ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/48

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/48

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Υγειονομικοί όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα, και τροποποίηση του π.δ. 599/1985 (Α 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου (άρθρα 1,2,4 και 5). Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα και τροποποιούνται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 599/1985 (Α 213), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1989 «για την τροποποίηση των Οδηγιών 72/462/ ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέσπιση υγειονομικών κονόνων και κονόνων υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών» (Ε.Ε. αριθ. L. 93 της 6.4.89 σελ. 25) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 αυτής. Άρθρο 2 (άρθρο 1 παρ. 1 οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) 1.Ο τίτλος του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) αντικαθίσταται ως εξής: «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα κατά τις συναλλαγές της χώρας μας με τα άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή όταν εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα και τα προϊόντα με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα » 2.Ο τίτλος του Τμήματος Β΄ του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) αντικαθίσταται ως εξής: «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, προέλευσης τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα:. Άρθρο 3 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Τα άρθρα 14,15,16 και 17 του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) αντικαθίστανται ως εξής Άρθρο 14 1.Με το παρόν τμήμα Β καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω αναφερόμενα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα: - Νωπά κρέατα που προέρχονται από κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων), χοίρους, προβατοειδή και αιγοειδή. - Για τις απαιτήσεις του άρθρου 16, νωπά κρέατα αγρίων διχήλων ζώων, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές αποδεκτές που προέρχονται από ορισμένες τρίτες χώρες και - Προϊόντα με βάση το κρέας που παρασκευάζονται από νωπά κρέατα, τα οποία ορίζονται στην πρώτη περίπτωση, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 25 του παρόντος διατάγματος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1976 (ΕΕΝ 302/31.12.72 σελ. 28), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις Οδηγίες 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 (ΕΕΝ 26/31.1.77 σελ. 67), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 84/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1984 (Ε.Ε. αριθ. L. 167 της 27.6.84 σελ. 34), 83/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 1983 (Ε.Ε. αριθ. L. 59 της 5.3.88 σελ. 34), το Διορθωτικό (Ε.Ε. αριθ. L. 211 της 3.8.83 σελ. 30) και την Οδηγία 89/ 227/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1989 )Ε.Ε αριθ. L. 93 της 6.4.89 σελ. 25). 2.Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος Β δεν εφαρμόζονται: 1)Στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην περίτωση δ) που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση, εφόσον η μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο κατ άτομο και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος δ/τος. 2)Στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ) που αποστέλλονται ως μικροδέματα σε ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα, κατά το μέτρο που η αποστελλόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από μία τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφαίνεται στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος δ/τος. 3)Στα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας, τα οποία ευρίσκονται για τη σίτιση του προσωπικού και των επιβατών, σε μεταφορικά μέσα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές. Όταν αυτά τα κρέατα και προϊόντα με βάση το κρέας ή τα υπολείμματά τους μετά από παρασκευή φαγητού εκφορτώνονται, πρέπει να καταστρέφονται. Είναι, εν τούτοις, δυνατό να μην καταστραφούν όταν τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας διέρχονται, απευθείας ή αφού έχουν τεθεί προσωρινά υπό τελωνειακό έλεγχο, απ αυτό το μεταφορικό μέσο σε ένα άλλο. 4)Εφόσον η ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα χιλιόγραμμο, στα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό δοχείο με τιμή Fο ανώτερη ή ίση με 3,00: i) που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική τους κατανάλωση, ii) που αποστέλλονται ως μικροδέματα σε ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα. Άρθρο 15 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Ορισμοί 1.Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος Β έχουν εφαρμογή, εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος και στο άρθρο 3 του Π.Δ. 445/1991 (Α 164), πλην εκείνων των κρεάτων πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 959/1981 (Α 241). 2.Για την εφαρμογή επίσης του Τμήματος Β του Παρόντος διατάγματος νοούνται ως: 1)επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους ή μίας τρίτης χώρας· 2)χώρα προορισμού: το κράτος μέλος προς το οποίο αποστέλλοναι ζώα, νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας προερχόμενα από τρίτη χώρα· 3)τρίτη χώρα: η χώρα στην οποία δεν ισχύουν οι Οδηγίες 64/432/ ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ και 77/99/ΕΟΚ· 4)εισαγωγή: η εισαγωγή στη χώρα μας ζώων, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών 5)εκμετάλλευση: η επίσημα ελεγχόμενη αγροτική επιχείρηση βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται στο έδαφος μίας τρίτης χώρας και στην οποία κρατούνται ή εκτρέφονται κατά το συνήθη τρόπο ζώα εκτροφής, αποδόσεως ή σφαγής. 6)ζώνη απαλλαγμένη επιζωοτίας: ζώνη στην οποία, κατόπιν επισήμων διαπιστώσεων, τα ζώα δεν έχουν προσβληθεί από οποιοδήποτε μεταδοτικό νόσημα του πίνακα που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου και εντός ακτίνας που ορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 16 (άρθρ 1 παρ. 2 της Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας που εκδίδεται μετά από πρόταση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνονται οι κατάλογοι που καταρτίζονται εκάστοτε από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα για τις τρίτες χώρες ή τα τμήματα των χωρών αυτών, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ελλάδα: - νωπών κρεάτων που προέρχονται από κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων), χοίρους, προβατοειδή και αιγοειδή, καθώς και από τα προϊόντα με βάση το κρέας που παρασκευάζονται από ή με αυτά τα κρέατα· - νωπών κρεάτων αγρίων διχήλων ζώων, λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης αυτών των χωρών ή των τμημάτων αυτών. Άρθρο 17 (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ανακοινώνονται ένας ή περισσότεροι πίνακες που καταρτίζονται από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 της Οδηγίας 72/462/ΕΟΚ των εγκαταστάσεων από τις οποίες η Ελλάδα μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας. Άρθρο 4 (άρθρο 1 παρ. 3 οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) 1.Στο τέλος οτυ άρθρου 24 του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η περίπτωση α) έχει εφαρμογή κατ αντιστοιχία στα προϊόντα με βάση το κρέας». 2.Μετά το άρθρο 26 του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) παρεμβάλλονται τα άρθρα 26α και 26β που έχουν ως εξής: «Άριθρο 26α. 1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να παρασκευάζονται από ή με νωπά κρέατα: - που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 19 και 20 του παρόντος δ/τος και στους ενδεχόμενους ειδικούς όρους υγειονομικού ελέγχου που θεσμίζονται κατ εφαρμογή του άρθρου 21 ή - που κατάγονται από κράτος μέλος εφόσον αυτά τα νωπά κρέατα: 1)ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 485/1985 (Α 175), με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των άρθρων 20 του παρόντος διατάγματος και 21 του π.δ/τος 125/1986 (Α 43). 1) έχουν μεταφερθεί; υπό κτηνιατρικό έλεγχο, στην εγκατάσταση μεταποίησης, είτε απευθείας, είτε ύστερα από προηγούμενη αποθήκευση σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη, ιιι) πριν την επεξεργασία τους, έχουν ελεγχθεί από επίσημο κτηνίατρο για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα νωπά κρέατα είναι πάντοτε κατάλληλα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το π.δ. 445/ 1991 (Α 164). 2.Ωστόσο δεν απαγορεύεται η εισαγωγή, για λόγους υγειονομικού ελέγχου προϊόντων με βάση το κρέας από τρίτες χώρες ή από τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον πίνακα «Προϊόντα με βάση το κρέας» του καταλόγου που ανακοινώνεται κατά το άρθρο 16, αλλά από τις οποίες δεν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται πλέον οι εισαγωγές νωπού κρέατος εφόσον τα εν λόγω προϊόντα ανταποκρίνονται στις εξής απαιτήσεις: 1)προέρχονται από εγκατάσταση, η οποία πληρεί τις γενικές προϋποθέσεις έγκρισης και έχει λάβει ειδική έγκριση γι αυτό το είδος παραγωγής· 1) έχουν ληφθεί από ή με νωπά κρέατα που ορίζονται στην παράγραφο 1 ή από κρέατα που προέρχονται από τη χώρα παρασκευής, τα οποία πρέπει: - να ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να ορισθούν, για κάθε περίπτωση χωριστά, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση της χώρας παρασκευής σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, - να προέρχονται από σφαγείο με ειδική έγκριση για την παράδοση κρεάτων στην εγκατάσταση που αναφέρεται στην περίπτ. ι). - να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα, που θα ορισθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία.« 2)έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό δοχείο με τιμή F» ανώτερη ή ίση με 3,00. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία, μπορούν να γίνουν αποδεκτές και άλλες επεξεργασίες, ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που επικρατεί στη χώρα εξαγωγής». «Άρθρο 26β. Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 26α, τα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται από τρίτες χώρες π_ρεπει, για να εισαχθούν στην Ελλάδα, να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1.Να παρασκευάζονται σε μία από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει ο πίνακας «Προϊόντα με βάση το κρέας» του καταλόγου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Δ/τος. 2.Να προέρχονται από εγκατάσταση που ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των Παραρτημάτων Α και Β του Π.Δ. 445/1991 (Α 3.Να παρασκευάζονται σε συνθήκες υγιεινής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α Κεφάλαιο ΙΙ και Κεφάλαιο ΙΙΙ σημεία 23 και 25 του Π.Δ/τος 445/1991 (Α 164). 4.Να παρασκευάζονται: 1)από νωπό κρέας: 2)που προέρχεται από εγκατάσταση που περιλαμβάνεται σε έναν από τους πίνακες, οι οποίοι καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το παρόν διάταγμαιι) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του παρόντος Δ/τος και ανταποκρίνεται επίσης στους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο ΙΙΙ σημεία 23 και 25 του Π.Δ/τος 445/1991 (Α 164). 3)σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 26α παράγραφος 2, από κρέατα που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη χώρα παρασκευής· 4)από προϊόντα με βάση το κρέας που παρασκευάζονται σε μία από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται είτε στον πίνακα που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17, είτε σε έναν από τους πίνακες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 445/1991 (Α 164). 5.Να ανταποκρίνονται στις γενικές απαιτήσεις που ορίζονται από το Π.Δ. 445/1991 (Α 164 και ιδίως: 1)να έχουνε υποβληθεί σε μία από επεξεργασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 περίπτωση δ) του Π.Δ. 445/1991 (Α 164). 2)να έχουν ελεγχθεί από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με το Παράρτημα Α Κεφάλαιο ΙV του Π.Δ. 445/1991 (Α 164) και, εφόσον πρόκειται για ερμητικά κλειστό δοχείο, ο έλεγχος να έχει γίνει κατά τις απαιτήσεις που θα θεσπιστούν σε συμφωνία με το Παράρτημα Β Κεφάλαιο ΙΙ του Π.Δ. 445/1991 (Α 164). Πα τον έλεγχο αυτό, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς οι οποίοι τίθενται υπό την ευθύνη του. Οι βοηθοί αυτοί πρέπει: , ί) να διορίζονται από την αρμόδια Κεντρική Αρχή της χώρας εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ii) να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, iii) να έχουν νομικό καθεστώς που να εγγυάται την αναξαρτησία τους έναντι των υπευθύνων των εγκαταστάσεων, iν) να μην έχουν καμμία εξουσία λήψης αποφάσεων για το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου. 3)όταν υπάρχει πρώτη ή δεύτερη συσκευασία, να συσκευάζονται σύμφωνα με το παράρτημα Α Κεφάλαιο V) του Π.Δ. 445/1991 (Α 164). 4)να είναι εφοδιασμένα με σήμα καταλληλότητας το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους σήμανσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο VΙ) του Π.Δ. 445/1991 (Α 164), εξαιρουμένων των διακριτικών και αρχικών που προβλέπονται για τα κράτη μέλη στο σημείο 39 στοιχείο α) και που αντικαθίστανται από την ένδειξη της τρίτης χώρας καταγωγής, η οποία συνοδεύεται από τον αριθμό της κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης από την οποία προέρχονται. 5)να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται προς την Ελλάδα υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το Παράρτημα Α Κεφάλαιο VΙΙΙ) του Π.Δ. 445/1991 (Α 164) και να διακινούνται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής· για τα προϊόντα με βάση το κρέας που αναφέρονται στο άρθρο 4 του εν λόγω Π.