"
1.  
  Ο Όμιλος από την καταχώρηση του στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 5 αποκτά νομική προσωπικότητα
Άρθρο 4 "Αριθμός μελών"
1.  
  Ο Όμιλος δεν μπορεί να έχει περισσότερα από είκοσι (20) μέλη
Άρθρο 6
1.  
  Δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα από την κατά το άρθρο 5 καταχώριση, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια του Ομίλου, περίληψη της συστατικής του σύμβασης που πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5, μνεία του τόπου, της ημερομηνίας καταχώρησης και του αριθμού μητρώου του Ομίλου. 2.0 Όμιλος δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δημοσίευση εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.
3.  
  Αντίτυπο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία σύστασης του Ομίου ή διάλυσης του αποστέλλεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης, προς την Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 7 "Διαχείριση"
1.  
  Η διαχείριση του Ομίλου μπορεί να ανατεθεί και σε νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό αυτό πρόσωπο θα έχει ορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους του και ότι θα έχει τηρηθεί ως προς αυτούς η δημοσιότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παρ. 2 και στο εδάφιο (δ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Οι αντιπρόσωποι αυτοί υπέχουν την ίδια ευθύνη σαν να ήταν οι ίδιοι διαχειριστές του Ομίλου.
Άρθρο 8
1.  
  Στις επιστολές, παραγγελίες και παρόμοια έγγραφα του Ομίλου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η επωνυμία του Ομίλου και, πριν ή μετά από αυτήν, οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού», ή τα αρχικά «Ε.Ο.Ο.Σ.», ο τόπος και ο αριθμός καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 5 του παρόντος, η διεύθυνση της έδρας και, κατά περίπτωση, αν οι διαχειριστές οφείλουν να ενεργήσουν από κοινού ή αν ο Όμιλος βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Υπαίτια παράλειψη αναγραφής των πιο πάνω στοιχείων δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης, με την επιφύλαξη και των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
2.  
  Η χρήση του τίτλου «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή των στοιχείων «Ε.Ο.Ο.Σ.» δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από τους Ομίλους που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985. Η χρησιμοποίηση από μη Όμιλο του τίτλου «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού ή των στοιχείων «Ε.Ο.Ο.Σ.» ή άλλης έκφρασης που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης ποινικής μεταχείρισης σύμφωνα με άλλη διάταξη Νόμου.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο5 "Μητρώο Ο Όμιλος καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού που συνιστάται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και τηρείται στο τμήμα εταιριών του πρωτοδικείου της έδρας του Ομίλου. Το μητρώο απαρτίζεται από το ειδικό βιβλίο και τους φακ [...]"
2.  
  Στο παραπάνω ειδικό βιβλίο αναγράφονται, σε ειδική μερίδα τηρούμενη για κάθε Όμιλο, τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Η επωνυμία του Ομίλου
 2. Η έδρα του Ομίλου και η ακριβής διεύθυνση του. γ. Ο σκοπός του Ομίλου,.
 3. Τα στοιχεία της ταυτότητας καθενός από τα μέλη του Ομίλου.
 4. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα και προκειμένου για νομικά πρόσωπα , ή επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, νόμιμος εκπρόσωπος.
 5. Τα στοιχεία ταυτότητας του ή των διαχειριστών του Ομίλου
3.  
  Στο τμήμα εταιριών του πρωτοδικείου της έδρας του Ομίλου κατατίθενται δύο αντίτυπα του συστατικού εγγράφου της σύμβασης του Ομίλου. Το ένα από αυτά τοποθετείται σε ιδιαίτερο για κάθε Όμιλο φάκελο, που ανοίγεται, τηρείται και ενημερώνεται από την υπηρεσία, και το άλλο αρχειοθετείται κατά αλφαβητική σειρά. Στον παραπάνω φάκελο πρέπει να κατατίθενται επίσης τα έγγραφα τα σχετικά με:.
 1. κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής σύμβασης του Ομίλου,
 2. τη δημιουργία ή κατάργηση οποιουδήποτε καταστήματος του Ομίλου,
 3. τη δικαστική απόφαση περί ακυρότητας του Ομίλου,
 4. το διορισμό και την παύση του ή των διαχειριστών και τα στοιχεία της ταυτότητας τους, e) την εκχώρηση από ένα μέλος του Ομίλου του συνόλου ή τμήματος της συμμετοχής του σ αυτόν,
 5. την απόφαση των μελών του Ομίλου σχετικά με τη διάλυση του ή την περί διαλύσεως του Ομίλου σχετική δικαστική απόφαση,
 6. το διορισμό και την παύση του ή των εκκαθαριστών του Ομίλου, τα στοιχεία της ταυτότητας τους καθώς και την περάτωση της εκκαθάρισης
 7. την απόφαση για τη μεταφορά της έδρας του Ομίλου σε άλλο Κράτος μέλος,
 8. τη συμβατική ρήτρα περί απαλλαγής νεοεισερχόμενου στον Όμιλο μέλους για τά πριν από την εισοδό του σ αυτόν δημιουργηθέντα χρέη
4.  
  Όμιλοι που έχουν συσταθεί και έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, τηρώντας τις διατυπώσεις του παρόντος άρθρου, αφού προσκομίσουν την ιδρυτική τους σύμβαση, με ειδική μνεία της καταχώρησης και του αριθμού μητρώου τους στο οικείο βιβλίο της έδρας τους, καθώς και δύο επικυρωμένα αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα, επίσης μεταφρασμένα
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (70/Α) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (101/Α) «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» και 65 του Ν. 1892/ 1990 (101/Α) «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθμ. 542/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εμπορίου και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία