Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 87/ 345/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου Ε.Κ. 87/345 της 22 Ιουνίου 1987 που τροποποιεί την οδηγία 80/390/ΕΟΚ της 17 Μαρτίου 1980 «περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο Αξιών» και που συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για την εισαγωγή αξιών σε περισσότερα του ενός χρηματιστήρια αξιών. Άρθρο 2 Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Άρθρο 3
1.  
  Αν για την ίδια κινητή αξία υποβάλλονται συγχρόνως ή με χρονική διαφορά το πολύ τριών μηνών αιτήσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε ένα ή περισσότερα Χρηματιστήρια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας του εκδότη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναγνωρίζει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της καταστατικής έδρας του εκδότη και έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Εάν ο εκδότης δεν έχει την καταστατική του έδρα σ ένα από τα ανωτέρω κράτη μέλη, τότε επιλέγει ο ίδιος τη νομοθεσία του κράτους μέλους βάσει της οποίας θα καταρτισθεί και θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη την προσθήκη στο ενημερωτικό δελτίο ειδικών στοιχείων, ιδίως, στοιχείων σχετικών με το φορολογικό καθεστώς των εισοδημάτων των αξιών αυτών, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξυπηρέτησης του εκδότη, την πληρωμή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό.
2.  
  Το εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους αναγνωρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ακόμη και αν έχει χορηγηθεί μερική απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση εφόσον:
 1. Το είδος της εν λόγω απαλλαγής ή παρέκκλισης αναγνωρίζεται και από την ελληνική νομοθεσία, και
 2. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν την εν λόγω απαλλαγή ή παρέκκλιση συντρέχουν και στην ελληνική αγορά και δεν υφίστανται άλλες προϋποθέσεις απαλλαγών ή παρεκκλίσεων βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών θα μπορούσε να αρνηθεί τις εν λόγω απαλλαγές ή παρεκκλίσεις.
 3. Ακόμη και αν δε πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί ν αναγνωρίζει το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 348/ 85, όταν η καταστατική έδρα του εκδότη κινητών αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή ταυτοχρόνως ή με μικρή χρονική διαφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βρίσκεται στην Ελλάδα και χορηγεί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ή στον ενδιαφερόμενο εκδότη κατόπιν αιτήσεως του πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση αυτή.
 5. Αν έχει χορηγηθεί μερική απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ., το γεγονός αυτό καθώς και η αιτιολόγησή του αναγράφονται στο πιστοποιητικό αυτό.
3.  
  Το άρθρο 24 του Προεδρικού Διατάγματος 348/85 «για τον καθορισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών» έχει εφαρμογή για κάθε μεταβολή που επέρχεται μεταξύ του χρόνου έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και του χρόνου εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 4, Όταν εκδότης κινητών αξιών υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κοινοποιεί το σχέδιο του ενημερωτικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις αρμόδιες αρχές καθενός από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία ζητεί την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο.
Άρθρο 4
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του και ανταλλάσσει με αυτές κάθε απαιτούμενη πληροφορία
2.  
  Αν μια αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αφορά κινητές αξίες που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω των οποίων, αμέσως ή μεταγενεστέρως, γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη των αρχικών μετοχών που είναι εισηγημένες στο χρηματιστήριο του τελευταίου αυτού κράτους μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αποφασίζει αφού συμβουλευθεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας του εκδότη των αρχικών μετοχών
3.  
  Αν υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αίτηση εισαγωγής κινητής αξίας που έχει ήδη εισαχθεί σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους πριν από έξι το πολύ μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μετά από έγγραφη πληροφόρηση του από τις αρχές που έχουν ήδη εγκρίνει την εισαγωγή αυτής της κινητής αξίας στο χρηματιστήριό τους, απαλλάσσει τον εκδότη από τη σύνταξη νέου δελτίου, εφόσον αυτό μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και συμπληρωθεί αν κριθεί αναγκαίο
Άρθρο 5
1.  
  Τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στα πλαίσια της αρμόδιας αρχής υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Αυτό συνεπάγεται ότι τις εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες έλαβαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να γνωστοποιήσουν σε κανένα πρόσωπο ή δημόσια αρχή, εκτός αν υπάρχει αντίθετη νομοθετική διάταξη.
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών να ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, σε τήρηση του οποίου υποχρεούνται τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες στα πλαίσια της αρμόδιας αρχής.
3.  
  Με την, επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή οι εξουσιοδοτημένοι από αυτό υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν τις πληροφορίες, μπορούν να τις χρησιμοποιούν μόνο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους ή στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή έκδοσης διοικητικών πράξεων σχετικών με τις αρμοδιότητες τους
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 • 1· Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 περί «εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου» (Α/34) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Λ/101) και β) του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Την υπ αριθ. 675/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985