Δ/τος, ο παραγωγός πρέπει να φροντίζει να φαίνεται, για τον έλεγχο με τρόπο ευδιάκριτο και ευανάγνωστο στη συσκευασία του προϊόντος, η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να διατηρείται το προϊόν κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του και η διάρκεια κατά την οποία μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση του με αυτόν τον τρόπο. 6.Να μην έχουν υποβληθεί σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Άρθρο 5 (άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Τα άρθρα 27 έως και 31 του Π.Δ/τος 599/1985 (Α 213) αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 27 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας μόνον κατόπιν παρουσιάσεως ενός, υγεινονομικού πιστοποιητικού και ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, που έχουν συνταχθεί από επίσημο κτηνίατρο της εξάγουσας τρίτης χώρας. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει: 1)να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον πριν φθάσουν στην Ελλάδα εισάγονται η διέρχονται από άλλο κράτος μέλος των Ε.Κ. επιπλέον και σε μία από τις γλώσσες της χώρας στην οποία διενεργούνται οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή, που προβέπονται στα άρθρα 28 και 29 του Δ/τος αυτού, 2)να συνοδεύουν τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας με το πρωτότυπο, 3)να περιέχονται σε ένα μόνο φύλλο, 4)να αναφέρονται σε έναν μόνο παραλήπτη. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνει ότι τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας ανταποκρίνονται στις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόν δ/γμα και σε εκείνες που ορίζονται κατ εφαρμογή αυτού για την εισαγωγή νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών. 2.Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με ένα υπόδειγμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με τη Κοινοτική διαδικασία. 3.Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να ανταποκρίνεται ως προς την εμφάνιση και το περιχόμενό του για τα νωπά κρέατα προς το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο Παράρτημα Γ και, για τα προϊόντα με βάση το κρέας, προς το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι και να εκδίδεται την ημέρα φόρτωσης των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας, προκειμένου να αποσταλούν στην Ελλάδα. , Άρθρο 28 1.Η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας να υποβάλλονται αμέσως μετά την άφιξη τους στο ελληνικό έδαφος σε υγειονομικό έλεγχο, διενεργούμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, οποιοδήποτε και εάν είναι το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο .αυτά έχουν δηλωθεί. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η εισαγωγή απαγορεύεται όταν από τον έλεγχο που διενεργείται από Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, προκύπτει ότι: - αυτά τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους μίας τρίτης χώρας εγγεγραμμένης στον κατάλογο που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 1, - αυτά τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους μίας τρίτης χώρας, από την οποία οι εισαγωγές έχουν απαγορευθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 33 με την επιφύλαξη του άρθρου 26α παράγραφος 2, - το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει αυτά τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν είναι σύμφωνο με τους όρους που έχουν καθορισθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 27 παραγρ. 1 και 2. 3.Επιτρέπεται από τν Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας η μεταφορά μέσω του Ελληνικού εδάφους νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία προέρχονται από μία τρίτη χώρα προς μία άλλη τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι: 1)ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει ότι η πρώτη τρίτη χώρα προς την οποία μεταφέρονται τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας μετά τη διαμετακόμιση μέσω του Ελληνικού εδάφους αναλαμβάνει να μην απωθήσει ή επανεξαγάγει σε καμιά περίπτωση προς την Ελλάδα τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας, των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή την διαμετακόμιση, 2)η μεταφορά αυτή πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων από τις Ελληνικές Κτηνιατρικές Αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, 3)η μεταφορά αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή φόρτωσης στο ελληνικό έδαφος υπό τον έλεγχο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εντός οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων που έχουν σφραγιστεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή. Οι μόνοι χειρισμοί που επιτρέπονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς αυτής είναι εκείνοι που διενεργούνται αντίστοιχα στο σημείο εισόδου. στο ελληνικό έδαφος ή της εξόδου από αυτό για την απευθείας μεταφόρτωση από ένα πλοίο ή αεροπλάνο σε κάθε άλλο μεταφορικό μέσο ή αντίστροφα. 