ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/384

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες». Το περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη πρώτο έως και πέμπτο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.100 Η Αρχή της αυτονομίας Για την αρχή της αυτονομίας ισχύει και εφαρμόζεται η παράγραφος 1.100 του Π.Δ. 1123/1980 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του Χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστηρίου Σχεδίου». 1.101 Η Αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των εξόδων και εσόδων. Για την αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των εξόδων και εσόδων, ισχύει και εφαρμόζεται η παράγραφος 1.101 του Π.Δ. 1123/1980, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στις τράπεζες. 1.102 Η Αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές Ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά, σ αυτόν, των οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ είδος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.803. 1.103 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 1. Για τις γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 1.103 του Π.Δ. 1123/1980. 2. Οι δοσοληψίες σε ξένα νομίσματα παρακολουθούνται σε λογαριασμούς κατά ξένο νόμισμα, που λειτουργούν σε αυτόνομα, κατά ξένο νόμισμα, λογιστικά κυκλώματα, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 2.3 «ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.200 Ομάδες λογαριασμών Για τις ομάδες λογαριασμών ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 1.200 του Π.Δ. 1123/1980. 1.201 Κωδική αρίθμηση λογαριασμών Για την κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.201 του Π.Δ. 1123/1980. 1.202 Περιορισμένο εκαντονταδικό σύστημα Για την ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφο 1.202 του Π.Δ. 1123/1980. 1.203 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί Για τους υποχρεωτικούς και προαιρετικούς λογαριασμούς ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 1.203 του Π.Δ. 1123/1980. 1.204 Λογαριασμοί υποκαταστημάτων Τα υποκαταστήματα των τραπεζών έχουν πάντοτε λογιστική αυτοτέλεια και συνεπώς ισχύει και εφαρμόζεται η περίπτωση (α) της παραγράφου 1.204 του Π.Δ. 1123/1980. 1.205 Λογαριασμοί συναλλάγματος. Οι λογαριασμοί με ρήτρα συναλλάγματος εντάσονται στο σχέδιο λογαριασμών, κατά τρόπο ανάλογο με τους λογαριασμούς σε συνάλλαγμα. 1.206 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών Ακολουθεί διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών, στο οποίο εμφανίζονται κατά ομάδα, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί. Στο διάγραμμα αυτό εμφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισμού των συνολικών αποτελεσμάτων της χρήσεως, τα οποία προκύπτουν από τις εξής δύο σχέσεις: α. Ενεργητικό (υπόλοιπα ομάδων 1,2 και 3) μείον Παθητικό (υπόλοιπα ομάδων 4 και 5) = Αποτελέσματα χρήσεως (υπόλοιπο λογαριασμοί 86). β. Αποτελέσματα χρήσεως (υπόλοιπο λογαριασμού 86) = Αλγεβρικό άθροισμα λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων (υπόλοιπα λογαριασμών ομάδων 6,7 και 8, λογ. 81-85). ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό Ομάδα 1η 10 Εδαφικές Εκτάσεις....... 11 Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 12 Μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός ......... 13 Μεταφορικά μέσα 14 Επιπλα-ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπο κατασκευή και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 17 Συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 18 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεωνΧορηγήσεις Ομάδα 2η 20 Χορηγήσεις 21 χορηγήσεις σε συνδεμένες και συμμετ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 22 ..............24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 25 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 26 ............... 27 Επισφαλείς χορηγήσεις 28 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες & συμμετοχικού ενδιαφ. επιχειρήσεις 29 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς Απαιτήσεις-Χρεόγραφα-Διαθέσιμα Ομάδα 3η 30 Απαιτήσεις απο τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 31 Εντοκα γραμμάτια δημοσίου 32 ..............34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 37 Ειδικές καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί Καθαρή Θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 4η 40 Μετοχικό Κεφάλαιο 41 Αποθ/τικά-διαφορές αναπροσαρμογής 42 Αποτελέσματα εις νέο 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εκτός καταθέσεων) 46 Συναλαγματική θέση 47 Απόθεμα ξένων τραπεζογ/τίων 48 Λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτωνΚαταθέσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η 50 Καταθέσεις όψεως 51 Καταθέσεις ταμιευτηρίου 52 Καταθέσεις προθεσμίας-τραπεζικά ομόλογα 53 Αλλες κατηγορίες καταθέσεων 54 Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 57 Επιταγές και εντολές πληρωτέες 58 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 59 Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 ΧΧΧΧ (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή καθαρή ζημιά (-) ΧΧΧΧΧ υπόλοιπο λογαριασμού 86 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Οργανικά Εξοδα κατ είδος Οργανικά Εσοδα κατ είδος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (λογαριασμοί κατά προορισμό) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Ομάδα 6η Ομάδα 7η Ομάδα 8η Ομάδα 9η Ομάδα 10η (0) 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Διάφορα έξοδα 65 Τόκοι και προμήθειες 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος 67 ............. 68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 69 Διαφορές (χρεωστικές) απο πράξεις σε συν/γμα 70 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων 71 Αλλα έσοδα από τόκους 72 Εσοδα συμμετοχών 73 Εσοδα χρεογράφων 74 Εσοδα από προμήθειες 75 Εσοδα παρεπομένων ασχολιών7779 Διαφορές (πιστωτικές) απο πράξεις σε συνάλλαγμα 80 Γενική εκμετάλευση 81 Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 82 Εξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 85 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 86 Αποτελέσματα χρήσεως88 Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 02 Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Χρεωστικοί λογαριασμοί πληροφοριών 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 06 Ενδεχόμενες σταθμισμένες υποχρεώσεις 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριώνΣύνολο εσόδων ομάδας 7 ΧΧΧΧ (-) Σύνολο εξόδων ομάδας 6 ΧΧΧΧ Αποτελέσματα εκμετάλλευσης χχχχ υπόλοιπο λογαριασμού 80 (+) ή (-) υπόλοιπο λογαριασμών 81-85 ΧΧΧΧ καθαρό κέρδος (+) ή καθαρή ζημία (-) χχχχ υπόλοιπο λογαριασμού 86 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7 και 8 Οι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής ορίζονται ως ακολούθως: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [Ομάδες 1.2,3,4,5,6,7 και 8] Ι. ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10 Εδαφικές εκτάσεις 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 12 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Επιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 17 Συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 18 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων 19 .......................................... 2.1.1 ΟΜΑΔΑ 1η: ΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 10.90 Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 10.90.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας10.99 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 11.00 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 11.03.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας11.07 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 11.07.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 11.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας11.90 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως 11.90.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας11.99 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων02 03 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων 07 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων09 10 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 90 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.00 Μηχανήματα 12.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας12.01 12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.06.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας12.90 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.90.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 12.99.00 Αποσβεσμένα μηχανήματα020406 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 90 Αποσβεσμένα μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως99 3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13.00 13.01 Επιβατικά αυτοκίνητα 13.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας13.02 Αυτοκίνητα ειδικής χρήσεως 13.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 22 99 13.09 Λοιπά μέσα μεταφοράς 13.09.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας13.90 Μεταφορικά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.90.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 13.99.00 01 Αποσβεσμένα επιβατικά αυτοκίνητα 02 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα ειδικής χρήσεως0406 ..................................08 09 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 10 ..................................Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως14 ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.00 Επιπλα 14.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.01 Σκεύη 14.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.02 Μηχανές γραφείων 14.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.03.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.07 ........... 14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 14.08.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.09 Λοιπός εξοπλισμός 14.09.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας14.90 Επιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 14.90.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 24 99 14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα 01 Αποσβεσμένα σκεύη 02 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων 03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 90 Αποσβεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15.00 15.01 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων υπό κατασκευή 15.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας15.02 15.08 Λοιπές ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή 15.08.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας15.09 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 15.09.00 25 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας15.99 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 16.00 Υπεραξία Τράπεζας (GΟΟDWΙLL) 16.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.01 Δικαιώματα τραπεζικής ιδιοκτησίας 16.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.05 Λοιπά δικαιώματα 16.05.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.06 16.10 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 16.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.11 Εξοδα λογισμικού (SΟFΤWΑRΕ) 16.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 26 99 16.12 Εξοδα ερευνών 16.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.13 Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 16.13.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.14 Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.14.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.16 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 16.16.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας16.17 Εξοδα αναδιοργανώσεως 16.17.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας16.18 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.19.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας16.20 16.90 16.91 16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 16.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.99.00 Αποσβεσμένη υπεραξία Τράπεζας 01 Αποσβεσμένα δικαιώματα τραπεζικής ιδιοκτησίας0305 Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα10 Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11 Αποσβεσμένα έξοδα λογισμικού (SΟFΤWΑRΕ) 12 Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών 13 Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 14 Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 15 ................................. 16 Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 17 Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως 18 ................................. 19 Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως9017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 17.00 Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 17.00.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 05 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 06 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτεριχού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλήν Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών Αντίθετος λογαριασμός των 17.00.00 -17.00.07, ο οποίος αναπτύσεται σε τεταρτοβάθμιους αντίστοιχους των τριτοβάθμιων-των 17.00.00 -17.00.07 99 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογαριασμός των 17.00.08-17.00.09) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας. 17.01 Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 17.01.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 05 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 06 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 07 Ανεξόφλητες μετοχές μή εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλήν Α.Ε) επιχειρήσεις εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών Αντίθετος λογαριασμός των 17.01.00 -17.01.07, ο οποίος αναλύεται σε τεταρτοβάθμιους αντίστοιχους των τριτοβαθμίων 17.01.00-17.01.07 99 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις Αντίθετος λογαριασμός των 17.01.08-09, ο οποίος αναλύεται σε τεταρτοβαθμίους αντίστοιχους των τριτοβαθμίων 17.01.08-09 17.10 Τίτλοι μεταβλητής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού 17.10.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 04 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις Αντίθετος λογαριασμός των 17.10.00 -17.10.04 που αναλύεται σε τεταρτοβάθμιους αντίστοιχους των τριτοβαθμίων 17.10.00 -1710.0417.11 Τίτλοι μεταβλητής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού 17.11.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 04 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις Αντίθετος λογαριασμός των 17.Η,00-04 που αναλύεται σε τεταρτοβαθμίους αντίστοιχους των τριτοβαθμίων 17.11 00 0417.12 Τίτλοι σταθερής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού 17.12.00 Ομολογίες Ελληνικών δανείων 17.12.00.00 Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% 17.12.00.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 17.12.00.01 Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% 17.12.00.01.00 Αξία κτήσεως τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 17.12.00.02 Ομολογιακό δάνειο 1893 κεφαλαιοποιήσεως 2,5% 17.12.00.02.00 Αξία κτήσεως τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 17.12.00.03...................... κλπ. 01 Ανεξόφλητες ομολογίες Ελληνικών δανείων Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 17.12.00 03 Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 17.12.00 (εφόσον συντρέχει αντίστοιχη περίπτωση) 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις Αντίθετος λογαριασμός των 17.12.00-03 που αναλύεται σε τεταρτοβαθμίους αντίστοιχους των τριτοβαθμίων 17.12.00-0317.13 Τίτλοι σταθερής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού 17.13.00 Ομολογίες αλλοδαπών δανείων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 01 Ανεξόφλητες ομολογίες αλλοδαπών δανείων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 03 Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις Αντίθετος λογαριασμός των 17.13.00-03 που αναλύεται σε τεταρτοβαθμίους αντιστοίχους των τριτοβαθμίων 17.13.00-0317.99 18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 18.00 18.02 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 18.02.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας18.04 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 18.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας18.11 Δοσμένες εγγυήσεις 18.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας18.12 Οφειλόμενο κεφάλαιο 18.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας18.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας.18.99 19......... 2η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 20 Χορηγήσεις 21 Χορηγήσεις σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 22 ... 23 ... 24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 25 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 26 ... 27 Επισφαλείς χορηγήσεις 28 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 29 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 2.1.2. ΟΜΑΔΑ 2η «ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ» 20. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20.00 Χορηγήσεις σε Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάση - Θήρα -Αλιεία 20.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 20.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 20.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 20.00.03 20.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 20.00.05 20.00.99 20.05 Χορηγήσεις σε Ορυχεία-Μεταλλεία 20.01.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 20.01.01 20.01.99 20.10 Χορηγήσεις στην Βιοχηχανία 20.10.00 20.10.01 20.10.99 20.15 Χορηγήσεις στην Βιοτεχνία 20.15.00 20.15.01 20.15.99 20.20 Χορηγήσεις σε Οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 20.20.00 σε οικοδομικές επιχειρήσεις 20.20.01 σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 20.20.02 σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 20.20.99 20.25 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις ενέργειας 20.25.00 20.25.01 20.25.99 20.30 Χορηγήσεις στο Εμπόριο - Τράπεζες - Ασφάλειες - Ακίνητα 20.30.00 σε εμπορικές επιχειρήσεις 20.30.01 σε πιστωτικά ιδρύματα 20.30.02 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 20.30.03 20.30.10 σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 20.30.99 20.35 Χορηγήσεις για Μεταφορές-Αποθηκεύσεις-Επικοινωνία 20.35.00 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 20.35.01 σε μεταφορικές επιχειρήσεις 20.35.02 20.35.99 20.40 Χορηγήσεις για υπηρεσίες 20.40.00 σε τουριστικές επιχειρήσεις 20.40.01 20.40.99 20.45 Χορηγήσεις σε λοιπούς κλάδους 20.45.00 χορηγήσεις στο Δημόσιο 20.45.01 χορηγήσεις σε Δημόσιες επιχειρήσεις 20.45.02 χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ 20.45.31 Δάνεια με πιστωτικές κάρτες 20.45.32 Δάνεια καταναλωτικής πίστεως 20.45.98 Λοιπές χορηγήσεις 20.45.99 20.50 20.99 21. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 21.00 Σε συνδεμένες επιχειρήσεις Γεωργίας-κτηνοτροφίας- Δασών-Θήρας-Αλιείας 21.00.00 σε συνδεμένες γεωργικές επιχειρήσεις 21.00.01 σε συνδεμένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 21.00.02 σε συνδεμένες αλιευτικές επιχειρήσεις 21.00.03 21.00.04 σε συνδεμένες δασικές επιχειρήσεις 21.00.05 21.00.99 21.05 Σε συνδεμένες επιχειρήσεις ορυχείων-μεταλλείων 21.05.00 σε συνδεμένες εξορυκτικές επιχειρήσεις 21.05.01 21.05.99 21.10 Σε συνδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις 21.10.00 21.10.01 21.10.99 21.15 Σε συνδεμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 21.15.00 21.15.01 21.15.99 21.20 Σε συνδεμένες οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημ. έργων 21.20.00 σε συνδεμένες οικοδομικές επιχειρήσεις 21.20.01 σε συνδεμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 21.20.02 σε συνδεμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 21.20.99 21.25 Σε συνδεμένες επιχειρήσεις ενέργειας 21.25.00 21.25.01 21.25.99 21.30 Σε συνδεμένες επιχειρήσεις εμπορικές-Τράπεζες-Ασφάλειες- Ακινήτων 21.30.00 σε συνδεμένες εμπορικές επιχειρήσεις 21.30.01 σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 21.30.02 σε συνδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 21.30.10 21.30.99 21.35 Χορηγήσεις σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις-αποθηκεύσεως-επικοινωνίας 21.35.00 σε συνδεμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 21.35.01 σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις 21.35.02 21.35.99 21.40 Χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 21.40.00 σε συνδεμένες τουριστικές επιχειρήσεις 21.40.01 21.40.99 21.45 Χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 21.45.00 21.45.01 21.45.02 21.45.31 21.45.32 21.45.98 σε λοιπές συνδεμένες επιχειρήσεις 21.45.99 21.50 Χορηγήσεις σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αασών-θήρας- Αλιείας. 21.50.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις. 21.50.01 σε συμμετοχικού ενδιαφερόμενες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 21.50.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις. 21.50.03 21.50.04 σε συμμετεχ. ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις. 21.50.05 21.50.99 21.55 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων-μεταλλείων. 21.55.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος εξορυκτικές επιχειρήσεις 21.55.01 21.55.99 21.60 Χορηγήσεις σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος βιομηνανικές επιχειρήσεις 21.60.00 21.60.01 21.60.99 21.65 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 21.65.00 21.65.01 21.65.99 21.70 Χορηγήσεις σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 21.70.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος οικοδομικές επιχειρήσεις 21.70.01 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος κατασκευαστικές επιχειρήσεις 21.70.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 21.70.99 21.75 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας. 21.75.00 21.75.01 21.75.99 21.80 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Εμπορίου-Τραπεζών-Ασφαλειών-Ακινήτων. 21.80.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εμπορικές επιχειρήσεις 21.80.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 21.80.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος ασφαλιστικές επιχειρήσεις 21.80.03 21.80.10 21.80.99 21.85 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις μεταφορών - αποθηκεύσεων επικοινωνιών. 21.85.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 21.85.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος μεταφορικές επιχειρήσεις 21.85.02 21.85.99 21.90 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών. 21.90.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος τουριστικές επιχειρήσεις 21.90.01 21.90.99 21.95 Χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων. 21.95.00 21.95.01 21.95.02 21.95.31 21.95.32 21.95.98 σε λοιπές συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 21.95.99 22............................ 24. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 24.00 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε Γεωργία - Κτηνοτροφία -Δάση - Θήρα - Αλιεία. 24.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 24.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 24.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 24.00.03 24.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 24.00.05 24.00.99 24.05 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε Ορυχεία - Μεταλλεία. 24.05.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 24.05.01 24.05.99 24.10 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση στην Βιομηχανία 24.10.00 24.10.01 24.10.99 24.15 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση στην Βιοτεχνία. 24.15.00 24.15.01 24.15.99 24.20 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση στις Οικοδομικές, Κατασκευαστικές και Επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 24.20.00 σε οικοδομικές επιχειρήσεις 24.20.01 σε Κατασκευαστικές επιχειρήσεις 24.20.02 σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 24.20.99 24.25 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε επιχειρήσεις ενέργειας. 24.25.00 24.25.01 24.25.99 24.30 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση στο Εμπόριο - Τράπεζες -Ασφάλειες - Ακίνητα. 24.30.00 σε εμπορικές επιχειρήσεις 24.30.01 σε πιστωτικά ιδρύματα 24.30.02 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 24.30.03 ..................... 24.30.10 στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 24.30.99 24.35 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση γαι μεταφορές - αποθυκεύσεις - επικοινωνία. 24.35.00 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 24.35.01 σε μεταφορικές επιχειρήσεις 24.35.02 24.35.99 23. 24.40 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση για υπηρεσίες. 24.40.00 σε τουριστικές επιχειρήσεις 24.40.01 24.40.99 24.45 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε λοιπούς κλάδους. 24.45.00 χορηγήσεις στο Δημόσιο 24.45.01 χορηγήσεις σε Δημόσιες επιχειρήσεις 24.45.02 χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ 24.45.31 δάνεια με πιστωτικές κάρτες 24.45.32 δάνεια καταναλωτικής πίστεως 24.45.98 λοιπές χορηγήσεις 24.45.99 24.50 24.99 25. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 25.00 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες επιχειρήσεις Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Δασών-Θήρας-Αλιείας. 25.00.00 σε συνδεμένες γεωργικές επιχειρήσεις 25.00.01 σε συνδεμένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 25.00.02 σε συνδεμένες αλιευτικές επιχειρήσεις 25.00.03 25.00.04 σε συνδεμένες δασικές επιχειρήσεις 25.00.05 25.00.99 25.05 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες επιχειρήσεις Ορυχείων -Μεταλλείων. 25.05.00 σε συνδεμένες εξορυκτικές επιχειρήσεις 25.05.01 25.05.99 25.10 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις. 25.10.00 25.10.01 25.10.99 25.15 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 25.15.00 25.15.01 25.15.99 25.20 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 25.20.00 σε συνδεμένες οικοδομικές επιχειρήσεις 25.20.01 σε συνδεμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 25.20.02 σε συνδεμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 25.25 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες επιχειρήσεις ενέργειας 25.25.00 25.25.01 25.25.99 25.30 Σε καθυστέρηση σε συνδεμένες στο Εμπόριο - Τράπεζες -Ασφάλειες - Ακίνητα 25.30.00 σε συνδεμένες εμπορικές επιχειρήσεις 25.30.01 σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 25.30.02 σε συνδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 25.30.10 25.30.99 25.35 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις - αποθηκεύσεως - επικοινωνίας 25.35.00 σε συνδεμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 25.35.01 σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις 25.35.02 25.35.99 25.40 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 25.40.00 σε συνδεμένες τουριστικές επιχειρήσεις 25.40.01 25.40.99 25.45 Χορηγήσεις σε καθυστερήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 25.45.0025.45.01 25.45.02 , 25.45.31 25.45.32 25.45.98 σε λοιπές συνδεμένες επιχειρήσεις 25.45.99 25.50 Χορηγήσεις σε καθυστερήσεις σε λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Γεωργίας-κτηνοτροφίας-Δασών-θήρας-Αλιείας 25.50.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις 25.50.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 25.50.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις 25.50.03 25.50.04 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις 25.50.05 25.50.99 25.55 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων-μεταλλείων. 25.55.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εξορυκτικές επιχειρήσεις 25.55.01 25.20.99 25.55.99 25.60 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος βιομηχανικές επιχειρήσεις. 25.60.00 25.60.01 25.60.99 25.65 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 25.65.00 25.65.01 25.65.99 25.70 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 25.70.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος οικοδομικές επιχειρήσεις 25.70.01 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος κατασκευαστικές επιχειρήσεις 25.70.02 σε συμμετοχικούενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 25.70.99 25.75 Χορηγήσεις αε καθυστέρηση σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας. 25.75.00 25.75.01 25.75.99 25.80 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεεις εμπορίου - Τραπεζών - Ασφαλειών -Ακινήτων. 25.80.00 σε συμμετοχικούενδιαφέροντος εμπορικές επιχειρήσεις 25.80.01 σε συμμετοχικούενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 25.80.02 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος ασφαλιστικές επιχειρήσεις 25.80.03 25.80.10 25.80.99 25.85 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις μεταφορών-αποθηκεύσεων- επικοινωνιών. 25.85.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 25.85.01 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος μεταφορικές επιχειρήσεις 25.85.02 25.85.99 25.90 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών. 25.90.00 αε συμμετοχικού ενδιαφέροντος τουριστικές επιχειρήσεις 25.90.01 25.90.99 25.95 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων. 25.95.00 25.95.01 25.95.02 25.95.31 25.95.32 25.95.98 σε λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 25.95.99 26............................. 27. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 27.00 Επισφαλείς χορηγήσεις σε Γεωργία - Κτηνοτροφία -Δάση - Θήρα - Αλιεία. 27.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 27.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 27.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 27.00.03 27.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 27.00.05 27.00.99 27.05 Επισφαλείς χορηγήσεις σε ορυχεία-Μεταλλεία. 27.05.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 27.05.01 27.05.99 27.10 Επισφαλείς χορηγήσεις στη Βιομηχανία 27.10.00 27.10.01 27.10.99 27.15 Επισφαλείς χορηγήσεις στη Βιοτεχνία. 27.15.00 27.15.01 27.15.99 27.20 Επισφαλείς χορηγήσεις σε Οικοδομικές, Κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 27.20.00 σε οικοδομικές επιχειρήσεις 27.20.01 σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 27.20.02 σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 27.20.99 27.25 Επισφαλείς χορηγήσεις σε επιχειρήσεις ενεργείας. 27.25.00 27.25.01 27.25.99 27.30 Επισφαλείς χορηγήσεις στο Εμπόριο-Τράπεζες- Ασφάλειες-Ακίνητα. 27.30.00 σε εμπορικές επιχειρήσεις 27.30.01 σε πιστωτικά ιδρύματα 27.30.02 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 27.30.03 27.30.10 σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 27.30.99 27.35 Επισφαλείς χορηγήσεις για μεταφορές-αποθυκεύσεις-επικοινωνία. 27.35.00 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 27.35.01 σε μεταφορικές επιχειρήσεις 27.35.02 27.35.99 27.40 Επισφαλείς χορηγήσεις για υπηρεσίες. 27.40.00 σε τουριστικές επιχειρήσεις 27.40.01 27.40.99 27.45 Επισφαλείς χορηγήσεις σε λοιπούς κλάδους 27.45.00 Χορηγήσεις στο Δημόσιο 27.45.01 Χορηγήσεις σε Δημόσιες επιχειρήσεις 27.45.02 Χορηγήσεις σε ΝΠΔΔ 27.45.31 Δάνεια με πιστωτικές κάρτες 27.45.32 Δάνεια καταναλωτικής πίστεως 27.45.98 Λοιπές χορηγήσεις 27.45.99 21.15.01 21.15.99 28.20 Επισφαλείς χορηγήσεις σεσυνδεμένες οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημ. έργων. 28.20.00 σε συνδεμένες οικοδομικές επιχειρήσεις 28.20.01 σε συνδεμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 28.20.02 σε συνδεμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 28.20.99 28.25 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις ενέργειας. 28.25.00 28.25.01 28.25.99 28.30 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες στο Εμπόριο- Τράπεζες-Ασφάλειες-Ακίνητα. 28.30.00 σε συνδεμένες εμπορικές επιχειρήσεις 28.30.01 σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 28.30.02 σε συνδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 28.30.10 28.30.99 27.50 27.99 28. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 28.00 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Δασών-θήρας-Αλιείας. 28.00.00 σε συνδεμένες γεωργικές επιχειρήσεις 28.00.01 σε συνδεμένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 28.00.02 σε συνδεμένες αλιευτικές επιχειρήσεις 28.00.03 28.00.04 σε συνδεμένες δασικές επιχειρήσεις 28.00.05 28.00.99 28.05 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις ορυχείων-μεταλλείων. 28.05.00 σε συνδεμένες εξορυκτικές επιχειρήσεις 28.05.01 28.05.99 28.10 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις. 28.10.00 28.10.01 28.10.99 28.15 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 21.15.00 28.35 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις-αποθηκεύσεων-επικοινωνίας 28.35.00 σε συνδεμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 28.35.01 σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις 28.35.02 28.35.99 28.40 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών. 28.40.00 σε συνδεμένες τουριστικές επιχειρήσεις 28.40.01 28.40.99 28.45 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων. 28.45.00 28.45.01 28.45.02 28.45.31 28.45.32 28.45.98 σε λοιπές συνδεμένες επιχειρήσεις 28.50 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Δασών - Θήρας- Αλιείας. 28.50.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις 28.50.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος κτηνοτροφή επιχειρήσεις 28.50.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις 28.50.03 28.50.04 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις 28.50.05 28.50.99 28.55 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων-μεταλλείων. 28.55.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εξωρυκτικές επιχειρήσεις. 28.55.01 28.55.99 28.60 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος βιομηχανικές επιχειρήσεις. 28.60.00 28.60.01 28.60.99 28.65 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 28.65.00 28.65.01 28.65.99 28.70 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων. 28.70.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος οικοδομικές επιχειρήσεις 28.70.01 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος κατασκευαστικές επιχειρήσεις 28.70.02 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 28.70.99 28.75 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενεργείας. 28.75.00 28.75.01 28.75.99 28.80 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Εμπορίου-Τραπέζών-Ασφαλειών-Ακινήτων. 28.80.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εμπορικές επιχερήσεις 28.80.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 28.80.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος ασφαλιστικές επιχειρήσεις 28.80.03 28.80.10 28.80.99 28.85 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις μεταφορών-αποθηκεύσεων-επικοινωνιών. 28.85.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 28.85.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος μεταφορικές επιχειρήσεις 28.85.02 28.85.99 28.90 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ.. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών. 28.90.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος τουριστικές επιχειρήσεις 28.90.01 28.90.99 28.95 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων. 28.95.00 28.95.01 28.05.02 28.95.31 28.95.32 28.95.98 σε λοιπές συμμετοχικούενδιαφέροντος επιχειρήσεις 28.95.99 29 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 29.00 29.96 29.97 Προκαταβολές για την απόχτηση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμό 29.97.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας29.99 Αποσβεσμένα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 29.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας3. ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 Απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 31 Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου 32.......................................... 33 ............................................. 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 37 Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί 2.1.3 ΟΜΑΔΑ 3η «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» 30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 30.00 Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών επιστολών 30.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.01 Απαιτήσεις από προμήθειες διαχειρίσεως τίτλων 30.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.02 Απαιτήσεις από προμήθειες διαχειρίσεως λοιπών περιουσιακών στοιχείων 30.02.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.03 Απαιτήσεις από προμήθειες διαθέσεως, εξοφλήσεως, ανανεώσεως χρεογράφων εκδόσεως τρίτων 30.03.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.04 Απαιτήσεις από εκμίσθωση θυρίδων 30.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.05 Ανταποκριτές εσωτερικού 30.05.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.06 Απαιτήσεις από έξοδα για λογαριασμό τρίτων 30.06.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.07 Εκκρεμή καλύμματα εντολών και εμβασμάτων 30.07.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.11 Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και τραπεζικών ομολόγων 30.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.10 Κεντρική Τράπεζα - απαιτήσεις από προμήθειες 30.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.12 Κεντρική Τράπεζα-διαφορά επιτοκίων καταθέσεων σε συνάλλαγμα για αναλήψεις τόκων σε δραχμές. 30.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.13 Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από καταθέσεις χρηματικών προκαταβολών πελατών για εισαγωγές 30.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.14 Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από εξοφλήσεις κρατικών χρεογράφων 30.14.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.15 Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από τάκους ανανεώσεως εντόκων γραμματίων Δημοσίου 30.15.00 -01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 30.16 Κεντρική Τράπεζα-εκχωρημένο συνάλλαγμα σε σταθερές τιμές 30.16.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.17 Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από εκχωρημένο συνάλλαγμα καταθέσεων 30.17.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.18 Κεντρική Τράπεζα-δουλευμένοι τόκοι εκχωρημένου συναλλάγματος σε σταθερές τιμές 30.18.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.19 Κεντρική Τράπεζα-εκχωρημένο συνάλλαγμα δανείων 30.19.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.29 Κεντρική Τράπεζα-λοιπές απαιτήσεις 30.29.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.30 Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα- διάφορες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 30.30.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.89 Λοιπές απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες 30.89.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας30.99 31. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 31.00 Υποχρεωτικές επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 31.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας ή εάν συντρέχει αντίστοιχη περίπτωση, όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 31.03 99 31.01 Προαιρετικές επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 31.01.00 01 Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 31.00 99 31.02 Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου για διάθεση στο κοινό. 31.02.00 Τρίμηνης διάρκειας 01 Εξάμηνης διάρκειας 02 Ετήσιας διάρκειας99 31.03 Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου προεξοφλημένα 31.03.00 Τρίμηνης διάρκειας 31.03.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 31.03.01 Εξάμηνης διάρκειας 31.03.01.00 Αξία κτήσεως τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 31.03.02 Ετήσιας διάρκειας 31.03.02.00 Αξία κτήσεων τίτλων 01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων Σημείωση: Ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμητές πληροφορίες δύνανται οι δημιουργούμενοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί να διακρίνονται και κατά λήξη. 31.10 Υποχρεωτική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 31.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας31.11 Προαιρετική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 31.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας31.99 Μη δουλευμένοι τόκοι εντόκων γραμματίων 31.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας32........................... 33........................... 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 34.00 Μετοχές 34.00.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταίρων εξωτερικού 05 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 98 Προβλέψεις για υποτίμηση μετοχών (αντίθετος λογαριασμός)34.01 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 34.01.0098 Προβλέψεις για υποτίμηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (αντίθετος λογαριασμός)34.04 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες 34.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας31.03.99 34.09 Αλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως 34.09.00 01 98 Προβλέψεις για υποτίμηση άλλων τίτλων μεταβλητής αποδόσεως (αντίθετος λογαριασμός)34.10 Ομολογίες 34.10.00 Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% 34.10.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.10.00.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.10.01 Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% 34.10.01.00 Αξία κτήσεων τίτλων 34.10.01.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.10.02 Ομολογιακά δάνειο 1893 Κεφαλαιοποιήσεως 2,50% 34.10.02.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.10.02.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.10.03 ........ 34.30 Ιδιες ομολογίες 34.30.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας34.99 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 35.00 35.01 Προσωπικά - Λογαριασμοί προς απόδοση 35.01.00 01 34.10.98 Προβλέψεις για υποτίμηση ομολογιών (λογαριασμός αντίθετος) 34.10.99 98 Προβλέψεις για υποτίμηση ομολογιών (αντίθετος λογαριασμός)34.11 Τραπεζικά ομόλογα 34.11.00Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 34.10 99 34.12 Κρατικά ομόλογα 34.12.00Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 34.10 99 34.19 Αλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως 34.19.00 01 Ανάπτυξη όμοια με την ανάπτυξη του Λογαριασμού 34,10 98 Προβλέψεις για υποτίμηση άλλων τίτλων σταθερής αποδόσεως (αντίθετος λογαριασμός)34.20 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές 34.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας34.21 Προεγγραφές σε υπό έκδοση ομολογίες 34.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας34.25 Ιδιες μετοχές 34.25.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζαςΑνάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας35.02 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι-Λογαριασμοί προς απόδοση 35.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας35.03 Πάγιες προκαταβολές 35.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας35.04 35.90 35.91 35.99 36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.00 Εξοδα επόμενων χρήσεων 36.00.00 01 Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εξόδων36.01 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.01.00 01 Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων 99 36.04 Διαφορές (χρεωστικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα 36.01.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας36.90 36.91 36.99 37. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 37.00 Εντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων 37.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας37.01 37.02 37.03 37.04 Υποχρεωτικές καταθέσεις για χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων 37.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας37.05 37.06 Υποχρεωτικές έντοκες καταθέσεις για ειδικές χορηγήσεις 37.06.00 Καταθέσεις για χορηγήσεις στη βιοτεχνία 0137.07 37.20 Ατοκος δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων 37.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας37.21 37.89 Λοιπές ειδικές καταθέσεις 37.89.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας37.90 37.91 37.99 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 38.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.01 Ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων 38.01.00 Ξένα τραπεζογραμμάτια μη εκχωρούμενα 01 Ξένα τραπεζογραμμάτια προς εκχώρηση38.02 Χρηματαποστολές 38.02.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.03 38.04 Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη 38.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.05 Ανταποκριτές εξωτερικού 38.05.00 Ατοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί 01 Εντοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί 02 Ατοκοι - Εντοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί38.06 Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 38.06.00 Κεντρική Τράπεζα-Τρεχούμενος λογαριασμός 01 99 38.07 Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού 38.07.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.08 Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 38.08.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.09 Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού 38.09.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.10 Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 38.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 38.20 Επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εσωτερικού 38.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.21 Επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εξωτερικού 38.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.22 Επιταγές εισπρακτέες μέσω Γραφείου Συμψηφισμού 38.22.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.23 Λοιπές επιταγές εισπρακτέες 38.23.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας38.24 38.90 38.91 38.99 39. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 39.00 Προκαταβολές προσωπικού 39.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.01 Χρηματικές διευκολύνσεις στο προσωπικά 39.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.02 39.03 Μέτοχοι-λογαριασμος καλύψεως μετοχικού κεφαλαίου 39.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.04 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 39.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.05 ........ 39.06 Προμερίσματα 39.06.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.07 39.09 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου 39.09.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.10 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών 39.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.11 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 39.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.12 39.13 Ελληνικά Δημάσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 39.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 01 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο και οναμαστικών μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο 02 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα ανωνύμων μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο 03 Παρακρατημένος φάρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπής 04 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τοκομερίδια χρεογράφων αλλοδαπής 05 Παρακρατημένος φάρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων39.14 Ελληνικό Δημόσιο-απαιτήσεις απά διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων 39.14.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.15 39.18 Ελληνικό Δημόσιο-λοιπές απαιτήσεις 39.18.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.19 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 39.19.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.20 39.21 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 39.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.23 Μέτοχοι-απαιτήσεις από φάρους υπεραξίας 39.23.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.30 39.38 39.41 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων 39.41.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.42 Χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων 39.42.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.89 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί 39.89.00 Απαιτήσεις από εκμίσθωση ακινήτων 01 Απαιτήσεις από πώληση ακινήτων-πλοίων 02 Απαιτήσεις από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 99 Λοιπές απαιτήσεις 39.90 39.97 Επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 39.97.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.98 Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου 39.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας39.99 Λοιπές επίδικες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων 39.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας40.01 Καταβλημένο μετοχικά κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών 40.01.00 Καταβλημένο μετοχικά κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών αόριστης διάρκειας 01 Καταβλημένο μετοχικά κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών καθορισμένης διάρκειας40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας40.03 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών 40.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας40.04 Κοινά μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο 40.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας40.05 Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο 40.05.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας40.06 ............. 40.09 ............. 40.99 ............. 4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40 Μετοχικό Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής 42 Αποτελέσματα εις νέο 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εκτός καταθέσεων) 46 Συναλλαγματική θέση 47 Απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων 48 Λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων2.1.4 ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.00 Κατεβλημένο μετοχικά κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 41.00 Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 41.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 41.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.02 Ταχτικά αποθεματικά 41.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.03 Αποθεματικά Καταστατικού 41.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.04 Ειδικά αποθεματικά 41.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.05 Εκτακτα αποθεματικά 41.05.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 41.06.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 41.07.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων 41.08.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας41.20 Κρατήσεις για «κεφάλαια» γενικών τραπεζικών κινδύνων 41.20.0002 03 Επί απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 04 επί απαιτήσεων κατά πελατών 05 Επί ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 06 Επί μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης 41.99 42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 42.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 42.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 42.02.00Ανάπτυξη κατά χρήση42.03 ...... 42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 42.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας42.05 ...... 42.99 ...... 43. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 43.00 Καταβολές μετόχων 43.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας43.01 ....... 43.02 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσειως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 43.02.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας43.03 ....... 43.99 ....... 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 44.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.01 44.02 44.03 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 44.03.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις σε πελάτες 01 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 02 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες44.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 44.09.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 45.07 44.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 44.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 44.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.29 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηρι - ασμούς 44.29.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 44.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας44.99 ....... 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ) 45.00 Ομολογιακά δάνεια μη μετατρέψιμα σε μετοχές 45.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.01 Ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές 45.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.10 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 45.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.11 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 45.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.12 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 45.12.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.22 Ελληνικό Δημόσιο 45.22.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.23 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 45.23.00Ανάπτυξη-σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.04 Τραπεζικά ομόλογα 45.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας45.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.98.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας46. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 46.00 Συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα 46.01 Συναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα 46.02 Συναλλαγματική θέση σε οφειλόμενο συνάλλαγμα στην Κεντρική Τράπεζα 45.06 Μακροπρόθεσμες αναχρηματοδοτήσεις από την Κεντρική Τράπεζα 45.06.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας46.90 Συναλλαγματική θέση- εκχωρητές συναλλάγματος 46.90.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας46.91 Συναλλαγματική θέση- δικαιούχοι συναλλάγματος 46.91.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας47. ΑΠΟΘΕΜΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 48. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 48.00 Καταστήματα εσωτερικού 48.00.00 Κατάστημα Α 48.00.00.00 Λογαριασμός Κεφαλαιακής προικο-8οτήσεως 01 Λογαριασμός δοσοληψιών 02 Λογαριασμός αποτελεσμάτων 48.01 Καταστήματα εξωτερικού 48.01.00 Κατάστημα χ 48.01.00.00 Λογαριασμός Κεφαλαιακής προικοδοτήσεως 01 Λογαριασμός δοσοληψιών 02 Λογαριασμός αποτελεσμάτων 49. 5. ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 50 Καταθέσεις όψεως 51 Καταθέσεις ταμιευτηρίου 52 Καταθέσεις προθεαμίας-Τραπεζικά ομόλογα 53 Αλλες κατηγορίες καταθέσεων 54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 57 Επιταγές και εντολές πληρωτέες 58 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 59 Λοιπές υποχρεώσεις 2.1.5. ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 50.00 Ιδιωτών 50.00.00 0150.01 Εταιρειών 50.01.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας50,02 Δημοσίων οργανισμών 50.02.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας50.03 Δημοσίων επιχειρήσεων 50.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 50.04 Πιστωτικών Ιδρυμάτων 50.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας50.11 Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων 50.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας50.98 Λοιπές καταθέσεις 50.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας50.99 51. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 51.00 Απλές 51.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας51.01 Με προειδοποίηση 51.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 51.02 Στεγαστικού ταμιευτηρίου 51.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας51.03 Ταμιευτηρίου νεότητας 51.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 51.98 Λοιπές καταθέσεις ταμιευτηρίου 51.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας51.99 52. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 52.00 Ιδιωτών 52.00.00 01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.01 Εταιρειών 52.01.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.02 Δημοσίων οργανισμών 52.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.03 Δημοσίων επιχειρήσεων 52.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.04 Πιστωτικών Ιδρυμάτων 52.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.11 Ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις 52.11.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.49 Λοιπές καταθέσεις 52.49.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.50 Τραπεζικά ομόλογα 52.50.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας52.99 ί3. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 53.00 Δεσμευμένες καταθέσεις ιδιωτών-εταιριών 53.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.01 Δεσμευμένες καταθέσεις Δημοσίων οργανισμών 53.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.02 Δεσμευμένες καταθέσεις Δημοσίων επιχειρήσεων 53.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.03 Δεσμευμένες καταθέσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων 53.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.04 Δεσμευμένες καταθέσεις όψεως κατοίκων εξωτερικού 53.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.05 Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας κατοίκων εξωτερικού 53.05.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.06 53.07 53.08 53.09 Λοιπές δεσμευμένες καταθέσεις 53.09.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.10 Καταθέσεις για εγγύηση ιδιωτών-εταιρειών 53.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.11 Καταθέσεις για εγγύηση Δημοσίων οργανισμών 53.11.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 53.12 Καταθέσεις για εγγύηση Δημοσίων επιχειρήσεων 53.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.13 Καταθέσεις για εγγύηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων 53.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.14 53.15 53.16 53.19 Λοιπές καταθέσεις για εγγύηση 53.19.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.20 Ειδικές καταθέσεις Κεντρικής Τράπεζας 53.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.21 .................. 53.22 ................... 53.29 53.30 Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 53.30.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας53.99 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξιας 54.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.01 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί εσόδων 54.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.02 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί συμβάσεων 54.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.03 Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 54.03.00 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών 02 .......................... 03 Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων 04 Χαρτόσημο και ΟΓΑ αποζημιώσεων απολυομένων54.04 Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 54.04.00 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 01 Χαρτόσημο ΟΓΑ αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων 99 54.05 Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 54.05.00 Φόροι-τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 01 99 54.06 54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 54.07.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φάρου εισοδήματος 54.08.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.09 Φόρος μερισμάτων 54.09.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.10 Φόρος ακίνητης περιουσίας 54.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.11 Φόρος αναπροσαρμογής παγίων 54.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.12 Φόρος αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου 54.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.13 Χαρτόσημο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου 54.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.14 Φόροι-τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών 54.14.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 54.15 Φόρος αμοιβών εργολάβων 54.15.001 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.16 Φόρος αμοιβών λοιπών τρίτων μη ελευθέρων επαγγελματιών 54.16.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.17 Χαρτόσημο αμοιβών λοιπών τρίτων μη ελευθέρων επαγγελματιών 54.17.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.18 Χαρτόσημο εισοδημάτων από οικοδομές 54.18.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.19 Τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές 54.19.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.20 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 54.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.21 Φόροι Τόκων 54.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας54.98 Λοιποί φόροι-τέλη 54.98.00 Χαρτόσημο - τιμολόγιο αγοράς 01 99 54.99 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 54.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.00 Ταμεία κύριας ασφαλίσεως 55.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 55.01 Ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως 55.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 55.02 Ταμεία προνοίας 55.02.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 55.98 Λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 55.99 Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων 55.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 56. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.00 Εσοδα επομένων χρήσεων. 56.00.00 01 Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων56.01 Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 56.01.00 01 Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εξόδων 99 56.04 Διαφορές (πιστωτικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα 56.04.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 56.99 57 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 57.00 Επιταγές πληρωτέες 57.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.01 Επιταγές επί ανταποκριτών. 57.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.02 Επιταγές πληρωμής μισθών και συντάξεων 57.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας57.03 57.10 Εντολές πληρωτέες 57.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.11 Εντολές επί ανταποκριτών 57.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.97 Λοιπές επιταγές πληρωτέες 57.97.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.98 Λοιπές εντολές πληρωτέες 57.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 57.99 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 58.00 58.59 58.60 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Λ/60.99) 58.60.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 58.61 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/61.99) 58.61.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα μι τις ανάγκες κάθε τράπεζας58.62 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/ 62.99) 58.62.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 58.63 Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/ 63.99) 58.63.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπε-ζας 99 58.64 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/ 64.99) 58.64.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας58.65 Προϋπολογισμένοι-Προπληρωμένοι τόκοι και προμήθειες (Λ/65.99) 58.65.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας58.66 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/ 66.99) 58.66.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 58.67 .............. 58.68 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/ 68.99) 58.68.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπε-ζας 99 58.69 Προϋπολογισμένες διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα (Λ/69.99) 58.69.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 58.70 Προϋπολογισμένοι τόκοι από χορηγήσεις (Λ/70.99) 58.70.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας58.71 Προϋπολογισμένοι άλλοι τόκοι- έσοδα (Λ/71.99) 58.71.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.72 Προϋπολογισμένα έσοδα συμμετοχών (Λ/72.99) 58.72.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.73 Προϋπολογισμένα έσοδα χρεωγράφων (Λ/73.99) 58.73.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.74 Προϋπολογισμένα έσοδα από προμήθειες (Λ/74.99) 58.74.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.75 Προϋπολογισμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ/ 75.99) 58.75.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.76 ...... 58.77 ...... 58.78 ...... 58.79 Προϋπολογισμένες διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις συναλλάγματος (Λ/79.99) 58.79.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας58.80.... 58.81 Προϋπολογιαμένα-Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (Λ/81.99) 58.81.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.82 Προϋπολογισμένα-Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/82.99) 58.82.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας58.83 Προϋπολογισμένες Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/83.99) 58.83.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.84 Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (Λ/84.99) 58.84.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.85 Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις (Λ/85.99) 58.85.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 58.86 ...... 58.90 58.91 58.99 59.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 59.00 Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 59.00,00 Από χρηματοδοτήσεις 01 Από αναχρηματοδοτήσεις 02 Από αναπροεξοφλήσεις χαρτοφυλακίου59.01 Κεντρική Τράπεζα-υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό της 59.01.00 Παράβολα 01 Εισφορές ποινές πελατών για παραβάσεις κανόνων εισαγωγών 02 Εισφορές ποινές πελατών για παραβάσεις κανόνων χρηματοδοτήσεως 03 Προμήθειες Ελληνικού Δημοσίου για εγγυημένα δάνεια59.02 ..... 59.03 ..... 59.04 Υποχρεώσεις προς συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 59.04.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.05 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 59.05.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.06 Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 59.06.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.11 Ομολογίες πληρωτέες 59.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.12 Τοκομερίδια πληρωτέα 59.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας59.13 Μερίσματα πληρωτέα 59.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.14 Προμερίσματα πληρωτέα 59.14.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.15 Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 59.15.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.16 Οφειλόμενες δόσεις χρεογράφων 59.16.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.17 Μέτοχοι αξία-μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου 59.17.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.18 .... 59.19 .... 59.20 Υποχρεώσεις για απόδοση χρηματικών δεσμεύσεων για εισαγωγές 59.20.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.21 Καλύμματα σε δραχμές ενέγγυων πιστώσεων και προεμβασμάτων εξωτερικού 59.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.22 Καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων για κάλυψη ενδεχομένων ζημιών από προθεσμι- ακές πράξεις σε συνάλλαγμα 59.22.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.30 Ελληνικό Δημόσιο-υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό του 59.30.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.31 Ελληνικά Δημόσιο-λοιπές υποχρεώσεις 59.31.00 Παραγραφές υπέρ του Δημοσίου 01 99 59.32 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό ΝΠΔΔ 59.32.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.33 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό λοιπών τρίτων 59.33.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας59.40 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 59.40.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.41 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 59.41.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.42 Δικαιούχοι αμοιβών 59.42.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.43 Προμηθευτές 59.43.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.44 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 59.44.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας59.45 Πελάτες-προϊόν εξαγωγών τους προς απόδοση 59.45.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.46 Πελάτες-προϊόν εισπράξεως συναλλαγματικών τους προς απόδοση 59.46.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.47 Πελάτες-προϊόν εισπράξεως επιταγών τους προς απόδοση 59.47.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.48 Πελάτες-προϊον εισπράξεως φορτωτικών τους προς απόδοση 59.48.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας59.98 Λοιπές υποχρεώσεις 59.98.00 Λοιπές υποχρεώσειςΑνάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 59.99 Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως 59.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας6. ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 Διάφορα έξοδα 65 Τόκοι και Προμήθειες 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 67 ................................... 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και διαφορές αποτιμήσεως 69 Διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα 2.1.6 ΟΜΑΔΑ 6 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ» 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 60.00.00 Ταχτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) 01 Οικογενειακά επιδόματα 02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως 03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 04 Αποδοχές επίσημων αργιών 05 Αποδοχές ασθενείας 06 Αποδοχές κανονικής άδειας 07 Επιδόματα κανονικής άδειας 08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών10 Εκτακτες αμοιβές (βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος, κλπ.) 11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 12 Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, άδειας, κλπ.) 13 Επίδομα Ισολογισμού60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) 01 Οικογενειακά επιδόματα 02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως 03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 04 Αποδοχές επίσημων αργιών 05 Αποδοχές ασθενείας 06 Αποδοχές κανονικής άδειας 07 Επιδόματα κανονικής άδειας 08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών10 Εκτακτες αμοιβές (π.χ. πριμ, βραβεία, επιδόματα, ήαποζημιώσεις για παροχές σε είδος, κλπ.) 11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 12 Αμοιβές μαθητευομένων (π.χ. ταχτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, ή άδειας) 13 Επίδομα Ισολογισμού60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02.00 Είδη ενδύσεως 01 Εξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών) 02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου 03 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων) 04 Εξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων) 05 Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσηλεία, φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών) 06 Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως)99 Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως 02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας99 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού 60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως 02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας60.05 60.06 99 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 60.90 60.91 60.99 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Λ/58.60) 60.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φάρου εισοδήματος 61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος) 02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών-μελετητών-ερευνητών 04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών 06 Αμοιβές και έξοδα οικονομικών συμβούλων-Λογιστών99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου 01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων99 61.02 61.03 61.04 61.90 61.91 61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 61.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 61.99 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.61) 61.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΟΝ 62.00 62.01 62.02 62.03 Τηλεπικοινωνίες 62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 01 ΤΕLΕΧ (Τηλέτυπο) 02 Ταχυδρομικά04 S.W.Ι.F.Τ. 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 62.07.00 01 Κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων03 Μεταφορικών μέσων 04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 05 Μηχανογραφικού εξοπλισμού0762.08 99 Λοιπές επισκευές και συντηρήσεις 62.90 62.91 62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 62.98.00 Φωτισμός 01 Φωταέριο 02 Υδρευση99 Λοιπές παροχές τρίτων 62.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/ 58.62) 62.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 62.04 Ενοίκια 99 Λοιπά έξοδα τηλεπικοινωνιών 62.04.00 01 Ενοίκια κτιρίων03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων05 Ενοίκια μηχανογραφικού εξοπλισμού07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων 08 Ενοίκια φωτεινών επιγραφών99 Λοιπά ενοίκια 62.05 Ασφάλιστρα 62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός 01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 02 Ασφάλιστρα μεταφορών 03 Ασφάλιστρα πιστώσεων 04 Ασφάλιστρα χρηματαποστολών 99 Λοιπά ασφάλιστρα 62.06 Αποθήκευτρα 62.06.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος 63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού 01 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού 02 99 63.01 63.02 Τέλη δανείων και λοιπών πράξεων 63.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών 01 Αυτοκινήτων ειδικής χρήσεως0305 63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη 63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού . 01 Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων 02 Φόροι ακάλυπτων χώρων 99 Λοιποί δημοτικοί φόροι - τέλη 63.05 Φόροι-Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς 63.05.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας63.06 Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού 63.06.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 63.07 63.90 63.91 63.98 Λοιποί φόροι-τέλη 63.98.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων 01 Τέλη υδρεύσεως 02 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας04 Χαρτόσημο εσόδων από τάκους και προμήθειες06 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων08 Φόρος προστιθέμενης αξίας 99 Αλλοι φόροι-τέλη 63.99 Προϋπολογισμένοι - προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/ 58.63) 63.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τρέπεζας 07 Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων RΑLLΥ) 10 Εξοδα διαφημιστικών και άλλων εκδόσεων 99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως 64.03 Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού 02 Έξοδα επιδείξεων99 64.04 64.05 Συνδρομές - Εισφορές 64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες 01 Συνδρομές-Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις 02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσιμος τίτλων99 64.06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις 64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς98 Λοιπές δωρεές 99 Λοιπές επιχορηγήσεις 64.07 Εντυπα και γραφική ύλη 64.07.00 Εντυπα. 01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 02 Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων99 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 Εξοδα μεταφορών 64.00.00 Εξοδα κινήσεως (καύσιμα-λιπαντικά-διόδια) μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της τράπεζας 01 Εξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων64.01 Έξοδα ταξειδίων 64.01.00 Έξοδα ταξειδίων εσωτερικού 01 Έξοδα ταξειδίων εξωτερικού99 64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως 64.08.00 Καύσιμα, λοιπά υλικά και έξοδα κλιματισμού 01 Υλικά καθαριότητας 02 Υλικά φαρμακείου99 Λοιπά υλικά αναλώσεως 64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 64.09.00 Εξοδα δημοσιεύσεων ισολογισμού και προσκλήσεων 01 Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων99 64.02, Εξοδα προβολής και διαφημίσεως 64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο 01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο-τηλεόραση 02 Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο 03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ανημέρωσης 04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών 05 Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 06 Έξοδα υποδοχής και φολοξενίας 99 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 64.10..... 64.11 ..... 64.14 Οδοιπορικά έξοδα 64.14.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 64.15 Εξοδα επιθεωρήσεων και εκτάκτων αποστολών 64.15.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας64.16 64.20 Εισφορές Τράπεζας 64.20.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 64.73 Ζημίες από πώληση χρεωγράφων 64.73.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 64.98 Λοιπά διάφορα έξοδα 64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες 01 Εξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ.Σ, Συμβουλίων ή Επιτροπών) 02 Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών 03 Εξοδα συμβολαιογράφων 04 Εξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 05 Εξοδα διαφόρων τρίτων99 64.99 Προϋπολογισμένα-προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/ 58/64) 64.