Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων δύναται να διορίζονται δάσκαλοι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα σε δυσπρόσιτα και ορεινά μειονοτικά σχολεία, ύστερα από σχετική προκήρυξη της υπηρεσίας
 2. Ο διορισμός των ενδιαφερομένων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα και με υποχρέωση παραμονής τους στα σχολεία αυτά επί μία πενταετία τουλάχιστον, οπότε και αποκτούν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης εκτός μειονοτικών σχολείων, κατά τα ισχύοντα στην Α/θμια εκπαίδευση
2.  
  Οι θέσεις που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 1024/1979 «περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών δια τους μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας (ΕΠΑΘ) κ.λπ.» ΦΕΚ 288/Α/28.12.1979 αυξάνονται σε διακόσιες πενήντα (250).
Article 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του Ν. 694/77 ΦΕΚ 264/Α/16.9.77, περί μειονοτικών σχολείων της μουσουλμανικής μειονότητας εις Δ. θράκην.
 • Του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 695/77, περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των μειονοτικών σχολείων και της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 264 Α).
 • Του άρθρου 15 Κεφ. Α παρ. 10 του Ν. 1566/85, για τη δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α).
 • Την Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 ΦΕΚ 31/ Β/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κων. Γιατράκο».
 • Την 573/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Υφυπουργού Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1977/694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/694 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/695 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/695 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1024 1979