ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/380

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τη; Ιεράς Μητροπόλεως Μέσογαίας και Λαυρεωτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνουμε την γενομένη με την αριθμ. 1432/26.6.92 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Ευγενία; Αγγέλου Παπακωνσταντίνου, τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του οργανισμού του ευρισκομένου στη θέση Παλαιοκαμάριζα του Δήμου Κερατέας Αττικής, Ησυχαστηρίου, με την επωνυμία «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Άρθρο 2
1.  
  Τα με αριθμό 1 και 3 τροποποιηθέντα άρθρα του Οργανισμού του αναφερόμενου στο προηγούμενο άρθρο Ησυχαστηρίου έχουν ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟΝ 1: Η εν τη περιφέρεια της πόλεως Λαυρίου και εις θέσιν «Παλαιοκαμάριζα» Πλάκας, λειτουργούσα εντός ακινήτου κτήματος αποκτηθέντος εκ δωρεάς της εκ των ιδρυτών Μαρίας θυγ. Φιλίππου Γκριναφίδου με το υπ αριθμ. 36174/29.5.80 συμβόλαιον δωρεά; εν ζωή ακινήτου Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ούσα Ησυχαστήριον ευσεβών γυναικών, συγκροτείται δια του παρόντος εις ίδιον αυτοτελές νομικόν πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, αλλά Ιεραποστολικής και κοινωφελούς αποστολής εν τη καθόλου Ελληνική Κοινωνία, τελούν υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν κατά τους ιερούς κανόνες του εκάστοτε οικείου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. ΑΡΘΡΟΝ 3: Το Ιερόν Ησυχαστήριον λειτουργεί εντός κτήματος το οποίον έχει περιέλθει εις την νόμιμον κατοχήν του, με το υπ αριθμ. 36174/ 29.5.1980 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου της Μαρίας θυγατρός Φιλίππου Γκριναφίδου. Εντός του κτήματος είναι εκτισμένος Ιερός Ναός τω ονόματι του Αποστόλου Παύλου, κελλία και λοιπές απαραίτητες εγκαταστάσεις δια την λειτουργίαν του Ιερού Ησυχαστηρίου ως Ιεράς Κοινοβιακής Μονής. Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό Καταστατικό. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 39 παρ. 10 και 67 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/77/τ.Α) «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησία; τη; Ελλάδος». β) των άρθρων 108 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. γ) Τι; διατάξει; του άρθρου 5 του με αριθμό 39/1972 Καταστατικού Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου τη; Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 103/72/τ.Α.) «περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων».
 • Την με αριθμό 35047/12/9/79 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας συζ. Αγγέλου Παπακωνσταντίνου, το γένος Αντωνίου Μαλάμη, με την οποία συστήθηκε από τα αναφερόμενα σ αυτή πρόσωπα στη θέση Παλαιοκαμάριζα του Δήμου Κερατέας Αττική; Ιερόν Γυναικείο Ησυχαστήριο, με την επωνυμία «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
 • Το με αριθμό 251/80 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 71/80 τ.Α.), με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω Ησυχαστηρίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
 • Το με αριθμό 36174/29.5.80 συμβόλαιο τη; Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας συζ. Αγγέλου Παπακωνσταντίνου, το γένο; Αντωνίου Μαλάμη, που αφορά στη σύσταση δωρεάς εν ζωή ακινήτου προς το Ιερό Ησυχαστήριο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», από μέρους της Μαρίας Φιλίππου Γκριφανίδου, η οποία είναι μια από τα ιδρυτικά μέλη του εν λόγω Ησυχαστηρίου.
 • Την με αριθμό 1432/26/6/92 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Αγγέλου Παπακωνσταντίνου, με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 1 και 3 του Οργανισμού του προμνησθέντος Ησυχαστηρίου.
 • Το με αριθμό 385/27/6/92 έγγραφο του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με το οποίο συγκατατίθεται στην τροποποίηση των άρθρων του Οργανισμού του Ησυχαστηρίου, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Το με αριθμό 2315/1320/24/9/1992 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το οποίο κατά την συνεδρίαν της της 10.9.92 ενέκρινε την, κατά τα ανωτέρω, γενομένη τροποποίηση του οργανισμού του αναφερόμενου Ησυχαστηρίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2081/1992 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με πρόταση του Υπουργού Εθνική; Παιδεία; και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/251 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία