Έγκριση εισαγωγής εκ του εξωτερικού ενός αεροσκάφους και των εις αυτό προσαρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, από την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνουμε την εκ μέρους της εδρεύουσας στην Αθήνα Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.», εισαγωγή στην Ελλάδα, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, ενός (1) αεροσκάφους τύπου ΑΙRΒUS Α300-600R, μαζί με τους εις αυτό προσαρτημένους κινητήρες καθώς και ανταλλακτικών, και λοιπού αεροπορικού υλικού συνολικής αξίας δολλάρια ΗΠΑ 83.236.054 με την μορφή χρηματοδοτικής μισθώσεως με δικαίωμα κτήσεως της κυριότητας του αεροσκάφους από την Γαλλική Εταιρεία GΙΕ ΟLΥΒUS, η οποία στη συνέχεια του παρόντος αποκαλείται και «Κυρία» ή «Εκμισθώτρια» για την εκτέλεση της Συμβάσεως περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε.
2.  
  Η αξία και ο χρόνος εισαγωγής του εν λόγω αεροσκάφους μετά των κινητήρων αυτού, θα πιστοποιείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η δε εισαγωγή θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί συγχρόνως με την νηολόγηση του αεροσκάφους. Ο χρόνος εισαγωγής των ανταλλακτικών και του λοιπού αεροπορικού υλικού βεβαιούται με βάση τον χρόνο εκτελωνισμού τους. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούται εντός μηνός από την υποβολή σχετικής αιτήσεως να συντάσσει έκθεση, η οποία θα κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία και η οποία θα πιστοποιεί την επένδυση. Σε περίπτωση διαφωνίας της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, θα πιστοποιείται κατά την διαδικασία του άρθρου 3 παραγρ. 2 και του άρθρου 13 του παρόντος.
3.  
  Η εισαγωγή του αεροσκάφους μετά των κινητήρων του, καθώς και των ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού που αναφέρονται στην προηγούμενη με αριθμό 1 παράγραφο, θα συντελεσθεί το αργότερο εντός ενός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 2
1.  
  Εγκρίνουμε βάσει των άρθρων 5 και 14 του Ν.Δ. 2687/53: Α. Την μίσθωση - πώληση παρά της «Κυρίας» του παραπάνω αεροσκάφους μετά των προσαρτημαένων κινητήρων του, καθώς και των ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, και την υπογραφή εκ μέρους της «Κυρίας» και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» συμβάσεως μισθώσεως και των σχετικών με τη μίσθωση συμβάσεων και συναφών προς αυτή συμφωνιών με τρίτους. Β. Την επιστροφή του μισθώματος - τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του αεροσκάφους, των επ αυτού κινητήρων καθώς και των ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού συνολικού ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 83.236.054 σε είκοσι τέσσερες εξαμηνιαίες δόσεις σε δολλάρια ΗΠΑ ως εξής: ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ: Ημερομηνία Δολ. Η.Π.Α. 04/12/92 2.143.524 04/06/93 2.245.297 06/12/93 2.282.299 06/06/94 2.422.461 05/12/94 2.517.253 05/06/95 2.615.752 04/12/95 2.718.107 04/06/96 2.810.215 04/12/96 2.920.782 04/06/97 3.048.720 04/12/97 3.155.653 04/06/98 3.291.498 04/12/98 3.409.315 04/06/99 3.553.701 06/12/99 3.664.312 05/06/2000 3.836.142 04/12/2000 3.986.249 04/06/2001 4.142.232 04/12/2001 4.298.196 04/06/2002 4.472.506 04/12/2002 4.642.866 04/06/2003 4.829.117 04/12/2003 5.015.665 04/06/2004 5.214.192 Γ. Το ποσό των κατά τα ανωτέρω εξαμηνιαίων μισθωμάτων, θα προσαυξάνεται κατά το ποσόν του αναλογούντος τόκου, το οποίον θα αποτελεί το μεταβλητό μέρος του μισθώματος. Το ποσό του αναλογούντος τόκου υπολογίζεται επί του υπολοίπου της αξίας του αεροσκάφους και των ανταλλακτικών, με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου (Libοr), προσαυξημένου, ως εξής: α) Επί του εκάστοτε υπολοίπου, μέρους της αξίας του αεροσκάφους και ανταλλακτικών αρχικού ποσού U.S. $ 14.300.129,18, κατά μία εκατοστιαία μονάδα (Libοr + 1%). β) Επί του εκάστοτε υπολοίπου, μέρους, της αξίας του αεροσκάφους και ανταλλακτικών αρχικού ποσού U.S. $ 57.200.516,72, κατά μία εκατοστιαία μονάδα και 1/10 αυτής (Libοr + 1,1%). γ) Επί του εκάστοτε υπολοίπου, μέρους της αξίας του αεροσκάφους αρχικού ποσού U.S. $ 11.735.408,10, κατά μία εκατοστιαία μονάδα και Ά αυτής (Libοr + 1,25%). Δ. Την εφάπαξ επιστροφή ολοκλήρου του ποσού της οφειλής σύμφωνα με την μεταξύ της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» και της στο άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένης «Κυρίας» του αεροσκάφους σχετικής συμβάσεως μισθώσεως και συναφών συμβάσεων με τρίτους προβλεπόμενη περίπτωση παραβάσεως. 