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 65.00 Τόκοι καταθέσεων όψεως 65.00.00 Τόκοι καταθέσεων όψεως ιδιωτών 01 Τόκοι καταθέσεων όψεως εταιριών 02 Τόκοι καταθέσεων όψεως Δημοσίων Οργανισμών 03 Τόκοι καταθέσεων όψεως Δημοσίων Επιχειρήσεων 04 Τόκοι καταθέσεων όψεως πιστωτικών ιδρυμάτων 11 Τόκοι τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων 65.02 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας και τραπεζικών ομολόγων 65.02.00 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας ιδιωτών 01 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας εταιριών 02 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Δημοσίων Οργανισμών 03 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Δημοσίων Επιχειρήσεων 04 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας Πιστωτικών Ιδρυμάτων50 Τόκοι τραπεζικών ομολόγων 98 Τόκοι λοιπών καταθέσεων προθεσμίας65.03 Τόκοι λοιπών κατηγοριών καταθέσεων 65.03.00 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων ιδιωτών-εταιριών 01 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων Δημοσίων Οργανισμών 02 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων Δημοσίων Επιχειρήσεων 03 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 04 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων όψεως κατοίκων εξωτερικού 05 Τόκοι δεσμευμένων καταθέσεων προθεσμίας κατοίκων εξωτερικού 06...... 09 Τόκοι λοιπών δεσμευμένων καταθέσεων 10 Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση ιδιωτών-εταιριών 11 Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση Δημοσίων Οργανισμών 12 Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση Δημοσίων Επιχειρήσεων 13 Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων 19 Τόκοι λοιπών καταθέσεων για εγγύηση 20 Τόκοι ειδικών καταθέσεων Κεντρικής Τράπεζας 30 Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς 99 65.04 65.05 98 Τόκοι λοιπών καταθέσεων όψεως65.01 Τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου 65.01.00 Τόκοι ταμιευτηρίου 01 Τόκοι ταμιευτηρίου με προειδοποίηση 02 Τόκοι στεγαστικού ταμιευτηρίου 03 Τόκοι ταμιευτηρίου νεότητας98 Τόκοι λοιπών καταθέσεων ταμιευτηρίου65.10 Τόκοι ομολογιακών δανείων 65.10.00 Τόκοι ομολογιακών δανείων μη μετατρέψιμων σε μετοχές 01 Τόκοι ομολογιακών δανείων με- τατρεψίμων σε μετοχές65.11 Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς την Κεντρική Τράπεζα 65.11.00 Τόκοι χρηματοδοτήσεων 01 Τόκοι αναχρηματοδοτήσεων 02 Τόκοι αναπροεξοφλήσεως χαρτοφυλακίου0406 Τόκοι τρεχούμενου λογαριασμού99 65.12 Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προ; πιστωτικά ιδρύματα 65.12.00 Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 01 Τόκοι υποχρεώσεων προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 03 Τόκοι υποχρεώσεων προς μη συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 04 Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα65.13 Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς συγγενείς επιχειρήσεις 65.13.00 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 66.00 .... 66.11 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 66.11.00 Αποσβέσεις κτιρίων-εγχαταστάσεων κτιρίων02 03 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων 04...... 05 ..... 06..... 07 Αποσβέσεις κτιρίων-εγχαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων09 10 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων99 66.12 Αποσβέσεις μηχανημάτων-λοιπού μηχανολο- γικού εξοπλισμού 66.12.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων 04 Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεμένες επιχειρήσεις 06 Τόκοι υποχρεώσεων προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις65.19....... 65.20 ....... 65.21 Τόκοι ανταποκριτών εξωτερικού 65.21.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 65.73 Λοιποί τόκοι 65.73.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 65.74 Προμήθειες-έξοδα 65.74.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 65.99 Προϋπολογισμένοι-προπληρωμένοι τάκοι και προμήθειες (Λ/58.65) 65.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 06 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 98 ... 99 ... 66.13 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 66.13.00 01 Αποσβέσεις επιβατικών αυτοκινήτων 02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων ειδικής χρήσεως 09 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς 98 .... 99 .... 66.14 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 66.14. 00 Αποσβέσεις επίπλων 01 Αποσβέσεις σκευών 02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων 03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 10 ... 98 ... 99 66.16 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξάδων πολυετούς αποσβέσεως 66.16.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως 01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων τραπεζικής ιδιοκτησίας 05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11 Αποσβέσεις εξόδων λογισμικού (SΟFΤWΑRΕ) 12 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών 13 Αποσβέσεις εξάδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως19 Αποσβέσεις λοιπόν εξάδων πολυετούς αποσβέσεως66.17 66.29 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 66.29.00 01 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων από πλειστηριασμούς 02 Αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού από πλειστηριασμούς 03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων από πλειστηριασμούς 04 Αποβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού από πλειστηριασμούς66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/ 58.66) 66.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 67............................. 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 68.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 68.03 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 68.03.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις σε πελάτες 01 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών Ιδρυμάτων 02 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές Τραπεζικές εργασίες68.04 68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 68.09.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 68.17 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 68.17.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 68.34 Διαφορές αποτιμήσεως Χρεογράφων 68.34.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας 99 68.90 68.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/ 58.60) 68.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας69. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 69.00 ................... 69.01 ................... 69.02 69.99 Προϋπολογισμένες διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα (Λ/58.69) 69.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας7 ΕΒΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων 71 Αλλα έσοδα από τόκους 72 Εσοδα συμμετοχών 73 Εσοδα χρεογράφων 74 Εσοδα από προμήθειες 75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών7779 Διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα 2.1.7. ΟΜΑΔΑ 7η «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ»4375 70. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 70.00 Εσοδα απο τόκους χορηγήσεων σε Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάση - Θήρα - Αλιεία 70.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 70.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 70.00.03 70.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 70.00.05 70.00.99 70.05 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε ορυχεία — μεταλλεία 70.05.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.05.01 70.40 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων για υπηρεσίες 70.40.00 σε τουριστικές επιχειρήσεις 70.40.01 70.40.99 70.45 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε λοιπούς κλάδους 70.45.00 στο Δημόσιο 70.45.01 σε Δημόσιες επιχειρήσεις 70.45.02 σε ΝΠΔΔ 70.45.31 Δάνεια με πιστωτικές κάρτες 70.45.32 Δάνεια καταναλωτικής πίστεως 70.45.98 Λοιπών χορηγήσεων 70.45.99 70.05.99 70.10 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων στη Βιομηχανία 70.10.00 70.10.01 70.10.02 70.10.99 70.15 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων στη Βιοτεχνία 70.15.00 70.15.01 70.51 Τόκοι χορηγήσεων σε συνδεμένες και συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 70.51.00 σε συνδεμένες επιχειρήσεις Γεωργίας- Κτηνοτροφίας-Αασών-Θήρας-Αλιείας 70.51.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 70.51.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.51.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 70.51.00.03 70.51.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 70.51.00.05 70.15.99 70.20 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.20.00 σε οικοδομικές επιχειρήσεις 70.20.01 σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.20.02 σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.20.99 70.51.00.99 70.51.05 σε συνδεμένες επιχειρήσεις ορυχείων- μεταλλείων 70.51.05.ΟΟσε εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.51.05.01 70.51.05.99 70.51.10 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις 70.51.10.00 70.51.10.01 70.25 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε επιχειρήσεις ενέργειας 70.25.00 70.25.01 70.51.10.99 70.51.15 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 70.51.15.00 70.51.15.01 70.25.99 70.30 Εσοδα από τόκους χρηρηγήσεων στο εμπόριο-Τράπεζες-Ασφάλειες-Ακίνητα 70.30.00 σε εμπορικές επιχειρήσεις 70.30.01 σε πιστωτικά ιδρύματα 70.30.02 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.30.03 70.30.10 στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 70.30.99 70.51.15.99 70.51.20 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.51.20.00 σε συνδεμένες οικοδομικές επιχειρήσεις 70.51.20.01 σε συνδεμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.51.20.02 σε συνδεμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.35 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων για μεταφορές- αποθηκεύσεις-επικοινωνία 70.35.00 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.35.01 σε μεταφορικές επιχειρήσεις 70.35.02 70.51.20.99 70.51.25 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις ενέργειας 70.51.25.00 70.51.25.01 70.35.99 70.51.25.99 70.51.30 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις εμπορίου-Τραπεζών-Ασφαλειών Ακινήτων 70.51.30.00 σε συνδεμένες εμπορικές επιχειρήσεις 70.51.30.01 σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 70.51.30.02 σε συνδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.51.30.85 70.51.30.99 70.51.35 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις - αποθηκεύσεως -επικοινωνίας 70.51.35.00 σε συνδεμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.51.35.01 σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις 70.51.35.02 70.51.35.99 70.51.40 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 70.51.40.00 70.51.40.01 70.51.40.99 70.51.45 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 70.51.45.00 70.51.45.01 70.51.45.02 70.51.45.31 70.51.45.32 70.51.45.98 σε λοιπές συνδεμένες επιχειρήσεις 70.51.45.99 70.51.50 Εσοδα από τόκους σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Γεωργίας - Κτηνοτροφίας -Δασών - Θήρας - Αλιείας 70.51.50.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις 70.51.50.01 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.51.50.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις 70.51.50.03 70.51.50.04 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις 70.51.50.05 70.51.50.99 70.51.55 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων - μεταλλείων 70.51.55.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.51.55.01 70.51.55.99 70.51.60 Εσοδα από τόκους χορηγήσεωνσε συμμετοχικού ενδιαφέροντος βιομηχανικές επιχειρήσεις 70.51.60.00 70.51.60.01 70.51.65 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις 70.51.65.00 70.51.65.01 70.51.65.99 70.51.70 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.51.70.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος οικοδομικές επιχειρήσεις 70.51.70.01 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.51.70.02 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.51.70.99 70.51.75 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 70.51.75.00 70.51.80 Εοοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Εμπορίου--Τραπεζών - Ασφαλειών - Ακινήτων 70.51.80.00 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος εμπορικές επιχειρήσεις 70.51.80.01 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 70.51.80.02 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.51.80.03 70.51.80.10 70.51.80.99 70.51.85 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις μεταφορών αποθηκεύσεων-επικοινωνιών 70.51.85.00 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.51.85.01 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος μεταφορικές επιχειρήσεις 70.51.85.02 70.51.85.99 70.51.90 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 70.51.90.00 70.51.90.01 70.51.90.99 70.51.95 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 70.51.95.00 70.51.95.01 70.51.95.02 70.51.95.31 70.51.95.32 70.51.60.99 70.51.95.98 σε λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 70.51.95.99 70.54 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 70.54.00 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε Γεωργία -Κτηνοτροφία - Δάση - θήρα - Αλιεία 70.54.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 70.54.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.54.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 70.54.00.03 70.54.00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 70.54.00.05 70.54.35.02 70.54.00.99 70.54.05 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε ορυχεία-μεταλλεία 70.54.05.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.54.05.01 70.54.05.99 70.54.10 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων στη Βιομηχανία 70.54.10.00 70.54.10.01 70.54.10.02 70.54.10.99 70.54.15 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων στη Βιοτεχνία 70.54.15.00 70.54.15.01 70.54.15.99 70.54.20 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.54.20.00 σε οικοδομικές επιχειρήσεις 70.54.20.01 σε κατασκευαστικές επχειρήσεις 70.54.20.02 σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.54.20.99 70.54.25 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε επιχειρήσεις ενέργειας 70.54.25.00 70.54.25.01 70.54.25.99 70.54.30 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων στο εμπόριο Τράπεζες - Ασφάλειες - Ακίνητα 70.54.30.00 σε εμπορικές επιχειρήσεις 70.54.30.01 σε πιστωτικά ιδρύματα 70.54.30.02 σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.54.30.03 70.54.30.10 στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 70.54.30.99 70.54.35 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων για μεταφορές - αποθηκεύσεις - επικοινωνία 70.54.35.00 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.54.35.01 σε μεταφορικές επιχειρήσεις 70.54.40 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων για Υπηρεσίες 70.54.40.00 σε τουριστικές επιχειρήσεις 70.54.40.01 70.54.40.99 70.54.45 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε λοιπούς κλάδους 70.54.45.00 στο Δημόσιο 70.54.45.01 σε Δημόσιες επιχειρήσεις 70.54.45.02 σε ΝΠΔΔ 70.54.45.31 δάνεια με πιστωτικές κάρτες 70.54.45.32 δάνεια καταναλωτικής πίστεως 70.54.45.98 λοιπών χορηγήσεων 70.54.45.99 70.54.49 Εσοδα από τόκους, χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνάλλαγμα 70.54.49.00 70.54.49.01 70.54.49.99 70.55 Τόκοι χορηγήσεων σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 70.55.00 σε συνδεμένες επιχειρήσεις Γεωργίας- Κτηνοτροφίας-Αασών-Θήρας-Αλιείας 70.55.00.00 σε γεωργικές επιχειρήσεις 70.55.00.01 σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.55.00.02 σε αλιευτικές επιχειρήσεις 70.5,5.00.03 70.55^00.04 σε δασικές επιχειρήσεις 70.55.00.05 70.55.00.99 70.55.05 σε συνδεμένες σεεπιχειρήσεις ορυχείων- μεταλλείων 70.55.05.00 σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.55.05.01 70.55.05.99 70.55.10 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις 70.55.10.00 70.55.10.01 70.55.10.99 70.55.15 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 70.55.15.00 70.55.15.01 70.55.15.99 70.55.20 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.55.20.00 σε συνδεμένες οικοδομικές επιχειρήσεις 70.55.20.01 σε συνδεμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.55.20.02 σε συνδεμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.55.20.99 70.55.25 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις ενεργείας 70.55.25.00 70.55.25.01 70.55.25.99 70.55.30 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις εμπορίου- Τραπεζών-Ασφαλειών Ακινήτων 70.55.30.00 σε συνδεμένες εμπορικές επιχειρήσεις 70.55.30.01 σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 70.55.30.02 σε συνδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.55.30.85 70.55.30.99 70.55.35 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες μεταφορικές επιχερήσεις- αποθηκεύσεις-επικοινωνίες 70.55.35.00 σε συνδεμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.55.35.01 σε συνδεμένες μεταφορικές επιχειρήσεις 70.55.35.02 70.55.35.99 70.55.40 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 70.55.40.00 70.55.40.01 70.55.40.99 70.55.45 Εσοδα από τόκους σε συνδεμένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 70.55.45.00 70.55.45.01 70.55.45.02 70.55.45.31 70.55.45.32 70.55.45.98 σε λοιπές συνδεμένες επιχειρήσεις 70.55.45.99 70.55.50 Εσοδα από τόκους σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Γεωργίας - Κτηνοτροφίας -Δασών - Θήρας - Αλιείας 70.55.50.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις 70.55.50.01 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 70.55.50.02 σε συμμετοχ. ενδιαφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις 70.55.50.03 70.55.50.04 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις 70.55.50.99 70.55.55 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων - μεταλλείων 70.55.55.00 σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος εξορυκτικές επιχειρήσεις 70.55.55.01 70.55.55.99 70.55.60 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος βιομηχανικές επιχειρήσεις 70.55.60.00 70.55.60.01 70.55.60.99 70.55.65 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις 70.55.65.00 70.55.65.01 70.55.65.99 70.55.70 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος οικοδομικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δημοσίων έργων 70.55.70.00 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος οικοδομικές επιχειρήσεις 70.55.70.01 σε συμμετοχ.ενδιαφέροντος κατασκευαστικές επιχειρήσεις 70.55.70.02 σε αυμμετοχ.ενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 70.55.70.99 70.55.75 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 70.55.75.00 70.55.80 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις εμπορίου-τραπεζών-Ασφαλειών Ακινήτων 70.55.80.00 σε συμμετ.ενδιαφέροντος εμπορικές επιχειρήσεις 70.55.80.01 σε αυμμετ.ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 70.55.80.02 σε συμμετ.ενδιαφέροντος ασφαλιστικές επιχειρήσεις 70.55.80.03 70.55.80.10 70.55.80.99 70.55.85 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενιαφέροντος επιχειρήσεις μεταφορών -αποθηκεύσεων - επικοινωνιών 70.55.85.00 σε συμμετ.ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 70.55.85.01 σε συμμετ.ενδιαφέροντος μεταφορικές επιχειρήσεις 70.55.85.02 70.55.85.99 70.55.90 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 70.55.90.00 70.55.90.01 70.55.90.99 70.55.95 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 70.55.95.00 70.55.95.01 70.55.95.02 70.55.95.31 70.55.95.32 70.55.95.98 σε λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 70.55.95.99 70.58 Τόκοι επισφαλών χορηγήσεων 70.58.00 70.58.01 70.58.99 70.59 Τόκοι επισφαλών χορηγήσεων σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 70.59.00 70.59.01 70.59.99 70.98 Τόκοι λοιπών χορηγήσεων 70.98.00 70.98.9? 70.99 Προϋπολογισμένοι τόκοι χορηγήσεων (Λ/58.70) 70.99.00 70.99.01 ανάπτυξησύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 70.99.99 71. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 71.00 71.18 Τόκοι μακροπρόθεσμων, εκτός χορηγήσεων, απαιτήσεων 71.18.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας71.30 Τόκοι απαιτήσεων από τραπεζικές εργασίες εκτάς χορηγήσεων 71.30.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας71.31 Τόκοι έντοκων γραμματίων Δημοσίου 71.31.00 Υποχρεωτικών επενδύσεων σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 01 Προαιρετικών επενδύσεων σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 10 Υποχρεωτικής καταθέσεως για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 11 Προαιρετικής καταθέσεως για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου71.32 71.33 71.34 71.35 71.36 71.37 Τόκοι ειδικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα 71.37.00 Υποχρεωτική κατάθεση επι καταθέσεων 04 Υποχρεωτική κατάθεση για χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων 06 Υποχρεωτική κατάθεση για ειδικές χορηγήσεις 89 Λοιπών ειδικών καταθέσεων 99 71.38 Τόκοι από καταθέσεις 71.38.00 05 Τόκοι-έσοδα λογαριασμών ανταποκριτών εξωτερικού 06 Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 07 Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού 08 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 09 Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού 10 Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς71.39 Τόκοι λοιπών χρεωστικών λογαριασμών 71.39.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας , 99 71.98 Λοιποί τόκοι-έσοδα 71.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 71.99 Προϋπολογισμένοι άλλοι τόκοι-Εσόδα (Λ/58.71) 71.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 72. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 72.00 Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 72.00.00Ανάπτυξη κατά αντιστοιχία της αναπτύξεως του λογαριασμού 17.00 99 72.01 Εσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 72.01.00 01 Ανάπτυξη κατά αντιστοιχία της αναπτύξεως του λογαριασμού 17.01 99 72.1072.99 Προϋπολογισμένα έσοδα συμμετοχών (Λ/58.72) 72.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 73.00 Μερίσματα μετοχών 73.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.01 Μερίσματα αμοιβαίων κεφαλαίων 73.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.09 Εσοδα από άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 73.09.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.10 Τόκοι ομολογιών 73.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.11 Τόκοι τραπεζικών ομολόγων 73.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.12 Τόκοι κρατικών ομολόγων 73.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.13 73.19 Εσοδα άλλων τίτλων σταθερής αποδόσεως 73.19.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.20 Αλλα έσοδα ομολογιών 73.20.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 73.73 Κέρδη από πώληση χρεογράφων 73.73.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας73.99 Προϋπολογισμένα έσοδα χρεογράφων (Λ/58.73) 73.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 74. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 74.00 Εγγυητικών επιστολών 74.00.00 74.00.01 74.00.99 74.03 Κινήσεως κεφαλαίων 74.03.00 Κινήσεως κεφαλαίων 74.03.01 Αγοράς επιταγών εσωτερικού 74.03.99 74.07 Εισαγωγικών εργασιών 74.07.00 74.07.01 74.07.99 74.08 Εξαγωγικών εργασιών 74.08.00 Εργασιών εξαγωγών σε χώρες ΕΟΚ 74.08.01 Εργασιών εξαγωγών σε τρίτες χώρες 74.08.02 74.08.99 74.17 Επιχωρούμενου συναλλάγματος 74.17.00 74.17.01 74.17.99 74.19 Πράξεων συναλλάγματος 74.19.00 Προθεσμιακών πράξεων για επιταγές 74.19.01 Προθεσμιακών πράξεων για εξαγωγές σε χώρες ΕΟΚ 74.19.02 Προθεσμιακών πράξεων για εξαγωγές σε τρίτες χωρίς 74.19.03 74.19.04 74.19.05 74.19.13 Αγοράς επιταγών σε συνάλλαγμα και ξένων τραπ/τίων κατοίκων ΕΟΚ 74.19.14 Αγοράς επιταγών σε συνάλλαγμα και ξένων τραπ/τίων κατοίκων άλλων χωρών 74.19.15 Εκδόσεις επιταγών και εντολών σε συνάλλαγμα 74.19.19 Πωλήσεις τουριστικού συναλλάγματος 74.19.20 Πωλήσεις εμπορικού συναλλάγματος 74.19.21 Πωλήσεις σπουδαστικού συναλλάγματος 74.19.31 Προεξοφλήσεις συναλλαγματικών εξωτερικού 74.30 Τίτλων Δημοσίων 74.30.00 Διαθέσεις-εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων 74.30.01 Διαθέσεις-εξοφλήσεις ομολογιών Δημοσίου 74.30.02 74.30.89 Εξοφλήσεις επιταγών Δημοσίου 74.30.90 Εισπράξεις φόρων-τελών εισφορών για λογαριασμό Δημοσίου 74.30.99 74.34 Διαχειρίσεις χρεογράφων και ξένων περιουσιακών στοιχείων 74.34.00 Διαθέσεις-εξοφλήσεις τραπεζικών ομολογιών 74.34.01 Διαχειρίσεις τίτλων πελατών 74.34.02 Διαχειρίσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ως θεματοφύλακα 74.34.03 Διαχειρίσεις λοιπών περιουσιακών στοιχείων πελατών 74.34.04 Διαπραγματεύσεις-αγοραπωλησίες χρεογράφων πελατών 74.34.05 74.34.11 Εργασιών θνδερςριτινγ μετοχών ομολογιών 74.34.21 Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων 74.34.22 Εκκαθαρίσεις κληρονομικών υποθέσεων 74.34.23 74.34.31 Εξυπηρετήσεις λογαριασμών καταθέσεων όψεως 74.34.51 Αγοραπωλησίας χρυσών νομισμάτων συλλεκτικού ενδιαφέροντος 74.34.61 Εισπράξεις λογαριασμών Δημοσίων οργανισμών-επιχειρήσεων 74.34.71 74.34.72 74.34.81 74.34.99 74.46 Πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστεως 74.46.00 Εκδόσεις πιστωτικών καρτών 74.46.01 Εκδόσεις εντολών καταναλωτικής πίστεως 74.46.02 74.46.99 74.98 Διαφόρων εργασιών 74.98.00 Καταβαλλόμενης διαφοράς τόκων με απόφαση Νομισματ. αρχών 74.98.01 74.98.02 74.98.80 Λοιπές προμήθειες που υπόκεινται σε ΕΦΤΕ 74.98.81 Λοιπές προμήθειες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 74.98.82 Λοιπές προμήθειες που απαλλάσσονται ΦΠΑ— ΕΦΤΕ 74.98.99 74.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προμήθειες (Λ/58.74) 74.99.00 74.99.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 74.99.99 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.00 Εσοδα από μηχανογραφική εξυπηρέτιση τρίτων 75.00.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου 01 Εσοδα από μελέτες-έρευνες για λογαριασμό τρίτων0399 Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 75.01 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικά 75.01.00 Εσοδα από παροχή κατοικιών 01 Εσοδα εστιατορίου 02 Εσοδα κυλικείου 99 Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό. 75.02 Εσοδα από μελέτες σκοπιμότητας χρηματοδοτήσεων 75.02.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας75.03 Εσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις 75.03.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 75.04.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.05 Ενοίκια κτιρίων 75.05.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.06. Ενοίκια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού 75.06.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας75.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 75.07.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.08 Ενοίκια επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 75.08.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.09 Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων 75.09.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.10 Ενοίκια περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμό 75.10.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.11 Εισπράξεις τελών επικοινωνίας 75.11.00 Τηλεφωνικά 01 Τηλεγραφικά-ΤΕLΕΧ-S.W.Ι.F.Τ. 02 Ταχυδρομικά04 98 Λοιπά75.12 Μισθώματα θυρίδων θησαυροφυλακίου 75.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.13 75.14 Φύλακτρα 75.14.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.15 75.16 75.17 75.18 75.98 Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 75.99 Προϋλογισμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ/ 58.75) 75.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 99 76................................................. 77................................................. 78................................................. 79. ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 79.00 79.01 79.99 Προϋπολογισμένες διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα (Λ/58.79) 79.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας8. ΟΓΔΟΗ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 80 Γενική εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 85 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 86 Αποτελέσματα Χρήσεως 87 .............. 88 Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός 2.1.8 ΟΜΑΔΑ 8η «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως 80.01 80.90 Μικτά αποτελέσματα από τόκους 80.90.00 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων (Λ/7Ο) 01 Τόκοι καταθέσεων [Λ/65 μείον 65.74] 02 Τόκοι εντόκων γραμματίων [Λ/71.31] 03 Τόκοι ομολόγων και ομολογιών [Λ/73.10-73.20] 09 Εσοδα από λοιπούς τόκους [Λ/71 μείον 71.31 και 71.38] 20 Εσοδα από τόκους καταθέσεων [Λ/71.38] 29 Εσφορές τράπεζας (Λ/64.20)80.91 Μικτά αποτελέσματα από τίτλους μεταβλητής απόδοσης 80.91.00 Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις [Λ/72.00] 01 Εσοδα από συμμετοχές σε συμ/κού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις [Λ/72.01] 02 Εσοδα από μετοχές (Λ/73.00-73.01) 09 Εσοδα από λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης [Λ/73.09]80.92 Μικτά αποτελέσματα από προμήθειες 80.92.00 80.92.01 Εσοδα από προμήθειες χορηγήσεων [Λ/ 74.03] 02 Εσοδα από προμήθειες εγγυητ. επιστολών [Λ/ 74.00] 09 Εσοδα από λοιπές προμήθειες [Λ/74 μείον 74.00 και 74.03] 10 Εξοδα για προμήθειες [Λ/65.74]80.93 Μικτά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις 80.93.00 Κέρδη αγοραπωλησίας συμμετοχών και χρεογράφων [Λ/73.73] 01 Ζημίες αγοραπωλησίας συμμετοχών και χρεογράφων [Λ/64.73] 02 .................. 03 Διαφορές (χρεωστικές) αποτιμήσεως χρεογράφων [Λ/68.34] 04 Εσοδα από πράξεις σε συνάλλαγμα [Λ/79] 05 Διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα [Λ/69] 18 Κέρδη από λοιπές χρηματοδοτικές πράξεις 19 Ζημίες από λοιπές χρηματοδοτικές πράξεις80.94 Διαφορές από προσαρμογές αξιών 80.94.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις [Λ/ 68.03] 01 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις [Λ/ 68.00, 68.09] 20 Προβλέψεις για υποτίμηση χρηματοοικο- νομικών ακινητοποιήσεων [Λ/68.17]80.95 Λοιπά μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 80.95.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος [Λ/ 63.00] 01 Χαρτόσημο μισθωμάτων [Λ/63.98.00] 05 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών [Λ/75] 06 Δωρεές - επιχορηγήσεις [Λ/64.06]80.96 Εξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα 80.96.00 Αμοιβές προσωπικού [Λ/60.00 - 60.01] 01 Εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία συντάξεως [Λ/ 60.03.00-01, 60.04.00- 01] 02 Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού [Λ/60.02, 60.03.02, 60.03.04, 60.03.99, 60.04.02, 60.04.04, 60.04.99 και 60.05] 03 Λοιπά έξοδα διοικήσεως [Λ/61, 62, 63, 64 μείον 63.00, 63.98.00, 63.98.02, 64.06, 64.13, 64.20] 04 Αποσβέσεις παγιών [Λ/66]80.97 80.98 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 80.99 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προαυξήσεις 01 Προαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 02 Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών 03 Κλοπές-υπεξαιρέσεις05 06 Ελλείμματα ταμείου81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.01.0002 Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών0406 Πλεονάσματα ταμείου 99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.02 Εκτακτες ζημίες 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση ακινήτων02 Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων και μηχανογραφικού εξοπλισμού 03 Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων 04 Ζημίες από εκποίηση επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων07 08 Ζημίες από πώληση συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 99 Λοιπές έκτακτες ζημίες 81.03 Εκτακτα κέρδη 81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 02 Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων και μηχανολογικού . εξοπλισμού 03 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 05 Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων 08 Κέρδη από πώληση συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 99 Λοιπά έκτακτα κέρδη 81.04 81.99 Προϋπολογισμένα-προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα [Λ/58.81] 81.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας82. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προαυξήσεις 01 Προαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων03 Κλοπές-υπεξαιρέσεις 04 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήματος) 05 Οριστικοποιημένοι επίδικοι φάροι Δημοσίου (πλην φάρου εισοδήματος) 06 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων 07 Παράβολα ασκήσεως ένδικων μέσων 08 Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες82.00.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 82.00.60.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 02 99 82.00.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 82.00.61.00 01, 02 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας82.00.62 Παροχές τρίτων 82.00.62.0002 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας82.00.63 Φόροι - Τέλη 82.00.63.0002 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 82.00.64 Διάφορα έξοδα 82.00.64.00 02 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας82.00.65 Τόκοι και προμήθειες 82.00.65.0002 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 82.01.00 01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων03 Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 04 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων-τελών (πλην φόρου εισοδήματος) 05 Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες99 Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 82.02 ....... 82.99 Προϋπολογισμένα-προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/58.82) 82.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 83.00 83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 83.10.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 83.12.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 83.13.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83.14 83.20 Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 83.20.00 83.20.03 Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους επί απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 83.20.04 Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους επί απαιτήσεων κατά πελατών 83.20.05 Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους επί ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 83.20.06 Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους επί μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης 83.20.99 83.29 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 83.29.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 83.98.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας83.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/58.83) 83.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας84. ΕΣΟΑΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00 Εσοδα απο αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων Χρή«ων 84.00.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία02 09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 10 Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων17 Από προβλέψεις υποτιμήσεων συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 34 Από προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων 99 Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις 84.01 Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους 84.01.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας0684.02 84.20 Εσοδα απο κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους. Η ανάπτυξη τουείναι ίδια με την ανάπτυξη του Λογαριασμού 41.20 84.29 Εσοδα από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 84.29.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας84.91 Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης 84.91.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 84.91.01 84.91.02 84.91.03 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 84.91.03.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις 84.91.03.01 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες 84.91.03.02 84.91.03.99 84.91.04 Προβλέψεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 84.91.05 84.91.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 84.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις (Λ/58.84) 84.99.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 85.00 85.11 Αποσβέσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίωνεκτός εκμεταλλεύσεως 85.11.00 90 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως85.12 Αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως 85.12.00 90 Αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως85.13 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως 85.13.00 90 Αποσβέσεις μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως85.14 Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως 85.14.00 90 Αποσβέσεις επίπλων ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως99 85.16 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 85.16.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως 01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων τραπεζικής ιδιοκτησίας 05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11 Αποσβέσεις εξόδων λογισμικού (SΟFΤWΑRΕ) 12 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών 13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως85.17 85.99 Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις (Λ/58.05) 85.99.00 0186. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.00 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 86.00.00 Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως (Λ/ 80.90.02-03) 01 Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα (Λ/ 80.90.00, 80.90.09-80.90.20) 86.01 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (Λ/80.90.01,80.90.29) 86.02 Εσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως (Λ/80.91.02,80.91.09) 86.03 Εσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (Λ/80.91.01) 86.04 Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις (Λ/-80.91.00) 86.05 Εσοδα προμηθειών (Λ/80.92.01, 80.92.02, 80.92.09) 86.06 Εξοδα προμηθειών (Λ/80.92.10) 86.07 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 86.07.00 Εσοδα και κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (Λ/80.93.00,80.93.02,80.93.04, 80.93.18) 86.07.01 Εξοδα και ζημίες από χρηματοπιστωτικές πράξεις (Λ/80.93.01, 80.93.03, 80.93.05, 80.93.19) 86.08 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως (Λ/80.95.05) 86.09 Γενικά έξοδα διοικήσεως 86.09.00 Δαπάνες προσωπικού 86.09.00.00 Μισθοί και ημερομίσθια (Λ/ 80.96.00) 01 Εργοδοτικές εισφορές για ταμεία,συντάξεις (Λ/80.96.01) 02 Λοιπές επιβαρύνσεις (Λ/80.96.02) 86.09.01 Αλλα έξοδα διοικήσεως (Λ/80.96.03) 86.10 Αποσβέσεις παγίων (Λ/80.96.04) 86.11 Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως (Λ/80.95.00, 80.95.01,80.95.06) 86.12 Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Λ/80.94.05, 80.94.00, 80.94.01) 86.13 Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων (Λ/80.94.02, 80.94.20) 86.17 Εκτακτα έσοδα (Λ/81.01,82.01,84) 86.18 Εκτακτα έξοδα (Λ/81.00,82.00,83,85) 86.19 Εκτακτα αποτελέσματα (Λ/81.02,81.03) 86.99 Αποτελέσματα χρήσεως προ φάρου εισοδήματος 87. 88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως 88.01 Ζημιές Χρήσεως 88.02 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως 88.03 Ζημιές προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη 88.04 Ζημιές προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη 88.05 ....... 88.06 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 88.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση 88.08 Φόρος εισοδήματος 88.09 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 88.10 88.90 88.98 Ζημιές εις νέο 88.99 Κέρδη προς διάθεση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως 89.00.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας89.01 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως 89.01.00 01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας 89.02 ....... 89.99 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ [Ομάδες 1. 2. 3, 4. 5, 6, 7 και 8]ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 2.2.1 ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.2.100 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό Για τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό των τραπεζών, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.100 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.101 Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Για το περιεχόμενο και την έννοια των όρων της παραγράφου αυτής, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.101 του ΠΔ 1123/ 1980. 2.2.102 Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων Για τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.102 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.103 Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων Για το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων τραπεζών, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.103 του ΠΔ 1123/1980 2.2.104 Λογαριασμός 10 «εδαφικές εκτάσεις» Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 10, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.104 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.105 Λογαριασμός 11 «κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων» Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 11, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.105 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.106 Λογαριασμός 12 «μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός» Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 12, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.106 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.107 Λογαριασμός 13 «μεταφορικά μέσα» Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 13. καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.107 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.108 Λογαριασμός 14 «έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός». Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 14, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.108 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.109 Λογαριασμός 15 «ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων». Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 15, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.109 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.110 Λογαριασμός 16 «ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 16, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.110 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.111 Λογαριασμός 17 « συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων» 1. Στο λογαριασμό 17 παρακολουθούνται οι συμμετοχές και όλοι οι τίτλοι τους οποίους η Τράπεζα έχει πρόθεση να κατέχει διαρκώς. Αντίθετα με τους τίτλους του «εμπορικού χαρτοφυλακίου» οι οποίοι παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34 Χρεόγραφα». Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας των συμμετοχών ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι περιπτώσεις 1-3, 5 και 10 της παρ. 2.2.112 του ΠΔ 1123/1980, καθώς και η περιπτ. 2 της παραγρ. 2.2.305 του παρόντος, με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση: Τα αποτελέσματα από πώληση συμμετοχών, θεωρούνται ανόργανα αποτελέσματα και καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στους λογαριασμούς 81.02.08 «ζημίες από πώληση συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων» και 81.03.08 «κέρδη από πώληση συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων». Στο λογαριασμό 81.03.07 καταχωρούνται τα κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων. 2. Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων ισχύουν τα εξής: α) Οι συμμετοχές και οι κάθε φύσεως τίτλοι, που ανήκουν στην Τράπεζα, σε οποιονδήποτε λογαριασμό και αν παρακολουθούνται, αποτιμούνται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. β) Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται: βα) Για τους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο ή άλλη επίσημη αγορά τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λ.π.), ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως, ββ) Για τους μη εισηγμένους τίτλους: -Αν πρόκειται για μετοχές ανώνυμων εταιριών καθώς και μερίδια σε άλλες (πλην Ανώνυμων Εταιριών) επιχειρήσεις, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογιμό της επιχειρήσεως, για τους τίτλους ή τα μερίδια της οποίας πρόκειται να γίνει η αποτίμηση. -Αν πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. -Αν πρόκειται για λοιπούς, εκτός από τους παραπάνω, τίτλους, η εύλογη τιμή στην οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να πωληθούν ή να εοφληθούν από τους εκδότες τους. γ) Οταν η τρέχουσα αξία είναι χαμηλότερη της τιμής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται στον κατάλληλο λογαριασμό προβλέψεως (68.17 «διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων»ή 68.34 «διαφορές αποτιμήσεως χρεογράφων»), με πίστωση αντίστοιχων αντίθετων λογαριασμών κατά κατηγορία τίτλων (17.00.98 -99, 17.01.98 -99, 17.10.98, 17.11.98, 17.12.98, 17.13.98, 34.00.98, 34.01.98, 34.09.98, 34.10.98, 34.19.98). Με τον επανυπολογισμό των προβλέψεων, που γίνεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με τα παραπάνω, διορθώνονται οι προβλέψεις που εμφανίζονται στους παραπάνω αντίθετους λογαριασμούς, είτε με χρέωση των υπολογαριασμών του 68 (συμπληρωματική πρόβλεψη), είτε με πίστωση των υπολογαριασμών του 84.00 «έσοδα απο αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων». δ) Στην περίπτωση που ο τελευταίος νόμιμα συνταγμένος ισολογισμός, με βάση τον οποίο έγινε η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών ή συμμετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο κατά νόμο ελεγκτή και εφόσον αυτές είναι σημαντικής αξίας, αναγράφεται σημείωση στον ισολογισμό που αναφέρει ότι, στις θέσεις 6,7 και 8 του ενεργητικού περιλαμβάνονται και μετοχές ανώνυμων εταιρειών ή συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις, αξίας κτήσεως (ή αποτιμήσεως) δρχ.......αντίστοιχα, μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, και ότι ο ισολογισμός , με βάση τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών των μετοχών και συμμετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο κατά νόμο ελεγκτή. ε) Αξία κτήσεως των τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιών, ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών Ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου) είναι η, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.2.302 περ. 5 και 2.2.305 περ. 2, καταχωρούμενη αξία στους υπολογαριασμούς με την ονομασία «αξία κτήσεως τίτλων». 2.2.112 Λογαριασμός 18 «μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων» Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 18, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι περιπτώσεις 7-9 και 15-17 της παρ. 2.2.112 του πΔ 1123/1980.ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.2.2. ΟΜΑΔΑ 2η ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.2.200 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς την πελατεία της, καθώς και τα ενσώματα στοιχεία που αποκτά η τράπεζα από κατακυρώσεις πλειστηριαζόμενων πραγμάτων. 2. Χορήγηση ή χρηματοδότηση είναι η παροχή αγοραστικής δυνάμεως από Τράπεζα σε πελάτη της (πιστούχο), ο οποίος καθίσταται οφειλέτης της Τράπεζας με όρους που καθορίζονται από συναπτόμενη μεταξύ τους σύμβαση. Ως χορήγηση θεωρείται και η προεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών, καθώς και τα ποσά που καταβάλλει η Τράπεζα, λόγω καταπτώσεως εγγυήσεων της προς την πελατεία της. Προεξόφληση είναι η τραπεζική εργασία με την οποία η Τράπεζα αγοράζει, πριν από την λήξη τους. γραμμάτια και συναλλαγματικές του εμπορικού χαρτοφυλακίου πελάτη της, η οποία πραγματοποιείται με πλήρη (ή τακτική) οπισθογράφηση των μεταβιβαζόμενων τίτλων, έναντι καταβολής της συνολικής ονομαστικής αξίας, μειωμένης κατά τους προεξοφλητικούς τόκους και τα λοιπά δικαιώματα και έξοδα της Τράπεζας. Εγγύηση ή εγγυοδοσία είναι η παροχή πίστεως απο την Τράπεζα υπέρ πελάτη της για την καλή εκπλήρωση οικονομικών ή άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του, με την αναδοχή, από μέρουςτης Τράπεζας, των κινδύνων που απορρέουν από την πλημμελή ή την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών από τον πελάτη. Η εγγύηση μεταβάλλεται σε χορήγηση, όταν καταπίπτει. Πιστοδότηση είναι ευρύτερος όρος στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο η έννοια της χορηγήσεως, όσο και η έννοια της εγγυήσεως. 3. Ως καθυστερημένη χαρακτηρίζεται κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση, εφόσον η μη εμπρόθεσμη εξόφληση της δεν οφείλεται σε προσωρινή ολιγοήμερη ταμιακή δυσχέρεια του πελάτη, και η Τράπεζα έχει καταγγείλει τη μεταξύ αυτής και του πιστούχου σύμβαση. Ως επισφαλής χαρακτηρίζεται κάθε χορήγηση, είτε έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως καθυστερημένη είτε όχι, για την οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθεί ολικά ή μερικά. Ο εκτοκισμός των χορηγήσεων που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς διακόπτεται. Η Τράπεζα έχει την ευχέρεια να συνεχίσει να παρακολουθεί τους δουλευμένους τόκους των απαιτήσεων αυτών σε λογαριασμούς τάξεως, Αν η τράπεζα έχει συμπεριλάβει στα έσοδα της χρήσεως δουλευμένους τόκους επισφαλών απαιτήσεων,είναι υποχρεωμένη να σχηματίσει, σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως, πρόβλεψη ισόποση προς τους τόκους των απαιτήσεων αυτών. Η επισφαλής χορήγηση που καθίσταται οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως πρέπει να αποσβένεται. Η απόσβεση ενεργείται σε βάρος της προβλέψεως που έχει σχηματισθεί ή σε βάρος των αποτελεσμάτων, εφόσον η πρόβλεψη είναι ανεπαρκής. Οι αποσβεσμένες χορηγήσεις μπορεί να απεικονίζονται σε (πληροφοριακούς) λογαριασμούς τάξεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της νόμιμης παραγραφής τους. 2.2.201 Τρόπος αναπτύξεως των λογαριασμών χορηγήσεων Η λογιστική ανάπτυξη των λογαριασμών χορηγήσεων γίνεται: - Στον πρώτο βαθμό με κριτήριο την εξάρτηση του χρηματοδοτούμενου πελάτη από την Τράπεζα, σε συνδυασμό με τη φερεγγυότητα του πελάτη. - Στο δεύτερο βαθμό με κριτήριο τον κλάδο των οικονομικών δραστηριοτήτων και με διάκριση τους σε συνδεμένες, συμμετοχικού ενδιαφέροντος και λοιπές επιχειρήσεις. - Στο τρίτο βαθμό κατά είδος οικονομικών δραστηριοτήτων και στους κατώτερους βαθμούς η ανάπτυξη μπορεί να γίνει με κριτήρια ή συνδυασμούς κριτηρίων, που επιλέγονται κατά την κρίση της κάθε Τρέπεζας. Τέτοια κριτήρια μπορεί, ενδεικτικά, να είναι: α. Η μορφή της χορηγήσεως, π.χ. δάνεια, προκαταβολές επί φορτωτικών εγγράφων, πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, κλπ. β. Οι εξασφαλίσεις που έλαβε η Τράπεζα, π.χ. χορηγήσεις με προσωπική ασφάλεια, χορηγήσεις ασφαλισμένες με ενέχυρο ή υποθήκη, με ρήτρα ξένου νομίσματος κ.τ.λ. γ. Ο προορισμός των χορηγήσεων ανάλογα με τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψουν, π.χ. χορηγήσεις για πάγιο ενεργητικό, για κεφάλαια κινήσεως κ.λ.π. Από την άποψη της διακρίσεως, οι χορηγήσεις με ρήτρα συναλλάγματος αντιμετωπίζονται, ως δραχμικές χορηγήσεις. 2.2.202 Λειτουργία των λογαριασμών χορηγήσεων Κατά την καταβολή ποσού χορηγήσεως χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός χορηγήσεως με πίστωση του κατάλληλου λογαριασμού. Κατά την είσπραξη της απαιτήσεως (κεφαλαίου, τόκων, εξόδων, κλπ.), με πίστωση του λογαριασμού της χορηγήσεως, χρεώνεται ο λογαριασμός 38 ή λογαριασμός καταθέσως του πελάτη. Κατά περιοδικά διαστήματα, σύμφωνα με τις αρχές της κάθε τράπεζας, καταλογίζονται τόκοι και προμήθειες επί των χορηγήσεων, με χρέωση των λογαριασμών χορηγήσεων και πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 70 «Εσοδα από τόκους χορηγήσεων». Παρεπόμενα έσοδα από χορηγήσεις (π.χ. προμήθεια αδράνειας, εισπρακτικά, ταχυδρομικά, κλπ) καταχωρούνται στη χρέωση του σχετικού λογαριασμού χορηγήσεων, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74 «έσοδα από προμήθειες». Φόροι επί των εσόδων χορηγήσεων (π.χ. ΕΦΤΕ, τέλη χαρτοσήμου επί τόκων και προμηθειών) υπολογίζονται επί των απαιτητών εσόδων και καταχωρούναι. με χρέωση των λογαριασμών χορηγήσεων, σε πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη». Απαιτήσεις από χορηγήσεις που εμφανίζονται στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20 και 21, οι οποίες είναι σε καθυστέρηση, μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς σε χρέωση των λογαριασμών 24 «χορηγήσεις σε καθυστέρηση « ή 25 «χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις», κατά περίπτωση. Απαιτήσεις από χορηγήσεις που είναι επισφαλείς, μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 20, 21 ή 24, 25 σε χρέωση των λογαριασμών 27 «Επισφαλείς χορηγήσεις» ή 28 «επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις», κατά περίπτωση. Επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις που έχουν καταστεί ενεπίδεκτες εισπράξεως αποσβένονται. Η απόσβεση αυτών γίνεται με χρέωση του λογαριασμού 44.03 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και πίστωση του λογαριασμού της χορηγήσεως που αποσβένεται. 2.2.203 Περιεχόμενο και λειτουργία του λογαριασμού 29 «Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό» Στο λογαριασμό 29 παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η τράπεζα από πλειστηριασμούς. Τα ποσά που καταβάλλει η τράπεζα για την απόκτηση των στοιχείων αυτών καταχωρούνται στο λογαριασμό 29.97 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και την απόκτηση της κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων από την τράπεζα, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται από το λογαριασμό 29,97 στους οικείους υπολογαριασμούς του 29.ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.2.3. ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.2.300 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα της Τράπεζας. 2. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες, που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στην χρήση που ακολουθεί. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, οι απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 3. 2.2.301 Λογαριασμός 30 «απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες, εκτός χορηγήσεων». 1. Στους υπολογαριασμούς του 30 «απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες, εκτός χορηγήσεων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Τράπεζας που δημιουργούνται από τη διεξαγωγή τραπεζικών, εκτός χορηγήσεων, εργασιών. 2. Στο λογαριασμό 30.00 «απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών επιστολών» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από προμήθειες που λργίζει η Τράπεζα για εγγυητικές επιστολές, που έχει εκδόσει και εξακολουθούν να ισχύουν. Ο λογαριασμός χρεώνεται κατά το λογισμό της προμήθειας με πίστωση του λογαριασμού 74.00 «προμήθειες εγγυητικών επιστολών» και πιστώνεται με τις αντίστοιχες εισπράξεις. 3. Στο λογαριασμό 30.01 «απαιτήσεις από προμήθειες διαχειρίσεως τίτλων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από προμήθειες που λογίζει η Τράπεζα, όταν προβαίνει, με εντολή και για λογαριασμό πελατών της, σε πράξεις διαχειρίσεως τίτλων που ανήκουν σε αυτούς (π.χ. είσπραξη τοκομεριδίων, μερισμάτων, αγοραπωλησίες ομολογιών, μετοχών). Οι σχετικές προμήθειες καταχωρούνται σε πίστωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του 74 «έσοδα από προμήθειες». 4. Στο λογαριασμό 30.02 «απαιτήσεις από προμήθειες διαχειρίσεως λοιπών περιουσιακών στοιχείων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Τράπεζας από προμήθειες διαχειρίσεως, στις περιπτώσεις που η Τράπεζα αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών της, εκτός από τη διαχείριση τίτλων. Οι σχετικές προμήθειες καταχωρούνται σε πίστωση των αρμοδίων υπολογαριασμών του 74. 5. Στο λογαριασμό 30.03 «απαιτήσεις απο προμήθειες διαθέσεως, εξοφλήσεως, ανανεώσεως χρεογράφων εκδόσεως τρίτων» παρακολουθούνται οι προμήθειες που λογίζει η Τράπεζα σε βάρος των εκδοτών των τίτλων-πελατών της, όταν με εντολή και γαι λογαριασμό τους: α. προβαίνει σε προεγγραφές και διάθεση στο κοινό τίτλων ομολογιακών δανείων και μετοχών β. αναλαμβάνει την εξόφληση στους κομιστές τοκομεριδίων και μερισματοποδείξεων και γ. προβαίνει σε ανανεώσεις τίτλων. Οι σχετικές προμήθειες καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 74 «έσοδα από προμήθειες». 6. Στο λογαριασμό 30.04 «απαιτήσεις από εκμίσθωση θυρίδων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της Τράπεζας από εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. Το σχετικό έσοδο καταχωρείται σε πίστωση του λογαριασμού 75.12 «μισθώματα θυρίδων θησαυροφυλακίου» 7. Στο λογαριασμό 30.05 «ανταποκριτές εσωτερικού» καταχωρούνται οι δοσοληψίες της Τράπεζας με πρόσωπα στα οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια, για λογαριασμό της, ορισμένων τραπεζικών εργασιών. 8. Στο λογαριασμό 30.06 «απαιτήσεις από έξοδα για λογαριασμό τρίτων» παρακολουθούνται τα έξοδα που καταβάλλει η Τράπεζα για λογαριασμό πελατών της (π.χ. χαρτόσημα, διαμαρτυρικά, δικαστικά έξοδα). 9. Ο λογαριασμός 30.07 «εκκρεμή καλύμματα εντολών και εμβασμάτων» χρεώνεται, με παράλληλη πίστωση του λογαριασμού 57.10 «εντολές πληρωτέες», όταν η μεσολαβούσα Τράπεζα δεν προσδιορίζει τον τρόπο καλύψεως της μεταδιδόμενης εντολής ή του αποστελλόμενου εμβάσματος. Ο λογαριασμός 30.07 πιστώνεται με τη λήψη του καλύμματος,με χρέωση του λογαριασμού 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» ή άλλου, κατά περίπτωση λογαριασμού. 10. Στο λογαριασμό 30.10 «Κεντρική Τρέπεζα - απαιτήσεις από προμήθειες» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της τράπεζας έναντι της Κεντρικής Τράπεζας, από προμήθειες πάσης φύσεως. Ο λογαριασμός χρεώνεται κατά το λογισμό των προμηθειών με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74. «έσοδα από προμήθειες». 11. Στους υπολογαριασμούς του 30.11 «Κεντρική Τράπεζααπαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και Τραπεζικών ομολόγων» παρακολουθούνται οι σχετικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. Οι υπολογαριασμοι του 30.11 χρεώνονται με το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στη διαφορά των επιτοκίων, με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 70 «έσοδα από τόκους χορηγήσεων». 12. Στους υπολογαριασμούς του 30.12 «Κεντρική Τράπεζα- διαφορά επιτοκίων καταθέσεων σε συνάλλαγμα για αναλήψεις τόκων σε δραχμές» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις των Τραπεζών έναντι της Κεντρικής Τράπεζας, από καταβολές που κάνουν προς τους καταθέτες σε συνάλλαγμα-πελάτες τους από επιδότηση του επιτοκίου καταθέσεων σε συνάλλαγμα, λόγω αναλήψεως των τόκων αυτών σε δραχμές. Οι υπολογαριασμοι του 30.12 χρεώνονται, με το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην επιδότηση του επιτοκίου των καταθέσεων σε συνάλλαγμα και το οποίο καταβλήθηκε στους καταθέτες ή πιστώθηκε στο λογαριασμό τους, και πιστώνονται κατά την είσπραξη των τόκων από την Κεντρική Τράπεζα. 13. Στους υπολογαριασμούς του 30.13 «Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις απο καταθέσεις χρηματικών προκαταβολών πελατών για εισαγωγές» παρακολουθούνται οι χρηματικές προκαταβολές των πελατών για εισαγωγές, που έχουν μεταφερθεί και κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα. Οι υπολογαριασμοι του 30.13 χρεώνονται, με τη μεταφορά και κατάθεση στην Κεντρική Τράπεζα των χρηματικών προκαταβολών των πελατών για εισαγωγές και πιστώνονται, όταν επιστρέφονται οι χρηματικές αυτές προκαταβολές στους πελάτες. Οι αντίστοιχες προς τους πελάτες υποχρεώσεις απο τις χρηματικές προκαταβολές αυτών για εισαγωγές παρακολουθούνται στους υπλογαριασμούς του 59.20 «υποχρεώσεις για απόδοση χρηματικών δεσμεύσεων για εισαγωγές». Οι χρηματικές προκαταβολές των τραπεζών για εισαγωγές, που κάνουν στο όνομα τους, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 39.42 «χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων». 14. Στο λογαριασμό 30.14 «Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις απο εξοφλήσεις κρατικών χρεογράφων» παρακολουθούνται οι σχετικές απαιτήσεις από την εξόφληση ληγμένων κρατικών χρεογράφων. Ο λογαριασμός χρεώνεται κατά την εξόφληση των χρεογράφων με τα καταβαλλόμενα ποσά και πιστώνεται με την παράδοση των εξοφλημένων χρεογράφων στην Κεντρική Τράπεζα. Οι αγορές εντόκων γραμματίων του Δημοσίου πριν από τη λήξη τους (προεξόφληση) παρακολουθούνται στο λογαριασμό 31.03 «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου προεξοφλημένα». 15. Στο λογαρισμό 30.15 «Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από τόκους ανανεώσεως εντόκων γραμματίων Δημοσίου» παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλουν οι τράπεζες στους πελάτες τους, για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας, στις περιπτώσεις ανανεώσεως από τους πελάτες εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Ο λογαριασμός χρεώνεται με τα καταβαλλόμενα στους πελάτες ποσά και πιστώνεται κατά την είσπραξη αυτών από την Κεντρική Τράπεζα. 16. Το περιεχόμενο και η λειτουργία των λογαριασμών 30.16, 30.17, 30.18, 30.19 αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.3 «Πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα» (παράγραφος 2.3.502 περίπτωση 2). 17. Στο λογαριασμό 30.29 «Κεντρική Τράπεζα-λοιπές απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι λοιπές απαιτήσεις που δεν εντάσσονται σε έναν από τους λογαριασμούς 30.10-30.28. 18. Στο λογαριασμό 30.30 «τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα-διάφορες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις των τραπεζών, εκτός χορηγήσεων, κατά των πιστωτικών, εκτός Κεντρικής Τράπεζας, ιδρυμάτων. 19. Στο λογαριασμό 30.89 «λοιπές απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες» παρακολουθούνται διάφορες, εκτός από τις ανωτέρω, απαιτήσεις της Τράπεζας από τραπεζικές εργασίες. 2.2.302 Λογαριασμός 31 «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου» 1. Στους υπολογαριασμούς του 31 παρακολουθούνται οι επενδύσεις των τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. 2. Ο λογαριασμός 31.00 «υποχρεωτικές επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου» περιλαμβάνει τα έντοκα γραμμάτια, στα οποία έχουν επενδυθεί υποχρεωτικώς διαθέσιμα της Τράπεζας. Χρεωνεται με την ονομαστική αξία των εντόκων γραμματίων κατά την από· κτήση ή ανανέωση τους και πιστώνεται ο οικείος λογαριασμός διαθεσίμων με την παρούσα αξία των γραμματίων και ο λογαριασμός 31.99 «μη δουλευμένοι τόκοι εντόκων γραμματίων» με το ποσό των μη δουλευμένων τόκων. Ο λογαριασμός πιστώνεται κατά την αποδέσμευση, με την ονομαστική αξία των γραμματίων. Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεσμεύει ποσά για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια, χωρίς να γνωστοποιεί στην Τράπεζα και τους αριθμούς των εντόκων γραμματίων, με τα ποσά αυτά χρεώνεται ο λογαριασμός 31.10 «υποχρεωτική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου», και πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 31.00 κατά την γνωστοποίηση στην Τράπεζα των αριθμών των εντόκων γραμματίων. 3. Οι προαιρετικές επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 31.01 «προαιρετικές επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου» και 31.11 «προαιρετική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου,» αντίστοιχα. 4. Στο λογαριασμό 31.02 «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου για διάθεση στο κοινό» παρακολουθούνται τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που αγοράζουν οι τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα, με σκοπό να τα διαθέσουν σε πελάτες τους. Ο λογαριασμός χρεωπιστώνεται με την ονομαστική αξία των εντόκων γραμματίων. 5. Στο λογαριασμό 31.03 «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου προεξοφλημένα» παρακολουθούνται τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που αγοράζουν οι τράπεζες από πελάτες τους, πριν από την ημερομηνία λήξεως τους. Ο λογαριασμός χρεώνεται κατά την αγορά των γραμματίων από τους πελάτες και πιστώνεται με την παράδοση και είσπραξη της αξίας των γραμματίων από την Κεντρική Τράπεζα ή με την εκ νέου πώληση τους. Για τη λειτουργία των υπολογαριασμών του λογαριασμού 31.03 ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 2 (εδαφ. β) της παραγρ. 2.2.305. 4 6. Στο λογαριασμό 31.99 «μη δουλευμένοι τόκοι εντόκων γραμματίων», παρακολουθούνται οι μη δουλευμένοι τόκοι των εντόκων γραμματίων. Περιοδικώς και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται οι δουλευμένοι τόκοι στον κατάλληλο υπολογαριασμό του 71. «Αλλοι τόκοι-έσοδα». 7. Οι τυχόν λογιζόμενες υπέρ της Τράπεζας προμήθειες για τις ανωτέρω εργασίες καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 74 «Προμήθειες-έσοδα». 2.2.303 Λογαριασμός 32 Ο λογαριασμός 32 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή, μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 2.2.304 Λογαριασμός 33 Ο λογαριασμός 33 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή, μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 2.2.305 Λογαριασμός 34 «χρεόγραφα». 1 .Στους υπολογαριασμούς του 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα (μετοχές ανώνυμων εταιριών, ομολογίες, κλπ.), εκτός από τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που αποκτά η Τράπεζα, με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων της και τα οποία είναι ευχερούς ρευστοποιήσεως. 2. Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 34 με την αξία κτήσεως τους, στην οποία περιλαμβάνονται και τα σχετικά ειδικά έξοδα, και αποτιμούνται όπως ορίζεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου 2.2.111. Δεδομένου ότι από 1-1-1991η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιών, Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου) γίνεται στην καθαρή τιμή τους, δίχως το δουλευμένο τόκο, κατά την αγορά τους: - η αξία κτήσεως των τίτλων (δίχως τους δουλευμένους τόκους τους) καταχωρείται στη χρέωση των υπολογαριασμών με την ονομασία «αξία κτήσεως τίτλων». - Οι δουλευμένοι μέχρι την ημέρα της αγοράς τόκοι καταχωρούνται στη χρέωση των υπολογαριασμών με την ονομασία «δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων», οι οποίοι πιστώνονται (και εξισώνονται) όταν οι τόκοι αυτοί καταστούν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί. Κατά την αποτίμηση των παραπάνω τίτλων, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.111 περ. 2, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των υπολογαριασμών «αξία κτήσεως τίτλων». 3. Στους υπολογαριασμούς του 34.00 «μετοχές» παρακολουθούνται οι μετοχές που αποκτά η Τράπεζα και για τις οποίες ισχύουν, ανάλογα, όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 και 6 της παραγράφου 2.2.305 του ΠΔ 1123/1980. 4. Στους υπολογαριασμούς του 34.01 «μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων», 34.11 «τραπεζικά ομόλογα « και 34.12 «κρατικά ομόλογα» παρακολουθούνται τα αντίστοιχα χρεόγραφα που αποκτά η Τράπεζα. 5. Στους υπολογαριασμούς του 34.04 «μερισματαποδείξεις εισπρακτέες» παρακολουθούνται οι εισπρακτέες μερισματαποδείξεις των μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 4 της παραγράφου 2.2.305 του ΠΔ 1123/1980. η οποία ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα. 6. Στους υπολογαριασμούς του 34.10 «ομολογίες» παρακολουθούνται οι ομολογίες που αποκτά η Τράπεζα. Για τους υπολογαριασμούς αυτούς ισχύουν, καταναλογία, όσα αναφέρονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 2.2.305 του ΠΔ 1123/1980. 7. Στους υπολογαριασμοϋς των 34.09 «άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης» και 34.19 «άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης», παρακολουθούνται όλα τα λοιπά χρεόγραφα μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης, αντίστοιχα, που αποκτά η Τράπεζα. 8. Για τους υπολογαριασμούς 34.20 «προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές» και 34.21 «προεγραφές σε υπο έκδοση ομολογίες», ισχύει η περίπτωση 9 της παραγράφου 2.2.305 του ΠΔ 1123/1980. 9. Σε περίπτωση πωλήσεως χρεογράφων, ισχύουν ανάλογα, όσα αναφέρονται στην περίπτωση 11 της παραγράφου 2.2.305 του ΠΔ 1123/1980. 10. Στους υπολογαριασμούς 34.25 «ίδιες μετοχές» και 34.30 «ίδιες ομολογίες», παρακολουθούνται, αντίστοιχα, οι μετοχές ή ομολογίες εκδόσεως της Τράπεζας, στις περιπτώσεις εκείνες, που επιτρέπεται από τη νομοθεσία η απόκτηση τους. Οι ίδιες μετοχές και οι ίδιες ομολογίες που κατέχει η Τράπεζα αντιμετωπίζονται ως χρεόγραφα. Στο προσάρτημα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός και η ονομαστική αξία, καθώς και ο λόγος αποκτήσεως τους. 2.2.306 Λογαριασμός 35 «λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών» Για το περιεχόμενο, τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 35,ισχύουν και εφαρμόζονται, ανάλογα, οι περιπτώσεις 1 και 3 της παρ. 2.2.306 του ΠΔ 1123/ 1980. 2.2.307 Λογαριασμός 36 «μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού» Για το περιεχόμενο, την σκοπιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού, ισχύουν και εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 1-3 της παρ. 2.2.307 του ΠΔ 1123/1980, με την παρακάτω ειδική ρύθμιση: Το περιεχόμενο και η λειτουργία του λογαριασμού 36.04 «διαφορές (χρεωστικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα» αναφέρεται στην παρ. 2.3.501 2.2.308 Λογαριασμός 37 «ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα» 1. Στο λογαριασμό 37 παρακολουθούνται οι καταθέσεις των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες δημιουργούνται για ειδικούς σκοπούς με αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών. Οι υπολογαριασμοί του 37 χρεώνονται κατά τη δημιουργία ή την επαύξηση των εδικών καταθέσεων, με πίστωση του λογαριασμού 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα-τρεχούμενος λογαριασμός», και πιστώνονται με αντίστροφη εγγραφή κατά την αποδέσμευση ποσών. Οι λογαριασμοί κινούνται πάντοτε με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας. Οι λογαριασμοί των ειδικών καταθέσεων χρεώνονται και με τους δουλευμένους τόκους, με πίστωση του λογαριασμού 71.37 «τόκοι ειδικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα». Ταυτόχρονα, πιστώνονται ισόποσα, με χρέωση του λογαριασμού 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα-τρεχούμενος λογαριασμός». 2. Στο λογαριασμό 37.00 «έντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων» παρακολουθούνται οι έντοκες δεσμεύσεις σε χρηματικά διαθέσιμα, που επιβάλλονται βάσει του ύψους των ιδιωτικών καταθέσεων. 3. Στο λογαριασμό 37.04 «υποχρεωτικές καταθέσεις για χρηματοδότηση δημόσιων επιχειρήσεων,» παρακολουθούνται οι υποχρεωτικές καταθέσεις, που προορίζονται να διατεθούν από την Τράπεζα, για χρηματοδότηση Δημοσίων Επιχειρήσεων. 4. Στο Λογαριασμό 37.06 «υποχρεωτικές έντοκες καταθέσεις για ειδικές χορηγήσεις», παρακολουθούνται οι υποχρεωτικές καταθέσεις που προορίζονται να διατεθούν από την Τράπεζα για χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων της Οικονομίας, σύμφωνα με τις γενικότερες επιδιώξεις της κρατικής Οικονομικής Πολιτικής, όπως π.χ. των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 5. Στο λογαριασμό 37.20 «άτοκος δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων», παρακολουθούνται τα ποσά, που η Κεντρική Τράπεζα δεσμεύει άτοκα για ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω ποινών η κυρώσεων για παραβάσεις κανόνων των Νομισματικών Αρχών εκ μέρους της Τράπεζας. 6. Στο λογαριασμό 37.89 «λοιπές ειδικές καταθέσεις» παρακολουθούνται ειδικές καταθέσεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερος λογαριασμός στους κωδικούς 37.00-37.88 . 2.2.309 Λογαριασμός 38 «διαθέσιμα» 1. Για το περιεχόμενο, τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 38, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.309 του ΠΔ 1123/1980, με τις παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις (περιπτώσεις 2-7). 2. Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 38.01 «ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων» αναφέρεται στην παρ. 2.3.502. 3. Στο λογαριασμό 38.02 «χρηματαποστολές», παρακολουθούνται οι αποστολές τραπεζογραμματίων ή κερμάτων από μία Τράπεζα σε άλλη Τράπεζα. Η Τράπεζα χρεώνει το λογαριασμό, κατά την πραγματοποίηση της χρηματαποστολής, με πίστωση του λογαριασμού 38.00 «ταμείο « και τον πιστώνει κατά τη λήψη των σχετικών δικαιολογητικών από την άλλη Τράπεζα. Οι χρηματαποστολές μεταξύ καταστημάτων της ίδιας Τράπεζας παρακολουθούνται μέσω του λογαριασμού 48 «λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων». 4. Με τους υπολογαριασμούς του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού», παρακολουθούνται οι δοσοληψίες της Τράπεζας με τους ανταποκριτές εξωτερικού. Οι λογαριασμοί των ανταποκριτών εξωτερικού διαχωρίζονται σε: α. άτοκους, που παρακολουθούνται στον τριτοβάθμιο 38.05.00 «άτοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί». β. έντοκους, που παρακολουθούνται στον τριτοβάθμιο 38.05.01 «έντοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί» και γ. λογαριασμούς που, σύμφωνα με την υφστάμενη σύμβαση, άλλοτε είναι άτοκοι και άλλοτε έντοκοι και παρακολουθούνται στον τριτοβάθμιο 38.05.02 «ατοκοι-έντοκοι τρεχούμενοι λογαριασμοί». 5. Ο λογαριασμός 38.20 «επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εσωτερικού» χρεώνεται κατά την αγορά ή την κατάλλο τρόπο απόκτηση των επιταγών, με πίστωση του λογαριασμού 38.00 »ταμείο», ή του κατά περίπτωση κατάλληλου λογαριασμού, και πιστώνεται κατά την αποστολή των επιταγών στο Γραφείο Συμψηφισμού ή στην οφειλέτιδα Τράπεζα, με χρέωση αντίστοιχα του λογαριασμού 38.22 «επιταγές εισπρατέες μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού», ή του λογαριασμού της οφειλέτιδας τράπεζας. 6. Με το λογαριασμό 38.22 «επιταγές εισπρακτέες μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού», παρακολουθούνται οι διακανονισμοί των εισπρακτέων επιταγών, μέσω του Γραφείο Συμψηφισμού. Ο λογαριασμός χρεώνεται με τις διαβιβαζόμενες στο Γραφείο Συμψηφισμού επιταγές, με πίστωση του λογαριασμού 38.20 «επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εσωτερικού», και πιστώνεται με τις λαμβανόμενες από αυτό επιταγές, με χρέωση των κατάλληλων λογαριασμών πελατών. Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει έπειτα από κάθε ημερήσια εκκαθάριση, μεταφέρεται στο λογαριασμό 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα-τρεχούμενος λογαριασμός». 7. Με το λογαριασμό 38.23 «λοιπές επιταγές εισπρακτέες», μπορούν να παρακολουθούνται επιταγές ειδικών περιπτώσεων, όπως π.χ. επιταγές που επιστρέφονται από το Γραφείο Συμψηφισμού, επειδή δεν έγιναν δεκτές προς διακανονισμό , κ.λ.π. 2.2.310 Λογαριασμός 39 «λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί» 1. Με τους υπολογαριασμούς του 39 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες, εκτός χορηγήσεων, απαιτήσεις της Τράπεζας, που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων, από εκείνες που παρακολουθούνται στους υπόλοιπους λογαριασμούς της ομάδας 3. 2. Για τους λογαριασμούς:39.00 «προκαταβολές προσωπικού», 39.01 « χρηματικές διευκολύνσεις στο προσωπικό», 39.03 «μέτοχοι-λογαριασμός καλύψεως μετοχικού κεφαλαίου», 39.04 «οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο», 39.06 «προμερίσματα», 39.09 «δοσοληπτικοί λογαριασμοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου», 39.10 «δοσοληπτικοί λογαριασμοί Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών», 39.11 «βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, κατά συνδεμένων επιχειρήσεων», 39.13 «Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι», 39.19 «μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, εισπρακτέες στην επόμενη χρήση». 39.21 «βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων», 39.97 « επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων», 39.98 « επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου». 39.99 «λοιπές επίδικες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων», εφαρμόζονται ανάλογα οι περιπτώσεις 2,3,5,6,8,9,10.14,16.17 και 18 της παρ. 2.2.304 του ΠΔ 1123/ 1980. 3. Με το λογαριασμό 39.14 « Ελληνικό Δημόσιο-απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων», παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που έχει η Τράπεζα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όταν αυτό, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του, παρεμβαίνει στις διαδικασίες χορηγήσεων των τραπεζών, καταβάλλοντος σε αυτές, για λογαριασμό των δανειοληπτών, μέρος ή ολόκληρο το ποσό των τόκων του δανείου, σύμφωνα με την επιδότηση που παρέχεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 4. Στο λογαριασμό 39.18 «Ελληνικό Δημόσιο-λοιπές απαιτήσεις», παρακολουθείται κάθε βραχυπρόθεσμη απαίτηση της Τράπεζας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία δν προβλέπεται ιδιαίτερος λογαριασμός στην ομάδα 3. 5. Στο λογαριασμό 39.23 «μέτοχοι-απαιτήσεις από φόρους υπεραξίας», παρακολουθείται ο «φόρος υπεραξίας», ο οποίος καταβάλλεται στο Δημόσιο, για λογαριασμό των μετόχων, με βάση ειδικές διατάξεις νόμων που ισχύουν κάθε φορά. 6. Για το λογαριασμό 39.41 «παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων», ισχύουν και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι περιπτώσεις 1 και 2 της παρ. 2.2.303 του ΠΔ 1123/1980. 7. Στο λογαριασμό 39.42 «χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων», καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλουν οι τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα για πραγματοποίηση εισαγωγών στο όνομα τους, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους κανόνες περί εισαγωγών που ισχύουν κάθε φορά. 8. Στους υπολογαριασμούς του 39.89 «λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί», παρακολοθούνται εκείνοι από τους χρεωστικούς λογαριασμούς της Τράπεζας, που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 3 , όπως π.χ. απαιτήσεις από εκμίσθωση ή πώληση ακινήτων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων.ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.4 ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.400 Περιεχόμενα και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για το περιεχόμενο και τους εννοιολογικούς προσδιο- ρισμούς των λογαριασμών της ομάδας 4, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.400 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.401 Λογαριασμός 40 «Μετοχικά Κεφάλαιο» Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 40, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.401 του ΠΔ 1123/1980, με την ειδική ρύθμιση ότι ο λογαριασμός 40.01 αναλύεται υποχρεωτικά σε 40.01.00 «καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών αόριστης διάρκειας» και 40.01.01 «καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών καθορισμένης διάρκειας». 2.2.402 Λογαριασμός 41 «αποθεματικά-διαφορές αναπροσαρμογές» 1. Για το περιεχόμενο , την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 41 ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.402 του ΠΔ 1123/1980, με την ακόλουθη (αριθμ. 2) ειδική ρύθμιση: 2. Στο λογαριασμό 41.20 «κρατήσεις για κεφάλαια» γενικών τραπεζικών κινδύνων» καταχωρούνται και παρακολουθούνται οι κρατήσεις που γίνονται, σε βάρος του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, για λόγους συνέσεως εν όψει των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 37 και 38 της οδηγίας 86/635 ΕΟΚ. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 83.20 «κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους». Στο τέλος κάθε χρήσεως γίνεται επανεκτίμηση των κινδύνων και ανάλογη προσαρμογή του υπολοίπου του λογαριασμού, ώστε αυτό να καλύπτει τους γενικούς τραπεζικούς κινδύνους που εκτιμώνται με βάση τα νέα δεδομένα. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με τις εξής εγγραφές: - Οταν πρέπει να αυξηθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 41.20, πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με χρέωση του λογαριασμού 83.20. - Οταν πρέπει να μειωθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 41.20, χρεώνεται ο λογαριασμός αυτός με πίστωση του λογαριασμού 84.20 «Εσοδα απο κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους». 2.2.403 Λογαριασμός 42 «αποτελέσματα εις νέο». Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 42 ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.403 του ΠΔ , 1123/1980. 2.2.404 Λογαριασμός 43 «ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου». Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 43, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.404 του ΠΔ 1123/1980, με την διευκρίνηση ότι στο λογαριασμό 43.02 καταχωρείται το καθαρό μέρισμα, μετά την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. 2.2.405 Λογαριασμός 44 «προβλέψεις» 1. Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της Τράπεζας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημίας ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίηση τους, χωρίς να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα δύο. 2. Οι προβλέψεις διακρίνονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: α: Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι δέκα πρώτοι υπολογαριασμοί του 44 (44.00 έως 44.09). Ειδικώς για τις προβλέψεις που αφορούν την αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων χρησιμοποιούνται αντίθετοι υπολογαριασμοί των λογαριασμών 17 και 34. β: Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημίες και έξοδα), οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι επόμενοι υπολογαριασμοίτου 44 (44.10 έως 44.98). 3. Οι προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσεως, που πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από τον σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί σε προσαύξηση των εξόδων της ομάδας 6. 4. Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και έκτακτα έξοδα, που πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά. αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασμούς των 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» και 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». 5. Σχετικά με το σχηματισμό και τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: α: Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. β: Οι προβλέψεις εκμεταλλεύσεως σχηματίζονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 και πίστωση των λογαριασμών 44.00-44.09 ή, εφόσον πρόκειται για προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων, των αντίθετων υπολογαριασμών των λογαριασμών 17 και 34, αντίστοιχα. γ: Η λειτουργία των λογαριασμών 68.17 και 68.34 που αφορούν την αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων αναπτύσσεται στην περίπτωση 2γ της παραγράφου 2.2.111. δ: Κατά την καταβολή ποσών εξόδων, για τα οποία είχαν σχηματισθεί προβλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις, οι λογαριασμοί 44.00 «προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» και 44.09 «λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», χρεώνονται με τα ποσά των σχηματισμένων γ:α τα έξοδα αυτά προβλέψεων, ανεξάρτητα απο το ύψος τους, και μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84 «έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως» και των αντίστοιχων τριτοβάθμιων του 84.91.00 και 84.91.09. Τα καταβολλόμενα ποσά των εξόδων για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στους αντίστοιχους τριτοβάθμιους λογαριασμούς (82.00.60-66, που αναλύονται καταντιστοιχία προς τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 6) του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 82.00» έξοδα προηγουμένων χρήσεων». ε. Στο λογαριασμό 44.03.00 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις σε πελάτες», παρακολουθούνται οι προβλέψεις που διενεργεί η Τράπεζα για την κάλυψη απωλειών από επισφαλείς χορηγήσεις σε πελάτες της. Το ποσό της προβλέψεως υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά και με χρέωση του υπολογαριασμού 68.03.00 καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 44.03.00. Τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων που αποσβένονται καταχωρούνται στη χρέωση του τελευταίου αυτού λογαριασμού, με πίστωση του οικείου λογαριασμού χορηγήσεων. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο λογαριασμός 44.03.01 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις απο απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων», στον οποίο παρακολουθούνται οι σχηματιζόμενες προβλέψεις για κάλυψη απωλειών απο επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. στ. Ο λογαριασμός 44.03.02 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες» πιστώνεται, με χρέωση του υπολογιασμού 68.03.02 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες», με τα ποσά των προβλέψεων που σχηματίζονται για την κάλυψη απωλειών από απαιτήσεις της Τράπεζας που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη, εκτός από χορηγήσεις, τραπεζική εργασία. Ο λογαριασμός 43.03.02 χρεώνεται με τα ποσά των απαιτήσεων από τις λοιπές, εκτός από χορηγήσεις, τραπεζικές εργασίες, που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. Το υπόλοιπο του λογαριασμού προσαρμόζεται, στο τέλος κάθε χρήσεως, ώστε να καλύπτει τις εκτιμούμενες απώλειες από τις λοιπές, εκτός από χορηγήσεις, τραπεζικές εργασίες. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού υπερβαίνει ουσιωδώς το εκτιμούμενο ποσό απωλειών από τις επισφαλείς απαιτήσεις που προορίζεται να καλύψει, η Τράπεζα μπορεί να μεταφέρει στο λογαριασμό 84.00.09 «έσοδα από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», το ποσό των προβλέψεων που κρίνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. ζ. Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα σχηματίζονται , κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 83 και πίστωση των υπολογαριασμών 44.10-44.98. Η χρησιμοποίηση των προβλέψεων αυτών αντιμετωπίζεται κατανάλογο τρόπο με αυτόν πόυ αναφέρεται παραπάνω στο εδάφιο (δ). 2.2.406 Λογαριασμός 45 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 1. Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 45, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.406 του ΠΔ 1123/1980, με τις παρακάτω (περιπτώσεις 2-3) ειδικές ρυθμίσεις. 2. Στο λογαριασμό 45.04 «τραπεζικά ομόλογα» παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τράπεζας από ομόλογα εκδόσεως της, των οποίων η αρχική τους διάρκεια υπερβαίνει το έτος. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί όπως καθορίζεται στην παρ. 2.2.503 3. Στο λογαριασμό 45.06 «μακροπρόθεσμες αναχρηματοδοτήσεις από την Κεντρική Τράπεζα», καταχωρούνται οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Τράπεζα, από την Κεντρική Τράπεζα έναντι των χρηματοδοτήσεων που διενήργησε στην πελατεία της. 2.2.407 Λογαριασμός 46 «συναλλαγματική θέση» Το περιεχόμενο xat η λειτουργία του λογαριασμού 46 καθορίζονται στην παράγραφο 2.3.101. 2.2.408 Λογαριασμός 47 « απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων» Το περιεχόμενο και η λειτουργία του λογαριασμού 47 καθορίζονται στην παράγραφο 2.3.501. 2.2.409 Λογαριασμός 48 «λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων» Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 48, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.409 του ΠΔ 1123.1980, με την επισήμανση ότι όλες ανεξαιρέτως οι δοσοληψίες μεταξύ της Διοικήσεως, του Κεντρικού και των καταστημάτων (υποκαταστημάτων και θυρίδων) ή και μεταξύ αυτών κάθε τράπεζας, παρακολουθούνταιλογιστοικώς μέσω του λογαριασμού αυτού (48), ο οποίος απαγορεύεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό) τουλάχιστο κατά το τέλος της χρήσεως. Υποχρεωτικά, όλες ανεξαιρέτως οι δοσοληψίες μεταξύ των καταστημάτων (υποκαταστημάτων και θυρίδων) παρακολουθούνται λογιστικώς μέσω κεντρικού (ή της Διοικήσεως), θεωρούμενες ότι διενεργούνται μέσω αυτού (π.χ. έμβασμα του καταστήματος Δράμας στο κατάστημα Βόλου θεωρείται λογιστικώς, ότι η Δράμα εμβάζει στο κεντρικό ή στη Διοίκηση και στη συνέχεια το κεντρικό εμβάζει στο Βόλο).ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.5 ΟΜΑΔΑ 5η ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.500 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 5 παρακολοθούνται οι καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τράπεζας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. 2. Οι έντοκοι λογαριασμοί καταθέσεων, πλην των προθεσμιακών, εκτοκΐζονται περιοδικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά, και κατά το κλείσιμο του λογαριασμού. Η Τράπεζα, προκειμένου να προσδιορίζει βραχύχρονα αποτελέσματα, είναι δυνατόν να υπολογίζει τόκους κατά βραχύτερα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.2.509 για το λογαριασμό 58. 3. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 2 της παρ. 2.2.406 του Π.Δ.1123/1980. 2.2.501 Λογαριασμός 50 «καταθέσεις όψεως» Καταθέσεις όψεως είναι οι αποδοτέες σε πρώτη ζήτηση ή με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας. Στους υπολογαριασμούς του 50 «καταθέσεις όψεως» παρακολουθούνται οι κάθε μορφής καταθέσεις όψεως των πελατών της Τράπεζας. Οι υπολογαριασμοι του 50 πιστώνονται με τα χρηματικά ποσά που καταθέτονται σ αυτούς (μετρητά, προϊόν αξιών προς είσπραξη, κλπ) ή μεταφέρονται σε πίστωση αυτών, καθώς και με τους τυχόν τόκους, εφόσον λογίζονται τόκοι στις καταθέσεις της μορφής αυτής. Οι υπολογαριασμοι αυτοί χρεώνονται με τα αναλαμβανόμενα, συνήθως με επιταγές, από τους καταθέτες ποσά, καθώς και τα ποσά που μεταφέρονται σε πίστωση άλλων λογαρισμών, ύστερα από σχετική εντολή των δικαιούχων καταθετών. 2.2.502 Λογαριασμός 51 «καταθέσεις ταμιευτηρίου» Η έννοια των καταθέσεων ταμιευτηρίου ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στους υπολογαρισμούς του 51 «καταθέσεις ταμιευτηρίου» παρακολουθούνται οι κάθε μορφής καταθέσεις ταμιευτηρίου των πελατών της Τράπεζας. Οι υπολογαριασμοι του 51 πιστώνονται με τα χρηματικά ποσά που καταθέτονται σ αυτούς (μετρητά, προϊόν επιταγών, προϊόν αξιών, κλπ.) ή μεταφέρονται σε πίστωση αυτών, καθώς και με τους τόκους που λογίζονται υπέρ αυτών και χρεώνονται με τα χρηματικά ποσά που αναλαμβάνουν οι καταθέτες ή με τα ποσά που μεταφέρονται σε πίστωση άλλων λογαριασμών, ύστερα από σχετική εντολή των δικαιούχων καταθετών. 2.2.503 Λογαριασμός 52 «καταθέσεις προθεσμίας-τραπεζικά ομόλογα» 1. Καταθέσεις προθεσμίας είναι οι αποδοτέες στους δικαιούχους μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από τη χρονολογία καταθέσεως. Κατά το λογισμό των τόκων των καταθέσεων της μορφής αυτής χρεώνεται ο λογαριασμός 65.02, με πίστωση: α) του λογαριασμού καταθέσεως, αν ο δουλευμένος τόκος είναι και πληρωτέος. β) του οικείου υπολογαριασμού του 56, αν ο δουλευμένος τόκος δεν είναι πληρωτέος. Ο λογιζόμενος υπέρ τηςΤράπεζας τόκος, σε περίπτωση αποδόσεως στο δικαιούχο της καταθέσεως πριν από τη λήξη της (πρόωρη ανάληψη), φέρεται σε μείωση του σε βάρος της Τράπεζας τόκου. Στους υπολογαριασμούς 52.00-52.49 καταχωρούνται οι διάφορες μορφές προθεσμιακών καταθέσεων. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται με τα χρηματικά ποσά που καταθέτουν οι πελάτες στην Τράπεζα για τη δημιουργία των καταθέσεων τους και με τους τόκους αυτών και χρεώνονται με τα ποσά που αναλαμβάνουν οι πελάτες από τους λογαριασμούς αυτούς. 2.Τα τραπεζικά ομόλογα που εκδίδονται απο τις τράπεζες και η αρχική διάρκεια τους είναι μέχρι ενός έτους παρακολουθούνται στους υπολογαριααμούς του 52.50. Οι υπολογαριασμοι αυτοί πιστώνονται με την ονομαστική αξία των ομολόγων. Σε περίπτωση που η Τράπεζα εισπράττει αξία μικρότερη από την ονομαστική, η διαφορά καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 36.00 «μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού/έξοδα επόμενων χρήσεων». Στο τέλος κάθε χρήσεως το δουλευμένο τμήμα της διαφοράς αυτής μεταφέρεται στο λογαριασμό 65.02.50. Σε περίπτωση που η Τράπεζα εισπράττει την ονομαστική αξία των ομολόγων, οι λογιζόμενοι δουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται με χρέωση του υπολογαριασμού 65.02.50 στην πίστωση του 56.01 «έξοδα χρήσεως δουλευμένα» 2.2.504 Λογαριασμός 53 «άλλες κατηγορίες καταθέσεων» 1. Στους υπολογαριασμούς του 53 «άλλες κατηγορίες καταθέσεων» παρακολουθούνται όσες καταθέσεις δεν εντάσσονται στους λογαρισμούς 50, 51 και 52. 2. Στους υπολογαριασμούς 53.00-53.09 παρακολουθούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις. Δεσμευμένη κατάθεση θεωρείται η κατάθεση για την απόδοση της οποίας υπάρχει κώλυμα είτε από αναγκαστικό μέτρο ή διάταξη νόμου, είτε από τη θέληση του καταθέτη ή της Τράπεζας. 3. Στους υπολογαριασμούς 53.10-53.19 παρακολουθούνται τα ποσά που καταθέτονται στην Τράπεζα για την εξασφάλιση της έναντι των κινδύνων που αυτή αναλαμβάνει, λόγω εγγυήσεων που χορηγεί στους πελάτες της. 4. Στους υπολογαριασμούς 53.20-53.29 παρακολουθούνται οι ειδικές καταθέσεις, δηλαδή οι καταθέσεις των οποίων είτε η δημιουργία είτε η απόδοση είτε και τα δύο διέπονται απο ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται από Νομισματικές Αρχές ή τους καταθέτες (καταθέσεις με όρο). 5. Στο λογαριασμό 53.30 «καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς» παρακολουθούνται τα ποσά δραχμών που η Τράπεζα δανείζεται βραχυπρόθεσμα από άλλες τράπεζες, μέσω της διατραπεζικής αγοράς. Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα ποσά που δανείζεται η Τράπεζα καθώς και με τους τόκους των ποσών αυτών και χρεώνεται με τα ποσά που αποδίδονται στις δανείστριες τράπεζες για την εξόφληση τους. Η κίνηση του λογαριασμού 53.30, κατά χρέωση και πίστωση, αντικρύζεται από την αντίστοιχη κίνηση κατά πίστωση και χρέωση, των λογαριασμών των διαθεσίμων. 2.2.505 Λογαριασμός 54 «υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» 1. Για το περιεχόμενο, τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 54, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.505 του Π.Δ.1123/1980, με τις παρακάτω (περιπτ. 2, 3 και 4 ) ειδικές ρυθμίσεις. 2. Στους λογαριασμούς 54.01 «ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί εσόδων» και 54.02 «ειδικός φάρος τραπεζικών εργασιών επί συμβάσεων», παρακολουθούνται οι φάροι που αναλογούν στα έσοδα της Τράπεζας και στις συμβάσεις των χορηγουμένων από αυτή δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Οι παραπάνω λογαριασμοί πιστώνονται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, με τα ποσά του ειδικού φόρου που εισπράττονται μαζί με τα έσοδα της Τράπεζας ή χρεώνονται στους πελάτες, καθώς και με τα ποσά που τυχόν βαρύνεται η Τράπεζα. Οι λογαριασμοί χρεώνονται με τα ποσά που καταβάλλει η Τράπεζα για την απόδοση του φάρου. 3. Στο λογαριασμό 54.11 «φόρος αναπροσαρμογής παγίων» παρακολουθείται ο φόρος που αναλογεί στην υπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων, οσάκις τέτοια αναπροσαρμογή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από ειδικό νόμο. Ο λογαριασμός πιστώνεται με χρέωση του οικείου,κατά περίπτωση, λογαριασμού και χρεώνεται με τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο. 4. Στους λογαριασμούς 54.16 «φόρος αμοιβών λοιπών τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών» και 57.17 «χαρτόσημο αμοιβών λοιπών τρίτων μη ελευθέρων επαγγελματιών», παρακολουθούνται ο φόρος και τα τέλη χαρτοσήμου που παρακρατεί η Τράπεζα από τις αμοιβές τρίτων που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο λογαριασμός χρεώνεται με τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο. 2.2.506 Λογαριασμός 55 «ασφαλιστικοί οργανισμοί» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 55, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.506 του Π.Δ. 1123/1980, με την παρακάτω ειδική ρύθμιση: Στους λογαριασμούς 55.00 «ταμεία κύριας ασφαλίσεως» 55.01 «ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως» και 55.02 «ταμεία προνοίας», παρακολουθούνται οι εισφορές των εργαζομένων και της Τράπεζας για την ασφάλιση του προσωπικού της. Η πίστωση των λογαριασμών αυτών με την εισφορά της Τράπεζας γίνεται με χρέωση του λογαριασμού 60.03 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» ή 60.04 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού», κατά περίπτωση. 2.2.507 Λογαριασμός 56 «μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» Για το περιεχόμενο, τη σκοπιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι περιπτώσεις 1 εως 3 της παρ. 2.2.507 του Π.Δ.1123/1980, με την παρακάτω ειδική ρύθμιση: Για το περιεχόμενο και την λειτουργία του λογαριασμού 56.04 «διαφορές (πιστωτικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα» εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη παρ. 2.3.500 περ. 5. 2.2.508 Λογαριασμός 57 «επιταγές και εντολές πληρωτέες» 1. Στο λογαριασμό 57 παρακολουθούνται οι επιταγές και οι εντολές που εκδίδονται από τα καταστήματα της Τράπεζας και είναι πληρωτέες από άλλα καταστήματα της ίδιας Τράπεζας ή ανταποκριτές αυτής, καθώς και αυτές που εκδίδονται από άλλες τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού και είναι πληρωτέες σε πελάτες της Τράπεζας. 2. Οι υπολογαριασμοί του 57 πιστώνονται κατά την έκδοση των επιταγών και των εντολών και χρεώνονται κατά την εξόφληση αυτών με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 48 «λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων», εφόσον εξοφλήθηκαν από κατάστημα της ίδιας Τράπεζας, ή των λογαριασμών 38.20-38.23, κατά περίπτωση. Οι εισπραττόμενες προμήθειες καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74 «έσοδα απο προμήθειες» και ο επαυτών φόρος στην πίστωση του λογαριασμού 54.01 «ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί εσόδων». 3. Στο λογαριασμό 57.02» επιταγές πληρωμής μισθών και συντάξεων», παρακολουθούνται οι επιταγές που εκδίδονται ύστερα από επιθυμία πελατών (ΝΠΔΔ, μεγάλων οργανισμών, επιχειρήσεων κ.λ.π.) για την πληρωμή με επιταγές της μισθοδοσίας του προσωπικού τους ή των συντάξεων των συνταξιούχων τους. Ο Λογαριασμός πιστώνεται με χρέωση των λογαριασμών καταθέσεων των εντολέων πελατών. 2.2.509 Λογαριασμός 58 «λογαριασμός περιοδικής κατανομής» Για το περιεχόμενο, τη σκοπιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 58, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.509 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.510 Λογαριασμός 59 «λοιπές υποχρεώσεις». 1. Στους υπολογαριααμούς του 59 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τράπεζας που δεν εντάσσονται στους λογαριασμούς 50-57. 2. Για τους λογαριασμούς: 59.11 «ομολογίες πληρωτέες», 59.12 «τοκομερίδια πληρωτέα», 59.13 «μερίσματα πληρωτέα», 59.14 «προμερίσματα πληρωτέα», 59.15 «οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών και τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων», 59.16 «οφειλόμενες δόσεις χρεογράφων» 59.17 «μετοχοι-αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου», 59.40 «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες», 59.41 «οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού» 59.42 «δικαιούχοι αμοιβών», 59.44 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» και 59.98 «λοιπές υποχρεώσεις», ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες περιπτώσεις της παρ. 2.2.504 του ΠΔ 1123/1980. 3. Στους υπολογαριασμούς του 59.00 «υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα», παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τη Κεντρική Τράπεζα, που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις, αναχρηματοδοτήσεις και αναπροεξοφλήσεις χαρτοφυλακίου. Οι υπολογαριασμοί 59.00.00 και 59.00.01 πιστώνονται κατά τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, με χρέωση του λογαριασμού 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός», και χρεώνονται κατά την εξόφληση αυτών με πίστωση του λογαριασμού 38.06.00 Ο λογαριασμός 59.00.02 «από αναπροεξοφλήσεις χαρτοφυλακίου» πιστώνεται κατά την αναπροεξόφληση του χαρτοφυλακίου στην Κεντρική Τράπεζα με την ονομαστική αξία των προεξοφλούμενων γραμματίων, με χρέωση του λογαριασμού 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα-τρεχούμενος λογαριασμός» με την παρούσα αξία των γραμματίων και του 65.11.02 «τόκοι ^αναπροεξοφλήσεως χαρτοφυλακίου» με το ποσό του προεξοφλήματος». Κατά τη λήξη των γραμματίων, ο λογαριασμός χρεώνεται με την ονομαστική αξία αυτών, με πίστωση του λογαριασμού 38.06.00» κεντρική Τράπεζα τρεχούμενος Λογαριασμός». 4. Στο λογαριασμό 59.01 « Κεντρική Τράπεζα-υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό της», παρακολουθούνται οι εισπράξεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα από τους πελάτες, όπως προμήθειες, εισφορές, ποινές κ.λ.π., τις οποίες αποδίδει στην Κεντρική Τράπεζα. 5. «Στους λογαριασμούς 59.04, 59.05, και 59.06, παρακολουθούνται, αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς συνδεμένα, συμμετοχικού ενδιαφέροντος και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. 6. Στο λογαριασμό 59.20 «υποχρεώσεις για απόδοση χρηματικών δεσμεύσεων για εισαγωγές», παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλουν στην Τράπεζα οι πελάτες της, ως χρηματικές προκαταβολές (ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ) για την διενέργεια εισαγωγών από το εξωτερικό και τα οποία ποσά η Τράπεζα αποδίδει στην συνέχεια στην Κεντρική Τράπεζα. Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα εισπραττόμενα από τους πελάτες - εισαγωγείς ποσά χρηματικών προκαταβολών και χρεώνεται με τις αποδόσεις των χρηματικών αυτών προκαταβολών στους πελάτες. Οι αποδόσεις και αναλήψεις των χρηματικών προκαταβολών προς και από την Κεντρική Τράπεζα παρακολουθούνται στο λογαριασμό 30.13 «Κεντρική Τράπεζα απαιτήσεις από καταθέσεις χρηματικών προκαταβολών και εισαγωγές». Οι χρηματικές προκαταβολές που καταβάλλουν οι τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα , για εισαγωγές που γίνονται στο όνομα τους, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 39.42 «χρηματικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων». 7. Στο λογαριασμό 59.21 «καλύμματα σε δραχμές ενέγγυων πιστώσεων και προεμβασμάτων εξωτερικού», παρακολουθείται το αντίτιμο σε δραχμές που καταβάλλουν οι πελάτες-εισαγωγείς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και αποστολή προεμβασμάτων στο εξωτερικό. Τα καταβαλλόμενα από τους πελάτες-εισαγωγείς ποσά αποτελούν κάλυμμα για την Τράπεζα, έναντι της υποχρεώσεως που αναλαμβάνει προς την τράπεζα του εξωτερικού. 8. Στο λογαριασμό 59.22 καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων για κάλυψη ενδεχομένων ζημιών από προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα», παρακολουθούνται τα ποσά που εισπράττουν οι τράπεζες από τους πελάτες τους στην περίπτωση προαγοράς ή προπωλήσεως από τους τελευταίους προθεσμιακού συναλλάγματος, προκειμένου, με τα ποσά αυτά, να καλύψουν οι τράπεζες ενδεχόμενη ζημία, σε περίπτωση που οι πελάτες τους δεν προβούν τελικά στην αγορά ή την πώληση του συναλλάγματος. Τα εισπραγμένα αυτά ποσά συμψηφίζονται κατά τη πραγματοποίηση της πράξεως αγοράς ή πωλήσεως του συναλλάγματος. 9. Στους λογαριασμούς 59.30 «Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό του», 59.32 «υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό ΝΠΔΔ» και 59.33 «υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό λοιπών τρίτων», παρακολουθούνται τα ποσά που εισπράτει η τράπεζα για λογαριασμό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. η :ων λοιπών τρίτων, αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί πιστώνονται κατά την είσπραξη των σχετικών ποσών και χρεώνονται κατά την απόδοση των ποσών αυτών στους δικαιούχους. 10. Στο λογαριασμό 59.31 «Εληνικό Δημόσιο λοιπές υποχρεώσεις»παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς το Δημόσιο για απόδοση ποσών που δεν αφορούν φόρους ή εισπράξεις για λογαριασμό του,όπως π.χ. η υποχρέωση για απόδοση των παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου μερισμάτων. 11. Στο λογαριασμό 59.43 «προμηθευτές» παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες της Τράπεζας με τους προμηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες. 12. Στους λογαριασμούς 59.45 «πελάτες - προϊόν εξαγωγών τους προς απόδοση», 59.46 «πελάτες -προϊόν εισπράξεως συναλλαγματικών τους προς απόδοση»,59.48 «πελάτες-προϊόν εισπράξεως φορτωτικών τους προς απόδοση», καταχωρούνται τα προϊόντα των εισπράξεων από τις παραπάνω αιτίες. Οι λογαριασμοί πιστώνονται με τις εισπράξεις και χρεώνονται κατά την απόδοση των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. 13. Στο λογαριασμό 59.99 «υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως» καταχωρούνται και παρακολουθούνται οι οφειλές προς τρίτους της Τράπεζας, για την εξόφληση των οποίων η υποχρέωση της Τράπεζας είναι αποδυναμωμένη. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 89/299 ΕΟΚ.ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΑ 2.2.6 ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 2.2.600 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Για το περιεχόμενο και τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς των λογαριασμών της ομάδας 6 ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.600 του Π.Δ. 1123/1980, με τις παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις (περιπτώσεις 2-3): 2. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αποτελούν για την Τράπεζα οργανικό έξοδο και για αυτό καταχωρούνται στο λογαριασμό 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως». 3. Οι χρεωστικές διαφορές από πράξεις συναλλάγματος απεικονίζονται στο λογαριασμό 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις συναλλάγματος». 2.2.601 Περιοδική κατανομή εξόδων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που η Τράπεζα προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα, η περιοδική κατανομή των εξόδων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.602 Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως Για την τακτοποίηση των λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.602 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.603 Δυνητική ευχέρεια αναπτύξεως λογαριασμών εξόδων Η ανάπτυξη των λογαριασμών τρίτου βαθμού,στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι των λογαριασμών 60-69 του Σχεδίου Λογαριασμών, είναι ενδεικτική. Κάθε Τράπεζα έχει τη δυνατότητα,αντί να αναπτύξει κατ είδος τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς εξόδων, να τους αναπτύξει κατά προορισμό. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των εξόδων κατείδος εμφανίζονται, υποχρεωτικά,ως αναλυτικοί των περιληπτικών, κατά προορισμό λογαριασμών,στους οποίους θα αναλύονταν οι δευτεροβάθμιοι κατείδος λογαριασμοί των πρωτοβάθμιων 60-69. 2.2.604 Λογαριασμός 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 60, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.604 του Π.Δ. 1123/1980, με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση: Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται και τα διάφορα επιδόματα (π.χ. θέσεως) που καταβάλλονται από την Τράπεζα στο προσωπικό της παγίως και θεωρούνται ως αποδοχές. 2.2.605 Λογαριασμός 61 «αμοιβές και έξοδα τρίτων» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 61, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.605 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.606 Λογαριασμός 62 «παροχές τρίτων» Στους υπολογαριασμούς του 62 καταχωρούνται: (1) τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφέλειας, (2) τα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων: εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.01 «έξοδα στεγάσεως», (3) τα κάθε μορφής ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.06 «ασφάλιστρα προσωπικού», καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες μεταφορών των αγοραζόμενων ειδών,τα οποία καταχωρούνται στους λογαριασμούς 39.41 «παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων» ή σε λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων της ομάδας 1 ή και σε άλλους λογαριασμούς εξόδων (π.χ. 64.07.00 «έντυπα και γραφική ύλη», 64.07.01 «υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων»), (4) τα κάθε είδους αποθήκευτρα, (5) το κόστος επισκευής ή συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού που γίνονται από τρίτους και (6) οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους υπολογαριασμούς του 62. 2.2.607 Λογαριασμός 63 «φοροι-τέλη» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 63 «φόροι-τέλη», ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.607 του Π.Δ. 1123/1980, με την παρακάτω ειδική ρύθμιση: Τα ποσά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της Τράπεζας, που βαρύνουν τελικά την Τράπεζα, καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 63.98.08. 2.2.608 Λογαριασμός 64 «διάφορα έξοδα» 1. Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 64 «διάφορα έξοδα», ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.608 του Π.Δ. 1123/1980, με τις παρακάτω (περιπτώσεις 2-4) ειδικές ρυθμίσεις: 2. Στο λογαριασμό 64.14 «οδοιπορικά έξοδα» καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως του προσωπικού π.χ. εισιτήρια που βαρύνουν την Τράπεζα. 3. Στο λογαριασμό 64.15 «έξοδα επιθεωρήσεων και εκτάκτων αποστολών», καταχωρούνται τα έξοδα (π.χ. δαπάνες ξενοδοχείου) που πραγματοποιούνται για την επιθεώρηση των διαφόρων μονάδων της Τράπεζας. Οι εκτός έδρας αμοιβές των επιθεωρητών καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.00.11» αμοιβές εκτός έδρας» και τα έξοδα κινήσεως αυτών στο λογαριασμό 64.14. 4. Στους υπολογαριασμούς του 64.20 «εισφορές Τράπεζας» καταχωρούνται οι διάφορες εισφορές που έχουν επιβληθεί στις τράπεζες με νόμο ή με αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών (π.χ. εισφορά Ν. 128/1975). 2.2.609 Λογαριασμός 65 «τόκοι και προμήθειες» 1. Στους υπολογαριασμούς του 65 «τόκοι και προμήθειες» καταχωρούνται οι δουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι των κάθε μορφής έντοκων καταθέσεων, τραπεζικών ομολόγων και ομολογιακών δανείων και γενικώς όλοι οι δουλευμένοι τόκοι και προμήθειες που βαρύνουν την Τράπεζα. 2. Η χρέωση των υπολογαριασμών του 65 «τόκοι και προμήθειες» γίνεται με πίστωση των οικείων κατά περίπτωση λογαριασμών, εφόσον οι τόκοι και οι προμήθειες είναι πληρωτέες, δηλαδή έχουν καταστεί απαιτητές από τους δικαιούχους αυτών. Στην περίπτωση όμως που οι δουλευμένοι τόκοι δεν είναι πληρωτέοι, τότε πιστώνονται κατάλληλοι υπολογαριασμοί του 56 «μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού». 2.2.610 Λογαριασμός 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικά κόστος» Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 66 « αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος», ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.610 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.611 Λογαριασμός 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» Στους υπολογαριασμούς του 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από τις τράπεζες για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2.2.111. περίπτωση 2γ και 2.2.405. 2.2.612 Λογαριασμός 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» Στο λογαριασμό αυτόν καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από πράξεις σε συνάλλαγμα και από αποτίμηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα.ΕΜΒΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 2.2.7 ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 2.2.700 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 7 απεικονίζονται, και παρακολουθούνται κατείδος, τα έσοδα που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως (οργανικά). 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 δεν καταχωρούνται έκτακτα και ανόργανα έσοδα, καθώς και τα έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 8. 3. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες εσόδων: α. Τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων β. Τα έσοδα από τόκους υποχρεωτικών ή μη καταθέσεων και άλλων τοποθετήσεων της Τράπεζας, γ. Τα έσοδα από επενδύσεις της Τράπεζας σε συμμετοχές και χρεόγραφα. δ. Οι κάθε φύσεως προμήθειες από διάφορες διαμεσολαβητικές τραπεζικές εργασίες, ε. Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες της Τράπεζας, στ. Οι χρησιμοποιημένες προβλέψεις και οι επανακτήσεις προβλέψεων, και ζ. Οι πιστωτικές διαφορές από πράξεις συναλλάγματος. 4. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 7 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τράπεζας, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, ως υποχρεωτικοί στο σχέδιο λογαριασμών. 2.2.701 Περιοδική κατανομή εσόδων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που η Τράπεζα προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα, η περιοδική κατανομή των εσόδων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με όσα καθορίζοτναι στην παράγραφο 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.702 Τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως Για την τακτοποίηση των λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.702 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.703 Δυνητική ευχέρεια αναπτύξεως λογαριασμών εσόδων Κάθε Τράπεζα έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύξει κατείδος τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς εσόδων, να τους αναπτύξει κατά προορισμό. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των εσόδων κατείδος εμφανίζονται υποχρεωτικά ως αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισμό λογαριασμών, στους οποίους θα αναλύονταν οι δευτεροβάθμιοι κατείδος λογαριασμοί των πρωτοβαθμίων 70-79. 2.2.704 Λογαριασμός 70 «έσοδα από τόκους χορηγήσεων» 1. Στους υπολογαριασμούς του 70 «έσοδα από τόκους χορηγήσεων», καταχωρούνται τα ποσά των τόκων και των συναφών με αυτούς εσόδων, όπως είναι οι προμήθειες, που καταλογίζονται στους λογαριασμούς χορηγήσεων. 2. Οι υπολογαριασμοί του 70 «έσοδα από τόκους χορηγήσεων» πιστώνονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.202. 2.2.705 Λογαριασμός 71 «άλλα έσοδα από τόκους» Στους υπολογαριασμούς του 71 «άλλα έσοδα από τόκους» καταχωρούνται τα ποσά των τόκων που προκύπτουν από όλες τις άλλες δραστηριότητες της Τράπεζας, εκτός από τις χορηγήσεις. 2.2.706 Λογαριασμός 72 «έσοδα συμμετοχών» Στους υπολογαριασμούς του 72 «έσοδα συμμετοχών» καταχωρούνται τα ονομαστικά ποσά των εσόδων από τις συμμετοχές της Τράπεζας, ενώ οι παρακρατούμενοι φόροι καταχωρούνται στους οικείους κατά περίπτωση υπολογαριασμούς του 39.13 «Ελληνικό Δημόσιο- προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι». 2.2.707 Λογαριασμός 73 «έσοδα χρεογράφων» 1. Στους υπολογαριασμούς του 73 «έσοδα χρεογράφων» καταχωρούνται τα ποσά των εσόδων από επενδύσεις σε χρεόγραρα, εκτός συμμετοχών, καθώς και τα κέρδη από πώληση χρεογράφων. 2. Τα έσοδα από χρεόγραφα καταχωρούνται με το ονομαστικό ποσό. ενώ οι παρακρατημένοι φόροι καταχωρούνται στους οικείους κατά περίπτωση υπολογαριασμούς του 39.13.«Ελληνικό Δημόσιο- προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι». 2.2.708 Λογαριασμός 74 «έσοδα από προμήθειες» Στους υπολογαριασμούς του 74 «έσοδα από προμήθειες» καταχωρούνται τα κάθε φύσεως έσοδα από προμήθειες των διαμεσολαβητικών εργασιών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων συναλλάγματος. 2.2.709 Λογαριασμός 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» Στους υπολογαριασμούς 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» καταχωρούνται τα έσοδα από παρεπόμενες, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο των εργασιών της, δραστηριότητες της Τράπεζας. 2.2.710 Λογαριασμός 76 Ο λογαριασμός 76 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου. 2.2.711 Λογαριασμός 77 Ο λογαριασμός 77 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου. 2.2.712 Λογαριασμός 78 Ο λογαριασμός 78 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιο οργάνου. 2.2.713 Λογαριασμός 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα». Στο λογαριασμό αυτόν καταχωρούνται οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από πράξεις σε συνάλλαγμα και από αποτίμηση σε δραχμές λογαριασμών σε συνάλλαγμα.ΟΓΔΟΗ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.2.8 ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.2.800 Περιεχόμενο - Ανάπτυξη λογαριασμών 1. Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων πάγιων στοιχείων, καθώς και οι λογαριασμοί προσδιορισμού και διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 8 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους υποχρεωτικούς λογαριασμούς και αυτοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας, με τον περιορισμό να τηρούνται οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών. 2.2.801 Δυνητική ευχέρεια αναπτύξεως λογαριασμών τρίτου βαθμού Η υποδεικνυόμενη από το Σχέδιο Λογαριασμών ανάπτυξη των λογαριασμών τρίτου βαθμού, στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι των λογαριασμών 81-85, είναι ενδεικτική. Κάθε Τράπεζα έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύξει κατείδος τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των 81 έως και 85, να τους αναπτύξει κατά προορισμό. Στην περίπτωση όμως αυτή οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί των εξόδων ή εσόδων κατείδος εμφανίζονται υποχρεωτικά ως αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισμό λογαριασμών, στους οποίους θα αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι κατείδος λογαριασμοί των 81-85 πρωτοβάθμιων. 2.2.802 Περιοδική κατανομή έκτακτων και ανόργανων εσόδων και αποτελεσμάτων μέσα στη χρήση. Σε περίπτωση που η Τράπεζα προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, η χρονική εναρμόνιση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. 2.2.803 Λογαριασμός 80 «Γενική «Εκμετάλλευση» 1. Ο λογαριασμός 80 χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.402. Ο λογαριασμός αυτός καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, αμέσως μετά την καταχώριση του ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Σε αντίθεση με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως δεν δημοσιεύεται υποχρεωτικά. 3. Ο λογαριασμός 80.00 «λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως» λειτουργεί στο τέλος της χρήσεως. Στον λογαριασμό αυτό μεταφέρονται: α.Ταχρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 6 «οργανικά έξοδα κατ είδος», με πίστωση των λογαριασμών αυτών, οι οποίοι και εξισώνονται, και β.Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 7 «οργανικά έσοδα κατ είδος», με χρέωση των λογαριασμών αυτών, οι οποίοι και εξισώνονται 4. Όταν δεν χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της ομάδας 9 για το λογιστικό προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κλαδικών μικτών αποτελεσμάτων, το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.00 μεταφέρεται στον 80.98 «καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως»,ο οποίος συμπληρώνει τους λογαριασμούς 80.90-80.96 των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων. Η μορφή και η διάρθρωση του περιεχομένου του λογαριασμού 80.00 έχει ως εξής: 80.00 «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 60 Αμοιβές χαι έξοδα προσωπικού ΧΧΧΧΧ 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΧΧΧΧΧ 62 Παροχές τρίτων ΧΧΧΧΧ 63 Φόροι-Τέλη χχχχχ 64 Διάφορα έξοδα ΧΧΧΧΧ 65 Τόκοι και προμήθειες ΧΧΧΧΧ 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος χχχχ 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και διαφορές αποτιμήσεως χχχχχ 69 Διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα χχχχχ 80.98 Καθαρό Αποτέλεσμα εκμ/σεως χχχχχ ΑΘΡΟΙΣΜΑ χχχχχ 70 Εσοδα από τόκους χορηγήσεων ΧΧΧΧΧ 71 Εσοδα από λοιπούς τόκους ΧΧΧΧΧ 72 Εσοδα συμμετοχών ΧΧΧΧΧ 73 Εσοδα χρεογράφων ΧΧΧΧΧ 74 Εσοδα από προμήθειες ΧΧΧΧΧ 75 Εσοδα παρεπομένων ασχολιών ΧΧΧΧΧ 79 Εσοδα από πράξεις σε συνάλλαγμα ΧΧΧΧΧ 80.98 Καθαρό Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ΧΧΧΧΧ ΑΘΡΟΙΣΜΑ χχχχ 5. Οι λογαριασμοί 80.90 - 80.96 των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων λειτουργούν ως εξής: α. Μετά το σχηματισμό του λογαριασμού 80.00, όπως προαναφέρεται, το υπόλοιπο αυτού (χρεωστικό ή πιστωτικά) μεταφέρεται με ημερολογιακές εγγραφές στο λογαριασμό 80.98. β. Καταρτίζεται φύλλο μερισμού των οργανικών εξόδων κατ είδος, με το οποίο προσδιορίζονται οι δευτεροβάθμιοι 80.90 -0.96 και οι αναλυτικοί τους καθώς και τα ποσά με τα οποία αυτοί θα χρεωθούν. Επειδή τα οργανικά έξοδα κατείδος, όπως αυτά βρίσκονται καταχωρημένα στους αναλυτικούς λογαριασμούς της ομάδας 6 , μέχρι και τρίτου βαθμού, είναι άμεσα ως προς τους λογαριασμούς αναλυτικών αποτελεσμάτων, το φύλλο μερισμού καταρτίζεται εύκολα. Η ημερολογιακή εγγραφή με τα δεδομένα του φύλλου μερισμού γίνεται με χρέωση των λογαριασμών 80.90 - 80.96 και πίστωση του λογαριασμού 10.98. γ. Καταρτίζεται φύλλο μερισμού των οργανικών εσόδων κατ είδος, για την κατονομή τους στους λογαριασμούς των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων 80.90-80.96. Με τα δεδομένα του φύλλου μερισμού των οργανικών εσόδων πιστώνονται οι οικείοι λογαριασμοί 80.90 - 80.96 και οι αναλυτικοί τους. με χρέωση του λογαριασμού 80.98. Η χρεωπίστωση αυτή γίνεται με ημερολογιακές εγγραφές. δ. Μετά τις ημερολογιακές αυτές εγγραφές διαμορφώνονται οι λογαριασμοί των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως. Ταυτόχρονα έχει εξισωθεί ο λογαριασμός 80.98 «Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως». ε. Τα δεδομένα των λογαριασμών 80.90 - 80.96 μεταφέρονται στη συνέχεια στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσεως. Η μεταφορά αυτή γίνεται με ημερολογιακές εγγραφές. 6. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς των 80.90 - 80.96 περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός 80.96 «έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα», ο οποίος λειτουργεί ως λογαριασμός κέντρου κόστους της Διοικητικής λειτουργίας των τραπεζών. Το περιεχόμενο του λογαριασμού 80.96 και των αναλυτικών του . αντιστοιχεί στους λογαριασμούς 86.09 και 86.10 των αποτελεσμάτων χρήσεως, όπου και μεταφέρεται στο τέλος της χρήσεως χωρίς καμία αριθμητική αλλοίωση ή μεταβολή. 7. Ο λογαριασμός 80.98 «καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως», μετά τη μεταφορά σε αυτόν του καθαρού αποτελέσματος από το λογαριασμό 80.00, λειτουργεί ως διάμεσος κατά τη διαμόρφωση των λογαριασμών 80.90 - 80.96 και των αναλυτικών τους, με τη μεταφορά σε αυτούς των δεδομένων των οργανικών εσόδων και εξόδων των λογαριασμών των ομάδων 6 και 7. Δηλαδή, όταν οι λογαριασμοί 80.90 - 80.96 πιστώνονται, ισόποσα χρεώνεται ο λογαριασμός 80.98 και όταν οι λογαριασμοί 80.90 - 80.96 χρεώνονται,ισόποσα πιστώνεται ο λογαριασμός 80.98. Δεδομένου ότι στο λογαριασμό αυτό (80.98) έχει μεταφερθεί το αποτέλεσμα από το λογαριασμό 80.00 «Γενική εκμετάλλευση», ο λογαριασμός 80.98 εξισώνεται. 2.2.804 Λογαριασμός 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» 1. Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 81, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.804 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες 2-3 ειδικές ρυθμίσεις: 2. Οι συναλλαγματικές διαφορές (πραγματοποιημένες και από αποτίμηση) θεωρούνται ως στοιχεία που διαμορφώνουν το οργανικό αποτέλεσμα των τραπεζών, και παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» και 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα». 3. Στους λογαριασμούς 81.00.06 «ελλείματα ταμείου» και 81.01.06 «πλεονάσματα ταμείου», καταχωρούνται τα οριστικά ελλείμματα και πλεονάσματα, αντίστοιχα, που προκύπτουν από τις καταμετρήσεις και συμφωνίες των ταμείων της Τράπεζας. 2.2.805 Λογαριασμός 82 «έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων» 1. Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 82,ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.805 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες 2-4 ειδικές ρυθμίσεις: 2. Στο λογαριασμό 82.00.07 «παράβολα ασκήσεως ένδικων μέσων» καταχωρούνται τα καταβαλλόμενα, ως παράβολα, ποσά για την άσκηση, ένδικων μέσων, κυρίως, για φορολογικές υποθέσεις της Τράπεζας. 3. Οι δικαστικές δαπάνες που επιδικάζονται σε βάρος της Τράπεζας καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00.08, ενω οι προς όφελος αυτής στο λογαριασμό 82.01.05. 4. Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 «έξοδα πρηγουμένων χρήσεων» και μάλιστα σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς (82.00.60-66) αντίστοιχους των κατ είδος εξόδων της ομάδας 6 και ανάλογα με τις πληροφορίες που επιθυμεί να έχει κάθε Τράπεζα. 2.2.806 Λογαριασμός 83 «κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 83, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.806 του Π.Δ. 1123/1980. με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση: Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογ/σμού 83.20 «κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» εφαρμόζεται η περιπτ. 2 της παραγρ. 2.2.402. 2.2.807 Λογαριασμός 84 «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 84,ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.807 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες 1-2 ειδικές ρυθμίσεις: 1. Οι σχηματισμένες για κάθε καταβαλλόμενο έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 44 (4400, 4409) μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84 «έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και μάλιστα σε αντίστοιχους υπολογαριασμούς (84.91.00, 84.91.09) του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 84.91 «έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως». 2. Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 84.20 «έσοδα από κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» εφαρμόζεται η περιπτ. 2 της παραγρ. 2.2.402. 2.2.808 Λογαριασμός 85 «αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικά κόστος». 1. Στο λογαριασμό 85 καταχωρούνται οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται εκτός εκμεταλλεύσεως, καθώς και οι αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν πρέπει να ενσωματωθούν στο λειτουργικό κόστος. 2. Οι περιπτώσεις 3 και 4 της παραγράφου 2.2.808 του Π.Δ. 1123/1980 ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα. 2.2.809 Λογαριασμός 86 «αποτελέσματα χρήσεως» 1. Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού 86 δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας μέσα στη χρήση που κλείνει. Στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως οι λογαριασμοί 80.90 - 80.96 των «Μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως» και οι αναλυτικοί λογαριασμοί αυτών, όπως επίσης και οι λογαριασμοί 81-85. Στο σχέδιο λογαριασμών του λογαριασμού 86, παρατίθενται εντός παρενθέσεως και οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών, από τους οποίους προέρχονται τα αντίστοιχα κονδύλια. 4. Ο υπολογαριασμός 86.99 «καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών υπολογαριασμών του 86. Από το συσχετισμό των υπολοίπων αυτών προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (καθαρές ζημιές ή καθαρά κέρδη), τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 88. 2.2.810 Λογαριασμός 87 «...................» Ο λογαριασμός 87 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 2.2.811 Λογαριασμός 88 «αποτελέσματα προς διάθεση» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 88. ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.811 του ΠΔ 1123/1980. 2.2.812 Λογαριασμός 89 «ισολογισμός» Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 89, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2.2.812 του ΠΔ 1123/1980. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 2.3.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 2.3.100 Ανάπτυξη των λογαριασμών συναλλάγματος στο Λογιστικό Σχέδιο Στο παρόν Λογιστικό Σχέδιο ακολουθείται η μέθοδος της κατ είδος νομίσματος τηρήσεως των λογαριασμών. Για το εγχώριο νόμισμα και για κάθε ξένο νόμισμα τηρούνται λογαριασμοί, οι οποίοι αναπτύσσονται ως υπολογαριασμοί του ίδιου περιληπτικού λογαριασμού. Ετσι, στον ίδιο περιληπτικό λογαριασμό στεγάζονται υπολογαριασμοί σε δραχμές και υπολογαριασμοί για κάθε ξένο νόμισμα. Η διάκριση των νομισμάτων σε κάθε περιληπτικό λογαριασμό ή υπολογαριασμό μπορεί να γίνει με όποιο τρόπο η κάθε τράπεζα κρίνει ευχερέστερο,από την πλευρά των λειτουργικών και μηχανογραφικών συστημάτων που εφαρμόζει. Ενδεικτικά αναφέρεται ο παρακάτω τρόπος διακρίσεως: Ο κωδικός του νομίσματος, είτε αριθμητικός (π.χ. 00.01.02), είτε αλφαβητικός (π.χ. GRD, DΕΜ, USD) τίθεται μπροστά από τον κωδικό του λογαριασμού, όπως αυτός προβλέπεται στοΣχέδιο Λογαριασμών. Καταυτόν τον τρόπο. π.χ. ο περιληπτικός λογαριασμός 50.00 «καταθέσεις όψεως ιδιωτών» μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής: 00- 50.00 ή GRD-50.00 «καταθέσεις όψεως ιδιωτών» (Δραχμές) 01- 50.00 ή USD-50.00 «καταθέσεις όψεως ιδιωτών» (Δολλάρια) 02- 50.00 ή DΕΜ-50.00 «καταθέσεις όψεως ιδιωτών» (Μάρκα). 2.3.101. Λειτουργία του λογαριασμού 46 «συναλλαγματική θέση» Ο λογαριασμός αυτός αναπτύσσεται στους εξής δευτεροβάθμιους: - 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα» - 46.01 «συναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα» - 46.02 «συναλλαγματική θέση σε οφειλόμενο συνάλλαγμα στην Κεντρική Τράπεζα» Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κατείδος ξένου νομίσματος, και εμφανίζουν τη συναλλαγματική καθαρή θέση της Τράπεζας, ως προς το συγκεκριμένο ξένο νόμισμα. Το πιστωτικό υπόλοιπο καθενός λογαριασμού ξένου νομίσματος εμφανίζει θετική καθαρή θέση (απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα μεγαλύτερες από τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα), ενώ το χρεωστικό υπόλοιπο αυτού εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση (απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα μικρότερες από τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα) της Τράπεζας, ως προς το συγκεκριμένο ξένο νόμισμα. Αντίστοιχα με τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, αναπτύσσονται, κάτω από τους ίδιους δευτεροβάθμιους, και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί δραχμών, οιοποίοι λειτουργούν καταντίστροφη φορά σε σχέση με τους λογαριασμούς των ξένων νομισμάτων. Το χρεωστικό υπόλοιπο ενός λογαριασμού δραχμών εμφανίζει την αξία σε δραχμές του συναλλάγματος του ξένου νομίσματος που εμφανίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού του ξένου νομίσματος. Περιοδικά και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως, το υπόλοιπο καθενός υπολογαριασμού ξένου νομίσματος αποτιμάται με βάση την τιμή FΙΧΙΝG του νομίσματος αυτού και, προς το εξευρισκόμενο από την αποτίμηση αυτήν αντίτιμο σε δραχμές, προσαρμόζεται ανάλογα το υπόλοιπο του αντίστοιχου υπολογαριασμού δραχμών. Όταν για την προσαρμογή αυτή,χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές, πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα», ενώ, όταν πιστώνεται, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα». 2.3.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Για καθένα υποκατάστημα στο εξωτερικό τηρείται, κάτω από τον πρωτοβάθμιο 48 «λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα», ένας τριτοβάθμιος του δευτεροβάθμιου «καταστήματα εξωτερικού» ο οποίος αναπτύσσεται παραπέρα σε τεταρτοβάθμιους ως εξής: - Ένας λογαριασμός στον οποίο παρακολουθούνται οι κεφαλαιακές προικοδοτήσεις της τράπεζας προς το κατάστημα. - Ένας λογαριασμός στον οποίο παρακολουθούνται οι τρέχουσες δοσοληψίες με το κατάστημα, και - Ένας λογαριασμός στον οποίο παρακολουθούνται τα αποτελέσματα του καταστήματος. Έτσι, ο λογαριασμός του καταστήματος Α του εξωτερικού θα αναπτυχθεί ως εξής: 48.01. : «Καταστήματα εξωτερικού» 48.01.00 : «Κατάστημα Α» 48.01.00.00 : «λογαριασμός κεφαλαιακής προικοδοτήσεως 01 : «λογαριασμός δοσοληψιών» 02 : «λογαριασμός αποτελεσμάτων» Αντίστοιχους λογαριασμούς τηρεί και το ίδιο το κατάστημα του εξωτερικού. 2. Για την κεφαλαιακή προικοδότηση του καταστήματος εξωτερικού της τράπεζας γίνονται οι εξής εγγραφές: - Αν η προικοδότηση γίνεται από ίδιο συνάλλαγμα, στη λογιστική του Κεντρικού Λογιστηρίου (έδρας) χρεώνεται ο υπολογαριασμός των κεφαλαιακών προικοδοτήσεων του καταστήματος,με πίστωση του λογαριασμού του οικείου ανταποκριτή, ενώ στη λογιστική του καταστήματος γίνεται η αντίστροφη εγγραφή. - Αν η προικοδότηση γίνεται από «κρατικό» συνάλλαγμα, στη λογιστική του Κεντρικού Λογιστηρίου (έδρας) εκτός από τις παραπάνω εγγραφές γίνονται στους υπολογαριασμούς του 46.02 και ανάλογες εγγραφές παρακολουθήσεως του συναλλάγματος που λήφθηκε από την τράπεζα και οφείλεται στην Κεντρική Τράπεζα. 2.3.3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Οι τράπεζες ενσωματώνουν στον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της έδρας τους, τους αντίστοιχους ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως των καταστημάτων τους στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στην παρ. 2.2.409. Κατά την παραπάνω ενσωμάτωση και συγχώνευση,εξαλείφονται (αλληλοσυμψηφίζονται) και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί του 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου» της έδρας και των καταστημάτων εξωτερικού. 2. Η ενσωμάτωση των κονδυλίων των ισολογισμών των καταστημάτων εξωτερικού με τα αντίστοιχα κονδύλια του ισολογισμού της έδρας της τράπεζας είναι δυνατόννα γίνει με κατάλληλες λογιστικές εγγραφές ή με εξωλογιστικές καταστάσεις, ενώ για την λογιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των καταστημάτων εξωτερικού στους λογαριασμούς της έδρας γίνονται οι εξής εγγραφές: α) Σε περίπτωση κερδών, στη λογιστική του Κεντρικού Λογιστηρίου (έδρα) χρεώνεται ο υπολογαριασμός των αποτελεσμάτων του καταστήματος και πιστώνεται ο υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.00 καθώς και οι λογαριασμοί των εσόδων του καταστήματος . Η μετατροπή σε δραχμές των εξόδων και εσόδων του καταστήματος γίνεται με την τιμή FΙΧΙΝG της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Σε περίπτωση εκχωρήσεως στην Κεντρική Τράπεζα του σχετικού συναλλάγματος γίνονται ανάλογες εγγραφές πωλήσεως του συναλλάγματος. β) Σε περίπτωση ζημιών γίνονται αντίστροφες των παραπάνω εγγραφών. 2.3.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 2.3.400. Μετατροπή σε δραχμές των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα 1. Οι συναλλαγές μιας τράπεζας που επηρεάζουν στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα, καταχωρούνται στα βιβλία σε συνάλλαγμα σε λογαριασμούς που τηρούνται κατ είδος νομίσματος. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε δραχμές περιοδικά και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως, με βάση τη τιμή FΙΧΙΝG της ημερομηνία μετατροπής. 2. Οι θετικές ή αρνητικές διαφορές που προκύπτουν,κατά τις αποτιμήσεις αυτές,θεωρούνται οργανικά έξοδα ή έσοδα και καταχωρούνται αντίστοιχα στους οικείους υπολογαριασμούς του 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» και 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγα». 2.3.401. Μετατροπή σε δραχμές των εξόδων και εσόδων που πραγματοποιεί η Τράπεζα σε συνάλλαγμα Τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τα κέρδη και οι ζημίες σε συνάλλαγμα,που πραγματοποιεί η Τράπεζα στη διάρκεια της χρήσεως, μετατρέπονται σε δραχμές την ημερομηνία πραγματοποιήσεως των σχετικών πράξεων με βάση την τιμή FΙΧΙΝG της ημερομηνία αυτής και το σε δραχμές αντίτιμα τους καταχωρείται στους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων, οι οποίοι τηρούνται μόνο σε δραχμές. 2.3.402 Μετατροπή σε δραχμές των προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα 1. Οι προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα καταχωρούνται στα βιβλία της Τράπεζας σε συνάλλαγμα και σε δραχμές με βάση τη συμφωνημένη τιμή σε δραχμές του ξένου νομίσματος. 2. Οι προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα, που εκκρεμούν στο τέλος της χρήσεως, αποτιμούνται σε δραχμές με βάση την τιμή FΙΧΙΝG μετρητοίς της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Οι διαφορές που προκύπτουν σε δραχμές κατά την εκτέλεση των προθεσμιακών πράξεων καθώς και κατά την αποτίμηση αυτών στο τέλος της χρήσεως, θεωρούνται αποτελέσματα της χρήσεως και καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στους οικείους υπολογαριασμούς του 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» ή του 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» Πριν από κάθε νέα αποτίμηση, αντιλογίζεται το αποτέλεσμα της προηγούμενης αποτίμησης. 2.3.5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 2.3.500 Αγοραπωλησία συναλλάγματος Αγοραπωλησία συναλλάγματος νοείται η ανταλλαγή μιας ποσότητας ξένου νομίσματος με μία ποσότητα εγχώριου νομίσματος ή άλλου ξένου νομίσματος. Οι πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος, ανάλογα με το χρόνο πραγματοποιήσεως των σχετικών συμβάσεων, διακρίνονται σε: α) άμεσης μεταβιβάσεως κεφαλαίων (SΡΟΤ) και β) μελλοντικής εκτελέσεως με καθορισμένη τιμή (FΟRWΑRD). 1. Αγοραπωλησία συναλλάγματος όψεως (SΡΟΤ) έναντι δραχμών Κατά την αγορά συναλλάγματος όψεως έναντι δραχμών, χρεώνεται ο υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.01 «συναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα» με πίστωση του λογαριασμού 38.00 «ταμείο»., με το ποσό των δραχμών που καταβάλλεται για την αγορά του συναλλάγματος. Ταυτόχρονα, με το ποσό του συναλλάγματος που αγοράζεται, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» με πίστωση του λογαριασμού 46.01 «υναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα». Σε περίπτωση που το συνάλλαγμα δεν θα είναι εκχωρητέο στη Κεντρική Τράπεζα, θα χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 46.00 αντί του λογαριασμού 46.01. Κατά την πώληση συναλλάγματος έναντι δραχμών γίνονται οι αντίστροφες των παραπάνω εγγραφών. 2. Αγοραπωλησία ξένου νομίσματος έναντι ξένου νομίσματος Κατά την ανταλλαγή μιας ποσότητας ξένου νομίσματος με μια ποσότητα άλλου ξένου νομίσματος, με την ποσότητα του ξένου νομίσματος που αποκτάται, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» και πιστώνεται ο υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα». Ταυτόχρονα, με την ποσότητα του ξένου νομίσματος που χορηγείται, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του λογαριασμού αυτού, με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού». Επίσης, γίνεται εγγραφή στους οικείους υπολογαριασμούς δραχμών του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα» με βάση την τρέχουσα ισοτιμία του πωλούμενου νομίσματος. Σε περίπτωση που το πωλούμενο συνάλλαγμα είναι εκχωρητέο στην Κεντρική Τράπεζα, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 46.01 •συναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα». Ειδική περίπτωση ανταλλαγής ξένου νομίσματος αποτελούν οι μετατροπές κατά την κίνηση λογαριασμών καταθέσεων. Κατά την μετατροπή αποκτάται (όταν προσκομίζεται για κατάθεση) ή διατίθεται (όταν αναλαμβάνεται) συνάλλαγμα έναντι αναλήψεως υποχρεώσεως ή δημιουργίας απαιτήσεως στο νόμισμα της καταθέσεως. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω μετατροπών είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι υπολογαριασμοι 46.90 «συναλλαγματική θέση - εκχωρητές συναλλάγματος»και 46.91 «συναλλαγματική θέση -δικαιούχοι συναλλάγματος», οι οποίοι τηρούνται μόνο σε συνάλλαγμα και λειτουργούν ως εξής: - Κατά την εκτέλεση πράξεων μετατροπής,οι υπολογαριασμοι του 46.90 πιστώνονται ενώ οι υπολογαριασμοι του 46.91 χρεώνονται. - Κατά την περιοδική εκκαθάριση των υπολογαριασμών, γίνονται πράξεις ανταλλαγής για τις οποίες δεν δημιουργούνται δραχμικές εγγραφές. Ετσι με χρέωση των οικείων υπομερίδων του λογαριασμού 46.91 πιστώνονται οι οικείες υπομερίδες του λογαριασμού 46.90. Τα τυχόν παραμένοντα πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα του λογ/σμού 46.91 φέρονται σε χρέωση ή πίστωση του υπολογαριασμού 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα». Ταυτόχρονα γίνονται και δραχμικές εγγραφές στους οικείους υπολογαριασμούς δραχμών των υπολογαριασμών του 46.00, με αντίστοιχη χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» ή του 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» Οι υπολογαριασμοί 46.90 και 46.91 αποτιμούνται σε δραχμές προκειμένου να εμφανισθούν στις οικονομικές καταστάσεις. 3. Αγορά προθεσμιακού συναλλάγματος (FΟRWΑRD) Κατά τη σύναψη συμβάσεως αγοράς προθεσμιακού συναλλάγματος έναντι δραχμών γίνονται σε λογαριασμούς τάξεως οι εξής εγγραφές: α) με την ποσότητα του ξένου νομίσματος χρεώνεται ο υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του 03.16 «προαγορές συναλλάγματος», με πίστωση του υπολογαριασμού του ξένου νομίσματος του 07.16 «προπωλητές συναλλάγματος», και β) με το συμφωνημένο αντίτιμο δραχμών χρεώνεται ο λογαριασμός 03.17 «προπωλητές συναλλάγματος σε δραχμές» και πιστώνεται ο λογαριασμός 07.17 «υποχρεώσεις από προαγορά συναλλάγματος». Κατά την εκτέλεση της συμβάσεως γίνονται οι παραπάνω εγγραφές αγοράς συναλλάγματος ΣΡΟΤ (παραπάνω περίπτωση 1) και αντιλογίζονται οι παραπάνω εγγραφές στους λογαριασμούς τάξεως. Σε περίπτωση αγοράς προθεσμιακού συναλλάγματος έναντι ξένου νομίσματος, γίνονται στους λογαριασμούς τάξεως ανάλογες εγγραφές με αυτές που γίνονται επί αγοράς έναντι δραχμών (παραπάνω υπό α και β) και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως γίνονται εγγραφές αγοράς (SΡΟΤ) ξένου νομίσματος έναντι ξένου νομίσματος (παραπάνω περίπτωση 2). 4. Πώληση προθεσμιακού συναλλάγματος (FΟRWΑRD) Κατά τη σύναψη συμβάσεως πωλήσεως προθεσμιακού συναλλάγματος έναντι δραχμών, γίνονται στους λογαριασμούς τάξεως οι εξής εγγραφές: α) Με το ποσό του ξένου νομίσματος χρεώνεται ο υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του 03.18 «προαγοραστές συναλλάγματος», με πίστωση του υπολογαριασμού του ξένου νομίσματος του 07.18 «προπωλήσεις συναλλάγματος», και β) Με το συμφωνημένο αντίτιμο δραχμών χρεώνεται ο λογαριασμός 03.19 «απαιτήσεις από προπωλήσεις συναλλάγματος» και πιστώνεται ο λογαριασμός 07.19 «προαγοραστές συναλλάγματος σε δραχμές». Κατά την εκτέλεση της συμβάσεως γίνονται οι εγγραφές πωλήσεως συναλλάγματος SΡΟΤ (της περιπτώσεως 1 της ίδιας παραγράφου) και αντιλογίζονται οι παραπάνω (υπό α και β) εγγραφές στους λογαριασμούς τάξεως. Σε περίπτωση πωλήσεως προθεσμιακού συναλλάγματος έναντι ξένου νομίσματος,γίνονται στους λογαριασμούς τάξεως ανάλογες εγγραφές με αυτές που γίνονται επί πωλήσεως έναντι δραχμών (παραπάνω υπό α και β) και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως γίνοναι εγγραφές αγοραπωλησίας ξένου νομίσματος έναντι ξένου νομίσματος (της περιπτώσεως 2 της ίδιας παραγράφου). 5. Μετατροπή σε δραχμές των προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα Οι προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα αποτιμούνται περιοδικά και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως στην τρέχουσα τιμή FΙΧΙΝG. Η θετική ή αρνητική διαφορά μεταξύ της αρχικά συμφωνημένης τιμής και της τιμής FΙΧΙΝG φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» ή πίστωση του λογαριασμού 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα», με αντίστοιχη κίνηση των λογαριασμών 56.04 «διαφορές (πιστωτικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα» ή 36.04 «διαφορές (χρεωστικές) αποτιμήσεως προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα». Πριν από κάθε νέα αποτίμηση των προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα αντιλογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 36.04 και 56.04. 2.3.501 Ξένα τραπεζογραμμάτια 1. Αγοραπωλησία ξένων τραπεζογραμματίων Κατά την αγορά ξένων τραπεζογραμματίων έναντι δραχμών,χρώνεται ο υπολογαριασμός 38.01.00 «ξένα τραπεζογραμμάτια μή εκχωρούμενα» του λογαριασμού 38.01 «ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων», με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού σε ξένο νόμισμα του 47 «απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων».με το ποσό του ξένου νομίσματος που αγοράζεται. Ταυτόχρονα χρεώνεται σε δραχμές ο οικείος υπολογαριασμός δραχμών του 47 «απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων»,με πίστωση του λογαριασμού 38.00 «ταμείο». Οι αντίστροφες εγγραφές γίνονται κατά την πώληση ξένων τραπεζοραμματίων. Περιοδικά και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως, το υπόλοιπο καθενός υπολογαριασμού του 47 σε ξένο νόμισμα αποτιμάται με βάση την τιμή FΙΧΙΝG του νομίσματος αυτού και προς το εξευρισκόμενο, από την αποτίμηση αυτή αντίτιμο σε δραχμές, προσαρμόζεται ανάλογα το υπόλοιπο του αντίστοιχου υπολογαριασμού δραχμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εκκαθάριση του λογαριασμού 46. 2. Κατάθεση ξένων τραπεζογραμματίων στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα του λογαριασμού Κατά την κατάθεση των ξένων τραπεζογραμματίων,χρεώνεται ο υπολογαριασμός 38.01.01 «ξένα τραπεζογραμμάτια προς εκχώριση»,που αναλύεται σε υπολογαριασμούς κατά απόφαση των Νομισματικών Αρχών, και πιστώνεται ο λογαριασμός καταθέσεως του πελάτη. Ο λογαριασμός 38.01.01 πιστώνεται κατά την εκχώρηση των ξένων τραπεζογραμματίων στην Κεντρική Τράπεζα, με χρέωση του λογαριασμού του ανταποκριτή εξωτερικού στον οποίο η Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει την Τράπεζα για το ποσό των εκχωρούμενων τραπεζογραμματίων. Σε περίπτωση που η εκχώρηση των ξένων τραπεζογραμματίων στην Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωτική, έναντι προμήθειας, τότε με την εκχώρηση χρεώνεται ο υπολογαριασμός 30.17 «Κεντρική Τράπεζα - απαιτήσεις από εκχωρημένο συνάλλαγμα καταθέσεων»,με πίστωση του υπολογαριασμού 38.01.01 «ξένα τραπεζογραμμάτια προς εκχώρηση». Σε περίπτωση που η εκχώρηση των ξένων τραπεζογραμματίων στην Κεντρική Τράπεζα γίνεται σε σταθερές τιμές, τότε με την εκχώρηση χρεώνεται σε συνάλλαγμα ο υπολογαριασμός 30.16 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα σε σταθερές τιμές» και πιστώνεται ο υπολογαριασμός 38.01.01 «ξένα τραπεζογραμμάτια προς εκχώρηση». Ταυτόχρονα χρεώνεται σε δραχμές ο λογαριασμός 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός»,με πίστωση του υπολογαριασμού 30.16. 3. Κατάθεση ξένων τραπεζογραμματίων σε διαφορετικό νόμισμα από το, νόμισμα του λογαριασμού Με την κατάθεση χρεώνεται ο υπολογαριασμός 38.01.01 «ξένα τραπεζογραμμάτια προς εκχώρηση» με τα προσκομιζόμενα για κατάθεση ξένα τραπεζογραμμάτια και πιστώνεται ο λογαριασμός 46.90 «Συναλλαγματική θέση - εκχωρητές συναλλάγματος» και συγχρόνως χρεώνεται ο λογαριασμός 46.91 «Συναλλαγματική θέση - δικαιούχοι συναλλάγματος» και πιστώνεται ο λογαριασμός καταθέσεως του πελάτη με το ποσό του ξένου νομίσματος που αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα ξένα τραπεζογραμμάτια. Με την εκχώρηση των ξένων τραπεζογραμματίων στην Κεντρική Τράπεζα, χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» με το ποσό που πιστώθηκε η κατάθεση και πιστώνεται ο λογαριασμός 46.91. Ταυτόχρονα, χρεώνεται ο λογαριασμός 46.90 με το ποσό των προσκομισθέντων ξένων τραπεζογραμματίων και πιστώνεται ο υπολογαριασμός 38.01.01 «ξενα τραπεζογραμμάτια προς εκχώρηση». Οι εγγραφές στους λογαριασμούς της Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν οι ίδιες. Η εκκαθάριση των λογαριασμών 46.90 και 46.91 αναπτύχθηκε πιο πάνω στην περ. 2 της παρ. 2.3.501. 2.3.502 Καταθέσεις σε συνάλλαγμα 1. Καταθέσεις σε ελεύθερο συνάλλαγμα Ελεύθερο χαρακτηρίζεται το συνάλλαγμα που δεν είναι υποχρεωτικά εχωρητέο στην Κεντρική Τράπεζα. Κατά την δημιουργία της καταθέσεως χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» και πιστώνεται ο λογαριασμός του καταθέτη στον οικείο λογαριασμό καταθέσεων όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας κλπ. Κατά την ανάληψη της καταθέσεως σε ελεύθερο συνάλλαγμα γίνεται αντίστροφη της παραπάνω εγγραφής. Σε περίπτωση που ο πελάτης αναλαμβάνει την κατάθεση του σε δραχμές, διενεργούνταιοι εγγραφές αγοράς συναλλάγματος (παρ. 2.3.500). Για τους λογιζόμενους τόκους των καταθέσεων σε συνάλλαγμα γίνονται οt εξής εγγραφές: - Με το ποσό των δουλευμένων και οφειλόμενων τόκων σε ξένο νόμισμα, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα» και πιστώνεται ο λογαριασμός καταθέσεων του πελάτη. Με το σε δραχμές αντίτιμο των τόκων σε συνάλλαγμα, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 65 «τόκοι και προμήθειες», με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα». Σε περίπτωση προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην παραγρ. 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. 2. Καταθέσεις σε συνάλλαγμα υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Κεντρική Τράπεζα Οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Κεντρική Τράπεζα, παρακολουθούνται ως εξής: Κατά τη δημιουργία της καταθέσεως για το ποσό του κατατιθέμενου συναλλάγματος: - Με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» πιστώνεται ο λογαριασμός του καταθέτη στον οικείο λογαριασμό καταθέσεως όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας κλπ. - Με την εκχώρηση του συναλλάγματος στην Κεντρική Τράπεζα χρεώνεται ο λογαριασμός 30.17 «κεντρική τράπεζα - απαιτήσεις από εκχωρημένο συνάλλαγμα καταθέσεων» και πιστώνεται ο λογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού στον οποίο αναγνωρίστηκε η Κεντρική Τράπεζα. Κατά το λογισμό των τόκων πιστώνεται σε ξένο νόμισμα ο λογαριασμός του καταθέτη, με χρέωση του λογαριασμού 30.17 «Κεντρική Τράπεζα - απαιτήσεις από εκχωρημένο συνάλλαγμα καταθέσεων». Το συνάλλαγμα που απαιτείται για την απόδοση των καταθέσεων και των τόκων τους στον καταθέτη,χορηγείται στην τράπεζα από την Κεντρική Τράπεζα, οπότε γίνονται εγγραφές αντίστροφες των παραπάνω. Οι προμήθειες που χορηγούνται στην τράπεζα, από την Κεντρική Τράπεζα, για τις καταθέσεις της μορφής αυτής, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 74.17 «προμήθειες εκχωρήσεως συναλλάγματος», με χρέωση του λογαριασμού 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός». 3. Καταθέσεις σε συνάλλαγμα εκχωρητέου στην Κεντρική Τράπεζα έναντι δραχμών, σε σταθερή τιμή Οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα,που είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Κεντρική Τράπεζα έναντι δραχμών σε σταθερή τιμή, παρακολουθούνται ως εξής: Κατά τη δημιουργία της καταθέσεως: - Με το ποσό του κατατιθέμενου συναλλάγματος πιστώνεται ο λογαριασμός του καταθέτη στον οικείο λογαριασμό καταθέσεων όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας, κλπ., με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού». - Με το Ίδιο ποσό χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε συνάλλαγμα του λογαριασμού 30.16 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα, σε σταθερές τιμές» και πιστώνεται ο λογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού στον οποίο αναγνωρίστηκε η Κεντρική Τράπεζα. - Με το αντίτιμο των δραχμών, που υπολογίζεται με σταθερή τιμή ξένου νομίσματος, χρεώνεται ο λογαριασμός 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - Τρεχούμενος Λογαριασμός» και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές του λογαριασμού 30.16. Κατά το λογισμό των τάκων, πιστώνεται σε ξένο νόμισμα ο λογαριασμός του καταθέτη, με χρέωση του λογαριασμού 30.16 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα σε σταθερές τιμές» και ταυτόχρονα, με το αντίτιμο του συναλλάγματος αυτού, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 65 «τάκοι-προμήθειες»,με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού.σε δραχμές του λογαριασμού 30.16 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα σε σταθερές τιμές». Σε περίπτωση που προσδιορίζονται βραχύχρονα αποτελέσματα, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην παραγρ. 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. Κατά την ολική ή μερική ανάληψη της καταθέσεως γίνονται αντίστροφες εγγραφές από αυτές που γίνονται κατά τη δημιουργία της καταθέσεως. 2.3.503 Δάνεια σε συνάλλαγμα Με το ποσά του συναλλάγματος που δανείζεται η τράπεζα, χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού και πιστώνεται ο οικείος υπολογα^ιιασμός του 45 ή του 59, αντίστοιχα. Με το ποσό των λογιζόμενων σε ξένο νόμισμα τόκων, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα» και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 45 ή του 59, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, με το δραχμικό αντίτιμο των τόκων, υπολογιζόμενο με την τιμή FΙΧΙΝG του ξένου νομίσματος της ημέρας λογισμού των τόκων, χρεώνεται ο υπολογαριασμός 65.12.04 «τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα» και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός δραχμών του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα». Σε περίπτωση βραχύχρονων αποτελεσμάτων ακολουθείται διαδικασία παρόμοια αυτής που περιγράφεται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 2.3.502 σχετικά με τις καταθέσεις σε ελεύθερο συνάλλαγμα. Κατά την εξόφληση του δανείου γίνεται εγγραφή αντίστροφη της παραπάνω εγγραφής λήψεως του δανείου. 2.3.504 Χορηγήσεις σε συνάλλαγμα 1. Χορηγήσεις σε αυτούσιο συνάλλαγμα Κατά τη χορήγηση, χρεώνεται σε ξένο νόμισμα ο οικείος λογαριασμός του πελάτη, που τηρείται ως υπολογαριασμός του 20 «χορηγήσεις» ή 21 «χορηγήσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις», και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμάς του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού». Κατά το λογισμό των τόκων χρεώνεται σε ξένο νόμισμα ο λογαριασμός χορηγήσεως του πελάτη και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα». Ταυτόχρονα χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές του λογαριασμού αυτού και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 70 «τόκοι έσοδα από χορηγήσεις». Σε περίπτωση υπολογισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην παραγρ. 2.2.509 του Π.Δ. 1123/1980. Κατά την ολική ή μερική είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων γίνονται εγγραφές αντίστροφες αυτών που γίνονται κατά τη χορήγηση. 2. Χορηγήσεις σε συνάλλαγμα με καταβολή δραχμών στον πελάτη Κατά τη χορήγηση χρεώνεται σε ξένο νόμισμα ο οικείος λογαριασμός χορηγήσεως, που τηρείται ως υπολογαριασμός του 20 ή 21, και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του 46.01 «συναλλαγματική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγμα». Ταυτόχρονα, χρεώνεται ο υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.01 με το σε δραχμές αντίτιμο του ποσού της χορηγήσεως σε ξένο νόμισμα, με πίστωση του ταμείου. Κατά την εκχώρηση του συναλλάγματος στην Κεντρική Τράπεζα, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.01, με πίστωση του λογαριασμού του ανταποκριτή εξωτερικού και ταυτόχρονα, με το δραχμικό αντίτιμο του συναλλάγματος, χρεώνεται ο λογαριασμός 38.06 00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός» και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.01. Ο λογισμός των τόκων καθώς και η λογιστική παρακολούθηση τους σε περίπτωση υπολογισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων γίνεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Κατά την ολική ή μερική είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων, πιστώνεται ο λογαριασμός της χορηγήσεως σε ξένο νόμισμα με χρέωση του οικείου ανταποκριτή εξωτερικού. 3. Χορηγήσεις σε δραχμές με ρήτρα συναλλάγματος Η ρήτρα συναλλάγματος εξυπηρετεί τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, με την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια των ξένων νομισμάτων ειναι χαμηλότερα από τα επιτόκια των δραχμών. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση εξοφλήσεως του δανείου με τρέχουσες ισοτιμίες. Η τράπεζα συνάπτει δάνειο αντίστοιχο σε συνάλλαγμα από τράπεζα του εξωτερικού. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: (α) Το δάνειο στο εξωτερικό συνάπτεται με εγγύηση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής του συναλλάγματος που απαιτείται, για την εξόφληση του δανείου και των τόκων του και στην οποία, κατά τη λήξη του δανείου, εκχωρείται το συνάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούσα τράπεζα δεν φέρει συναλλαγματικό κίνδυνο και απολαμβάνει μόνο προμήθεια, την οποία χορηγεί η Κεντρική Τράπεζα. Διενεργούνται οι εξής εγγραφές: Κατά τη λήψη του δανείου από το εξωτερικό: - Χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του ανταποκριτή του εξωτερικού και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 45 ή 59 κατά περίπτωση. Ταυτόχρονα χρεώνεται ο λογαριασμός 30.19 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα δανείων»,με πίστωση του λογαριασμού του ανταποκριτή στον οποίο αναγνωρίζεται η Κεντρική Τράπεζα. - Με το δραχμικό αντίτιμο χρεώνεται ο υπολογαριασμός του 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός» και πιστώνεται ο λογαριασμός 30.19. Κατά τη χορήγηση του δανείου στον πελάτη χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 20 ή 21 με πίστωση του ταμείου. Κατά το λογισμό των τόκων: - Χρεώνεται κατά περίπτωση ο οικείος υπολογαριασμός 65.13.04-06, με πίστωση του 30.19 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα δανείων»,για το αντίτιμο των οφειλόμενων τόκων και ταυτόχρονα, με χρέωση του 30.19 πιστώνεται ο λογαριασμός του δανείου εξωτερικού (λογαριασμοί 45 ή 59). - Χρεώνεται ο λογαριασμός της χορηγήσεως (20 ή 21 )με πίστωση του οικείου λογαριασμού του 70 «Τόκοι έσοδα από χορηγήσεις» για τους τόκους της χορηγήσεως. Κατά την εξόφληση του δανείου: - Χρεώνεται ο λογαριασμός του δανείου (45 ή 59 κατά περίπτωση), με πίστωση του οικείου λογαριασμού του ανταποκριτή εξωτερικού. Ταυτόχρονα, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.01 «συναλλαγματική θέση σε εκχωρούμενο συνάλλαγμα», με πίστωση του λογαριασμού 30.19 «Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα δανείου». Επίσης, με το δραχμικό αντίτιμο χρεώνεται ο λογαριασμός 30.19 και πιστώνεται ο υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.01. - Χρεώνεται ο ανταποκριτής εξωτερικού, στον οποίο αναγνωρίζεται η τράπεζα από την Κεντρική Τράπεζα, με πίστωσητου οικείου υπολογαριασμού σε ξένο νόμισμα του 46.01. Ταυτόχρονα,με το δραχμικό αντίτιμο χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.01 και πιστώνεται ο υπολογαριασμός 38.06 «Κεντρική Τράπεζα τρεχούμενος λογαριασμός». - Χρεώνεται ο 38.00 «Ταμείο» και πιστώνεται ο λογαριασμός χορηγήσεως του πελάτη, με το ποσό που εισπράττει η Τράπεζα για το ποσό της χορηγήσεως. - Με τις προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα, πιστώνονται ανάλογα οι οικείοι υπολογαριασμοι του λογαριασμού 74 «Προμήθειες - έσοδα». Για τις χορηγήσεις της μορφής αυτής δεν γίνεται αποτίμηση με τις τρέχουσες τιμές των ξένων νομισμάτων, επειδή η τράπεζα δεν αναλαμβάνει συναλλαγματικό κίνδυνο. (β) Σε περίπτωση που η τράπεζα αναλαμβάνει το συναλλαγματικό κίνδυνο, χωρίς την κάλυψη από την Κεντρική Τράπεζα, γίνονται εγγραφές παρόμοιες με τις εγγραφές χορηγήσεων σε δραχμές. Για τις χορηγήσεις της μορφής αυτής γίνεται αποτίμηση με τις τρέχουσες τιμές των ξένων νομισμάτων, επειδή η τράπεζα αναλαμβάνει το συναλλαγματικό κίνδυνο. 2.3.505. Συμμετοχές, τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και χρεόγραφα, σε συνάλλαγμα. 1. Απόκτηση τίτλων συμμετοχών, ακινητοποιήσεων, εντόκων γραμματίων δημοσίου και χρεογράφων σε συνάλλαγμα. Κατά την απόκτηση των παραπάνω τίτλων με ίδιο συνάλλαγμα, χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοι των λογαριασμών 17 «συμμετοχές και λοιποί τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων» ή 31 •έντοκα γραμμάτια δημοσίου» ή 34 «χρεόγραφα», με πίστωση του οικείου ανταποκριτή εξωτερικού. Σε περίπτωση που οι τίτλοι αποκτώνται με κρατικό συνάλλαγμα, εκτός από την παραπάνω εγγραφή, γίνονται επιπλέον και οι εξής δύο εγγραφές: (α) Χρεώνεται ο ανταποκριτής εξωτερικού,στον οποίο η Κεντρική Τράπεζα αναγνώρισε την τράπεζα για το ποσό του συναλλάγματος, και πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.02 «συναλλαγματική θέση σε οφειλόμενο στην Κεντρική Τράπεζα συνάλλαγμα». (β) Με αντίτιμο σε δραχμές του συναλλάγματος, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.02, με πίστωση του 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - τρεχούμενος λογαριασμός». 2. Αποτίμηση των τίτλων συμμετοχών, ακινητοποιήσεων εντόκων γραμματίων δημοσίου και χρεογράφων σε συνάλλαγμα Οι παραπάνω τίτλοι, σε οποιοδήποτε λογαριασμό και αν παρακολουθούνται, αποτιμούνται στην κατείδος χαμηλότερη (μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας) τιμή σε ξένο νόμισμα. Για τον καθορισμό της τρέχουσας τιμής σε ξένο νόμισμα,εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται για τα σε δραχμές χρεόγραφα στην παρ. 2.2.111 περ. 2. Σε περίπτωση που η τρέχουσα τιμή σε ξένο νόμισμα ενός τίτλου είναι χαμηλότερη από την αξία κτήσεως του σε ξένο νόμισμα, γίνονται οι εξής εγγραφές: (α) Με την επί έλαττον διαφορά,χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του ξένου νομίσματος του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα» ή ο 46.02» συναλλαγματική θεση σε οφειλόμενο συνάλλαγμα στην Κεντρική Τράπεζα» και πιστώνεται ο οικείος αντίστοιχος αντίθετος υπολογαριασμός προβλέψεων για υποτίμηση των λογαριασμών 17 «συμμετοχές και λοιποί τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων» ή του 34 «χρεόγραφα». (β) Με το αντίτιμο σε δραχμές της παραπάνω επί έλαττον διαφοράς, χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός προβλέψεων του 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»,με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού σε δραχμές του 46.00 ή 46.02, κατά περίπτωση. Με τον νέο υπολογισμό των προβλέψεων, οι εγγραφές προσαρμογής των προβλέψεων είναι ανάλογες με εκείνες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.111 παρ.2 εδαφ. γ. Τα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος (ομολογίες, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικά Ομόλογα. Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου) αποτιμούνται στην κατείδος χαμηλότερη αξία τους σε ξένο νόμισμα, μεταξύ των αξιών κτήσεως και τρέχουσας αξίαςσεξένο νόμισμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.2.305 περ. 2. 3. Πώληση τίτλων συμμετοχών, ακινητοποιήσεων, εντόκων γραμματίων δημοσίου και χρεογράφων σε συνάλλαγμα Κατά την πώληση των παραπάνω τίτλων, που αποκτήθηκαν από ίδιο συνάλλαγμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με το αντίτιμο πωλήσεως σε ξένο νόμισμα,χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» και πιστώνεται ο οικείος λογαριασμός στον οποίο εμφανίζεται το κόστος κτήσεως του τίτλου (υπολογαριασμοί των λογαριασμών 17 ή 31 ή34,κατά περίπτωση). Για το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασμών 17 ή 34, εκτός των τραπεζικών ομολόγων, γίνονται οι εγγραφές: - με χρέωση των λογαριασμών αυτών, πιστώνεταιο οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 46.00. - με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού δραχμών του 46.00, πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 79 «διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα» με το σε δραχμές αντίτιμο του ξένου συναλλάγματος, υπολογιζόμενο με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας πωλήσεως των τίτλων. Για το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο των παραπάνω λογαριασμών 17 ή 34 γίνονται οι εγγραφές: - πιστώνονται οι λογαριασμοί αυτοί, με χρέωση του υπολογαριασμού του οικείου ξένου νομίσματος του 46.00, και - με χρέωση του λογαριασμού 69 «διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα», πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός δραχμών του 46.00, με το σε δραχμές αντίτιμο του παραπάνω ποσού του ξένου νομίσματος της ημέρας πωλήσεως του τίτλου. Κατά την πώληση ή είσπραξη τίτλων που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακών καταθέσεων (έντοκα γραμμάτια δημοσίου - τραπεζικά ομόλογα), χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού με πίστωση των λογαριασμών 36.01 και 31 ή των οικείων υπολογαριασμών του 34, κατά περίπτωση. Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά καταχωρείται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών εσόδων 71 ή 73. κατά περίπτωση, με ταυτόχρονη μεταβολή του λογαριασμού 46.00. Σε περίπτωση που οι πωλούμενοι τίτλοι αποκτήθηκαν με «κρατικό» συνάλλαγμα, γίνονται παρόμοιες με τις παραπάνω εγγραφές. Επειδή όμως η τράπεζα επιστρέφει στην Κεντρική Τράπεζα το συνάλλαγμα που της είχε δοθεί για την αγορά τίτλων που πωλήθηκαν και λαμβάνει το αντίτιμο αυτού σε δραχμές, γίνονται για το συνάλλαγμα αυτό οι ακόλουθες εγγραφές: - χρεώνεται ο λογαριασμός 46.02 «συναλλαγματική θέση σε συνάλλαγμα οφειλόμενο στην Κεντρική Τράπεζα» και πιστώνεται ο οικείος λογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού, και - χρεώνεται ο λογαριασμός 38.06.00 «Κεντρική τράπεζα -τρεχούμενος λογαριασμός» και πιστώνεται ο υπολογαριασμός δραχμών του 46.02 με το αντίτιμο του συναλλάγματος, υπολογιζόμενο με βάση την τρέχουσα τιμή του συναλλάγματος της ημέρας εκχωρήσεως του στην Κεντρική Τράπεζα. - Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο στην Κεντρική Τράπεζα ποσό συναλλάγματος διαφέρει από το αντίτιμο πωλήσεως των τίτλων, η διαφορά αντιμετωπίζεται ως αγορά ή πώληση συναλλάγματος, ανάλογα με την περίπτωση. 4. Εσοδα από τίτλους συμμετοχών, ακινητοποιήσεων, εντόκων γραμματίων δημοσίου και χρεογράφων σε συνάλλαγμα. Κατά την είσπραξη των μερισμάτων ή τοκομεριδίων από τους παραπάνω τίτλους, γίνονται οι εξής εγγραφές: - με το ποσό του ξένου νομίσματος χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του ανταποκριτή εξωτερικού, με πίστωση του υπολογαριασμού του ξένου νομίσματος του 46.00 «συναλλαγματική θέση σε ίδιο συνάλλαγμα», και - με το αντίτιμο σε δραχμές του ξένου νομίσματος, υπολογιζόμενο με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας διενέργειας της εγγραφής αυτής, χρεώνεται ο υπολογαριασμός σε δραχμές του 46.00,με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού των λογαριασμών 72 «έσοδα συμμετοχών» ή 73 «έσοδα χρεωγράφων».κατά περίπτωση. 2.3.506 Εντολές πληρωτέες εξωτερικού 1. Εντολές σε συνάλλαγμα εκδόσεως άλλων τραπεζών Κατά τη λήψη εντολής πληρωμής σε συνάλλαγμα,χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 « ανταποκριτές εξωτερικού» και πιστώνεται οικείος υπολογαριασμός σε ξένο νόμισμα του 57.10 «εντολές πληρωτέες». Κατά την εξόφληση της εντολής εφαρμόζονται,κατά περίπτωση,τα περί αγοράς συναλλάγματος (πιο πάνω παρ. 2.3.500) εάν η εντολή εξοφλείται σε δραχμές ή τα περί καταθέσεων σε συνάλλαγμα (πιο πάνω παρ. 2.3.502) εάν το προϊόν της εντολής κατατίθεται σε λογαριασμό του δικαιούχου ή τρίτου ή τα περί χορηγήσεων (πιο πάνω παρ. 2.3.504) εάν το προϊόν της εντολής χρησιμοποιείται για εξόφληση χορηγήσεως σε συνάλλαγμα. Κατά την ακύρωση ληφθείσας εντολής αντιλογΐζεται η παραπάνω εγγραφή που γίνεται κατά τη λήψη της εντολής. 2. Εντολές σε μετατρέψιμες δραχμές Για τις εντολές αυτές ισχύουν τα περί εντολών πληρωτέων σε δραχμές. 3. Εντολές σε δραχμές με κάλυψη σε ισοδύναμο συνάλλαγμα (ΕQUΙVΑLΕΝΤ). Οι εντολές αυτές είναι πληρωτέες σε δραχμές, ενώ ο εντολέας (εκδότρια της εντολής τράπεζα) εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση με ισοδύναμο συνάλλαγμα που προσδιορίζεται με βάση την ισοτιμία του νομίσματος της εντολής κατά την ημερομηνία εξοφλήσεως της εντολής. Κατά τη λήψη της εντολής, χρεώνονται οι λογαριασμοί τάξεως 03.15 «απαιτήσεις από εντολές σε δραχμές με κάλυψη σε συνάλλαγμα» και 07.15 «εντολές πληρωτέες σε δραχμές με κάλυψη σε συνάλλαγμα», με το ποσό της εντολής. Κατά την εκτέλεση της εντολής,χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» με το συνάλλαγμα το ισοδύναμο των δραχμών, το οποίο εξευρίσκεται με βάση την ισοτιμία που είχε το ξένο νόμισμα την ημέρα εκτελέσεως της εντολής, με πίστωση κατά περίπτωση των λογαριασμών που αναφέρονται στην εξόφληση εντολών σε συνάλλαγμα (πιο πάνω περίπτωση 1). Ταυτόχρονα αντιλογίζονται οι παραπάνω λογαριασμοί τάξεως. 2.3.507. Επιταγές πληρωτέες εξωτερικού 1. Επιταγές ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Κατά την εξόφληση της επιταγής χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» και εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα περί αγοράς συναλλάγματος, τα περί καταθέσεων σε συνάλλαγμα ή χορηγήσεων σε συνάλλαγμα. 2. Επιταγές που εκδίδονται από τράπεζες του εξωτερικού επί της πληρώτριας Τράπεζας του εσωτερικού (εφημών) Κατά τη λήψη της ειδοποιήσεως εκδόσεως της επιταγής από την Τράπεζα εξωτερικού, χρεώνεται ο οικείοςυπολογαριασμός 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» και πιστώνεται ο λογαριασμός 57.00 «επιταγές πληρωτέες». Κατά την εξόφληση ή ακύρωση της επιταγής, ενεργούνται παρόμοιες εγγραφές με εκείνες που γίνονται για την εξόφληση ή ακύρωση εντολής (περ. 1 της παρ. 2.3.506). 3. Επιταγές που εκδίδονται από τράπεζα του εξωτερικού επί Τράπεζας εσωτερικού άλλης από αυτή που ενεργεί την πληρωμή της επιταγής Κατά την πληρωμή της επιταγής χρεώνεται το «Γραφείο Συμψηφισμού» που παρακολουθείται σε υπολογαριασμό του 48 «λογαριασμός συνδέσμου καταστημάτων» και εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα περί αγοράς συναλλάγματος, τα περί καταθέσεων σε συνάλλαγμα ή χορηγήσεων σε συνάλλαγμα. Μετά την σχετική επεξεργασία των επιταγών από το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνεται ο υπολογαριασμός του 38.05 «ανταποκριτές εξωτερικού» του ανταποκριτή στον οποίο έχει συμφωνηθεί να γίνονται οι αναγνωρίσεις από τις τράπεζες και πιστώνεται το «Γραφείο Συμψηφισμού» που παρακολουθείται σε υπολογαριασμό του 48 «λογαριασμός συνδέσμου καταστημάτων». 4. Επιταγές και εντολές που εκδίδονται επί τραπεζών εξωτερικού σε συνάλλαγμα Για τις τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε συνάλλαγμα που εκδίδει η Τράπεζα.ισχύουν τα περί πωλήσεως συναλλάγματος (παράγραφος 2.3.500). Δικαίωμα για έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα έχουν και οι καταθέτες όψεως σε συνάλλαγμα. - Κατά την εξόφληση ιδιωτικής επιταγής σε συνάλλαγμα που σύρεται επί λογαριασμού όψεως, αν ο λογαριασμός τηρείται στη Τράπεζα που πραγματοποιεί την εξόφληση, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα περί αγοράς συναλλάγματος, τα περί καταθέσεων σε συνάλλαγμα ή τα περί χορηγήσεων σε συνάλλαγμα. - Στην περίπτωση που η Τράπεζα που εξέδοσε την επιταγή ή αυτή που τηρεί το λογαριασμό είναι άλλη από αυτή που εξοφλεί την επιταγή, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση (3), εκτός εάν πρόκειται για μεταφορά καταθέσεως από Τράπεζα σε Τράπεζα, όπου, αντί του λογαριασμού 38.05, κινούνται οι λογαριασμοί 30.16 ή 30.17, αντίστοιχα. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΟΜΑΔΑ 10η (0) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 10. ΔΕΚΑΤΗ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 02 Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Χρεωστικοί λογαριασμοί πληροφοριών 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 06 Ενδεχόμενες σταθμισμένες υποχρεώσεις 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρεις συμβάσεις 08 Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 09 .................................. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 3.1.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 00 Δεν χρησιμοποιείται 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.00 χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.01 χρεόγραφα εκδόσεως τρίτων για διάθεση 01.02 Δεσμευμένα χρεόγραφα τρίτων 01.06 Αξίες τρίτων για φύλαξη 01.07 Αξίες τρίτων για είσπραξη 01.08 Αξίες τρίτων για είσπραξη σε ανταποκριτές 01.11 Ταξιδιωτικές επιταγές τρίτων για διάθεση 01.12 Ενσημα ασφαλιστικών οργανισμών για διάθεση 01.16 Μισθωμένα κινητά τρίτων 01.17 Κινητά τρίτων για χρήση 01,21 Ταμιακά απόθεμα Κεντρικής Τράπεζας 01.99 Αλλα περιουσιακά στοιχεία 02 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 02.00 Συμβάσεις και συμφωνίες μηδενικού κινδύνου 02.01 02.20 Συμβάσεις και συμφωνίες μέτριου κινδύνου 02.50 Συμβάσεις και συμφωνίες μέσου κινδύνου 02.80 Συμβάσεις και συμφωνίες υψηλού κινδύνου 02.88 Συμβάσεις επιτοκίων 02.89 Συμβάσεις τιμών συναλλάγματος 02.99 03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 03.00 Χρεώστες από ενέγγυες πιστώσεις 03.01 Αναμενόμενα φορτωτικά έγγραφα ενέγγυων πιστώσεων 03.02 Φορτωτικά έγγραφα ενέγγυων πιστώσεων 03.06 Εντολείς ενέγγυων πιστώσεων προς εκτέλεση 03.07 .......... 03.11 Εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις 03.12 ......... 03.15 Απαιτήσεις από εντολές σε δραχμές με κάλυψη σε συνάλλαγμα 03.16 Προαγορές συναλλάγματος 03.17 Προπωλητές συναλλάγματος σε δραχμές 03.18 Προαγοραστές συναλλάγματος 03.19 Απαιτήσεις από προπωλήσεις συναλλάγματος 03.26 Ανατεθείσες εργολαβίες 03.99 Λοιπές απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 04.00 04.03 04.06 Χρεόγραφα τρίτων σε ενέχυρα 04.11 Αξίες τρίτων από ενέχυρα 04.12 Αξίες τρίτων από ενέχυρα σε ανταποκριτές 04.16 Εγγυητικές επιστολές τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων μας 04.17 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση συμμετοχής τρίτων σε διαγωνισμό της Τράπεζας 04.18 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων προμηθευτών της Τράπεζας 04.21 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων μας 04.22 ......... 04.26 Αποθηκόγραφα τρίτων σε ενέχυρο 04.27 Εμπορεύματα τρίτων σε ενέχυρο 04.49 Αλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων μας 04.50 Αντεγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας 04.51 Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας 04.59 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 04.80 Απαιτήσεις αποσβεσμένες 04.81 Εγκεκριμένα πιστωτικά όρια 04.90 Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί πληροφοριών 04.99 Λοιπές απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 05.00 Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη 20. Αλλες ενδεχόμενες μετρίου κινδύνου υποχρεώσεις 06.20.20.00.0206.21 05.01 Εκδότες χρεογράφων για διάθεση 05.02 Δικαιούχοι δεσμευμένων χρεογράφων 06.49 06.50 Ενδεχόμενες μέσου κινδύνου υποχρεώσεις 06.50.00. Εγγυήσεις που δεν είναι υποκατάστατα πιστώσεων 05.06 Κομιστές αξιών για φύλαξη 05.07 Κομιστές αξιών για είσπραξη 05.08 Κομιστές αξιών για είσπραξη σε ανταποκριτές 05.11 Εκδότες ταξιδιωτικών επιταγών για διάθεση 05.12 Ασφαλιστικοί οργανισμοί, λογαριασμός ενσήμων για διάθεση 05.16 Εκμισθωτές κινητών 05.17 Δικαιούχοι κινητών για χρήση 05.21 Κεντρική Τράπεζα - λογαριασμός ταμιακού αποθέματος 05.99 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 06 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 06.00. Ενδεχόμενες μηδενικού κινδύνου υποχρεώσεις 06.00.00. 01. 02 10. Μή χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες αρχικής λήξεως μέχρι ενός έτους 06.00.10.00 Υποχρεώσεις δανεισμού 01. Αγοράς τίτλων 02. Παροχής εγγυήσεων 03. Διευκολύνσεως αποδοχής 06.00.20.Αλλες ενδεχόμενες μηδενικού κινδύνου υποχρεώσεις 06.00.99. 06.01. 06.19. 06.20 Ενδεχόμενες μετρίου κινδύνου υποχρεώσεις 06.20.000209. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων (εγγυημένες) 06.20.09.00.02 9919 06750.00.00.020103 04. Ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές (όχι υποκατάστατα πιστώσεων) 06.50.04.00.0205. Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (δικαίωμα εκδοχέα) 06.50.05.000206. 09. Εκδοθείσες και βεβαιωθείσες πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων 06.50.09.00.0210. Μή χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες αρχικής λήξεως πέραν του έτους 06.50.10.00. Υποχρεώσεις δανεισμού 01 Αγοράς τίτλων 02 Παροχής εγγυήσεων 03 Διευκολύνσεως αποδοχής11. Ευχέρειες εκδόσεως αξιών ΝiFs & RuFs 06 50.11.00.0206.50.20. Άλλες ενδεχόμενες μέσου κινδύνου υποχρεώσεις 06750.20.00.0221. 99 06.51 06.79 06.80 Ενδεχόμενες υψηλού κινδύνου υποχρεώσεις 06.80.00. Εγγυήσεις υποκατάστατα πιστώσεων 06.80.00.00.0201. Τίτλοι αποδοχής 06.80.01.00.0202. Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων (χωρίς υπογραφή άλλου πιστωτ. ιδρύματος) 06.00.02.00.0203. Συναλλαγές μεδικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή U6780.03.00.0204. Ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές υποκατάστατα πιστώσεων 06.80.04.00.0205. Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (ευθύνη του εκδοχέα) 06.80.05.00.0206. Στοιχεία ενεργητικού αποκτηθέντα βάσει συμφωνιών μελλοντικής αγοράς 0680.06.00.0206.80.07. Καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμιών (fοrward fοrward depοsits) 06.80.07.00.0208. Οφειλόμενο τίμημα αγορασθέντων τίτλων και μετοχών 06780708.00.0209. 19. 20. Αλλες ενδεχόμενες υψηλού κινδύνου υποχρεώσεις 06780.20.00.0221. 99 06.81. 06.88. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από συμβάσεις επιτοκίων 06.88.00. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα 06.88.00.000299 06.88.01. Συμβάντες ανταλλαγής μεταβλητών επιτοκίων διαφόρου φύσεως 06.88. 01.000206.88.02. Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (fοrward rate agreements) 06.8802.00.0206.88.03 Προθεσμιακές συμβάσεις επί επιτοκίου (Ιnterest rate futures) 06.88.03.00.0206.88.04. Συμβάσεις επί επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής που έχουν αγοραστεί 06.88.04.000206.88.05. 06.88.89. Αλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως 06.88.89.00.0206.89. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από συμβάσεις τιμών συναλλάγματος 06.89.00. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων διαφορετικών νομισμάτων 06.89. 00.00.0206.89.01. 06.89.02 Προθεσμιακές πράξεις επι συναλλάγματος (fοrward fοreign exch. cοntracts) (6.89.02.00.0206.89.03. Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (currency futures) 06.89.03.00.0206.89.04. Συμβάσεις επί συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής που έχουν αγοραστεί 06.89.04.00.0206.89.05. 06.89.89 Αλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως 06.89.89.00.0206.90. 06.99. 07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 07.00. Ανοιγείσες ενέγγυες πιστώσει; 07.01. Ανταποκριτές, λογαριασμός αναμενόμενων φορτωτικών εγγράφων ενέγγυων πιστώσεων 07.02 Πελάτες, δικαιούχοι φορτωτικών εγγράφων ενέγγυων πιστώσεων 07.06 Δικαιούχοι ενέγγυων πιστώσεων προς εκτέλεση 07.07 07.11 Υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις 07.12............ 07.15 Εντολές πληρωτέες σε δραχμές με κάλυψη σε συνάλλαγμα 07.16 Προπωλητές συναλλάγματος 07.17 Υποχρεώσεις από προαγορά συναλλάγματος 07.18 Προπωλήσεις συναλλάγματος 07.19 Προαγοραοτές συναλλάγματος σε δραχμές 07.26 Εργολάβοι, λογαριασμός εργολαβιών 07.99 Λοιπές υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 08.00 08.03 08.06 Δικαιούχοι χρεωγράφων σε ενέχυρο 08.11. Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα 08.12. Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα σε ανταποκριτές 08.16. Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων μας 08.17. Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση συμμετοχής τρίτων σε διαγωνισμό της Τράπεζας 08.18. Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων προμηθευτών της Τράπεζα 08.21. Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων μας. 08.22.......... 08.26 Δικαιούχοι αποθηκογράφων σε ενέχυρο 08.27. Διχαιούχοι εμπορευμάτων σε ενέχυρο 08.49. Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 08.50. Αντεγγυητές για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας 08.51. Παραχωρητές εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας 08.59. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασμοίεγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 08.80. Προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν για απόσβεση απαιτήσεων 08.81. Πελάτες με εγκεκριμένα πιστωτικά όρια 08.90. Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 08.99. Λοιπές υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 09. Δεν χρησιμοποιείται Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 3.2.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 3.2.100 Περιεχόμενο και λειτουργία τους Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 10 (λογαριασμών τάξεως), ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.100 του Π.Δ. 1123/1980. 3.2.101 Λογαριασμός 00» ................» Ο λογαριασμός 00 δεν χρησιμοποιείται. 3.2.102 Λογαριασμός 01 «αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» 1. Για το περιεχόμενο και την λειτουργία του λογαριασμού 01, ισχύουν και εφαμόζονται ανάλογα όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.102 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (2-3) ειδικές ρυθμίσεις: 2. Η χρησιμοποίηση λογιστικού ισοτίμου αντί της πραγματικής αξίας, πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις, που ο υπολογισμός της τελευταίας είναι αντικειμενικά αδύνατοςή ιδιαίτερα δυσχερής, π.χ. κατάθεση για φύλαξη δεμάτων με άδηλο περιεχόμενο. 3. Ο λογαριασμός 01.21 «ταμειακό απόθεμα Κεντρικής Τράπεζας», που συλλειτουργεί με το λογαριασμό 05.21 «Κεντρική Τράπεζα, λογαριασμός ταμειακού αποθέματος»,χρησιμοποιείται από τις τράπεζες που διαχειρίζονται ταμειακό απόθεμα για λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας, τηρώντας αυτό σε ιδιαίτερα χρηματοκιβώτια, χωρίς να το αναμειγνύουν με τα δικά τους διαθέσιμα. 3.2.103 Λογαριασμός 02 «συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων» 1. Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτού του λογαριασμού και του συλλειτουργούντος με αυτόν 06 «ενδεχόμενες σταθμισμένες υποχρεώσεις»,ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 3.2.107 του παρόντος. 3.2.104 Λογαριασμός 03 «απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» 1. Για το λογαριασμό 03 ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα, η παράγραφος 3.2.104 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (2-7) ειδικές ρυθμίσεις: 2. Στους λογαριασμούς 03.00-03.02, που συλλειτουργούν πάντα με τους αντίστοιχους 07.00-07.02, παρακολουθούνται οι ενέγγυες πιστώσεις, που ανοίχθηκαν από την Τράπεζα. Ειδικότερα, ο λογαριασμός 03.00 «χρεώστες από ενέγγυες πιστώσεις», που συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07.00 «ανοιγείσες ενέγγυες πιστώσεις», χρεώνεται κατά το άνοιγμα της ενέγγυας πιστώσεως και πιστώνεται κατά τον διακανονισμό της (ή τμηματικά, κατά τους μερικούς διακανονισμούς). Ο λογαριασμός 03.01 «αναμενόμενα φορτωτικά έγγραφα ενέγγυων πιστώσεων», που συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07.01 «ανταποκριτές, λογαριασμός αναμενόμενων φορτωτικών εγγράφων ενέγγυων πιστώσεων», χρεώνεται μόλις η Τράπεζα πληροφορηθεί την αποδοχή της ενέγγυας πιστώσεως από τον δικαιούχο και πιστώνεται όταν φθάσουν σαυτήν τα φορτωτικά έγγραφα. Ταυτόχρονα χρεώνεται ο λογαριασμός 03.02 «φορτωτικά έγγραφα ενέγγυων πιστώσεων», ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 07.02 «πελάτες δικαιούχοι φορτωτικών εγγράφων ενέγγυων πιστώσεων». Ο λογαριασμός 03.02 πιστώνεται κατά την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων ή των διατακτικών μερικού διακανονισμού στο δικαιούχο. 3. Ο λογαριασμός 03.06 «εντολείς ενέγγυων πιστώσεων προς εκτέλεση», που συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 07.06 «δικαιούχοι ενέγγυων πιστώσεων προς εκτέλεση», χρεώνεται κατά τη λήψη της εντολής της εντολοδότριας Τράπεζας για το άνοιγμα ενέγγυας πιστώσεως και πιστώνεται κατά την εκτέλεση της πιστώσεως και την παράδοση από τον δικαιούχο στην Τράπεζα, των φορτωτικών και άλλων εγγράφων, που θα διαβιβασθούν στην εντολοδότρια Τράπεζα. 4. Ο λογαριασμός 03.11 «εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις», που συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 07.11 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις», χρεώνεται κατά την σύναψη κυρίως μεσομακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων, που δεν πρόκειται να εκτελεσθούν αμέσως ή πρόκειται να εκτελεσθούν τμηματικά,και πιστώνεται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, στο μέτρο που εκτελούνται. 5. Για το περιεχόμενο και την λειτουργία των λογαριασμών 03.15-03.19 και 07.15-07.19,ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση 3 της παρ. 2.3.506 και στις περιπτώσεις 3 και 4 της παρ. 2.3.500, αντίστοιχα. 6. Ο λογαριασμός 03.26 «ανατεθείσες εργολαβίες», που συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 07.26 «εργολάβοι, λογαριασμός εργολαβιών», χρεώνεται κατά την εργολαβική ανάθεση έργου και πιστώνεται κατά την παραλαβή του έργου και την απαλλαγή του εργολάβου. 7. Η Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιοχή των κωδικών αριθμών 03.27-03.89, καθώς και την αντίστοιχη περιοχή 07.27-07.89, για να παρακολουθήσει, σύμφωνα με τις ανάγκες της, άλλες αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. 8. Δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται στο λογαριασμό 03 συμβάσεις ή συμφωνίες που περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της Π.Δ.Τ.Ε αριθ. 2054/ 18.3.1992, στις οποίες αναφέρεται η παρ. 3.2.107 του παρόντος. 3.2.105 Λογαριασμός 04 «χρεωστικοί λογαριασμοί πληροφοριών» 1. Για το περιεχόμενο και την λειτουργία του λογαριασμού 04, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 3.2.103 (περιπτ. 1 & 3) και 3.2.105 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (2-4) ειδικές ρυθμίσεις: 2. Στο λογαριασμό 04.50 «αντεγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας», που λειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 08.50 «αντεγγυητές για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας», παρακολουθούνται οι εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ τρίτων, σεεγγύηση εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας, για εξασφάλιση υποχρεώσεων της. Επίσης στο λογαριασμό 04.51 «εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας».που συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 08.51 «παραχωρητές εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων μας», παρακολουθούνται οι εγγυήσεις που δόθηκαν από τρίτους, σε πιστωτές της τράπεζας προς εξαφάλιση υποχρεώσεων της. 3. Οι αναφερόμενοι στο σχέδιο λογαριασμών δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί είναι ενδεικτικοί και η Τράπεζα μπορεί να μήν τους χρησιμοποιήσει. 4. Η Τράπεζα μπορεί να χρησιμομποιήσει ελεύθερα όλους τους κενούς κωδικούς δευτεροβάθμιων για να δημιουργήσει λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της. 3.2.106 Λογαριασμός 05 «δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» Για τον λογαριασμό 05, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 01, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.102. 3.2.107 Λογαριασμός 06 «ενδεχόμενες σταθμισμένες υποχρεώσεις» 1. Ο λογαριασμός αυτός συλλειτουργεί με το λογαριασμό 02 «συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων». Στο λογαριασμό αυτό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων καταχωρείται κάθε σύμβαση ή συμφωνία του πιστωτικού ιδρύματος, που δεν άπτεται των στοιχείων του ισολογισμού,αλλά ανήκει στα εκτός αυτού στοιχεία και περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της Π.Δ.Τ.Ε. αριθ. 2054/18.3.1992. 2. Η παρατιθέμενη ανάλυση του λογαριασμού 06 στο σχέδιο των λογαριασμών, ανταποκρίνεται στα παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2054/ 18.3.1992. Παρέχεται η ευχέρεια σε κάθε τράπεζα να παρακολουθήσει, σε περαιτέρω λογιστική ανάλυση των τριτοβάθμιων υποχρεωτικών λογαριασμών ή σε ιδιαίτερο εσωτερικό μηχανογραφικό κύκλωμα, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, κατά συντελεστή σταθμίσεως, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του έκτου Κεφαλαίου της προαναφερόμενης πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 3.2.108 Λογαριασμός 07 «υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» Για τον λογαριασμό 07, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 03, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.104. 3.2.109 Λογαριασμός 08 «Πιστωτικοίλογαριασμοίπληροφοριών» Για τον λογαριασμό 08, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό 04, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.105. 3.2.110 Λογαριασμός 09 «....................» Ο λογαριασμός 09 παραμένει κενός. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζοννται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των τραπεζών, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενημέρωση τους. Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι εξής: Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 4.1.1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.100 Γενικά 1. Η κατάσταση του ισοογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 2. Η κατάσταση του Ισολογισμού δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Στην κατάσταση του ισολογισμού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.103, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην τράπεζα. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων, π.χ. το κονδύλι του παθητικού ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ επιτρέπεται να αναλυθεί σε περισσότερα κονδύλια. Η σύμπτυξη κονδυλίων επιτρέπεται μόνο για αυτά που είναι αριθμημένα με μικρά γράμματα, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων. 4. Ολα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισμού απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. 5. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού (9 και 10) απεικονίζονται στην αξία κτήσεως τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά και κατά κατηγορίες αυτών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 6. Στην κατάσταση του ισολογισμού, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των Τραπεζών, για κάθε κονδύλι στο οποίο αντιστοιχεί αραβικός αριθμός γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. Κατά την δημοσίευση της κατάστασης αυτής οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.101. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: - Τα μετρητά στο Ταμείο σε δραχμές και ξένα Τραπεζογραμμάτια (λογαριασμοί 38.00 - 38.02) - Τις υποχρεωτικές καταθέσεις της τράπεζας στην Κεντρική Τράπεζα (λογαριασμοί 37.00, 37.04, 37.06). - Το υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού σε δραχμές στην Κεντρική Τράπεζα (λογαριασμός 38.06.00) και τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως που έχει η Τράπεζα στην Κεντρική Τράπεζα σε ξένα νομίσματα (λογαριασμοί 38.06 και 38.08 σε ότι αφορά την Κεντρική Τράπεζα) - Την αξία των τοκομεριδίων που έχουν αποκοπεί και είναι για είσπραξη (λογαριασμός 38.04). - Την αξία των μέσω γραφείου συμψηφισμού εισπρακτέων επιταγών (λογαριασμός 38.22). 2. Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για επαναχρηματοδότηση. Περιλαμβάνονται: Τα έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, με διάκριση σε εκείνα που προέρχονται από υποχρεωτικές τοποθετήσεις (λογαριασμοί 31.00, 31.10 και 31.99 (σε ότι αφορά) και σε εκείνα που προέρχονται από αντίστοιχες προαιρετικές τοποθετήσεις λογαριασμοί 31.01, 31.02, 31.03, 31.11, 31.99 (σε ότι αφορά) καθώς και λοιπά αξιόγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Τράπεζας και τα οποία,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Νομισματικών Αρχών,γίνονται δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για επαναχρηματοδότηση. 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Περιλαμβάνονται: α. Οψεως [λογαριασμοί 38.06-38.07 (πληνΚεντρικήςΤράπεζας]. β. Λοιπές [λογαριασμοί 38.05, 38.08-38.10 (πλην Κεντρικής Τράπεζας),38.20-21, 38.23, 37.20, 37.89, 30.10-20, 30.29, 30.30, 20-28 (σε ότι αφορά πιστωτικά ιδρύματα) 18 (σε ότι αφορά πιστωτικά ιδρύματα)]. Τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (λογ. 44.03.01) εμφανίζονται αφαιρετικά από κονδύλι της Κατηγορίας 3 4. Απαιτήσεις κατά πελατών. Περιλαμβάνονται: - Χορηγήσεις: [λογαριασμοί 20-28 και 18, πλην σε ότι αφορά πιστωτικά ιδρύματα] - Λοιπές απαιτήσεις: [λογαριασμοί 30.00-07, 30.89, 39.97, 39.11 39.19, 39.21 και 39.99]. Τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (λογ. 44.03.00 και 44.03.02)εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της Κατηγορίας 4. 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως Περιλαμβάνονται: α. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι εκδόσεως Δημοσίου [λογαριασμοί 17.12 (σε ότι αφορά εκδόσεως Δημοσίου), 34.10 (εκδόσεως Δημοσίου), 34. 12, 34.19 (εκδόσεως Δημοσίου), 34.21 (εκδόσεως Δημοσίου), μείον 59.15 και 59.16 σε ό,τι αφορά] β. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως [λογαριασμοί 17.12 (πλην εκδόσεως Δημοσίου), 17.13, 34.10 (πλην εκδόσεως Δημοσίου), 34.11, 34.19 (πλην εκδόσεως Δημοσίου) ,34.21 (πλην εκδόσεως Δημοσίου),μείον 59.15 και 59.16. (σε ό,τι αφορά). 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως (λογαριασμοί 17.10-17.11 34.00-34.09, 34.20, μείον 59.15 και 59.16). 7. Συμμετοχές σε μή συνδεμένες επιχειρήσεις Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 17.01 μείον 59.15 σε ό,τι αφορά. 8. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 17.00 μείον 59.15 σε ό,τι αφορά. 9. Αυλα πάγια στοιχεία Περιλαμβάνονται: - α. Εξοδα ιδρύσεως (λογαριασμός 16.10) - β. Φήμη και πελατεία (λογαριασμός 16.00) - γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασμός 16,πλην 16.00, 16.10 και 16.99). - Αποσβεσμένα άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασμός 16.99). 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία. Περιλαμβάνονται: α. Γήπεδα, Οικόπεδα (λογαριασμοί 10.00-10.99) β. Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων (λογαριασμοί 11.00 - 11.98). - Αποσβεσμένα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων (λογαριασμός 11.99) γ. Επιπλα,ηλεκτρονικάς και λοιπός εξοπλισμός (λογαριασμοί 14.00 14.98) - Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (λογαριασμός 14.99) δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία [ (λογαριασμοί 12 (πλην 12.99) , 13 (πλην 13.99)]. - Αποσβεσμένα λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 12.99 και 13.99). ε. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές (λογαριασμός 15). 11. Οφειλόμενο Κεφάλαιο Περιλαμβάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί ακόμα, με διάκριση σε: οφειλόμενο μή ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και σε δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση (λογαριασμός 39.04). 12. Ιδιες μετοχές Περιλαμβάνεται η αξία μετοχών εκδόσεως της τράπεζας που έχουν αποκτηθεί από αυτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά (λογαριασμός 34.25). 13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες [λογαριασμοί 29, 35, 39.00-01, 39.09-10, 39.13-18, 39.23, 39.41-42, 39.89, 39.98] 14. Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα. Περιλαμβάνονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών που απεικονίζονται είναι στους λογαριασμούς: - Εξοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 36.00) -Εσοδα δουλευμένα μή απαιτητά (λογαριασμοί 36.01 και 36.04). 4.1.102. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Περιλαμβάνονται: α. Οψεως (λογαριασμός 50.04) β. Προθεσμίας με προειδοποίηση (λογαριασμοί 52.04, 53.03, 53.13, 53.20, 53.30, 59.00-59.02, 45.06, 45.10, 45.11-12). 2; Υποχρεώσεις προς πελάτες Περιλαμβάνονται: α. Καταθέσεις [λογαριασμός 50 (πλην 50.04), 51, 52 (πλην 52.04 και 52.50), 53 (πλην 53.03, 53.13, 53.20, 53.30) β. Αλλες υποχρεώσεις (λογαριασμός 59.20, 59.45-48, 57, 59.21). βα) Οψεως (λογαριασμοί 59.45-48, 57 και 59.21) ββ) Προθεσμίας ή και με προειδοποίηση [λογαριασμοί 59.20, 59.22]. 3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους α. Ομολογίες (λογαριασμοί 59.11-59.12, 45.00-03, μείον 34.30). β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι (λογαριασμοί 52.50, 45.04) 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού [λογαριασμοί 43, 54, 55, 59.17, 59.04-06, 59.30-33, 59.40-43, 59.98, 45.22-23, 45.98, 59.13 μείον χρ. υπολ. 39.06). 5. Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Περιλαμβάνονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών που απεικονίζονται.περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς; - Εσοδα επομένων χρήσεων (λογαριασμός 56.00) - Εξοδα χρήσεως δουλευμένα, πληρωτέα στις επόμενες χρήσεις (λογαριασμοί 56.01 και 56.04). 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις της τράπεζας για κινδύνους και βάρη. Τα κονδύλια των κατηγοριών που απεικονίζονται περιέχονται στους λογαριασμούς: α. Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού και παρόμομιες υποχρεώσεις (λογαριασμός 44.00). β. Προβλέψεις για φόρους (λογαριασμός 44.12, ότι αφορά φάρους) γ. Λοιπές (λογαριασμοί 44.09, 44.10, 44.13, 44.98, 44.29, 44.12, εκτός φόρων). 6Α. Κρατήσεις για «κεφάλαια» γενικών τραπεζικών κινδύνων Περιλαμβάνεται ο λογαριασμός 41.20. 7. Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως Περιλαμβάνονται τυχόν υποχρεώσεις της τράπεζας μειωμένης εξασφαλίσεως για τους πιστωτές (λογ. 59.99) 8. Μετοχικό κεφάλαιο Περιλαμβάνεται το κεφάλαιο της τράπεζας με αναφορά του αριθμού των μετοχών στις οποίες διαιρείται καθώς και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (λογαριασμός 40) και διαχωρίζεται σε καταβλημένο και οφειλόμενο. 9. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Περιλαμβάνεται η διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο (λογαριασμοί 41.00-41.01). 10. Αποθεματικά Περιλαμβάνονται: Το τακτικό αποθεματικό της τράπεζας (λογαριασμός 41.02) και τα λοιπά αποθεματικά (λογαριασμοί 41.03-41.05 και 41.08) 11. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Περιλαμβάνονται οι διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας (λογαριασμοί 41.06-41.07). 12. Αποτελέσματα εις νέο Περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 42 (πλην 42.04) με τη διάκριση: Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων Εκτός ισολογισμού λογαριασμοί Περιλαμβάνονται κατά αντιστοιχία των λογαριασμών τάξεως ενεργητικού οι εξής κατηγορίες λογαριασμών τάξεως παθητικού: 1. Ενδεχόμενα στοιχεία παθητικού (06. πλην του λ/ 06.50.05). 2. Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (λογαριασμός 06.50.05) 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων (05) Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (07) Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών (08) 4.1.103 Υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως Ακολουθεί υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί,από τους οποίους λαμβάνονται τα επιμέρους κονδύλια για την κατάρτιση του. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1991 (1 Ιανουαρίου 1991 - 31 Δεκεμβρίου 1991) Ποσά σε δραχμές ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38.00-38.04 8.06 και 38.08 (ό,τι αφορά Κεντρική Τράπεζα) 38.22, 37.00, 37.04, 37.06 31 38.06 - 38.07 (πλην Κεντρικής Τράπεζας) 38.05, 38.08-10 (πλην Κεντρικής Τράπεζας)38.20-21, 38.23, 37.20, 37.89, 30.10-20 30.29, 30.30, 20-28 (ότι αφορά σε πιστωτικά ιδρύματα), 18 (ότι αφορά σε Τράπεζες). 20-28 και 18 εκτός από πιστωτικά ιδρύματα) 30.00-07.30.89, 39.97, 39.11, 39.19, 39.21, 39.99. Μόνο εκδόσεως δημοσίου: 17.12, 34.10, 34.12, 34.19, 34.21 μείον 59.15 και 59.16 (σε ό,τι αφορούν) Εκτός εκδόσεως δημοσίου: 17.12, ., 17.13, 34.10 34.11, 34.19 34.21 μείον 59.15 και 59.16 (σε ότι αφορούν) 17.10-11 34.00-34.09, 34.20 [μείον 59.16 & 59.15] 17.01 [μείον 59.15 σε ό,τι αφορά) 17.00 [μείον 59.15 σε ό,τι αφορά] 16.10 16.00 16 (εκτός 16.00 16.10 & 16.99) 1. Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 2. Κρατικά & άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα. α. Κρατικά & εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα. β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων α.Οψεως β.Λοιπές απαιτήσεις Μείον: Προβλέψεις (44.03.01) Κλεισμένης χρήσεως 1991 Προηγουμένης χρήσεως 1990 4. Απαιτήσεις κατά πελατών Μείον: προβλέψεις (44.03.00+ 44.03.02) 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως α. εκδόσεως Δημοσίου β. Αλλων εκδοτών Μετοχές & άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 7. Συμμετοχές σε μή συνδεμένες επιχειρήσεις 8. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 9. Αϋλα πάγια στοιχεία α.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως β.Φήμη & πελατεία γ.Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία 16.99 10.00 - 10.99 11.00-11.98 11.99 14.00 14.99 14.98 12.00-12.98 13.00-13.98 12.99 & 13.99 15. 39.0434.25 29, 35, 39.00 39.13-18, 39.23, 39.41-42 39.89, 39.98, 39.09-10 36. Μείον: Αποσβέσεις άϋλων παγίων στοιχείων 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία α. Γήπεδα-Οικόπεδα β. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων - Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεις κτιρίων γ. Επιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός - Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία - Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων ε.Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές 11. Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο - Μη ληξιπρόθεσμο - Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση. 12. Ιδιες μετοχές 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 14. Προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές 50.04 52.04, 53.03, 53.13 53.20, 53.30, 59.00 59.02, 45.06, 45.10 45.11-12 50. (πλην 50.04). 51, 52 (πλην 52.04 και 52.50), 53 (πλην 53.03, 53.13, 53.20 53.30) 59.45-59.48, 57, 59.21 59.20, 59.22 59.11-12, 45.00-45.03, μείον 34.30, 52.50, 45.04. 43.54, 55, 59.17, 59.30-33 59.40-43, 59.98, 45.22-23 59.04-06 45.98, 59.13 μείον χρεωστ. υπόλοιπο 39.061. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα α. Οψεως β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες α. Καταθέσεις β. Αλλες υποχρεώσεις βα) Οψεως ββ) προθεσμίας & με προειδοποίηση 3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους α. Ομολογίες β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού * Κλειόμενης χρήσεως 1991 Προηγουμένης χρήσεως 1990 Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωμένα έξοδα 44.00 44.12 44.09, 44.10, 44.13 44.98, 44.29 41.20 59.99. 40. 41.00-41.01 41.02-41.05 41.08 41.06-41.07 42 (πλην 42.04) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 06 (πλην 06.50.05) 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 06.80.01 & 06.80.02. α. Από αποδοχή και οπισθογράφιση τίτλων 06. (εκτός 06.80.01, β.Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 06.80.05, 06.50.05 2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 05 α. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 07 β. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ * ΧΧΧΧΧΧΧΧ 4.1.2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.200 Γενικά 1. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά,στο τέλος κάθε χρήσεως,σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 και δημοσιεύεται,υποχρεωτικά, μέσα στις προθεσμίες του νόμου, όπως καθορίζεται στην παρ. 4.1.100. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των τραπεζών και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 3. Στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνονται,υποχρεωτικά,τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος 4.1.202, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν υπόλοιπα στο τέλος της χρήσεως. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων. Η σύμπτυξη κονδυλίων επιτρέπεται μόνο γιαυτά που είναι αριθμημένα με μικρά γράμματα, είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων. 4. Ολα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 86: (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. 5. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των τραπεζών, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής οι κωδικοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.201 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Περιλαμβάνονται: Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως [λογαρ. 73.10-73.20, 71.31]. - Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα [λογαρ. 70, 71 πλην 71.31]. 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα Περιλαμβάνονται: Οι λογαριασμοί 64.20, 65 πλην 65.74. 3. Εσοδα από τίτλους α. Εσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως [λογαριασμοί 73.00 - 73.01 και 73.09] β. Εσοδα απόσυμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφερόντος επιχειρήσεις (72.01). γ. Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις [Λογαρ. 72.00] 4. Εσοδα προμηθειών [λογαρ. 74] 5. Εξοδα προμηθειών [λογαρ. 65.74] 6. Αποτελέσματα χρηματοδοτικών πράξεων [Λογαριασμοί 64.73, 68.34. 69, 73.73, 79] 7. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως [Λογαριασμός 75] 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού [λογαριασμός 60] - Μισθοί και ημερομίσθια [λογαρ. 60.00-60.01] - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις [λογαριασμοί 60.03.00, 60.03.01, 60.04.00, 60.04.01] 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη α. Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού και παρόμοιες υποχρεώσεις β. Προβλέψεις για φόρους γ. Αλλες προβλέψεις. 6Α. Κρατήσεις για»κεφάλαια» γενικών τραπεζικών κινδύνων 7. Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία Παθητικού 8. Μετοχικό Κεφάλαιο -Καταβλημένο -Οφειλόμενο 9. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10. Αποθεματικά 11. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 12. Αποτελέσματα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο - Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο - Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων - Λοιπές επιβαρύνσεις [Λογαριασμοί 60.02, 60.03.02, 60.03.04, 60.03.99, 60.04.02, 60.04.04, 60.04.99] β. Αλλα έξοδα διοικήσεως [Λογαριασμοί 61, 62, 63 πλην 63.00, 63.98.00 63.98.02, 64 πλην 64.06, 64.73 και 64.20] 9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων [Λογαριασμός 66] 10. Αλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως [λογαριασμοί 63.00, 63.98.00 και 64.06] 11 + 12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. [Λογαριασμοί 68.00, 68.03, 68.09] 13+14. Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεμένες επιχειρήσεις [Λογαριασμός 68.17] 15. Εσοδα και κέρδη από μή συνήθεις δραστηριότητες [Λογαριασμοί 81.01, 82.01, 84] 16. Εξοδα και ζημιές από μή συνήθεις δραστηριότητες [Λογαριασμοί 81.00, 82.00, 83 και 85] 17. Εκτακτα αποτελέσματα 81.02, 81.03] 18. Αποτελέσματα χρήσεων [προ φόρων εισοδήματος] [Λογαριασμός 86.99] 4.1.202. Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι, σε κάθε κατηγορία, λογαριασμοί, στους οποίους συγκεντρώνονται τα κονδύλια της. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 Δεκεμβρίου 1991 (1 Ιανουαρίου 1991 - 31 Δεκεμβρίου 1991) 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 73.10 - 73.20 71.31 70.71, (πλην 71.31) 64.20, 65 (πλην 65.74 73.00-73.01 72.01 72.0065.74 64.73, 68.31 69, 73.73, 7960.00-60.01 60.03.00-01 60.04.00-01 60.02, 60.03.02 60.03.04, 60.03.99 60.04.02, 60.04.04 60.04.99, 61.62, 63 πλην 63.00, 63.98.02, 63.98.00 64 πλην 64.06, 64.73 & 64.2063.00 63.98.00. 64.06 - Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Μείον: 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα Πλέον: 3. Εσοδα από τίτλους α. Εσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως, β. Εσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις γ. Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρ. 4. Εσοδα προμηθειών Μείον: 5. Εξοδα προμηθειών Πλέον ή μείον: 6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Πλέον: 7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Μείον. 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού - Μισθοί & ημερομίσθια - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις - Λοιπές επιβαρύνσεις β Αλλα έξοδα διοικήσεως Μείον: 9. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως Ποσά σε Δρχ. Κλειόμενης Χρήσεως 1991 Προηγούμενης Χρήσεως 1990 68.00, 68.03 11 + 12 Διαφορές προσαρμογής αξίας 68.09 απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Πλέον ή Μείον: 68.17 13 + 14 Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων 81.01 82.01 15. Εκτακτα έσοδα81.00, 82.00, 16. Εκτακτα έξοδα 83, 85 81.02, 81.03 17. Εκτακτα αποτελέσματα 86.99 18. Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος) 4.1.3. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1.300 Γενικά 1. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 2. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των Τραπεζών και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1.100. 3. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.302, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην Τράπεζα. 4. Ολα τα στοιχεία του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού χρήση. 5. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των τραπεζών,για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. Κατά τη δημοσίευση του πίνακα αυτού,οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.301 Κατηγορίες κονδυλίων. Στην κατηγορία ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ περιλαμβάνονται τα καθαρά αποτελέσματα του λογαριασμού 88.00 ή του λογαριασμού 88.01,τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς αυτούς από το λογαριασμό 86.99. Στην κατηγορία ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ ή 42.01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ και το όλο ή μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού 42.02 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, τα οποία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς στους λογαριασμούς 88.02, 88.03 και 88.04, αντίστοιχα. Στην κατηγορία ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ περιλαμβάνεται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 42.04, το οποίο μεταφέρεται στο λογαριασμό 88.06. Στην κατηγορία ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ περιλαμβάνονται τα αποθεματικά ή μέρος τους των υπολογαριασμών του 41, για τα οποία αποφασίζεται η διάθεση τους, είτε για διανομή μερισμάτων, είτε για κάλυψη ζημιών και για το λόγο αυτό μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.07. Από το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω κατηγοριών αφαιρείται, ο φόρος εισοδήματος του λογαριασμού 88.08 και οι λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι του λογαριασμού 88.09. Το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν είναι κέρδη,διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο. 4.1.302 Υπόδειγμα πίνακα διαθίσεως αποτελεσμάτων Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,στον οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί, από τους οποίους λαμβάνονται τα σχετικά κονδύλια για την κατάρτιση του πίνακα αυτού, καθώς και οι σχετικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρονται τα διάφορα κονδύλια της διαθέσεως.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά σε δραχμές 88.00-88.01 (86.99) 88.02-88.04 (42.00.02) 88.06 (42.04) 88.07 (υπολογισμοί 41) 88.08 88.09 (63.98.02) 88.99 88.98 41.02 59.13 59.13 41.03 41.04-05 41.08 59.42 42.00 Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως (Κέρδη ή ζημίες) (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων (+) Αποθεματικά προς διάθεση Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι. Κέρδη προς διάθεση Ζημιές εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 3. Πρόσθετο μέρισμα 4. Αποθεματικά καταστατικού 5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά 6. Αφορολόγητα αποθεματικά 7. Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 1991 Ποσά Προηγ. Χρήσ. 1990 4.1.4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 4.1.400 Γενικά 1. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσεως,σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών & ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτωνχρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Η κατάσταση αυτή δεν δημοσιεύεται υποχρεωτικά. 3. Στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνονται,υποχρεωτικά,τα στοιχεία του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.402. 4. Ολα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως απεικονίζοντα σε δύο στήλες, που αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού χρήση. 4.1.401 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στη χρέωση του λογαριασμού μεταφέρονται τα υπόλοιπα των κατείδος λογαριασμών εξόδων της Ομάδας 6 (λογαριασμοί 60-69). 2. Στην πίστωση του λογαριασμού μεταφέρονται τα υπόλοιπα των κατείδος λογαριασμών των εσόδων της Ομάδας 7 (λογαριασμοί 70-79) 3. Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού (χρεωστικό ή πιστωτικό) μεταφέρεται στο λογαριασμό 80.98 «καθαρό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως» και ο λογαριασμός εξισώνεται. 4.1.402. Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού γενικής εκμεταλεύσεως Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως,στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί, από τα κονδύλια των οποίων συγκροτείται ο λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 1991 [1 Ιανουαρίου 1991- 31 Δεκεμβρίου 1991 Ποσά κλειομέν. χρήση σεως 1991 Ποσά προ ηγούμ. χρήσεως 1990 Ποσά κλειομένης χρήσεως 1991 Ποσά προηγ. νης χρήσ60 Αμοιβές & Εξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - Τέλη 64 Διάφορα Εξοδα 65 Τόκοι και προμήθειες 66 Αποσβέσεις παγίων εσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 68 Προβλέψεις εκμ/αεως και διαφορές αποτιμήσεως 69 Διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα [Λ/8098] καθαρό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως 70 Εσοδα από τόκους Χορηγήσεων 71 Εσοδα από λοιπούς τόκους 72 Εσοδα συμμετοχών 73 Εσοδα χρεογράφων 74 Εσοδα από προμήθειες 75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών 79 Διαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε συν/γμα [Λ/8098] καθαρό αποτέλεσμα εκμ/σεως 4.1.5 ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.500 Γενικά 1. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενο τους και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) των πιστωτικών ιδρυμάτων. 2. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύματα. 3. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων - δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους - σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 4.1.501 Περιεχόμενο του προσαρτήματος Στο προσάρτημα πρέπει να περιαμβάνονται,τουλάχιστον,οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις: 1-3, 5, 7-11, 13, 15-18, 21-23, 26-29, και 32 της παραγράφου 4.1.501 του Π.Δ.1123/1980, με τις ακόλουθες πρόσθετες ειδικές ρυθμίαεις,οι οποίες αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 4.1.502 έως 4.1.505. 4.1.502 Πληροφορίες για ορισμένες θέσεις του Ισολογισμού Για ορισμένες θέσεις του Ισολογισμού παρέχονται στο προσάρτημα οι ακόλουθες πληροφορίες: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Θέση 2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Τα ποσά των απαιτήσεων από τα ανωτέρω αξιόγραφα, κατά :α) συνδεμένων επιχειρήσεων και β) συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, αναφέρονται ξεχωριστά. Επίσης,αναφέρεται ξεχωριστά το σύνολο των απαιτήσεων από αξιόγραφα μειωμένης εξασφαλίσεως. θέση 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ποσά των απαιτήσεων, κατά: α) συνδεμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και β) συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων, αναφέρονται ξεχωριστά. Επίσης, ξεχωριστά αναφέρεται το σύνολο των μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, στη θέση αυτή, παρέχεται ανάλυση των απαιτήσεων κατά την εναπομένουσα διάρκεια τους ως εξής: - μέχρι τρεις (3) μήνες - πάνω από τρεις (3) μήνες μέχρι ένα (1) έτος - πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη, και - πάνω από πέντε (5) έτη. θέση 4. Απαιτήσεις κατά πελατών Τα σύνολα των απαιτήσεων, κατά συνδεμένων και κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, αναφέρονται ξεχωριστά. Επίσης, ξεχωριστά αναφέρεται το σύνολο των μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεων. Τέλος, στη θέση αυτή, παρέχεται ανάλυση των απαιτήσεων κατά την εναπομένουσα διάρκεια τους, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη θέση 3, ενώ το σύνολο των πιστώσεων αόριστης διάρκειας αναγράφεται ιδιαιτέρως. θέση 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως Αναγράφονται ξεχωριστά: - Τα ποσά των απαιτήσεων από ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως κατά α) συνδεμένων επιχειρήσεων και β) αυμμε- τοχικού εδιαφέροντος επιχειρήσεων. - Τα ποσά των ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής αποδόσεως που γίνονται ληξιπρόθεσμα την επόμενη χρήση. - Τα ποσά των ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής αποδόσεως, μειωμένης όμως εξασφα- λίσεως. Παρέχεται ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων ως εξής: - Σε εισαγμένους στό χρηματιστήριο και σε μή εισαγμένους - Σε θεωρούμενους, ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία και μή πάγια, αναφερομένου του κριτηρίου της διακρίσεως τους. Τέλος, αναφέρονται στη θέση αυτή και τα εξής: - Το ποσό της διαφοράς που προκύπτει όταν η τιμή κτήσεως των ομολογιών ή των άλλων ττλων σταθερής αποδόσεως είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξοφλήσεως και ακολουθείται η τακτική της κλιμακωτής αποσβέσεως της διαφοράς αυτής ή μεταφέρεται η διαφορά αυτή κλιμακωτά στα αποτελέσματα. - Η διαφορά τιμής κτήσεως και της ανώτερης αγοραίας τιμής κατά την ημερομηνία κλεισίματος τ ου Ισολογισμού των μεταβιβάσι- μων τίτλων, που έχουν χαρακτήρα παγίων. Επίσης, η διαφορά αυτή αναγράφεται ξεχωριστά και στην περίπτωση που επιλεγεί η ευχέρεια της αναγραφής των τίτλων στον Ισολογισμό στην ανώτερη αγοραία τιμή, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. θέση 6 .Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως Ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων σε εισαγμένους και μή εισαγμένους στο χρηματιστήριο, όπως και ανάλυση αυτών, αν θεωρούνται, ως πάγια ή μή χρηματοπιστωτικά στοιχεία, αναφερομένου και τους σχετικού κριτιρίου διακρίσεως τους. Η διαφορά τιμής κτήσεως και ανώτερης αγοραίας τιμής των μεταβιβάσιμων τίτλων αναφέρεται ξεχωριστά. Επίσης αναφέρεται η διαφορά αυτή ξεχωριστά και στην περίπτωση που επιλεγεί η ευχέρεια αναγραφής των τίτλων στον Ισολογισμό στην αγοραία τιμή. θέση 7. Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Το ποσό των συμμετοχών σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα απεικονίζεται ξεχωριστά και παρέχεται ανάλυση για τους μεταβιβάσιμους τίτλους σε εισαγμένους και μή στο χρηματιστήριο. Η διαφορά τιμής κτήσεως και ανώτερης αγοραίας τιμής ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού για τους μεταβιβάσιμους τίτλους που δεν έχουν χαρακτήρα παγίων, αναγράφεται ξεχωριστά. Επίσης, η διαφορά αυτή αναγράφεται ξεχωριστά και όταν οι τίτλοι αυτοί αποτιμούνται στην ανώτερη αγοραία τιμή. θέση 8. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Το ποσό των συμμετοχών σε συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα απεικονίζεται ξεχωριστά και παρέχεται ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων σε εισαγμένους και μή στο χρηματιστήριο. Η διαφορά τιμής κτήσεως και ανώτερης αγοραίας τιμής ημερομηνίας κλεισίματος Ισολογισμού, για τους μεταβιβάσιμους τίτλους που δεν έχουν χαρακτήρα παγίων, αναγράφεται ξεχωριστά. Επίσης, η διαφορά αυτή αναγράφεται ξεχωριστά όταν οι τίτλοι αυτοί αποτιμούνται στην ανώτερη αγοραία τιμή. θέση 9. Αϋλα πάγια στοιχεία Παρέχεται ανάλυση και επεξήγηση των ποσών που εμφανίζονται στην υπεραξία (φήμη και πελατεία). Επίσης, παρέχεται ανάλυση των αυλών παγίων στοιχείων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την περίπτωση 21 της παραγράφου 4.1.501 του Π.Δ. 1123/1980, για τα ενσώματα πάγια στοιχεία, θέση 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία Η αξία κάθε κατηγορίας των ενσώματων πάγιων στοιχείων, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος, αναγράφεται ξεχωριστά. θέση 11. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο Αναφέρονται ξεχωριστά οι καθυστερημένες δόσεις του οφειλόμενου κεφαλαίου, όπως και το ποσό του κεφαλαίου που έχει κληθεί να καταβληθεί την επόμενη χρήση. θέση 13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Παρέχονται εξηγήσεις για το ύφος και τη φύση των κυρίων στοιχείων, που συνιστούν το κονδύλιο «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» Επίσης, παρέχεται ανάλυση για τις προκαταβολές προς τα μέλη των οργάνων της Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή εποπτείας, όπως και για τις πιστώσεις προς αυτά ή τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί και τις εγγυήσεις κάθε φύσεως, που έχουν παρασχεθεί, για λογαριασμό τους. ΠΑΘΗΤΙΚΟ θέση 1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Απεικονίζονται ιδιαιτέρως οι υποχρεώσεις προς συνδεμένα πιστωτικά ιδρύματα, όπως και αυτές προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα. θέση 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες Απεικονίζονται ξεχωριστά οι υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις, όπως και αυτές προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Επίσης παρέχεται η ακόλουθη ανάλυση κατά την εναπομένουσα διάρκεια για τις καταθέσεις [θέση 2α] και για τις «άλλες υποχρεώσεις προθεσμίας ή με προειδοποίηση» [θέση 2ββ]: - Μέχρι τρεις (3) μήνες - Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (lj έτος - Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη - Πάνω από πέντε (5) έτη. θέση 3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Αναφέρονται ιδιαιτέρως οι υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους προς (α) συνδεμένες επιχειρήσεις και (β) συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Αναγράφεται ξεχωριστά το ποσό των ομολογιών [θέση 3α] που λήγουν την επόμενη χρήση και παρέχεται η ακόλουθη ανάλυση κατά την εναπομένουσα διάρκεια, για τους «λοιπούς πιστωτικούς τίτλους «[θέση 3β] - Μέχρι τρεις (3) μήνες - Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος - Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη - Πάνω από (5) έτη θέση 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού Παρέχονται εξηγήσεις για το ύφος και τη φύση των κύριων στοιχείων, που συνιστούν το κονδύλιο «Λοιπά στοιχεία παθητικού». Επίσης, παρέχεται ανάλυση για τις υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή εποπτείας. θέση 8. Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχείων Παθητικού Αναφέρονται ξεχωριστά τα μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού, που αφορούν: (α) συνδεμένες επιχειρήσεις και (β) συνδεμένες συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες, για κάθε δάνειο που υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού των στοιχείων μειωμένης εξασφαλίσεως: - ύψος δανείου - νόμισμα - επιτόκιο - ημερομηνία εξοφλήσεως - διάρκεια - αν υπάρχει περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής - τους όρους που προσδίδουν στο δάνειο χαρακτήρα μειωμένης εξασφαλίσεως. Για τα άλλα δάνεια πού δεν υπερβαίνουν το 10% μνημονεύονται γενικά οι κανόνες που τα διέπουν. Τέλος, αναγράφονται ιδιαιτέρως τα έξοδα που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση για μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού. 4.1 .503 Πληροφορίες για τους λογαριασμούς τάξεως Αναφέρονται: α) Η φύση και το ύψος κάθε κινδύνου δημιουργίας υποχρεώσεως, εφόσον είναι σημαντική σε σχέση με τη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. β) Η φύση και το ύψος κάθε ανέκλητης ανάληψης υποχρεώσεως που θα μπορούσε να εκθέσει τον οργανισμό σε πιστωτικούς κινδύνους, εφόσον η υποχρέωση αυτή είναι σημαντική σε σχέση με τη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. 4.1.504 Πληροφορίες για τα αποτελέσματα χρήσεως Αναφέρεται η αναλογία, κατά γεωγραφική αγορά, των εσόδων που συνδέονται με τις ακόλουθες θέσεις του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και εφόσον οι αγορές διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά: 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 3. Εσοδα από τίτλους 4. Εσοδα προμηθειών 6. Αποτελέσματα χρηματοδοτικών πράξεων 7. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως. Περαιτέρω, παρέχονται αναλύσεις ως προς τα κύρια στοιχεία των κάτωθι κονδυλίων και δίδονται επεξηγήσεις για το ύψος και την φύση τους. 7. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 10. Αλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 15. Εκτακτα έσοδα 16. Εκτακτα έξοδα 4.1.505 Πληροφορίες για ειδικά θέματα Στο προσάρτημα παρέχονται επίσης οι ακόλουθες,για ειδικά θέματα, πληροφορίες: α) Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διαχειρίζεται επονόματί του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να εμφανίζονται στον Ισολογισμό, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα είναι δικαιούχος των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του προαναφερόμενου είδους εμφανίζεται χωριστά στο προσάρτημα, κατανεμημένο στους διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού ή του παθητικού. β) Αναφέρονται τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανές, το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση. γ) Σημειώνεται το γεγονός αν το ίδρυμα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σημαντική έκταση σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων του. δ) Αναφέρονται το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού, που εμφανίζονται σε ξένο νόμισμα. [Τα αντίστοιχα ποσά εκφράζονται σε δραχμές]. ε) Παρατίθεται κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών, που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού,ειδικότερα με την ένδειξη για κάθε είδος πράξεως, αν πρόκειται για εργασίες που σημαντικό μέρος τους έχει δεσμευτεί για την κάλυψη των συνεπειών διακυμάνσεως των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς,και αν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος αφορά εμπορικές πράξεις. Σε αυτούς τους τύπους πράξεων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων όλα τα απορρέοντα έσοδα ή έξοδα εμπίπτουν στη θέση 6 «αποτελέσματα που προκύπτουν από χρηματοδοτικές πράξεις» ή απορρέουν από καλυπτόμενες προθεσμιακές πράξεις με αντικείμενο συνάλλαγμα, τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επί της πραγματικής διάρκειας της πράξεως και έχουν χαρακτήρα τόκων (ξένο συνάλλαγμα, πολύτιμα μέταλλα, μεταβιβάσιμοι τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία ενεργητικού). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2.100 Γενικά Στο κεφάλαιο 4.2 περιλαμβάνονται ορισμένοι αριθμοδείκτες που κρίθηκαν ότι είναι βασικοί και γενικότερης χρησιμότητας, επειδή παρουσιάζουν ανάγλυφα τόσο τη στατική και δυναμική εικόνα της τράπεζας όσο και μερικές σχέσεις που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά οικονομικά μεγέθη των τραπεζικών οικονομικών μονάδων και εξυπηρετούν τις ειδικότερες ανάγκες του κλάδου. Κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα, παράλληλα με την κατάρτιση των αριθμοδεικτών που υποδεικνύονται εδώ, να καταρτίζει και άλλους, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερηςκαι βαθύτερης αναλύσεως των οικονομικών στοιχείων της. Η κατάρτιση των αριθμοδεικτών είναι προαιρετική για τις Τράπεζες. 4.2.101 Βασικές έννοιες Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της τράπεζας και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της τράπεζας ή και γενικότερα του τραπεζικού κλάδου. . Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών οικονομικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Με το σύστημα των αριθμοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθμός αποδόσεως των διαφόρων δραστηριοτήτων της τράπεζας, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεως της. Οt αριθμοδείκτες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: - αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως - αριθμοδείκτες αποδοτικότητας - αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής Τα απαραίτητα για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών αριθμητικά στοιχεία λαμβάνονται από τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, το λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως, κάθε άλλο λογαριασμό της λογιστικής ή-κατάσταση που απορρέει από τα λογιστικά βιβλία (π.χ. ισοζύγια), αλλά επίσης και από καταγραφές και συγκεντρώσεις εξωλογιστικές,οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν με τις επιστημονικές εγγυήσεις των στατιστικών τεχνικών. Οι αριθμοδείκτες πρέπει να καταρτίζονται με βάση τους εξής κανόνες: Η συσχέτιση των μεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες είναι ευθέως ανάλογοι με την κατάσταση που απεικονίζουν, δηλαδή οι υψηλότερες τιμές ενός δείκτη να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι χαμηλότερες σε δυσμενέστερες. Παρεκλίσεις από αυτό τον κανόνα είναι επιτρεπτές σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. δείκτες μέσης διάρκειας). - Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεικτών επιλέγονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των νομισματικών διακυμάνσεων ή οι πιθανότητες σφαλμάτων. - Στη θέση των απόλυτων τιμών λαμβάνονται, κατά το δυνατό, τιμές μέσου όρου. - Δείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο των 12 μηνών δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της συνολικής καταστάσεως της τράπεζας και κρίνονται πάντα σε σχέση με δείκτες αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγουμένων χρήσεων. - Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της τράπεζας. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες,κατά τρόπο που να επιτρέπει μια πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. - Δείκτης μεμονωμένος έχει μόνο σχετική χρησιμότητα. Γιαυτό επιβάλεταιη σύγκριση των δεικτών να γίνεται, είτε με τους ανάλογους που κατάρτισε η τράπεζα σε προηγούμενες χρήσεις (σύγκριση διαχρονική), είτε με τους ανάλογους που καταρτίζονται στην ίδια περίοδο από άλλες τράπεζες (σύγκριση διατραπεζική). 4.2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 4.2.200 Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες που εξυπηρετούν τις ανάγκες αξιολογήσεως της οικονομικής θέσης της τράπεζας, όπως αυτή εμφανίζεται σε στατική μορφή. Κύρια πηγή στοιχείων για την κατάρτιση τους είναι οι ισολογισμοί της τράπεζας ή οι λογαριασμοί ισολογισμού (ομάδες 1-5). Οι προτεινόμενοι δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: Ιδια Κεφάλαια Δείκτης κεφαλαιακής διαρθρώσεως: _ Σύνολο Παθητικού Ιδια Κεφάλαια Σχέσεις κεφαλαίων προς καταθέσεις: _ Καταθέσεις Ιδια Κεφάλαια Σχέσεις ιδίων προς ξένα κεφάλαια: _ Ξένα Κεφάλαια Διαθέσιμο ενεργητικό Σχέσεις άμεσης ρευστότητας: _ Αμεσες Υποχρεώσεις Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρ. Τράπεζα και επενδύσ.για κάλυψη καταθέσεων Υποχρεωτική κάλυψη καταθέσεων: _ Καταθέσεις Χορηγήσεις Σχέσεις χορηγήσεων προς καταθέσεις: _ Καταθέσεις Διαθέσιμα & κυκλοφορ. ενεργητικό Δείκτης γενικής ρευστότητας: _ Υποχρεώσεις Βαθμός άμεσης εξυπηρετήσεως καταθέσεων: Διαθέσιμα Διαθέσιμα _& _% Καταθέσεις όψεως + Ταμιευτήριο όψεως Καταθέσεις 4.2.201 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες που εξυπηρετούν τις ανάγκες αναλύσεως της δυναμικής εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της τράπεζας. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών αυτών αντλούνται κυρίως από τους λογαριασμούς εξόδων, εσόδων, εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων και δευτερευόντως από τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς ισολογισμού. Οι προτεινόμενοι δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: Συνολική αποδοτικότητα κεφαλαίων : Καθαρά αποτελέσματα πριν από αφαίρεση φόρου εισοδήματος Σύνολο Παθητικού Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων : Καθαρά αποτελέσματα πριν από αφαίρεση φόρου εισοδήματος _9 Ιδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα ονομαστικής αξίας μετοχής: Μερίσματα Μέρισμα κατά μετοχή - =-_% Μετοχικό Κεφάλαιο Ονομαστική αξία μετοχής Πραγματική αποδοτικότητα μετοχής: Υπερτίμημα μετοχής + Μέρισμα κατά μετοχή _% Χρηματιστηριακή αξία μετοχής στην αρχή της χρήσεως Μέση απόδοση χορηγήσεων: Τόκοι χορηγήσεων + Προμήθειες χορηγήσεων _% Χορηγήσεις Οι δείκτες συνολικής αποδοτικότητας κεφαλαίων και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι σκόπιμο να υπολογίζονται και μεαριθμητή,λαμβανόμενο έπειτα από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. 4.2.202 Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δείκτες που εξυπηρετούν την ανάγκη συσχετίσεως των στατικών στοιχείων του ισολογισμού προς τα δυναμικά στοιχεία της εκμεταλλεύσεως με σκοπό να διαπιστωθεί η ορθολογική ή μή ορθολογική χρησιμοποίηση των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. (1) Ως υπερτίμημα μετοχής νοείται η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας της κατά το τέλος χρήσεως, μείον κατά την αρχή της χρήσεως.Το μέγεθος αυτό είναι αρνητικό σε περίπτωση υποτιμήσεως της μετοχής. Οι προτεινόμενοι δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: - Βαθμός καλύψεως νέων επενδύσεων : Νέες επενδύσεις _% Περιθώρια αυτοχρηματοδοτήσεως - Μέση διάρκεια χορηγήσεων : Χορηγήσεις (μέσο υπόλοιπο) Χ 360=ημέρες Εκταμιεύσεις νέων χορηγήσεων μέσα στην χρήση - Μέση διάρκεια καταθέσεων : Καταθέσεις (μέσο υπόλοιπο) Χ 360=ημέρες Εκταμιεύσεις νέων καταθέσεων μέσα στη χρήση - Αναλογία λειτουργικών δαπανών επί απασχολούμενων κεφαλαίων: Αμοιβές προσωπικού + γενικά έξοδα + αποσβέσεις Σύνολο Ενεργητικού - Βαθμός καλύψεως των εξόδων εκμεταλλεύσεως: Εσοδα εκμεταλλεύσεως % Εξοδα εκμεταλλεύσεως - Βαθμός καλύψεως των συνολικών εξόδων: Εσοδα εκμεταλλεύσεως + Ανόργανα έσοδα % Εξοδα εκμεταλλεύσεως + Ανόργανα έξοδα - Βαθμός καλύψεως επισφαλών απαιτήσεων: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις % Αναπόσβεστες επισφαλείς απαιτήσεις Οι δείκτες μέσης διάρκειας χορηγήσεων καιμέσης διάρκειας καταθέσεων μπορούν να εκφρασθούν και ως ταχύτητες κυκλοφορίας χορηγήσεων και καταθέσεων, αν ληφθούν τα κλάσματα: Εκταμιεύσεις νέων χορηγήσεων μέσα στη χρήση και Χορηγήσεις (μέσο υπόλοιπο) Εκταμιεύσεις νέων καταθέσεων μέσα στη χρήση Καταθέσεις (μέσο υπόλοιπο) , 4.2.203. Επέκταση της έρευνας μέσω αριθμοδεικτών Οι αριθμοδείκτες που προτάθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους είναι απολύτως βασικοί και η παράθεση τους απλώς ενδεικτική. Κάθε τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρη πυραμίδα αριθμοδεικτών μεθοδεύοντας την αλληλουχία και αλληλεξάρτηση τους και χρησιμοποιώντας για την κατάρτισή τους τα στοιχεία που θεωρεί κατάλληλα. Οι παραπάνω αριθμοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με κατάλληλη αναδιάρθρωση του περιεχομένου των όρων τους, για τη συναγωγή περισσότερο εξειδικευμένων συμπερασμάτων. Π.χ. ο δείκτης μέσης διάρκειας καταθέσεων, της παραγράφου 4.2.202, μπορεί να τροποποιηθεί κατά κατηγορία καταθέσεων: Προθεσμιακές καταθέσεις (μέσο υπόλοιπο) _Χ360 Εκταμιεύσεις νέων προθεσμιακών καταθέσεων μέσα στη χρήση Με ανάλογη τροποποίηση μπορεί να υπολογισθεί η μέση διάρκεια των καταθέσεων ταμιευτηρίου, όψεως κλπ. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογιστική του κόστους των αναλυτικών αποτελεσμάτων) Η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9) εφαρμόζεται προαιρετικά από τις τράπεζες. Κάθε τράπεζα έχει την ευχέρεια, με βάση τις αρχές λογισμού του κόστους και το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής εκμεταλλεύσεως του Π.Δ. 1123/1980, να εκπονήσει και εφαρμόσει ένα σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της. Άρθρο 2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 1.Οι διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών του άρθρου 1 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, υπερισχύουν των διατάξεων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/ 1980, για όσα θέματα ρυθμίζονται από το κλαδικό αυτό Λογιστικό Σχέδιο. 2.Για τα θέματα των τραπεζών, που δεν ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980. Άρθρο 3 1.Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1ης Ιανουαρίου 1994 για τουςπρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς και από 1ης Ιανουαρίου 1995 για τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς από τις Τράπεζες που έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εδρεύουν στην Ελλάδα, με εξαίρετη την Τράπεζα της Ελλάδος. 2.Σε περίπτωση μή εφαρμογής ή πλημμελούς εφαρμογής από τις τράπεζες της προηγούμενης παραγράφου 1 του θεσπιζόμενου με το παρόν Διάταγμα Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 148/1984 (ΦΕΚ Α 47). Στην περίπτωση αυτή τα εκεί προβλεπόμενα όρια προστίμων προσαυξάνονται στο δεκαπλάσιο. Άρθρο 3 Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν .1819/1988 (ΦΕΚ 256Α).
  • Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985.
  • Την Υ 1687/17/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1723/ 17/2/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 104 και215/Β/1992). 4. Την αριθ. Υ 1847/1078399/1182/001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).
  • Την από 2.7.92 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής του άρθρου 1 του Ν. 1819/1988.
  • Την από 13.10.92 σημείωση, της αρμόδιας Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 513/4.11.92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου, της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687_17 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1723/17/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1723_17_2 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1) Πράξη Διοικητή αριθ. 2430/12.2.98 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (απόφ. ΥΠ 202/1/30.8.56). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/1_20.02.1998 1998
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2485/31.1.2002 Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_03.04.2002 2002
Πράξη Διοικητή αριθ. 2563/19.7.2005 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988 με θέμα «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας[...]" 2005/1_01.08.2005 2005
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. 2006/3460 2006
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008