ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/49

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση και συμπλήρωση των α) π.δ. 599/1985 (Α 123), β) Π.Δ. 125/1986 (Α 43), γ) π.δ. 36/1987 (Α 10) και δ) π.δ. 959/1981 (Α 241) όπως ισχύουν σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ (άρθρα 4α και 4β), 72/461/ΕΟΚ (άρθρο 13α), 85/323/ΕΟΚ, 85/324/ΕΟΚ, 88/406/ΕΟΚ (άρθρο 2), 90/ 422/ΕΟΚ, 90/423/ΕΟΚ, 91/266/ΕΟΚ και 91/499/ΕΟΚ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις των: α) π.δ. 599/1985 (Α 213), β) π.δ. 125/1986 (Α 43), γ) π.δ. 36/1987 (Α 10) και π.δ. 959/1981 (Α 241) όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: α) 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 (Ε.Ε. τεύχος 3, τόμος Ι, σελ. 108) άρθρα 4α, 4β. β)72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972(Ε.Ε. τεύχος 3, τόμος 8, σελ. 236)άρθρο 13α. γ) 85/323/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 1985 (Ε.Ε. αριθ. L168 της 28.6.1985 σελ. 43). δ) 85/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 1985 (Ε.Ε. αριθ. L168 της 28.6.1985 σελ. 45). ε) 88/406/ΕΟΚ Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 (Ε.Ε. αριθ. L194 της 22.7.1988 σελ. 1) άρθρο 2. στ) 90/422/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 (Ε.Ε. αριθ. L224της 18.8.1990, σελ. 9). ζ) 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 (Ε.Ε.αριθ. L224 της 18.8.1990, σελ. 13). η) 91/266/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 (Ε.Ε. αριθ. L134 της 29.5.1991, σελ. 45) και 8) 91/499/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 (Ε.Ε. αριθ. L268 της 24.9.1991, σελ. 107). Κεφάλαιο Α Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα, τα οποία αποστέλλονται από Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα. Άρθρο 2 (Άρθρα 1 Οδηγίες 91/266/ΕΟΚ και 13α Οδηγίας 72/461/ ΕΟΚ) Το άρθρο 4 του π.δ. 599/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/1986 (Α 134) και το π.δ. 44/1988 (Α 17) τροποποιείται ως εξής: α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 αντικαθίσταται η περίπτωση ε) ως εξής: «ε) Πάντως, μέχρι τις 31.12.1996, με την επιφύλαξη της τήρησης των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου αυτής αλλά κατά παρέκκλιση από την επόμενη παράγραφο 6 περίπτωση α), επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η εισαγωγή αδένων και οργάνων περιλαμβανομένου και του αίματος ως πρώτης ύλης προοριζομένης για τη μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία. Η άδεια αυτή εξαρτάται από την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τη φύση των σχετικών υλών, τη συσκευασία, τις συνθήκες μεταφοράς, την αποθήκευση, το χειρισμό και την επεξεργασία, των διατάξεων για την καταστροφή των υλικών συσκευασίας και περιτυλίγματος καθώς και των υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία, ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων». β) Στο άρθρο 4 μετά την παράγραφο 7 προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής:« 8. 1)Επιτρέπεται η αποστολή στη χώρα μας νωπών κρεάτων χοίρων που προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος μόνον εφόσον έχουν ληφθεί από: 2)χοίρους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 5β του π.δ. 125/1986 (Α 43), 1) μη εμβολιασμένους χοίρους που έχουν εκτραφεί σε εκμεταλλεύσεις επίσημα απαλλαγμένες από τη πανώλη των χοίρων που βρίσκονται σε τμήμα του εδάφους άλλου κράτους μέλους αποτελούμενο από μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές απαλλαγμένες από την πανώλη των χοίρων και οι οποίοι έχουν σφαγεί σ αυτό το τμήμα του εδάφους, και στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 5β παρ. 1 περιπτ. β) ή της πιο πάνω υποπερίπτωσης ιι), που προέρχονται από χοίρους που έχουν σφαγεί σε σφαγείο στο οποίο δεν έχουν σφαγεί χοίροι που έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλους των χοίρων, κατά την διάρκεια των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών, ή έχουν σφαγεί σε διαφορετικό τόπο και χρόνο και εννοείται ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, το κρέας τους έχει εναποθηκευθεί σε ξεχωριστούς χώρους. 3)Με εγκύκλιο της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιείται ο κατάλογος των Κρατών - Μελών και των τμημάτων του εδάφους που αναφέρεται στην περίπτωση α) υποπερίπτωση ιι) που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, στα οποία δεν έχει εκδηλωθεί η πανώλης των χοίρων. Άρθρο 3 (Αρθρο 3 παρ. 2 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ και άρθρο 2 Οδηγίας 91/ 266/ΕΟΚ). 1.Το άρθρο 19 του π.δ. 599/1985 (Α 243) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 1)Στην παράγραφο 2 περίπτωση α) στίχο τέταρτο, η φράση «αφθώδη πυρετό οφειλόμενο σε εξωτικό ιό» καταργείται. 2)Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: «3Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1: Επιτρέπεται η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου: ενδημεί ο αφθώδης πυρετός (στελέχη Α.Ο.C). δεν εφαρμόζεται συστηματική θανάτωση σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, εφαρμόζεται εμβολιασμός, μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή η συγκεκριμένη περιοχή της έχει εγκριθεί με την κοινοτική διαδικασία, 1το κρέας υφίσταται ωρίμανση, έλεγχο του ΡΗ, αποστέωση και αφαίρεση των εμφανώς μεγάλων λεμφαδένων. Η εισαγωγή παραπροϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση θα υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, ενώ για τα παραπροϊόντα που προορίζονται για την φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς θα μπορεί να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις θεσπίζονται με την κοινοτική διαδικασία και ανακοινώνονται με εγκυκλίους αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Επιτρέπεται η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός κατά των στελεχών SΑΤ ή ΑSΙΑ 1του αφθώδους πυρετού μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η συγκεκριμένη τρίτη χώρα έχει περιοχές όπου δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός και στην οποία δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού εδώ και δώδεκα μήνες οι περιοχές αυτές εγκρίνονται με την κοινοτική διαδικασία. ιι το κρέας υφίσταται ωρίμανση, αποστέωση και αφαίρεση των εμφανώς μεγάλων λεμφαδένων, που δεν εισάγεται προτού περάσουν τρεις εβδομάδες από την σφαγή, ιιι) η εισαγωγή παραπροϊόντων από αυτές τις χώρες απαγορεύεται. Επιτρέπεται η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες: όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός και οι οποίες είναι απαλλαγμένες από αφθώδη πυρετό εδώ και δώδεκα μήνες, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με την κοινοτική διαδικασία. δ)Επιτρέπεται η εισαγωγή νωπών κρεάτων από τρίτες χώρες όπου: δεν διενεργείται τακτικός εμβολιασμός και έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένες του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τις συναλλαγές μεταξύ της χώρας μας και των άλλων Κρατών -Μελών και καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν εφαρμόζονται στις χώρες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία » 2.Στο άρθρο 21 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Πάντως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, επιτρέπεται η εισαγωγή αδένων και οργάνων, περιλαμβανομένου και του αίματος ως πρώτων υλών για την φαρμακοβιομηχανία, που προέρχονται από τρίτες χώρες και περιλαμβάνονται στον πίνακα που καταρτίζεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 1. Η εισαγωγή των πρώτων αυτών υλών από τρίτες χώρες, που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο, είναι δυνατή ύστερα από εξουσιοδότηση του αρμοδίου κοινοτικού οργάνου και με την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί υπόψη η ειδική υγειονομική κατάσταση των οικείων τρίτων χωρών » Άρθρο 3α (Αρθρο 1 Οδηγίας 85/323/ΕΟΚ) Στο άρθρο 35 παράρτημα Α κεφάλαιο ΙV του π.δ. 599/1985 (Α 213) μετά την παράγραφο 18 παρεμβάλλεται παράγραφος 18α που έχει ως εξής: «18α) α) Ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπος του οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο της γενικής υγιεινής των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάσταση του συμπεριλαμβανομένων και των μικροβιολογικών ελέγχων σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές σε όλα τα στάδια της παραγωγής και, εν ανάγκη, στα προϊόντα. Οφείλει, εξάλλου, να είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως της επίσημης υπηρεσίας να γνωστοποιεί στον επίσημο κτηνίατρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής τη φύση, την περιοδικότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο. Το είδος των ελέγχων αυτών, η συχνότητα τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου καθορίζονται σε ένα κώδικα ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. β) Ο επίσημος κτηνίατρος προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στην περ. α). Σε συνάρτηση με την ανάλυση αυτή, ο κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει σε συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα. τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονταιο σε έκθεση, της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον κάτοχο της εκμετάλλευσης που φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής». Κεφάλαιο Β Υγειονομικοί όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι) που αποστέλλονται στην Ελλάδα από Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται σε αυτή από τρίτες χώρες. Άρθρο 4 (Αρθρο 1 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 90/422/ΕΟΚ) Το άρθρο 3 του π.δ. 125/1986 (Α 43) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/1990 (Α 8) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: α) η περίπτωση ιζ) αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ) Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών: η εκτροφή που πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Ζ κεφάλαιο Ι σημείο Α». β) μετά την περίπτωση ιζ) προστίθεται περίπτωση ιη) που έχει ως εξής: «ιη) Κράτος μέλος ή περιοχή απαλλαγμένη από ενζωτική λεύκωση των βοοειδών: περιοχή ή κράτος μέλος που πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ζ κεφάλαιο Ι σημείο Β » Άρθρο 5 (Άρθρο 2 Οδηγιών 88/406/ΕΟΚ και 90/422/ΕΟΚ) Το άρθρο 4 του π.δ. 125/1986 (Α 43) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του π.δ. 26/1990 (Α 8) τροποποιείται ως εξής: 1.Στην παραγ. 2 του άρθρου 4, η περίπτωση ι) καταργείται. 2.Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 125/1986 (Α 43) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1)Οι περιπτώσεις α) και β) καταργούνται, οι δε περιπτώσεις γ), δ), ε) και στ) γίνονται α), β), γ) και δ) αντιστοίχως. 2)Η περίπτωση δ) αντικαθίσταται ως εξής: «Να προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών » 4)Προστίθενται περιπτώσεις ε) και στ) που έχουν ως εξής: «Επιπλέον της προϋπόθεσης της προηγούμενης περίπτωσης δ), εφόσον είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών και εφόσον προέρχονται από περιοχή ή κράτος μέλος που δεν χαρακτηρίζεται απαλλαγμένο από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ορολογική δοκιμή που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ κεφάλαιο ΙΙ, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη φόρτωση τους. Να μην έχουν υποβληθεί στις προϋποθέσεις των περιπτώσεων δ) και ε) εφόσον πρόκειται για βοοειδή ηλικίας μικρότερης των 30 μηνών, προοριζόμενα για πάχυνση, εφόσον: προέρχονται από εκτροφή, στην οποία δεν έγινε γνωστό και δεν επιβεβαιώθηκε κρούσμα ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, κατά τα δύο τελευταία έτη, 1φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης κατά την φόρτωση τους και παραμένουν υπό έλεγχο μέχρι τη σφαγή τους, εφόσον τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εξάλειψη της νόσου και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προληφθεί η μόλυνση των εγχωρίων εκτροφών » 3.Οι περιπτώσεις α) και β) της παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 125/ 1986 (Α 43) καταργούνται, οι δε περιπτώσεις γ) και δ) γίνονται περιπτώσεις α) και β) αντιστοίχως. Άρθρο 6 (Άρθρο 4α Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και άρθρο 2 Οδηγίας 90/423/ ΕΟΚ) Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 125/1986 (Α 43) παρεμβάλλεται άρθρο 5α που έχει ως εξής: Άρθρο 5α 1.