2) Η έναρξη καταβολής του μισθώματος - τιμήματος θα πραγματοποιείται βάσει οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την πλήρωση των σύμφωνα με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεων και διαδικασιών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν λάβει τις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο οδηγίες από τον Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, υποχρεούται να χορηγεί το απαιτούμενο συνάλλαγμα σε δολλάρια ΗΠΑ για την καταβολή του μισθώματος - τιμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.Δ. 2687/53.
Άρθρο 3
1.  
  Η υπό του άρθρου 1 προβλεπόμενη επένδυση, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός (1) ενός μηνός από της δημοσίευσης του παρόντος
2.  
  Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.) εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή αιτήσεως εκ μέρους της ενδιαφερόμενης Εταιρείας θα συντάσσει έκθεση που θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλευσης Ιδιωτικών Επενδύσεων Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Αλλοδαπών Εταιρειών καθώς και στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία και η οποία θα πιστοποιεί: α) την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 επένδυσης για το αεροσκάφος μετά των κινητήρων αυτού. Το Ίδιο ισχύει και για τα ανταλλακτικά και το λοιπό αεροπορικό υλικό, και β) την πραγματοποίηση έργου, το οποίο δύναται να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται τόσο ως προς τη φύση όσο και προς την αξία αυτού, στην επένδυση η οποία εγκρίθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Σε περίπτωση διαφωνίας της ενδιαφερόμενης Εταιρείας προς το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής, η οποία θα ανακοινώνεται με αναφορά της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως σε αυτή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παραπέμπει τα παραπάνω προς πιστοποίηση θέματα σε τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του και θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και από έναν εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης Εταιρείας που θα υποδεικνύεται από αυτή. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τα θέματα που της παραπέμπονται προς εξέταση εντός 25θημέρου από τη συγκρότηση της. Η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει την περαιτέρω προσφυγή στην κατά το άρθρο 13 του παρόντος προβλεπόμενη διαιτησία. Αρθρο 4 Εγκρίνουμε την εφαρμογή στην παρούσα επένδυση της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2687/53, η οποία θα κατισχύει σε όσα σημεία είναι ευμενεστέρα για την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» του άρθρου 21 (περί επιτάξεως) της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» υπογραφείσης από 30.7.1956 Συμβάσεως, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής μιας ή, περισσοτέρων υποθηκών επί του εισαχθησομένου βάσει του παρόντος Πρ. Διατάγματος αεροσκάφους μετά των κινητήρων αυτού εκ μέρους της «Κυρίας» αυτού με σύμβαση υποθήκης, υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, σε ξένο νόμισμα και ατελώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος και στα άρθρα 18 και 19 της ισχύουσας συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» Οποιαδήποτε, πέραν της διασφαλιστικής της χρηματοδοτήσεως αξίας του αεροσκάφους μετά των κινητήρων αυτού υποθήκη, αφ ενός δεν θα εξυπηρετείται δι εξαγωγής συναλλάγματος και αφ ετέρου δεν θα δημιουργεί αμέσως ή εμμέσως ανατρεπτικό καθεστώς, σχετικά με την μετά την δωδεκαετή περιέλευση της κυριότητας του αεροσκάφους μετά των κινητήρων αυτού στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ», εφόσον αυτή θα έχει εκπληρώσει όλες τις μέχρι τότε υποχρεώσεις της προς την «Κύρια» του αεροσκάφους μετά των κινητήρων αυτού.
Άρθρο 6
1.  
  Η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο·19 του Ν.Δ. 3560/56, οπως τροποποιήθηκε, να διατηρεί σε συνάλλαγμα κατατεθειμένο στο εξωτερικό τα συναπτόμενα δάνεια στην αλλοδαπή, όλες τις εισπράξεις της σε συνάλλαγμα στην αλλοδαπή καθώς; και ότι εισπράττεται από την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων στην αλλοδαπή ή από ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Τις εισπράξεις της σε συνάλλαγμα στην ημεδαπή από την άσκηση της επιχειρηματικής δράσης της, η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» δικαιούται να εξάγει στην αλλοδαπή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 7
1.  
  Η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» δικαιούται με καταβολή δραχμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, να εξάγει στην αλλοδαπή το απαιτούμενο συνάλλαγμα για την πληρωμή εκάστου εξαμηνιαίου μισθώματος (δόσεως) τοκοχρεωλυσίου, ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων της σχετικής με το παρόν Πρ. Διάταγμα μισθώσεως.
2.  
  Η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα πέραν των υποχρεώσεων της στην Ελλάδα υφιστάμενα διαθέσιμα της σε δραχμές για την εκτέλεση του παρόντος Πρ. Διατάγματος, προμήθεια από το εξωτερικό του προαναφερθέντος εξοπλισμού ή για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της μετά του Δημοσίου συμβάσεως της, της Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεούμενης βάσει του παρόντος Πρ. Διατάγματος να χορηγεί το αντίστοιχο συνάλλαγμα.
Άρθρο 8
1.  
  Εγκρίνουμε, βάσει των άρθρων 4 και 8 του Ν.Δ. 2687/1953 και του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3560/56, όπως ισχύει, την απαλλαγή της συμβάσεως - μισθώσεως, των καταβολών των μισθωμάτων, των δανείων που θα συναφθούν, των πιστώσεων και των κατ εφαρμογή αυτών πιστωτικών τίτλων (ΝΟΤΕS) που θα εκδοθούν και των εξ αυτών παραγομένων παρεπομένων υποχρεώσεων της εκμισθώτριας και της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ» των συμβάσεων υποθηκών και εκχωρήσεων δικαιωμάτων εκ τιου Ν.Δ. 2687/53 που θα καταρτισθούν από κάθε τέλος, τέλος χαρτοσήμου ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ή προξενικών δικαιωμάτων, κατά την κατάρτιση της ως άνω συμβάσεως μισθώσεως, δανείων, πιστώσεων, υποθηκών, πιστωτικών τίτλων κατά την υπό της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ» ή των δανειστών ή των εκδοχέων τους καταβολή μισθωμάτων (δόσεων) δανείου ή πιστώσεων κατά τις εγγραφές περιορισμούς ή εξαλείψεις υποθηκών και κατά τις επιστροφές και εξοφλήσεις της οφειλής εκ κεφαλαίου τόκων και λοιπών παρεπομένων υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση για τις συμβάσεις κ.λ.π. του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) όπου επιβάλλεται. Η παρά της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. καταβαλομένη φορολογία σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.Δ. 3560/56 επί του συνόλου των εισπράξεων της καλύπτει και κάθε οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και της αλλοδαπής Εκμισθώτριας «Κυρίας» του αεροσκάφους και εγκατεστημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού υλικού, η οποία δεν θεωρείται ότι έχει ή διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκ του λόγου μισθώσεως από αυτή του αναφερομένου στο άρθρο 1 του παρόντος αεροσκάφους κ.λ.π. στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.».
Άρθρο 9
1.  
  Εγκρίνουμε, βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/53, τη νηολόγηση του αεροσκάφους μετά των προσαρτημένων κινητήρων που εισάγονται σύμφωνα με το παρόν Πρ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν.Δ. 3560/56 στο όνομα της «Κυρίας - Εκμισθώτριας» είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4536/66 και το Ν. 1815/88.
2.  
  Παρέχεται δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1687/53, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές που ενεργούν νηολογήσεις (καταχωρήσεις) του παραπάνω αεροσκάφους σύμφωνα με τα άρθρα 7 του Ν.Δ. 3560/56 του Ν.Δ. 4536/66 και του Ν. 1815/88 σύγχρονη εγγραφή απλών ή προτιμώμενων υποθηκών επί του εν λόγω αεροσκάφους και των προσαρτημένων κινητήρων. Η παραπάνω προσωρινή εγγραφή υποθήκης ισχύει για όλες τις συνέπειες της (χρονολογία εγγραφής, σειρά προτεραιότητας κ.λ.π.) από την αρχική ημερομηνία και μετά την οριστική εγγραφή του ιδίου αεροσκάφους στα οικεία τηρούμενα υπό της ΥΠΑ στην Αθήνα Μητρώα Ξένων Αεροσκαφών και Βιβλία Υποθηκών που έγινε με τη φροντίδα της Προξενικής Αρχής που διενήργησε την προσωρινή υποθηκευτική εγγραφή.
Άρθρο 10
1.  
  Γ. Εγκρίνουμε, βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2687/53 όπως η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ασφαλίχει σε Εταιρείες που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα με ασφαλιστήρια που εκδίδονται στο εξωτερικό όλους απεριορίστως τους οποιουσδήποτε στο εσωτερικό και εξωτερικό κινδύνους προσώπων ή πραγμάτων και τις ευθύνες της και να καταβάλει ελεύθερα στο εξωτερικό τα ασφάλιστρα και να εισπράττει εκεί το ασφάλισμα. Δεν έχουν εφαρμογή, επί του παρόντος άρθρου 10 οι περιορισμοί του παρακάτω άρθρου 11 του παρόντος.
Άρθρο 11
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται αποκλειστικά στην παραπάνω επένδυση αποκτήσεως (1) ενός αεροσκάφους τύπου Α300 -600R κ.λ.π. και δεν τροποποιεί ούτε αλλοιώνει την ισχύ όλων των διατάξεων της Σύμβασης, που ισχύει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» (Ν.Δ. 3560/56 όπως τροποποιήθηκε) που δεν αναφέρονται ρητά ή δεν επαναλαμβάνονται. Το μίσθωμα - τίμημα και οι λοιποί όροι της χρηματοδοτικής συμβάσεως συνομολογούνται με αποκλειστική ευθύνη της Διοικήσεως της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.».
Άρθρο 12
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν δύναται να καταργηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και της «Κυρίας - Εκμισθώτριας» του αεροσκάφους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Άρθρο 13
1.  
  Οι διαφορές, που θα ανακύψουν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ή της «Κυρίας - Εκμισθώτριας» του αεροσκάφους σχετικές με την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του παρόντος; θα λύονται αποκλειστικά με διαιτησία από τρεις διαιτητές κατά την διαδικασία που ακολουθεί. 2.0 αιτών την διαιτησία με αίτηση του, που θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται προς τον αντισυμβαλλόμενο (προκειμένου δε περί του Δημοσίου η αίτηση περί διαιτησίας θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), πρέπει να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο διαφοράς και να διορίζει τον διαιτητή του καλώντας το άλλο μέρος να προβεί και αυτό σε διορισμό του διαιτητή του. ο προσκαλούμενος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία (15) δέκα πέντε ημερών, από την κοινοποίηση της παραπάνω αιτήσεως Διαιτησίας να διορίζει το διαιτητή του και να κοινοποιήσει προς εκείνον που ζητεί την διαιτησία τον διορισμό. Όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή το δεύτερο διαιτητή διορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση του επισπεύδοντα την διαιτησία.
3.  
  Οι διαιτητές υποχρεούνται μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την κοινοποίηση του διορισμού του δεύτερου διαιτητή να εκλέγουν μέ κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Όταν δεν συμφωνήσουν οι διαιτητές για το πρόσωπο του τρίτου διαιτητή ή περάσει άπρακτη η προθεσμία για την επιλογή του, τρίτος διαιτητής θα είναι ο Πρόεδρος του Αρείου πάγου και σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του ο νόμιμος Αναπληρωτής του.
4.  