4.Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς κρατική αποζημίωση. Άρθρο 29 1.Κάθε παρτίδα νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας υποβάλλεται σε έλεγχο καταλληλότητας πριν διατεθεί στην κατανάλωση στη χώρα μας, καθώς και σε υγειονομικό έλεγχο που πραγματοποιείται από έναν επίσημο κτηνίατρο. Οι εισαγωγείς ή οι εντολοδόχοι αυτών ή οι εντολοδόχοι των αποστολέων που πραγματοποιούν εισαγωγές στη χώρα μας υποχρεούνται να ειδοποιούν γραπτώς, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως, την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο κατά την εισαγωγή στο σταθμό στον οποίο τα νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας θα παρουσιασθούν για έλεγχο, καθοριζομένης της ποσότητας, του είδους του κρέατος ή του προϊόντος με βάση το κρέας και του χρονικού σημείου από το οποίο ο έλεγχος θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 2.Ο έλεγχος τη καταλληλότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά, προκειμένου για τις εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 26α και 26β. Έχει, ιδίως, σαν στόχο την αξακρίβωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3: 1)του πιστοποιητικού καταλληλότητας, της συμφωνίας των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας προς τους όρους το πιστοποιητικού αυτού, της σήμανσης· 2)της κατάσταση συντήρησης, της παρουσίας ρυπάνσεων και παθογόνων παραγόντων 3)της παρουσίας καταλοίπων των ουσιών που αναφέρονται στο άρθο 25 του παρόντος Δ/τος όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του Π.Δ/τος 159/1991 (Α 63). ^ 4)εάν, όσον αφορά τα νωπά κρέατα, η σφαγή και ο τεμαχισμός ή όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας, η παρασκευή, έχουν δινεργηθεί σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις· 5)των συνθηκών μεταφοράς. 3.Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας, εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ότι: - τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, - δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο Β τμήμα και στο Παράρτημα Α του παρόντος Δ/τος ή τα Παραρτήματα Α και Β του Π.Δ/ τος 445/1991 (Α 164). - ένα από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 27 που συνοδεύουν κάθε παρτίδα, δεν ανταποκρίνεται προς τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 4.Όταν τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν μπορούν να εισαχθούν απωθούνται εφόσον δεν αντιτάσσονται λόγοι υγειονομικών μέτρων ή καταλληλότητας. Εάν η απώθηση είναι αδύνατη, πρέπει να καταστρέφονται μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας, όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας για τον έλεγχο τοπικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Κατά παράκκλιση αυτής της διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα ή του εντολοδόχου του, μπορεί με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας να επιτραπεί η εισαγωγή τους, για χρήσεις άλλες εκτός από την ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους ή τα ζώα και εφόσον τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται από χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο που ανακοινώνεται κατά το άρθρο κατά το άρθρο 16 παραγρ. 1 και από την οποία οι εισαγωγές δεν έχουν απογορευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 33. Αυτά τα κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος και ο προορισμός τους ελέγχεται. 5.Σε όλες τις περιπτώσεις μετά από τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν ένδειξη με την οποία να καθίσταται σαφής ο προορισμός που προβλέπεται για τα κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας. Άρθρο 30 Τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το, κρέας κάθε παρτίδας, των οποίων η διάθεση στην κυκλοφορία στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος* έχει επιτραπεί από την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος, βάσει των έλεγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, πρέπει, πριν τη διοχέτευσή τους προς την χώρα προορισμού, να συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό, ανταποκρινόμενο, ως προς την εμφάνιση του και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ του Δ/τος αυτού. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει: α) να συντάσσεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου ή του χώρου εναποθηκεύσεως. β) να χορηγείται την ημέρα της φόρτωσης για την αποστολή των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας προς τη χώρα προορισμούγ) να συντάσσεται τουλάχιστον στη γλώσσα της τελευταίας αυτής χώραςδ) να συνοδεύει την παρτίδα των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας με το πρωτότυπο του». «Αρθρο 31. Όλα τα έξοδα που προκύπτουν κατ εφαρμογή των άρθρων 29 και 30 ιδίως τα έξοδα ελέγχου των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας, τα έξοδα εναποθηκεύσεως καθώς και τα πιθανά έξοδα καταστροφής αυτών των κρεάτων ή αυτών των προϊόντων με βάση το κρέας βαρύνουν τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους, χωρίς κρατική αποζημίωση». Άρθρο 6. (άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Στο μέρος Β του π.δ/τος 599/1985, άρθρο 32 παρ. 1 στίχο τέταρτο, μετά τις λέξεις «στην Ελλάδα νωπών κρεάτων» παρεμβάλλονται οι λέξεις «ή των προϊόντων με βάση το κρέας». Άρθρο 7. (άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Στο άρθρο 33 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 και του άρθρου 26α παράγραφος 2, αν σε τρίτη χώρα που αναφέρεται στον κατάλογο που ανακοινώνεται κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1, εμφανισθεί ή εξαπλωθεί μεταδοτική νόσος ζώων, που μπορεί να μεταδοθεί με τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μας ή αν υγειονομικά μέτρα το δικαιολογούν, η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας απαγορεύει την εισαγωγή στη χώρα μας αυτών των κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας που προέρχονται είτε απευθείας, είτε μέσω άλλου κράτους-μέλους από την τρίτη χώρα, είτε από ένα τμήμα του εδάφους της». Άρθρο 8. (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Στο Τμήμα Γ του Π.Δ/τος 599/1985 προστίθεται μετά το άρθρο 34 άρθρο 34α που έχει ως εξής: «Άρθρο 34α. (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) 1Το Τμήμα Β του παρόντο Δ/τος έχει εφαρμογή στις εισαγωγές απο τρίτες χώρες νωπών κρεάτων, αγρίων διχήλων ζώων, του άρθρου 14 παρ. 1 περίπτωση δεύτερη ή προϊόντων με βάση το κρέας, μόνο από της ενάρξεως ισχύος της ή των αποφάσεων της Επιτροπής των Ε.Κ. που θεσπίζονται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία. 2Οι κείμενες διατάξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή στις εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών των νωπών κρεάτων ή των προϊόντων με βάση το κρέας που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου μέχρι την έναρξη ισχύος σχετικής κοινοτικής ρύθμισης » Άρθρο 9 . (άρθρο 2 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Στο Τμήμα Γ του Π.Δ/τος 599/1985 μετά το άρθρο 34α προστίθεται άρθρο 34β που έχει ως εξής: Άρθρο 34 β. (άρθρο 2 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Εως ότου θεσπιστεί η εναρμόνιση των διατάξεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για το νωπό κρέας πουλερικών και για το κρέας θηρα- μάτων, οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών ή θηραμάτων θα εξακολουθήσουν να διέπονται από την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης. Άρθρο 10 (άρθρο 1 παρ. 10 και 11 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) 1. Το Παράρτημα Δ του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (1) ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κατά την εισαγωγή: ............................................ Σταθμός ελέγχου:................................... Είδος κρεάτων/προϊόντων με βάση το κρέας: .............. Πρώτη συσκευασία: .................................. Αριθμός σφαγίων (2): ................................ Αριθμός μισών σφαγίων (2): ........................... Αριθμός τετάρτων σφαγίου (2) ή χαρτοκιβωτίων: ........... Καθαρό βάρος: ..................................... Τρίτη χώρα καταγωγής: .............................. Στην περίπτωση προϊόντων με βάση το κρέας: .......... Προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 14/άρθρο 21α παράγραφος 2(1) της Οδηγίας 72/462/ΕΟΚ: . Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιεί ότι τα κρέατα/ προϊόντα με βάση το κρέας (1), που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό, έχουν ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. (Τόπος και ημερομηνία) (Επίσημος κτηνίατρος) 2.Στο άρθρο 35 οι τρεις πρώτοι στίχοι όπως συμπληρώθηκαν με το π.