Όσον αφορά τις συμπληρωματικές εγγυήσεις για τον αφθώδη πυρετό και τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων για τα βοοειδή και τους χοίρους που αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλο Κράτος Μέλος, απαιτούνται τα εξής: Α. Όταν τα ζώα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος, στο οποίο δεν έχει εμφανισθεί αφθώδης πυρετός εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, το οποίο δεν εφαρμόζει τον εμβολιασμό, εδώ και δώδεκα τουλάχιστον μήνες και το οποίο δεν επιτρέπει στο έδαφος του την παρουσία ζώων που έχουν εμβολιασθεί πριν από ένα τουλάχιστον χρόνο, να μην έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού. Β. Όταν τα ζώα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος, στο οποίο, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφάρμοσε προληπτικό εμβολιασμό ή διενήργησε, κατ εξαίρεση, επείγοντα εμβολιασμό στο έδαφος του: 1)να μην έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού, 2)στη δοκιμασία με τη μέθοδο της λαρυγγοφαρυγγικής απόξεσης (αποκαλούμενη ΡRΟΒΑΝGΤΕSΤ) για τα βοοειδή έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, 3)τα βοοειδή και οι χοίροι, στην ορολογική δοκιμή ανίχνευσης της παρουσίας αντισωμάτων αφθώδους πυρετού, έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, 4)τα βοοειδή και οι χοίροι; απομονώθηκαν στη χώρα αποστολής, είτε μέσα σε εκμετάλλευση είτε σε σταμθό απομόνωσης, επί 14 ημέρες υπό την εποπτεία επίσημου κτηνιάτρου. Για το λόγο αυτό, κανένα ζώο που βρίσκεται στην αρχική εκμετάλλευση ή, ενδεχομένως, στο σταθμό απομόνωσης δεν μπορεί νε έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατα τη χρονική περίοδο 21 ημερών που προηγούνται της αποστολής και κανένα ζώο εκτός από αυτά που αποτελούν αντικείμενο της αποστολής, δεν μπορεί να εισαχθεί στην εκμετάλλευση ή στο σταθμό απομόνωσης κατά τη Ίδια περίοδο, 5)τα ζώα τέθηκαν σε απομμόνωση για 21 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, προαναφερόμενες εγγυήσεις μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να απαιτηθούν για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επείγοντος εμβολιασμού. Γ. Όταν τα ζώα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος που δεν είναι απαλλαγμένο από τον αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια: 1)εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην περίπτωση Β, εκτός από την απομόνωση στην αρχική εκμετάλλευση, β) εφαρμόζονται όσες τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις καθορισθούν, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Στην περίπτωση προσφυγής κατ εξαίρεση στον επείγοντα εμβολιασμό σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και αποδοχής της παρουσίας εμβολιασθέντων ζώων ση χώρα μας, η αποστολή ζώντων βοοειδών επιτρέπεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 1)Όταν ζώα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος, που ανταποκρίνεται στο ίδια κριτήρια: i) τα βοοειδή εκτροφής ή απόδοσης ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, να έχουν εμβολιασθεί 15 ημέρες τουλάχιστον και τέσσερες μήνες το πολύ πριν από τη φόρτωση, κατά των τύπων Α, Ο και C του ιου του αφθώδους πυρετού με εμβόλιο που παρασκευάζεται από αδρανοποιηθέντες ιούς, εγκεκριμένο και ελεγμένο από την αρμόδια αρχή της χωράς αποστολής, ii) τα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή, ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, να έχουν εμβολιασθεί 15 ημέρες τουλάχιστον και τέσσερις μήνες το πολύ πριν από τη φόρτωση, κατά των τύπων Α, Ο και C του ιού του αφθώδους πυρετού με εμβόλιο που παρασκευάζεται από αδρανοποιηθέντες ιούς, εγκεκριμένο και ελεγμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής. Ωστόσο η διάρκεια ισχύος του εμβολιασμού είναι δώδεκα μήνες για τα Μέλη, στα οποία τα ζώα αυτά υποβάλλονται σε ετήσιο εμβολιασμό και η σφαγή τους διενεργείται συστηματικά όταν προσβληθούν από αφθώδη πυρετό. Στην περίπτωση αυτή οι προαναφερόμενες εγγυήσεις μπορούν με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να απαιτηθούν για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επείγοντος εμβολιασμού. Όταν επιτραπεί στην χώρα μας, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, η προσφυγή σε επείγοντα εμβολιασμό σε ένα περιορισμένο τμήμα του εδάφους της, το καθεστώς του υπολοίπου εδάφους δεν θίγεται εφόσον τα μέτρα ακινητοποίησης των εμβολιασθέντων ζώων παραμείνουν σε ισχύ επί 12μηνο μετά το τέλος των εργασιών εμβολιασμού, 2)Όταν τα ζώα προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος, στο οποίο δεν έχει εμφανισθεί αφθώδης πυρετός εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια και το οποίο δεν εφαρμόζει τον εμβολιασμό και δεν επιτρέπει στην επικράτεια του την παρουσία ζώων, τα οποία έχουν εμβολιασθεί πριν από ένα τουλάχιστον χρόνο, από τη βεβαίωση ότι δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώσους πυρετού, και αυτό κατά την επιφύλαξη του ενδεχόμενου εμβολιασμού των ζώων κατα του αφθώδους πυρετού πριν από την είσοδο τους στην εκτροφή προορισμού. 3.Όταν οι δοκιμασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πραγματοποιούνται στην εκτροφή, τα ζώα που προορίζονται για αποστολή πρέπει να χωριστούν από τα άλλα ζώα μέχρι την αποστολή τους. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ένα Κράτος Μέλος χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένο από τον αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, ακόμα και αν ο αριθμός των εστιών της νόσου έχει διαπιστωθεί σε ένα περιορισμένο τμήμα της επικράτειας του, υπό τον όρο ότι εξαλείφθηκε εντός προθεσμίας μικρότερης των τριών μηνών». Άρθρο 7 Άρθρο 4 β παρ. 1 της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ) Μετά το άρθρο 5α του π.δ. 125/1986 (Α 43) παρεμβάλλεται άρθρο 5β που έχει ως εξής: Άρθρο 5β 1.Επιτρέπεται η αποστολή στη χώρα μας χοίρων που προέρχονται μόνον από: 1)είτε από άλλο Κράτος Μέλος, του οποίου το έδαφος είναι επίσημα απαλλαγμένο από την πανώλη των χοίρων, β) είτε από άλλο Κράτος Μέλος, το οποίο: - τουλάχιστον από δωδεκαμήνου δεν επιτρέπει πλέον τον εμβολιασμό κατά της πανώλους των χοίρων, - κατά την ίδια περίοδο, δεν παρουσιάσθηκε κανένα κρούσμα πανώλους των χοίρων, - αλλά το οποίο, όσον αφορά τους εμβολιασμένους χοίρους, δέχεται την αποστολή στην επικράτεια του μόνον χοίρων σφαγής ή χοίρων πάχυνσης κάτω των 25 χιλιόγραμμων που προορίζονται για εκμεταλλεύσεις πάχυνσης από τις οποίες θα βγουν μόνο για σφαγή, και υπό τον όρο ότι τα ζώα που προορίζονται για τη χώρα μας έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε εκμεταλλεύσεις επίσημα απαλλαγμένες από την πανώλη των χοίρων και αν πρόκειται για ζώα εκτροφής ή απόδοσης έχουν παρουσιάσει αρνητικό αποτέλεσμα στην ορολογική εξέταση για την πανώλη των χοίρων, 2)ή ενός τμήματος του εδάφους που αποτελείται από μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές το οποίο όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των χώρας μας και των άλλων Κρατών Μελών, έχει αναγνωρισθεί επίσημα απαλλαγμένο από την πανώλη των χοίρων σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης προσφυγής στο άρθρο 11 του παρόντος δ/τος, μόλις παρουσιασθεί κρούσμα πανώλους των χοίρων, η αναγνώριση της παραγράφου 1, αναστέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 247/1984 (Α 97). Η αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη. Η αναστολή αυτή αίρεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε 30 ημέρες μετά την εξάλειψη της τελευταίας εστίας της νόσου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός, είτε 30 ημέρες μετά την εξάλειψη της τελευταίας εστίας της νόσου και τη θανάτωση των εμβολιασθέντων χοίρων, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός. Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας πληροφορεί την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη σχετικά με την άρση της αναστολής. Εάν η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας της επίσημης διαπίστωσης της πρώτης εστίας και της ημερομηνίας διαπίστωσης της τελευταίας εστίας φθάσει τους δύο μήνες, η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση της αναγνώρισης μπορεί να αποφασιστεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Στην περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης, μπορεί να χορηγηθεί νέα αναγνώριση, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, στο σχετικό τμήμα του εδάφους μόνο: - τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την εξάλειψη της τελευταίας εστίας της νόσου, εφόσον δεν έχει γίνει εμβολιασμός, - τουλάχιστον έξι μήνες μετά την εξάλειψη της τελευταίας εστίας της νόσου και τη θανάτωση των εμβολιασθέντων χοίρων, εφόσον έχει γίνει εμβολιασμός». Άρθρο 8 (Αρθρα 2 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 88/406/ΕΟΚ και 1 παρ. 5 Οδηγίας 90/422/ΕΟΚ) 1.Στο άρθρο 6 στίχο πρώτο του π.δ. 125/1986 (Α 43), η φράση «στο άρθρο 4 παρ. 3 και 6» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 5α παρ. 2». 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 125/1986 (Α 43) τροποποιείται ως εξής: 1)στην περίπτωση α) στίχους δεύτερο και τρίτο, η φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. α) ή της παραγράφου 6 περίπτ. α)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 5α παρ. 2». 2)στην περίπτωση β) υποπερίπτωση αα) στίχους πρώτο και δεύτερο η φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. α)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 5α παρ. 2», 3)στην περίπτωση β) υποπερίπτωση ββ) στίχους πρώτο και δεύτερο η φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. ε) «αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. β)», 4)στην περίπτωση γ) στίχο η φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. ε)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. β)», 5)στην περίπτωση δ) στίχο δεύτερο η φράση «άρθρου 4 παρ. 6 παρίπτ. 6» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 4 παρ. 6 περίπτ. β)», 6)η περίπτωση ζ) όπως αντικαταστάθηκε από το π.δ. 26/1990 (Α 8) καταργείται. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 125/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του π.δ. 26/1990 (Α 8) αντικαθίσταται ως εξής: «Εν τούτοις δεν απαιτούνται τέτοιες εγγυήσεις κατα την αποστολή ζώων που προέρχονται από Κράτος Μέλος ή περιοχή ή εκμετάλλευση που είναι απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοειδών » Άρθρο 9 (Άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας 88/406/ΕΟΚ και άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 90/422/ΕΟΚ). Το άρθρο 10 του π.δ. 125/1986 (Α 43) αντικαθίσταται ως εξής: «10την έναρξη της εφαρμογής του υποχρεωτικού εθνικού προγράμματος πρόληψης της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών τα αποστελλόμενα στη χώρα μας βοοειδή εκτροφής και απόδοσης που προορίζονται να περιληφθούν σε εκτροφές βοοειδών μη ύποπτες λεύκωσης, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί την ημέρα της φόρτωσης από τον αρμόδιο επίσημο κτηνίατρο και έχει συνταχθεί τουλάχιστο στην Ελληνική Γλώσσα, στο οποίο να πιστοποιείται ότι: α) ο κτηνίατρος αυτός δεν γνωρίζει γεγονότα που να του επιτρέπουν να διαπιστώσει την ύπαρξη ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, στην εκτροφή προέλευσης και ότι ο ιδιοκτήτης της εκτροφής έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τέτοια γεγονότα και ακόμη ότι έχει δηλώσει γραπτώς ότι το ζώο ή τα ζώα που προορίζονται για εμπορία στη χώρα μας έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτή την εκτροφή ή αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα της κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, β) κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες όλα τα ζώα, ηλικίας άνω των 24 μηνών, κατά την ημερομηνία της δοκιμασίας, που ανήκαν στην εκτροφή καταγωγής, αντέδρασαν αρνητικά σε ορολογική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα Ζ. Η δοκιμασία αυτή δεν απαιτείται προκειμένου για ζώα που προέρχονται από Κράτος Μέλος ή περιοχή ή εκμετάλλευση που είναι απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών » Άρθρο 10 (Άρθρο 3 παρ. 1 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Το άρθρο 18 του π.δ. 125/1986 (Α 43) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 1Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παρ. 1, επιτρέπεται η εισαγωγή στη χώρα μας των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος δ/τος μόνο εφόσον προέρχονται από τρίτες χώρες: απαλλαγμένες εκείνων των νόσων στις οποίες τα ζώα είναι ευπαθή: - από δώδεκα μηνών για την πανώλη των βοοειδών, τη μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών, τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων και την ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος του ΤΕSCΗΕΝ), - από έξι μηνών, για την φυσαλιδώδη στοματίτιδα, στις οποίες δεν διενεργήθηκαν από δωδεκαμήνου εμβολιασμοί κατά των νόσων που αναφέρονται στην περίπτωση α) πρώτη υποπερίπτωση, στις οποίες τα ζώα αυτά είναι ευπαθή. 2Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό από το έδαφος τρίτων χωρών στη χώρα μας μόνον εφ όσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός από δωδεκαμήνου τουλάχιστον και δεν επιτρέπεται η είσοδος στο έδαφος της ζώων που έχουν εμβολιασθεί, μέσα στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, να μην έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού. Β. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου εφαρμόζεται ο εμβολιασμός και επιτρέπεται η είσοδος εμβολιασμένων ζώων στο έδαφος της απαιτούνται: να μην έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού, προκειμένου για βοοειδή, να έχουν αντιδράσει αρνητικά στη δοκιμή ανίχνευσης του ιού του αφθώδους πυρετού με τη μέθοδο της λαρυγγοφαρυγγικής απόξεσης (δοκιμή ΡRΟΒΑΝG), τα ζώα να έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ορολογική δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων αφθώδους πυρετού, τα ζώα να έχουν απομονωθεί στη χώρα εξαγωγής, σε σταθμό απομόνωσης (καραντίνα) επί 14 ημέρες υπό την εποπτεία επίσημου κτηνιάτρου. Κανένα ζώο που βρίσκεται στο σταθμό απομόνωσης δεν μπορεί να έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού εντός των 21 ημερών που προηγούνται της εξαγωγής και κανένα ζώο, εκτός από αυτά που αποτελούν μέρος της αποστολής, δεν πρέπει να έχει εισαχθεί από σταθμό απομόνωσης κατα την Ίδια αυτή περίοδο, να παραμείνουν σε απομόνωση επί 21 ημέρες. Γ. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια πρέπει να πληρούνται: Όσα αναφέρονται στην περίπτωση Β, συμπληρωματικά όσα θα καθορισθούν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η τρίτη χώρα μπορεί να εξακολουθήσει να λογίζεται ως απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο χρόνια, έστω και αν σε περιορισμένο τμήμα του εδάφους της έχει διαπιστωθεί περιορισμένος αριθμός εστιών της νόσου, υπό τον όρο ότι οι εστίες αυτές εξαλείφθηκαν μέσα σε διάστημα λιγότερο από τρεις μήνες. 3Με εγκυκλίους της αρμόδιας Κεντρικής Διευθυντής Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς πράξεις των αρμοδίων Κοινοτικών Οργάνων ανακοινώνονται: ο κατάλογος των τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τέτοια ζώα στην Κοινότητα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, ο κατάλογος των σταθμών απομόνωσης από όπου επιτρέπεται η εξαγωγή τέτοιων ζώων από αυτές τις χώρες προς την Κοινότητα, οι πρόσθετες εγγυήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται αναφορικά με κάθε μία πό τις χώρες αυτές » Άρθρο 11 (Άρθρα 2 παρ. 6 Οδηγίας 88/406/ΕΟΚ, 1 παρ. 7 Οδηγίας 90/422/ ΕΟΚ και Οδηγία 91/499/ΕΟΚ). 1. Στο παράρτημα Α ΙΙ Α.1 γ), το σημείο ii) του Π.Δ. 125/1986 (Α43) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ii) ελέγχονται ετησίως για να προσδιορίζεται η απουσία βρουκέλλωσης με τρεις δοκιμές δακτυλίου ή τρεις δοκιμές στο γάλα, με τη μέθοδο ΕLΙSΑ, οι οποίες διενεργούνται σε διαστήματα τριών τουλάχιστον μηνών ή δύο δοκιμές δακτυλίου ή δύο δοκιμές ΕLΙSΑ, στο γάλα, σε διάστημα τριών τουλάχιστον μηνών, και με μία ορολογική δοκιμή (δοκιμή ορροσυγκόλλησης ή δοκιμή δια βρουκελλικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος ή δοκιμή συγκόλλησης του πλάσματος του αίματος ή δοκιμή του δακτυλίου του γάλακτος, που πραγματοποιείται επί πλάσματος αίματος, ή δοκιμή μικροσυγκόλλησης ή ξεχωριστή δοκιμή αίματος ΕLΙSΑ», η οποία διενεργείται σε διάστημα όχι μικρότερο από έξι εβδομάδες, μετά τη δεύτερη δοκιμή δακτυλίου ή τη δεύτερη δοκιμή ΕLΙSΑ στο γάλα. Εάν οι δοκιμές δακτυλίου ή οι δοκιμές ΕLΙSΑ στο γάλα δεν διενεργήθηκαν, τότε δύο ορρολογικές δοκιμές (δοκιμή ορροσυγκόλλησης, δοκιμή δια βρουκελλικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, δοκιμή συγκόλλησης του πλάσματος του αίματος, δοκιμή του δακτυλίου του γάλακτος, που πραγματοποιείται επί πλάσματος αίματος, δοκιμή μικροσυγκόλλησης ή ξεχωριστή δοκιμή αίματος ΕLΙSΑ), πρέπει να διενεργούνται ετησίως κατά διαστήματα τουλάχιστον τριών μηνών και όχι μεγαλύτερα των έξι μηνών. Εάν σε κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους στην οποία όλο το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών υπόκειται σε επίσημες ενέργειες καταπολέμησης της βρουκέλλωσης, το ποσοστό ζωικού κεφαλαίου βοοειδών που έχει μολυνθεί δεν υπερβαίνει το 1% αρκεί να διενεργούνται ετησίως δύο δοκιμές δακτυλίου ή δύο δοκιμές ΕLΙSΑ στο γάλα, κατά διαστήματα τουλάχιστον τριών μηνών, ή μια ορρολογική δοκιμή (δοκιμή ορροσυγκόλλησης ή δοκιμή δια βρουκελλικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, ή δοκιμή συγκόλλησης του πλάσματος του αίματος,ή δοκιμή του δακτυλίου του γάλακτος, που πραγματοποιείται επί πλάσματος αίματος, ή δοκιμή μικροσυγκόλλησης ή δοκιμές αίματος ΕLΙSΑ). Σε περίπτωση ελέγχου των δεξαμενών, ο αριθμός των δοκιμών του δακτυλίου που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια πρέπει να διπλασιάζεται, ενώ τα χρονικά διαστήματα μειώνονται κατά το ήμισυ». 2.Στο παράρτημα Γ του π.δ. 125/1986 (Α 43) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «Η. Η δοκιμή ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της βρουκέλλωσης των βοοειδών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ζ». 3.Στην παράγραφο V «Υγειονομικές πληροφορίες» του Υποδείγματος Ι του παραρτήματος ΣΤ του π.δ. 125/1986 (Α 43), η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής: 1)- διατηρήθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες (5) ή αν έχουν ηλικία μικρότερη των 12 μηνών (5), από τη γέννηση τους, σε εκτροφή απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (2) (11), - έχουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας τριάντα ημερών, αντιδράσει αρνητικά σε μία ορρολογική δοκιμή (12) για τη διαπίστωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών (2) (11), - προορίζονται για πάχυνση (11)». 4.Στην ίδια παρ. V του Υποδείγματος Ι του παραρτήματος ΣΤ του π.δ. 125/1986 (Α 43) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 26/1990 (Α 8), η υποσημείωση (11) αντικαθίσταται ως εξής: «11) Αυτή η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 30 μηνών που προορίζονται για πάχυνση εφόσον τα ζώα αυτά: - προέρχονται από εκτροφή, στην οποία δεν έχει κοινοποιηθεί και επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών κατα τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, - έχουν σημανθεί με ξεχωριστό τρόπο και έχουν υποβληθεί σε ιδιαίτερο έλεγχο στην Ελλάδα», η υποσημείωση (12) καταργείται και η υποσημείωση (13) γίνεται υποσημείωση (12). 5Το κείμενο του παραρτήματος Ζ του π.δ. 125/1986 (Α 43), όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 26/1990 (Α 8) γίνεται «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ» του παραρτήματος Ζ. 6Ο τίτλος του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Ζ του π.δ. 125/ 1986 (Α 43) αντικαθίσταται ως εξής: «ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ». 7· Η περίπτωση ι) της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Ζ του π.δ. 125/1986 (Α 43) αντικαθίσταται ως εξής:« Ισπανία: SUΒDΙRΕCΤΙΟΝ GΕΝΕRΑLΕ DΕ SΑΝΙDΑD ΑΝΙΜΑL LΑΒΟRΑΤΟRΙΟ DΕ SΑΝΙDΑD Υ ΡRΟDUCΤΙΟΝ ΑΝΙΜΑL ΑLGΕΤΕ (ΜΑΔΡΙΤΗ) » 8.Το σημείο Γ του Κεφαλαίου ΙΙ Παραρτήματος Ζ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Γ. Δοκιμή ενζυματικής ανοσοαπορρόφησης (ΕLΙSΑ) για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών και της βρουκέλλωσης των βοοειδών. 