  Οι διαιτητές δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις ισχύουσες δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, ορίζουν αυτοί την διαιτητική διαδικασία, ιδία δικαιούνται να λαμβάνουν υπόψη κάθε, κατά την κρίση τους. αποδεικτικό στοιχείο, να εξετάζουν μάρτυρες, οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενο της διαφοράς, να ενεργούν αυτοψία, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη και να λαμβάνουν γενικά κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκρίνηση της υποθέσεως και ανεύρεση της αλήθειας. Οι διαιτητές αποφασίζουν σύμφωνα με το ίσο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τις αρχές της καλής πίστης, καθώς και τα συναλλαγματικά και χρηστά ήθη.
5.  
  Οι τρεις διαιτητές εξαιρούνται αν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον στην υπό κρίση διαφορά. Περί της εξαιρέσεως, αποφασίζουν οι ίδιοι οι διαιτητές.
6.  
  Σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματος ενός των διαιτητών να αποδειχθεί ή να εξακολουθήσει την διαιτησία ή σε περίπτωση εξαιρέσεως του αυτός αντικαθίσταται, εάν με πρόκειται περί διαιτητού που ορίσθηκε από διάδικο μέρος από το ίδιο μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση σε αυτό της άρνησης ή του κωλύματος ή της εξαιρέσεως διαιτητή, άλλως, αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο διαιτητής διορίζεται μετά από αίτηση του άλλου διάδικου μέρους από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εάν δε πρόκειται περί τρίτου διαιτητή αυτός αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία των (10) δέκα ημερών αρχίζει από τη γνωστοποίηση στους διαιτητές της άρνησης, του κωλύματος ή της εξαιρέσεως. 7. Οι διαιτητές οφείλουν να εκδόσουν την απόφαση τους μέσα σε προθεσμία (60) εξήντα ημερών από την δικάσιμο που όρισε ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί είτε υπό των διαιτητών είτε με έγγραφη συμφωνία των μερών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 η προθεσμία για έκδοση της διαιτητικής απόφασης διακόπτεται και αρχίζει εκ νέου από την αντικατάσταση του διαιτητή που κωλύεται, αρνείται ή εξαιρέθηκε.
8.  
  Οι διαιτητές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Την διαιτητική απόφαση υπογράφει ο πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
9.  
  Οι Διαιτητές με την απόφαση τους ορίζουν κατά την κρίση τους τα έξοδα της διαιτησίας και την αποζημίωσή τους, καθώς και τον υπόχρεο για την καταβολή τους, μπορούν δε και να διατάξουν τον επιμερισμό τους
10.  
  Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται η περιαφή τύπου εκτελέσεως ή κάποια άλλη διατύπωση και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο μέσο και ούτε χωρεί κατ αυτής αγωγή ακυρώσεως ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων ή ανακοπή
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. , Στον Υπουργό Εθνικής οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/53, «περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού».
 • Την Υ 1687/17.2.1992 (ΦΕΚ Β 104) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Την Υ 1847/1079399/1182/0001/7.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525/14.8.1992).
 • Την μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» Σύμβαση περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών, που διέπεται από τα Ν. Διατάγματα 3560/56 και 4262/62, τα Βασ. Διατάγματα 88/66 και 862/66 και το Ν.Δ. 122/69.
 • Τις από 16ης Απριλίου 1992 και 8ης Σεπτεμβρίου 1992 αιτήσεις της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» για την έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, ποσού δολλαρίων ΗΠΑ 83.236.054 υπό την μορφή μισθώσεως - αγοράς ενός αεροσκάφους, των εις αυτό προσαρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, παρά της Γαλλικής Εταιρείας CΙΕ ΟLΥΒUS.
 • Την υπ αριθ. 131/7.10.1992 (ΦΕΚ Α 166/7.10.1992) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 14 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 2687/53, με την οποία η κατά την προηγούμενη παράγραφο επένδυση της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» κρίθηκε ως ιδιαζούσης σημασίας για την οικονομία της Χώρας.
 • Την από 2 Οκτωβρίου 1992 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/53, μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1992/131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/131 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1079399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1079399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/1687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3560 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4262 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/3560/56Ν.Δ.4536 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/3560_56Ν_Δ_4536 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/122 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/862 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/88 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία