ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μεταβιβάζουμε για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την άσκηση αρμοδιοτήτων διανομαρχιακού επιπέδου ως κατωτέρω: 1.) Την προκήρυξη, αξιολόγηση, ανάθεση, επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή μελετών έργων οδοποιίας κυρίου και δευτερεύοντος οδικού δικτύου, υδραυλικών και λιμενικών έργων εκτός των μελετών των έργων εθνικού επιπέδου (φραγμάτων Εγνατίας οδού). 2) Την προκήρυξη, δημοπράτηση ανάθεση κατασκευής και παραλαβής των ανωτέρω έργων. 3) Την προκήρυξη, αξιολόγηση και ανάθεση εργολαβιών για την εκπόνηση αστικού και γεωργικού κτηματολογίου. 4) Την προκήρυξη και ανάθεση περιβαλλοντικών μελετών όπου αυτές προβλέπονται. 5) Την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για έργα οδοποιίας έκτασης άνω των 15.000 μ2 προκειμένου περί αγροτικών ακινήτων και άνω των 1500 μ2 προκειμένου περί αστικών ακινήτων.
Άρθρο 2
1.  
    Η ιΐϊχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του. παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 1262/1986 «Τοπική αυτοδιοίκηση - περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (ΦΕΚ Α 92).
  • Τις διατάξεις των Π.Δ. 51 και 69/1988 περί οργανισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Α 9 και Α 28 αντίστοιχα) καθώς και του Π.Δ. 404/1989 «Αναδιάρθρωση και σύσταση Διευθύνσεων Περιφέρειας ΥΠΕΧΩΔΕ» (ΦΕΚ Α 173).
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ Α 1).
  • Την αριθ. 726/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1262 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/404 1989