1.Για τη μέθοδο ΕLΙSΑ, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα υλικά και αντιδραστήρια: 1)μικροπλάκες στερεάς μορφής, κυαθίσκοι ή οποιοδήποτε άλλο στερεό υλικό. 2)το αντιγόνο είναι καθηλωμένο στη στερεά φάση με ή χωρίς τη βοήθεια πολυκλωνικού ή μονοκλωνικού δεσμευτικού αντισώματος. Εάν το αντιγόνο είναι επιχρισμένο απευθείας στη στερεά φάση, τότε όλα τα δείγματα της δοκιμής που αντιδρούν θετικά πρέπει να εξετάζονται έναντι του αντιγόνου - μάρτυρα, στην περίπτωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών (Ε.Β.L.). Το αντιγόνο - μάρτυρας πρέπει να είναι ταυτόσημο με το εξεταζόμενο αντιγόνο, με εξαίρεση τα αντιγόνα ιού της λεύκωσης των βοοειδών (Β.L.V.). Εάν τα δεσμευτικά αντισώματα είναι επιχρισμένα στη στερεά φάση, τότε τα αντισώματα δεν πρέπει να αντιδρούν σε άλλα αντιγόνα εκτός των αντιγόνων ιού ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών (Ε.Β.L.). 3)το βιολογικό υγρό που πρόκειται να δοκιμαστεί, 4)αντίστοιχος θετικός και αρνητικός μάρτυρας, 5)συζυγές, 6)υπόστρωμα κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο ένζυμο, ζ) ανασχετικό διάλυμα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, η) διαλύματα για την αραίωση των υπό δοκιμασία δειγμάτων, την παρασκευή των αντιδραστηρίων και την πλύση, 7)σύστημα ανάγνωσης κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα. 2.Τυποποίηση και βαθμός ευαισθησίας της δοκιμής: 1)Για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, η ανάλυση ΕLΙSΑ πρέπει να είναι τόσο ευαίσθητη ώστε ο ορρός Ε4 να αντιδρά θετικά όταν αραιώνεται στο δεκαπλάσιο (προκειμένου περί δειγμάτων ορρού) ή στο 250πλάσιο (προκειμένου περί δειγμάτων γάλακτος) της αραίωσης που προέρχεται από την ανάμειξη των επιμέρους δειγμάτων. Στις αναλύσεις όπου τα δείγματα (ορρού και γάλακτος) εξετάζονται χωριστά, ο ορρός Ε4, αραιωμένος σε αναλογία 1:10 (προκειμένου περί αρνητικού ορρού) ή σε αναλογία 1:250 (προκειμένου περί αρνητικού γάλακτος), πρέπει να αντιδρά θετικά κατόπιν δοκιμής με την ίδια αραίωση με εκείνη που χρησιμοποιείται για τα δείγματα των ορρολογικών δοκιμών. Τα επίσημα Ινστιτούτα που αναφέρονται στο σημείο Α.2, είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο ποιότητας της μεθόδου ΕLΙSΑ και ιδίως για τον καθορισμό, όσον αφορά κάθε παρτίδα παραγωγής, του αριθμού των επιμέρους δειγμάτων που αναμειγνύονται σε συνάρτηση με το λαμβανόμενο δείκτη για τον ορρό Ε4. Ο ορρός Ε4 διατίθεται από το Εθνικό Εργαστήριο Κτηνιατρικής της Κοπεγχάγης, 2)για την ανίχνευση της βρουκέλλωσης: 1) τα δείγματα γάλακτος που προέρχονται από διάφορες αγελάδες χαρακτηρίζονται ως αρνητικά, εφόσον η αντίδραση είναι μικρότερη από το 50% της αντίδρασης που προέρχεται από διάλυση 1 προς 10.000 της αραίωσης σε αρνητικό γάλα ορρού τύπου δευτέρου διεθνούς προτύπου βρουκέλλωσης, 2) τα μεμονωμένα δείγματα ορρού χαρακτηρίζονται ως αρνητικά εφόσον η αντίδραση είναι μικρότερη από το 10% της αντίδρασης που πραγματοποιείται σε αραίωση 1 προς 200 ορρού τύπου δεύτερου διεθνούς προτύπου βρουκέλλωσης σε αλατούχο διάλυμα ή σε οιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένη αραίωση, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα πρότυπα της ΕLΙSΑ για την βρουκέλλωση καθορίζονται στο παράρτημα Γ, σημεία Α.1 και Α.2 (και πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αραιώσεις που αναγράφονται στην ετικέττα). 3.Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση της δοκιμής ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών (Ε.Β.L.) και της βρουκέλλωσης των βοοειδών: Η μέθοδος ΕLΙSΑ μπορεί να χρησιμοποιείται σε δείγμα γάλακτος ή ορρού γάλακτος που έχει ληφθεί από το γάλα που προέρχεται από εκμετάλλευση που περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% αγελάδες προορισμένες για παραγωγή γάλακτος σε περίοδο θηλασμού. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μιας από τις προαναφερόμενες δυνατότητες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται αντιστοιχία μεταξύ των ληφθέντων δειγμάτων και των ζώων από τα οποία προέρχονται το εξεταζόμενο γάλα ή οι ορροί. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε ένα από τα δείγματα εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα Α, κεφάλαιο ΙΙ, σημείο Α. 1 γ) i), όσον αφορά τη βρουκέλλωση των βοοειδών και στο παρόν παράρτημα, κεφάλαιο Ι, σημείο Α. 1, όσον αφορά την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (Ε.Β.L.)». Άρθρο 12 (Αρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας 90/422/ΕΟΚ) Προστίθεται το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι» στο παράρτημα Ζ του π.δ. 125/ 1986 (Α 43) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΤΡΟΦΕΣ, ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ. Α. Εκτροφή απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών. 1Εκτροφή στην οποία: i) δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών, είτε κλινικά, είτε μετά από μια από τις δοκιμές που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, ούτε και έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, iii) όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 24 μηνών, έχουν προηγουμένως αντιδράσει αρνητικά κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στις δύο δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το παρόν παράρτημα με χρονική απόσταση τεσσάρων μηνών τουλάχιστον. iii) μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών που αναφέρονται στο σημείο ii) απομένουν μόνο τα ζώα που γεννήθηκαν εκεί ή που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών και στο οποίο, μετά το χαρακτηρισμό του με την ιδιότητα αυτή, τα ζώα ηλικίας άνω των 24 μηνών συνέχισαν να αντιδρούν αρνητικά με μια από τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ με χρονική απόσταση τριών ετών, οι δε όροι που προβλέπονται στα σημεία ί) και iii) εξακολουθούν να πληρούνται. 2Εκτροφή η οποία βρίσκεται σε Κράτος Μέλος ή σε περιοχή που είναι απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. Β. Κράτος Μέλος ή περιοχή απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. Κράτος Μέλος ή περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ιδ), αυτού του Κράτους Μέλους: 1μέσα στο οποίο ή στην οποία: τουλάχιστον το 99,8% των εκτροφών των βοοειδών είναι εκτροφές απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών κατά την έννοια του στοιχείου ιη), ή αφενός, κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος ή κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών μετά την ημερομηνία αυτή, δεν κοινοποιήθηκε ούτε επιβεβαιώθηκε καθ οιονδήποτε τρόπο κανένα κρούσμα ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών και, αφετέρου, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών: i) οι τυχαίοι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ και οι οnοiοt διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου δύο ετών σε όλα τα ζώα άνω των 24 μηνών στο 10% τουλάχιστον των εκτροφών, έδωσαν αρνητικά αποτέλεσμα και ii) όλα τα ζώα τα μεγαλύτερα των 24 μηνών έχουν αντιδράσει αρνητικά, τουλάχιστον μία φορά, σε μια από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Π. 2μέσα στο οποίο ή στην οποία, αφού ικανοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στο σημείο 1: i) κάθε χρόνο, είτε διαπιστώθηκε βάσει τυχαίου δείγματος που εξασφαλίζει ποσοστό βεβαιότητας 99%, ότι το ποσοστό των μολυσμένων εκτροφών είναι κάτω του 0,2% ή τουλάχιστον το 20% των βοοειδών άνω των δύο ετών, έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μια από τις δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ και ii) οι όροι που αναφέρονται στο σημείο Α.1 τηρούνται πάντα. Γ. Αναστολή της ιδιότητας του απαλλαγμένου μετά από εμφάνιση λεύκωσης. 1Στην περίπτωση που σε μια εκτροφή απαλλαγμένη, από την ενζωοτική λεύκωση βοοειδών, ένα ζώο αντέδρασε θετικά σε μια από τις δοκιμές του σημείου Η), ο χαρακτηρισμός αυτής της εκτροφής ως απαλλαγμένης αναστέλλεται μέχρις ότου ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: i) το ζώο που αντέδρασε θετικά και, εάν πρόκειται για αγελάδα, ενδεχομένως το μοσχάρι της, πρέπει να απομακρυνθούν για σφαγή υπό τον έλεγχο των κτηνιατρικών αρχών, ii) τα υπόλοιπα ζώα υπήχθησαν σε μεμονωμένη ορρολογική δοκιμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, τρεις μήνες τουλάχιστον μετά την εξαφάνιση του ζώου που αντέδρασε θετικά και των τυχόν απογόνων του που αντέδρασαν αρνητικά και iii) πρέπει να διεξαχθεί επιδημιολογική έρευνα και οι εκτροφές οι επιδημιολογικώς συνδεόμενες με τη μολυσμένη εκτροφή, πρέπει να υποβληθούν στα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο ii). Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση από την υποχρέωση σφαγής του μοσχαριού μιας αγελάδας, που έχει μολυνθεί, όταν αυτό αποχωρίστηκε από τη μητέρα του μετά τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή, ο απόγονος πρέπει να υποβάλλεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 2, ii). 2Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα ζώα μιας εκτροφής απαλλαγμένης από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών έχουν αντιδράσει θετικά, ο χαρακτηρισμός της ως απαλλαγμένης αναστέλλεται μέχρις ότου ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: i) τα μολυσμένα ζώα και εφόσον πρόκειται για μολυσμένη αγελάδα -εκτός παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το σημείο 1. iii) δεύτερο εδάφιο - οι ενδεχόμενοι απόγονοι τους πρέπει να εγκαταλείψουν την εκτροφή για να σφαγούν υπό τον έλεγχο των κτηνιατρικών αρχών, ii) τα υπόλοιπα ζώα - συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των απογόνων των ζώων που έχουν μολυνθεί - ηλικίας κάτω των έξι μηνών - πρέπει, αφού αναγνωρισθούν, να παραμείνουν στην εκμετάλλευση μέχρις ότου υποστούν με επιτυχία τις αναφερόμενες στο σημείο Α.Ι. ϋ) δοκιμασίες, iii) η εκτροφή πρέπει να παραμείνει υπό επίσημο έλεγχο έως ότου πληρούνται και πάλι οι όροι που προβλέπονται στα σημεία Α.1. ii) και iii), iν) πρέπει να διεξαχθεί επιδημιολογική έρευνα και οι εκτροφές οι επιδημιολογικώς συνδεόμενες με τη μολυσμένη εκτροφή, πρέπει να υποβληθούν στα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο Α.1. ii). 3Σε περίπτωση που η ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών έχει παρατηρηθεί και επιβεβαιωθεί σε άνω του 0,2% των εκτροφών της περιοχής ή του κράτους μέλους, ο χαρακτηρισμός της περιοχής ή του κράτους ως απαλλαγμένου αναστέλλεται και, επιπλέον των προβλεπομένων στα σημεία 1 και 2 μέτρων, το 20% των άλλων εκτροφών της περιοχής ή του κράτους μέλους πρέπει, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο σημείο Α.1. ii), να υποβληθεί σε μιά από τις δοκιμές που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Ο χαρακτηρισμός επαναφέρεται εφόσον, μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στα προηγούμενα σημεία, διαπιστωθούν αρνητικά αποτελέσματα στις προβλεπόμενες δοκιμές » Άρθρο 13 Το άρθρο 1 του π.δ. 36/1987 «Μέτρα για την καταπολέμηση tοο αφθώδους πυρετού» (Α 10) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 1 (Άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Σκοπός Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού ανεξάρτητα από τον τύπο του ιού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L 315 της 26.11.85 σελ. 11), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L 224 της 18.8.90, σελ. 13». Άρθρο 14 (Αρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Το άρθρο 5 του π.δ. 36/1987 (Α 10) τροποποιείται ως εξής: α) Στην παρ. 2 περιπτ. α, στίχο πρώτο η φράση «α. Στις περιοχές όπου δεν διενεργείται εμβολιασμός» και η περίπτωση β καταργούνται. β) Στην παρ. 3, στίχο πρώτο η φράση «δεν διενεργείται» αντικαθίσταται από τη φράση «Μπορεί να μη διενεργείται». Άρθρο 15 (Αρθρα 6 Οδηγίας 85/511/ΕΟΚκαι 1 παρ. 3της Οδηγίας90/423/ ΕΟΚ) Το άρθρο 6 του π.δ. 36/1987 (Α 10) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 1Οταν οι εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μονάδες παραγωγής η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 περιπτώσεις 1 και 2, όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής μιας εκμετάλλευσης που έχει προσβληθεί. Η παρέκκλιση αυτή παρέχεται εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος βεβαιώσει ότι η διάρθρωση και το μέγεθος αυτών των μονάδων παραγωγής καθώς και οι εργασίες που γίνονται σε αυτές είναι τέτοιες ώστε να αποτελούν τελείως ξεχωριστές μονάδες μεταξύ τους σε ότι αφορά τον ενσταυλισμό την περιποίηση και την διατροφή των ζώων και κατά συνέπεια ο ιός του αφθώδους δεν μπορεί να μεταδοθεί από τη μιά μονάδα παραγωγής στην άλλη. Τα ίδια μέτρα καθώς και η δυνατότητα παρέκκλισης από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 υποπερίπτωση (5) μπορούν να επεκταθούν και στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, με την προϋπόθεση ότι, επιπλέον, το άρμεγμα σε κάθε μονάδα γίνεται τελείως χωριστά. 2Σε περίπτωση προσφυγής στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από την απόφαση 88/397/ΕΟΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. αριθ. L 189 της 20/7/88, σελ. 25) » Άρθρο 16 (Άρθρο 1 παρ. 4 της οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) 1.Στο άρθρο 9 παρ. 1 του π.δ. 36/1987 Α 10) το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την οριοθέτηση των ζωνών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φυσικά εμπόδια, οι δυνατότητες ελέγχου και η τεχνολογική πρόοδος, χάρη στην οποία είναι δυνατόν να προβλεφθεί η πιθανή εξάπλωση του ιού με τον αέρα ή με άλλους τρόπους και η οριοθέτηση αυτή επανεξετάζεται, αν είναι ανάγκη, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία » 2.Στο άρθρο 9 παρ. 2 περιπτ. α) η υποπερίπτωση (1) αντικαθίσταται με τις υποπεριπτώσεις (1) και (Ια) που έχουν ως εξής: «(1) Γίνεται απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευπαθών ειδών. (1α) Στις εκμεταλλεύσεις αυτές, στις οποίες έχει γίνει απογραφή γίνεται περιοδικώς κτηνιατρική επιθ/ση » Άρθρο 17 (Άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Στο άρθρο 11 του π.δ. 36/1987 (Α 10) στίχους δεύτερο, τρίτο, και τέταρτο η φράση «Εργαστήριο Αφθώδους Πυρετού του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών» Άρθρο 18 (Άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Το άρθρο 13 του π.δ. 36/1987 (Α 10) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 1Απαγορεύεται η χρήση των αντιαφθωδικών εμβολίων - Ο χειρισμός του ιού του αφθώδους πυρετού για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή και παρασκευής εμβολίων πραγματοποιείται μόνο στο Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, - ελέγχεται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Γεωργίας η εναποθήκευση, η προμήθεια, η διανομή και η πώληση των εμβολίων, η αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε το εργαστήριο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων να πληροί τα ελάχιστα σταθερότυπα που συνιστά ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FΑΟ), εάν αυτό εργάζεται με ιούς αφθώδους πυρετού ΙΝ VΙΤRΟ και ΙΝ VΙVΟ. 2Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά την χρησιμοποίηση εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού, μπορεί να αποφασισθεί η διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού με τεχνικές μεθόδους που θα διασφαλίζουν την πλήρη ανοσία των ζώων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του αφθώδους πυρετού και υπάρχει απειλή εξάπλωσης του. - Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν ιδίως: -τα όρια της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία θα πρέπει να διενεργηθεί ο επείγων εμβολιασμός. - το είδος και την ηλικία των εμβολιασμένων ζώων, - την διάρκεια της περιόδου του εμβολιασμού, - την ειδική ακινητοποίηση των εμβολιασθέντων ζώων και των προϊόντων τους, - την εξειδικευμένη ταυτοποίηση και καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων, - άλλα στοιχεία σχετικά με την επείγουσα κατάσταση. Η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού λαμβάνεται από την Επιτροπή των Ε.Κ., αφού προηγουμένως αυτή ενημερωθεί από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, Για την απόφαση αυτή λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο βαθμός συγκέντρωσης ζώων σε ορισμένες περιοχές και η ανάγκη προστασίας ορισμένων φυλών. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, η απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού γύρω από την εστία της νόσου μπορεί να ληφθεί από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, μετά από κοινοποίηση στην Επιτροπή και με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η απόφαση αυτή επανεξετάζεται αμέσως σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 16 της Οδηγίας 85/511/ΕΟΚ. 3Η αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας συνεργάζεται με τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων τηρούν τα ελάχιστα σταθερότυπα του «FΑΟ » Άρθρο 19 (Άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Το άρθρο 14 του π.δ. 35/1987 (Α 10 αντικαθίσταται ως εξής): «14ότου δημιουργηθούν κοινοτικά αποθέματα εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού, η χώρα μας επιτρέπεται να διατηρεί αποθέματα αντιγόνων στο Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών » Άρθρο 20 (Άρθρο 1 παρ. 5 και 8 Οδηγίας 90/423/ΕΟΚ) Το άρθρο 15 του π.δ. 36/1987 (Α 10) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 15 Η αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει ένα σχέδιο συναγερμού, που προβλέπει τα εθνικά μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφθώδους πυρετού. Το σχέδιο αυτό, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που εκπονούνται κατά την κοινοτική διαδικασία, υποβάλλεται στην Επιτροπή των Ε.Κ. το αργότερο μέχρι 31/12/1991 » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των πτηνών και του κρέατος αυτών ως και της υγιεινής διαθέσεως του...... Άρθρο 21 ( Στο παράρτημα Ι κεφάλαιο ΙΙ του Π.Δ. 959/1981 (Α 241) μετά την παράγραφο 4 παρεμβάλλεται παράγραφος 4α που έχει ως εξής: «4α α) ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπος του οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο της γενικής υγιεινής των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάσταση του, συμπεριλαμβανομένων και των μικροβιολογικών ελέγχων σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και εν ανάγκη στα προϊόντα. Οφείλει εξάλλου να είναι σε θέση κατόπιν αιτήσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας να γνωστοποιεί στον επίσημο κτηνίατρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής τη φύση, την περιοδικότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο. Το είδος των ελέγχων αυτών, η συχνότητά τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου ορθής υγιεινής πρακτικής καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία μέχρι να καθορισθεί κώδικας ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, β) ο επίσημος κτηνίατρος προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στην περιπτ. α). Σε συνάρτηση με την ανάλυση αυτή, ο κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει σε συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον κάτοχο της εκμετάλλευσης που φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώνονται, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) & του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α 101). β) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Α 110) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 (Α 47).
  • Την 721/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990