ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αρμόδια Όργανα Αρμόδιοι για την λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Νόμου 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση του, για τα έργα που εκτελούνται από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε., είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
Άρθρο 2 "Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α)«Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΠΑ, όπως κάθε φορά ορίζεται και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες εκτέλεσης των έργων
 1. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Λειτουργίας/Συντήρησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΑ με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:
 1. Την έγκριση διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για την μελέτη και κατασκευή των έργων και για την τροποποίηση κάθε εργολαβίας
 2. Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας
 3. Την λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών
 4. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου επιλογής του αναδόχου, διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων και απευθείας ανάθεσης του έργου
 5. Την έγκριση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 11 του Ν. 1799/88.
 6. Τη συγκρότηση των επιτροπών προεπιλογής διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση
Άρθρο 3
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ και αποτελείται από:
 1. Τρεις τεχνικούς, διπλωματούχους ΑΕΙ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της ΔΕΠΑ, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους
 2. Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
 3. Ένα δικηγόρο της ΔΕΠΑ ή νομικό συνεργάτη αυτής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
2.  
  Με την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχεία (α) μέλη της προηγουμένης παραγράφου
3.  
  Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΔΕΠΑ, απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου
4.  
  Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνώμη σχετικά με το θέμα που συζητείται. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται μετά την αποχώρηση από τη συνεδρίαση των ως άνω προσώπων.
5.  
  Τα θέματα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο οι Προϊστάμενοι της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Λειτουργίας/ Συντήρησης, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΔΕΠΑ
6.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο τουλάχιστον από τα μέλη του
7.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής
8.  
  Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα. Επίσης γνωμοδοτεί για θέματα έγκρισης συγκριτικών πινάκων, παρατάσεων προθεσμιών, πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών εργασίας, ειδικών τιμών καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 4 "Χορήγηση Υλικών στους αναδόχους"
1.  
  Στις περιπτώσεις που η ΔΕΠΑ για την εκτέλεση των έργων της χορηγεί ειδικής φύσεως υλικά στους αναδόχους, μπορεί η διακήρυξη, με τεκμηριωμένη εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου, εκτός από την εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85 να προβλέπει και την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής που να καλύπτει την αξία ή μέρος της αξίας των υλικών. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση των υλικών. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται τμηματικά ή στο σύνολο της στον ανάδοχο μετά από βεβαίωση της Προϊσταμένης Αρχής για την έντεχνη και σύμφωνα με την σύμβαση ενσωμάτωση του υλικού στο έργο. Σε περίπτωση αρνήσεως του αναδόχου να χορηγήσει την εν λόγω εγγυητική επιστολή, γίνεται ισόποση παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου. Σε περίπτωση ανυπαρξίας λαβείν και εφ όσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει την σχετική εγγυητική επιστολή μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που επέχει θέση ειδικής πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7του Ν. 1418/84 και του άρθρου 47 του Π.Δ. 609/ 1985.
Άρθρο 5 "Επιτροπή Προεπιλογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παρακολούθησης Έργων"
1.  
  Η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/85 μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προεπιλογής εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη.
2.  
  Η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/85 μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου εφόσον τούτο ορίζεται στη διακήρυξη. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
3.  
  Ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1418/84 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.
Άρθρο 6 "Ειδικές τιμές ."
1.  
  Στις περιπτώσεις σύνταξης ειδικών τιμών του άρθρου 44 του Π.Δ. 609/85 αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν με εφαρμογή των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών. Πα εργασίες που δεν περιέχονται σε εγκεκριμένες αναλύσεις, ειδικές τιμές είναι αυτές που προκύπτουν από παρακολούθηση των αντίστοιχων εργασιών κατά την εκτέλεση τους.
Άρθρο 7 "Δέσμευση μηχανημάτων και εργοταξιακών εγκαταστάσεων"
1.  
  Δέσμευση μηχανημάτων και εργοταξιακών εγκαταστάσεων του αναδόχου που κηρύχθηκε έκπτωτος σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 47 παρ. 8 του Π.Δ. 609/85, μπορεί να ορισθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ.
Άρθρο 8 "Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την μελέτη και κατασκευή έργων της ΔΕΠΑ, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Άρθρο 9 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 10
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλομένη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται και προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 11
1.  
  Για έργα ΔΕΠΑ που εκτελούνται ή θα εκτελεσθούν βάσει διακηρύξεων διαγωνισμών ή συμβάσεων, που διακηρύχθηκαν ή υπογράφτηκαν αντίστοιχα πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1892/1990 εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διακηρύξεις ή συμβάσεις σύμφωνα με την παραγ. 8 του άρθρου 96 του Ν. 1892/1990.
2.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος διέπονται από τον Ν. 1418/1984 και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΧΙΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
 • Την αριθμ. 692/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1799 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1799 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία