Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών προς τις διατάξεις της υπ αριθ. 88/627/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 12.12.1988 (Ε.Ε.L. 348/62, 17.12.1988) «σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο».
Άρθρο 2
1.  
  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Προς το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει τις αρμοδιότητες και τη δυνατότητα ελέγχου και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Άρθρο 3
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοείται ως απόκτηση συμμετοχής: η δι αγοράς και η με κάθε άλλο τρόπο απόκτηση συνόλου κινητών αξιών (μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών με δικαίωμα ψήφου, δικαιωμάτων επί τέτοιων τίτλων), ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου στον οποίο βασίζεται αυτή η απόκτηση ή από την εφαρμοζόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 7
Άρθρο 4
1.  
  Στις ρυθμίσεις του παρόντος προεδρικού Διατάγματος υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αποκτούν ή εκχωρούν απ ευθείας ή μέσω τρίτου συμμετοχή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5, όταν αυτή η απόκτηση ή εκχώρηση συνεπάγεται την κατά το άρθρο 5 υπέρβαση ή μείωση του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει αυτό το πρόσωπο σε μια εταιρία που διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί επίσημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε ενα ή περισσότερα χρηματιστήρια αξιών που εδρεύουν ή λειτουργούν σε κράτος ή κράτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
2.  
  Αν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόκτηση ή εκχώρηση πραγματοποιείται μέσω πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών, το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους κομιστές των εν λόγω πιστοποιητικών και όχι στον εκδότη τους
3.  
  Το παρόν δεν εφαρμόζεται για την απόκτηση ή εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρίες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων
4.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 5 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η εταιρία οφείλει να ενημερώνει το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος. /1992 μόλις λάβει γνώση των μεταβολών που επήλθον ως προς τη διάρθρωση των σημαντικών συμμετοχών στο κεφάλαιο της σε σχεση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα Ειδικώτερα οι εταιρείες που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος. /1992 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό κάθε φορά που λαμβάνουν γνώση ότι ένα πρόσωπο απέκτησε ή εκχώρησε τέτοιο αριθμό μετοχών, ώστε η συμμετοχή του να είναι ανώτερη ή κατώτερη ενός από τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος. /1992 και τούτο το αργότερο εντός εννέα ημερολογιακών ημερών .
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε πρόσωπο του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος που αποκτά ή εκχωρεί συμμετοχή σε μια εταιρία του άρθρου 4 παρ. 1 και λόγω αυτής της απόκτησης ή εκχώρησης το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 10%, 20%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή κατέρχεται κάτω από τα όρια αυτά, οφείλει να ενημερώνει την εταιρία και την αρμόδια αρχή, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών, σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, όπως επίσης και με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει μετά από αυτήν την απόκτηση ή εκχώρηση.
2.  
  Η προθεσμία των πέντε ημερολογιακών ημερών αρχίζει από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία το πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έλαβε γνώση της απόκτησης ή της εκχώρησης ή από την επόμενη της ημέρας που θα όφειλε, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων να έχει λάβει σχετική γνώση
Άρθρο 6
1.  
  Κατά την πρώτη γενική συνέλευση μιας εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου4 παρ. 1 η οποία πραγματοποιείται μετά παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε πρόσωπο του άρθρου 4 παρ. 1 που κατέχει το 10% τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου ενημερώνει αμελλητί την εν λόγω εταιρία και την αρμόδια αρχή για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει, εκτός αν έχει ήδη προβεί σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του παρόντος. Κατά τον μήνα που ακολουθεί την παραπάνω γενική συνέλευση το κοινό ενημερώνεται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
2.  
  Κάθε εταιρία που ζητεί την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την ακριβή σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της και ιδίως για τα πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό για τα στοιχεία αυτά μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10, παρ. 1 του παρόντος.
3.  
  Εάν ο αποκτών ή εκχωρών σημαντική συμμετοχή κατά το άρθρο 5 συμμετέχει σε όμιλο επιχειρήσεων που υποχρεούται να συντάσσει δυνάμει των άρθρων 90 και επόμενα του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ενοποιημένους λογαριασμούς, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενημερώσεως της παρ. 1 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εάν η δήλωση αυτή πραγματοποιηθεί από την μητρική επιχείρηση ή σε περίπτωση που η μητρική επιχείρηση αποτελεί η ίδια θυγατρική από την δική της μητρική επιχείρηση.
Άρθρο 7
1.  
  Προκειμένου να κριθεί αν πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος υποχρεούται να προβεί στη δήλωση που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος, εξομοιώνονται προς τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει: - τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στο όνομα τους άλλα πρόσωπα για λογαριασμό του προαναφερομένου προσώπου, - τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν επιχειρήσεις ελεγχόμενες από το πρόσωπο αυτό, - τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το πρόσωπο αυτό έχει συνάψει γραπτή συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική με το άλλο μέρος ως προς τη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας, - τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει γραπτής συμφωνίας που έχει συναφθεί με το πρόσωπο αυτό ή με μια από τις ελεγχόμενες από αυτό επιχειρήσεις και η οποία προβλέπει προσωρινή επ ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου, - τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που κατέχει το πρόσωπο αυτό και οι οποίες έχουν κατατεθεί ως εγγύηση, εκτός αν τα δικαιώματα ψήφου έχει ο θεματοφύλακας και δηλώσει ότι προτίθεται να τα ασκήσει. Στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου εξομοιώνονται με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ο τελευταίος. - τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων επικαρπωτής είναι το πρόσωπο αυτό. - τα δικαιώματα ψήφου τα οποία το πρόσωπο αυτό ή ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αποκτήσει, με αποκλειστική πρωτοβουλία του δυνάμει ρητής συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία συμφωνίας. - τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που έχουν κατατεθεί στο πρόσωπο αυτό και τα οποία αυτό μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες του κατόχου ή των κατόχων. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, εφόσον το πρόσωπο αυτό μπορεί να ασκεί σε μια εταιρεία δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στην τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και το σύνολο αυτών των δικαιωμάτων ψήφου, σε συνδυασμό με τα άλλα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην εταιρεία αυτή, φθάνει ή υπερβαίνει ένα από τα όρια του άρθρου 5 παρ. 1, έχει μόνο την υποχρέωση να ενημερώνει τη συγκεκριμένη εταιρία είκοσι μια ημερολογιακές ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση της για το ακριβές ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που πρόκειται να ασκήσει.
Άρθρο 8
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος, ως ελεγχόμενη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ένα πρόσωπο:
 1. έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή εταιρειών, ή
 2. έχει το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της εν λόγω επιχείρησης, ή
 3. είναι μέτοχος ή εταίρος και ελέγχει μόνος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της
2.  
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στα δικαιώματα ψήφου, διορισμού ή ανάκλησης που έχει η μητρική επιχείρηση προστίθενται τα δικαιώματα κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και τα δικαιώματα κάθε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος του αλλά για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης
Άρθρο 9 "Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1, τα μέλη του Χρηματιστηρίου"
1.  
  Αξιών Αθηνών που αποκτούν ή εκχωρούν σημαντική κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 συμμετοχή, εκτός της περιπτώσεως που το ποσοστό της συμμετοχής αυτής υπερβαίνει το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, εφόσον οι πράξεις αυτές γίνονται στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ιδιότητας και δεν αποσκοπούν στην ανάμιξη τους στη διαχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας.
Άρθρο 10
1.  
  Η αρμόδια αρχή που έλαβε την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 δήλωση, ενημερώνει το κοινό, μέσα σε πέντε ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης, με δημοσίευση των ουσιωδών πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση, σε μια εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας σε μια οικονομική εφημερίδα και στο Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η δημοσίευση μπορεί να περιέχει, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, περίληψη των αναφερόμενων στη δήλωση πληροφοριών, με παράλληλη γνωστοποίηση στο κοινό ότι όλα τα σχετικά στοιχεία θα είναι στη διάθεση του σε υποδεικνυόμενα γραφεία της αρμόδιας αρχής ή εταιρίας.
2.  
  Οι δαπάνες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δημοσιεύσεων βαρύνουν ισομερώς την ενδιαφερόμενη εταιρία και τον κάτοχο της σημαντικής συμμετοχής, καταβάλλονται δε στην αρμόδια αρχή μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Η εταιρεία καταβάλλει και το ποσό που βαρύνει τον κάτοχο της σημαντικής συμμετοχής αν ο τελευταίος δεν πληρώσει για οποιονδήποτε λόγο ή αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της.
3.  
  Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε ένα ή περισσότερα επίσημα Χρηματιστήρια Αξιών που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να φροντίζουν για τη δημοσίευση των αναφερομένων στη δήλωση πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μέσα σε εννέα ημερολογιακές ημέρες, τηρώντας τους όρους δημοσιεύσεως που ισχύουν στα επί μέρους κράτη της Κοινότητας.
Άρθρο 11
1.  
  Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου 10 παρ. 1, τη μη δημοσίευση των πληροφοριών που περιέχονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 1 δήλωση, αν κρίνει ότι η κοινολόγηση των πληροφοριών αυτών είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στις σχετικές εταιρείες, υπό τον όρο, στην τελευταία περίπτωση, ότι η μη δημοσίευση δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που είναι ουσιώδη για την εκτίμηση των εν λόγω κινητών αξιών.
Άρθρο 12
1.  
  Τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στα πλαίσια της αρμόδιας αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν στην γνώση τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν, σε πρόσωπο ή δημόσια αρχή, εκτός αν υφίσταται σχετική νομοθετική διάταξη.
Άρθρο 13
1.  
  Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την εκπλήρωση των σκοπών τους, ανταλλάσσοντας με αυτές κάθε χρήσιμη πληροφορία, μη δεσμευόμενη, ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών από την κατά το άρθρο 12 υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. Αντίθετα οι λαμβανόμενες από αντίστοιχες αρμόδιες αρχές εμπιστευτικές πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, που προβλέπεται στο άρθρο 12, οι παραβάτες δε της υποχρέωσης αυτής τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14 ποινές. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση της αποστολής της.
Άρθρο 14
1.  
  Κάθε πρόσωπο από τα προαναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος τιμωρείται με πρόστιμο επιβαλλόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δραχμών και μη δυνάμενο να υπερβεί τα εκατό εκατομμύρια δραχμές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί επίσης με απόφαση της να επιβάλλει για χρονικό διάστημα το πολύ τριών ετών στο αμέσως προαναφερόμενο πρόσωπο αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας. Μπορεί επιπλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της, να επιβάλλει για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε ετών, την απομάκρυνση του προαναφερθέντος προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την απαγόρευση εκλογής ή διορισμού του στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 περί «εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου» (Α/34) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1338/1983 (Α/34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Την υπ αριθμ. 537/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύει, που αφορούν τη χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά τίτλων. 2006/1004 2006
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007