δ. 39/1991 (Α 22) αντικαθίστανται ως εξής: Παρατίθενται κατωτέρω, τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ και Ι, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως. 3.Μετά το Παράρτημα Θ που προστέθηκε με το π.δ. 39/1991 (Α 22), προστίθεται Παράρτημα Ι, που έχει ως εξής: (1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. (2) Μόνο για τα νωπά κρέατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για τα προϊόντα με βάση το κρέας (1) που προορίζονται για (Ονομασία του κράτους μέλους ΕΟΚ) Αριθ..................: (2) Αποστέλλουσα χώρα: ................................ Υπουργείο: ........................................ Υπηρεσία: ......................................... Σχετικά:.......................................... (προαιρετικό) Ι. Ταυτοποίηση των προϊόντων με βάση το κρέας. Προϊόντα με βάση το κρέας από: ....................... (είδος ζώου) Είδος τεμαχίων: .................................... Είδος δυέτερης συσκευασίας: ........................... Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας: ................ Απαιτούμενη θερμοκρασία κατά την εναποθήκευση και τη μεταφορά (3):................................................ Διάρκεια διατήρησης (3): ............................. Καθαρό βάρος: ..................................... ΙΙ. Προέλευση των προϊόντων με βάση το κρέας: Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης της (των) εγκεκριμένης(νων) εγκατάστασης(σεων): ΙΙΙ. Προορισμός προϊόντων με βάση το κρέας: Τα προϊόντα με βάση το κρέας αποστέλλονται από: (τόπος αποστολής) σε:............................................... (χώρα και τόπος προορισμού) με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (4):..................... Ονομα και διεύθυνση του αποστολέα: ..........;......... Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη: .................... ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητας: Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει: 1)- ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα με βάση το κρέας, - ότι η ετικέτα που τοποθετήθηκε στις συσκευασίες των ανωτέρω, αναφερομένων προϊόντων με βάση το κρέας, φέρει(ουν) τη σφραγίδα με την οποία βεβαιούται ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας προέρχονται εξ ολοκλήρου από νωπά κρέατα ζώων σφαγέντων σε εγκεκριμένα για εξαγωγές προς τη χώρα προορισμού σφαγεία ή, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 21α παράγραφος 2 της Οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, ζώων σφαγέντων σε σφαγείο με ειδική έγκριση για την παράδοση κρεάτων για την επεξεργασία που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο(5)· 2)ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας κρίθηκαν κατάλληλα γαι την ανθρώπινη κατανάλωση ως έχουν, κατόπιν κτηνιατρικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/ 462/ΕΟΚγ) ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν ληφθεί από κρέατα χοίρων που έχουν/δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία δια του ψύχους(5)· 3)ότι τα μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως των προϊόντων με βάση το κρέας της αποστολής, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής, οι οποίες προβλέπονται για αποστολές προς τις χώρες προορισμού· 4)ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν ληφθεί από κρέατα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Οδηγίας 72/ 462/ΕΟΚ και σε εκείνες του άρθρου 3 της Οδηγίας 77/99/ΕΟΚ και έχουν ληφθεί κατ εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 21α παράγραφος 2 της Οδηγίας 72/462/ΕΟΚ(5). Έγινε στ....................στις ................... (Υπογραφή επίσημου κτηνίατρου) Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος (άρθρο 4 Οδηγίας 89/227/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1η Ιουλίου 1990. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. (1) Προϊόντα με βάση το κρέας κατά την έννοια της Οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. (2) Προαιρετικό. (3) Συμπληρώνεται σε περίπτωση ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. (4) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός μητρώου, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης και για τα πλοία η ονομασία τους. (5) Διαγράφεται η περιτή ένδειξη.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), .όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 (Α 47).
  • Την 720/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατίας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-14 Προεδρικό Διάταγμα 1992/48
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/20
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία