ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/52

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1. Το παρόν έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 89/ 298/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 «για τον συντονισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται πρόσκληση προς το κοινό για κινητές αξίες». (Ε.Ε. L 124/89 σελ. 8). ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2. (Άρθρο 1 Οδηγ. 89/298/ΕΟΚ) 1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στις κινητές αξίες που αποτελούν, για πρώτη φορά, αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό εφόσον οι αξίες αυτές δεν έχουν ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 2. Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά μέρος μόνο των κινητών αξιών μιας έκδοσης δεν απαιτείται η δημοσίευση νέου ενημερωτικού δελτίου όταν αργότερα γίνει πρόσκληση προς το κοινό για τις υπόλοιπες αξίες της ίδιας έκδοσης. Άρθρο 3 . -( Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως: α) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων εξαιρουμένων των οργανισμών κλειστού τύπου, τα αμοιβαία κεφάλαια και οι Εταιρείες επενδύσεων. - αντικείμενο των οποίων είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και - τα μερίδια των οποίων, κατ αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με κεφάλαια των οργανισμών αυτών. Πράξεις οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που ενεργούνται ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του να μην αποκλίνει αισθητά από την καθαρή αξία απογραφής τους, εξομοιώνονται με εξαγορές ή εξοφλήσεις αυτού του είδους. β) μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων οι κινητές αξίες που εκδίδει οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και αποτελούν παραστατικό των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί του ενεργητικού του οργανισμού αυτού, γ) εκδότες, οι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή κάθε επιχείρηση, οι κινητές αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό, δ) πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στο να δέχονται από το κοινό καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια και να χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασμό, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 86/52 4/ΕΟΚ, ε) κινητές αξίες, οι μετοχές και οι λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται με μετοχές, οι ομολογίες με ετήσια τουλάχιστον διάρκεια και οι λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις ομολογίες, καθώς και κάθε άλλη μεταβιβάσιμη αξία που επιτρέπει την απόκτηση αυτών των κινητών αξιών με εγγραφή ή ανταλλαγή, στ) κινητές ευρωαξίες, οι κινητές αξίες: - που αναλαμβάνονται και διανέμονται από όμιλο τραπεζών δύο τουλάχιστον μέλη του οποίου έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και - που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό σε ποσοστό μη αμελητέο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα του ο εκδότης και - για τις οποίες μπορεί να γίνει προεγγραφή ή οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν αρχικά μόνο μέσω πιστωτικού ή άλλου χρηματοδοτικού ιδρύματος. Άρθρο 4 Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν εφαρμόζεται: 1.Στους ακόλουθους τύπους προσκλήσεων: 1)όταν η πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες απευθύνεται σε πρόσωπα στα πλαίσια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων ή/και 2)όταν η πρόσκληση για κινητές αξίες απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο ή/και 3)όταν η τιμή πώλησης του συνόλου των προσφερομένων κινητών αξιών δεν υπερβαίνει το ισότιμο του ποσού των 40.000 ΕCU-ή/και 4)όταν οι προσφερόμενες κινητές αξίες είναι δυνατόν να αποκτηθούν μόνο κατόπιν καταβολής τουλάχιστον 40.000 ΕCU ανά επενδυτή. 2.Στους ακόλουθους τύπους κινητών αξιών. 1)στις κινητές αξίες που προσφέρονται με ονομαστική τιμή τουλάχιστον 40.000 ΕCU ανά μονάδα. 2)στα μερίδια, που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εκτός από τους κλειστού τύπου, 3)στις κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους ή από διεθνείς οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 4)στις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό για ανταλλαγή, 5)στις κινητές αξίες που προσφέρονται κατά τη συγχώνευση εταιρειών, 6)στις μετοχές που προσφέρονται δωρεάν σε κατόχους μετοχών, 7)στις μετοχές ή στις εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες που προσφέρονται σε αντικατάσταση μετοχών της ίδιας Εταιρίας χωρίς γενικά η προσφορά αυτών των νέων αξιών να συνεπάγεται αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου της Εταιρίας, 8)στις κινητές αξίες που προσφέρονται από τον εργοδότη, ή από συνδεδεμένη επιχείρηση, στο προσωπικό ή εις όφελος του προσωπικού που τελεί ή τελούσε σε υπηρεσία, 9)στις κινητές αξίες που προέρχονται από τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολογιών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται από warrants ή στις μετοχές που προσφέρονται μετά από ανταλλαγή έναντι ανταλλάξιμων ομολογιών, εφόσον δημοσιεύθηκε ενημερωτικό δελτίο πρόσκλησης προς το κοινό ή εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σχετικά με αυτές τις μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες ή με αυτά τα warrants, 10)στις κινητές αξίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα, προς εξεύρεση των απαραίτητων μέσων για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, 11)στις μετοχές ή στις εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες που συνιστούν για τον κάτοχο αναγκαία προϋπόθεση για να απολαύει των υπηρεσιών που παρέχονται από οργανισμούς τύπου «building sοcieties», «Crcdits pοpulaires». «Genοssenschaftsbanken», «Ιndustriel and Ρrονident Sοcieties» ή για να γίνει μέλος των οργανισμών αυτών, 12)στις κινητές ευρωαξίες οt οποίες δεν αποτελούν το αντικείμενο γενικευμένης διαφημιστικής εκστρατείας ή επισκέψεων κατ οίκον. Άρθρο 5 . ( Απαγορεύεται η πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση σε κινητές αξίες αν προηγουμένως ο προσκαλών δεν δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο κατά τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 6 . ( Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου όταν οι κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό είναι: α) ομολογίες ή άλλες μεταβιβάσιμες αξίες εξομοιούμενες προς ομολογίες, που εκδίδονται κατά τρόπο συνεχή ή επαναλαμβανόμενο από πιστωτικά ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, εξομοιούμενα προς πιστωτικά ιδρύματα, που δημοσιεύουν κανονικά τους ετήσιους λογαριασμούς τους και τα οποία έχουν ιδρυθεί στο εσωτερικό της Κοινότητας ή διέπονται από ειδικό νόμο ή σύμφωνα με τέτοιο νόμο ή υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο που αποβλέπει στην προετοιμασία της αποταμίευσης, β) ομολογίες ή άλλες εξομοιώσιμες με ομολογίες μεταβιβάσιμες αξίες, που εκδίδονται από Εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα κράτους μέλους: - που απολαύουν, για την άσκηση της δραστηριότητας τους, κρατικού μονοπωλίου και - που έχουν συσταθεί ή διέπονται από ειδικό νόμο ή σύμφωνα με τέτοιο νόμο, ή για τα δάνεια των οποίων εγγυάται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα το Δημόσιο ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. γ) ομολογίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα, εκτός από Εταιρείες: - τα οποία έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο και - των οποίων οι δραστηριότητες διέπονται από αυτόν τον νόμο και συνίστανται αποκλειστικά: ί) σε συγκέντρωση κεφαλαίων με έκδοση ομολογιών, υπό τον έλεγχο των δημοσίων αρχών και ii) σε χρηματοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων με τους πόρους που συγκέντρωσαν και με κεφάλαια που χορηγήθηκαν από το Κράτους ή/και σε απόκτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές και - των οποίων οι ομολογίες, για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, εξομοιώνονται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τις ομολογίες που εκδίδονται από το Κράτος ή για τις οποίες εγγυάται το Κράτος. Άρθρο 7 . ( Σε περίπτωση που δημοσιευθεί πλήρες ενημερωτικό δελτίο, το επόμενο δελτίο που θα δημοσιεύσει ο ίδιος εκδότης από την πάροδο 12 μηνών, για άλλες κινητές αξίες, μπορεί να περιοριστεί στην αναγραφή των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί μετά την δημοσίευση του πλήρους δελτίου και των οποίων οι μεταβολές μπορεί να επηρεάσουν την εκτίμηση των αξιών αυτών. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο όπως πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το αρχικό πλήρες δελτίο ή να παρέχει πληροφορίες για το αρχικό δελτίο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Περιεχόμενο και διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου για τις κινητές αξίες των οποίων ζητείται η επίσημη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Άρθρο 8 . ( Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες για τις οποίες κατά το χρόνο της πρόσκλησης έχει υποβληθεί αίτηση για επίσημη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφορίας του καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες προσαρμογές στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125/τ.Α/4.7.198). Άρθρο 9 . ( Όταν η πρόσκληση προς το κοινό γίνεται στην Ελλάδα ενώ ζητείται η επίσημη εισαγωγή σε Χρηματιστήριο Αξιών άλλου Κράτους - μέλους της ΕΟΚ, το πρόσωπο το οποίο απευθύνει την πρόσκληση προς το κοινό έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει στην Ελλάδα ενημερωτικό δελτίο του οποίου το περιεχόμενο καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφορίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες προσαρμογές στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 348/1985. Άρθρο 10 . ( Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται ή να τίθεται στη διάθεση του κοινού το αργότερο μέχρι την έναρξη της πρόσκλησης. Άρθρο 11 1.Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος δημοσιεύεται ή πρέπει να δημοσιευθεί, οι αγγελίες, οι αφίσσες, οι ανακοινώσεις και τα έγγραφα με τα οποία αναγγέλλεται η πρόσκληση προς το κοινό πρέπει να γνωστοποιούνται προηγουμένως στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα προαναφερόμενα έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και να ορίζουν που έχει ή που πρόκειται να δημοσιευθεί. 2.Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να δημοσιεύεται: - είτε δια καταχωρήσεως σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις εξουσιοδοτημένες για τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. - ειτε με τη μορφή εντύπου που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στην Ελλάδα καθώς και στην έδρα του προσώπου που κάνει την πρόσκληση προς το κοινό και στα γραφεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της έκδοσης. 3.Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δημοσιεύει ανακοίνωση στο ημερήσιο Δελτίο Τιμών η οποία αναφέρει που έχει δημοσιευθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και που μπορεί να το προμηθευθεί το κοινό. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Περιεχόμενο και διαδικασίες ελέγχου του ενημερωτικού δελτίου για τις κινητές αξίες των οποίων δεν ζητείται η επίσημη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Άρθρο 12 1.Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες εκτός από αυτές οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να διαμορφώσουν βάσιμη γνώμη σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη καθώς και με τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σ αυτές τις κινητές αξίες. 2.Για την τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 14 το ενημερωτικό δελτίο περιέχει κατά τρόπο που να διευκολύνει όσο το δυνατό περισσότερο την ανάλυση και την κατανόηση, τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 1)τους υπεύθυνους του ενημερωτικού δελτίου (όνομα και ιδιότητα) και βεβαίωση εκ μέρους τους που να πιστοποιεί ότι, εξ όσων γνωρίζουν, τα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο του δελτίου, 2)την πρόσκληση προς το κοινό και τις κινητές αξίες τις οποίες αφορά είδος των προσφερόμενων αξιών, ποσό και σκοπό έκδοσης, ποσότητα των εκδιδομένων αξιών δικαιώματα εξ αυτών, φορολογικές παρακρατήσεις στη πηγή επί του εισοδήματος, περίοδο έναρξης της προσφοράς, ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος κάρπωσης μερίσματος ή τόκου, τους αναδόχους της έκδοσης ή τυχόν εγγυητές της έκδοσης, ενδεχομένους περιορισμούς του δικαιώματος μεταβίβασης των προσφερομένων αξιών και αγορά στην οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης, οργανισμούς που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική εξυπηρέτηση της έκδοσης, τιμή προσφοράς των αξιών εάν είναι καθορισμένη, εάν δεν είναι προκαθορισμένη κατά το χρόνο κατάρτισης του δελτίου τρόπο και χρονοδιάγραμμα καθορισμού της και τρόπο πληρωμής, τρόπο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αν υπάρχει, τρόπο και προθεσμία παράδοσης των αξιών, 3)τον εκδότη (επωνυμία, εταιρική έδρα ημερομηνία σύστασης, νομοθεσία υπό την οποία λειτουργεί ο εκδότης και νομική μορφή του, εταιρικό σκοπό, μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και αριθμό μητρώου) και το κεφάλαιο του (συνολικό ποσό των εκδοθεισών μετοχών) αριθμό και κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων που αποτελούν παραστατικά του κεφαλαίου, τμήμα του κεφαλαίου για το οποίο δεν έχει ορισθεί ακόμη προθεσμία καταβολής, ύψος των μετετρεψίμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών ή ομολογιών με warrants και τρόπο μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής ενδεχομένως, όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο μετέχει ο εκδότης όσον αφορά τις μετοχές, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες: οποιεσδήποτε μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, το ποσό του εγκεκριμένου κεφαλαίου και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθεί, αναφορά των μετόχων οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα ασκούν ή μπορούν να ασκήσουν καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση του εκδότη, εφόσον είναι γνωστοί. 4)τις κύριες δραστηριότητες του εκδότη (περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων όπου είναι απαραίτητο, εξαιρετικά γεγονότα που επηρέασαν τη δραστηριότητα, εξάρτηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, συμβάσεις, εφόσον είναι θεμελιώδους σημασίας πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις σε εξέλιξη, όταν αυτές είναι σημαντικές, όπου είναι απαραίτητο, οποιαδήποτε επίδικη διαφορά με σημαντικές συνέπειες για την οικονομική κατάσταση του εκδότη), 5)τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη (τους ετήσιους και ενδεχομένως τους ενοποιημένους λογαριασμούς). Εάν ο εκδότης καταρτίζει μόνον ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, τους συμπεριλαμβάνει, στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν ο εκδότης καταρτίζει ταυτόχρονα και ετήσιους μη ενοποιημένους λογαριασμούς και ετησίους ενοποιημένους λογαριασμούς, συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο και τους δύο. Ο εκδότης, πάντως, δικαιούται να συμπεριλάβει στο ενημερωτικό δελτίο μόνο ένα από τους δύο τύπους λογαριασμών εφόσον ο μη συμπεριλαμβανόμενος δεν περιέχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία, προσωρινές λογιστικές καταστάσεις εφόσον έχουν δημοσιευθεί με το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσεως, το όνομα του υπεύθυνου που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων εάν ο υπεύθυνος αυτός διατύπωσε επιφυλάξεις ή αρνήθηκε τη σύνταξη το γεγονός αυτό πρέπει να σημειωθεί και να αξιολογηθεί επαρκώς, 6)τη διοίκηση και την εποπτεία του εκδότη (όνομα, διεύθυνση, ιδιότητα) σε περίπτωση πρόσκλησης προς το κοινό για μετοχές ανώνυμης εταιρίας, την αμοιβή των μελών των διοικητικών και εποπτικών της οργάνων, 7)την πρόσφατη πορεία και τις προοπτικές του εκδότη, (σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις της πορείας των εργασιών του από το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσεως, στοιχεία για τις προοπτικές του τουλάχιστον κατά την τρέχουσα χρήση), εφόσον τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις ενδεχόμενες εκτιμήσεις για τον εκδότη. 3.Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά ομολογίες που τελούν υπό την εγγύηση ενός ή περισσότερων νομικών προσώπων, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) έως ζ) πρέπει επίσης, να δίδονται και για τον εγγυητή ή για τους εγγυητές. 4.Όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες ή ομολογίες με warrats θα πρέπει επίσης να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση των προσφερόμενων μετοχών ή ομολογιών στις οποίες δίνουν δικαίωμα και τους όρους και τον τρόπο μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής. Εάν ο εκδότης των μετοχών ή των ομολογιών είναι διαφορετικός από τον εκδότη των ομολογιών ή των warrantns, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) έως ζ) θα πρέπει να αφορούν και τον εκδότη των μετοχών ή των ομολογιών. 5.Εάν ο χρόνος ύπαρξης ενός εκδότη είναι συντομότερος από όλα τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δίδονται μόνο για το χρόνο ύπαρξης του εκδότη αυτού. 6.Όταν ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παράγραφο 2 δεν προσιδιάζουν στη δραστηριότητα ή τη νομική μορφή του εκδότη ή στη φύση των προσφερόμενων κινητών αξιών, πρέπει να καταρτίζεται ενημερωτικό δελτίο με ισοδύναμα πληροφοριακά στοιχεία. 7.Όταν προσφέρονται μετοχές κατά προτεραιότητα στους μετόχους του εκδότη με την ευκαιρία της διαπραγμάτευσης τους σε μία χρηματιστηριακή αγορά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέπει να παραλείπονται ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 στοιχ. δ), ε) και στ), υπό τον όρο όμως ότι οι επενδυτές κατέχουν πρόσφατες πληροφορίες για τον εκδότη οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτούμενες στο Μέρος ΙΙΙ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για χρηματιστηριακή διαφήμηση. 8.Όταν μία κατηγορία μετοχών έχει γίνει δεκτή για διαπραγμάτευση σε μία χρηματιστηριακή αγορά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέπει τη μερική ή πλήρη εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, εφόσον ο αριθμός τους ή η εκτιμώμενη αγοραία αξία, ή η ονομαστική αξία ή ελλείψει της ονομαστικής αξίας, η λογιστική αξία είναι κατωτέρα του 10% του αριθμού ή της αντίστοιχης αξίας των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση υπό τον όρο όμως ότι οι επενδυτές κατέχουν πρόσφατες πληροφορίες για τον εκδότη οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτούμενες στο Μέρος ΙΙΙ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για χρηματιστηριακή διαφήμιση. Άρθρο 13 1.Το πρόσωπο το οποίο απευθύνει την πρόσκληση προς το κοινό μπορεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες προσαρμογές στις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 348/85. 2.Το ενημερωτικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου υπόκειται στον έλεγχο του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση επίσημης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Άρθρο 14 . ( Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να επιτρέψει να μη συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 12 ορισμένες πληροφορίες που προβλέπονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εάν κρίνει: α) ότι οι πληροφορίες αυτές είναι μικρής σημασίας και δεν μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη ή β) ότι η κοινολόγηση των πληροφοριών αυτών είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή συνεπάγεται σοβαρή ζημία του εκδότη, υπό τον όρο ότι σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, η έλλειψη δημοσιότητας δεν είναι τέτοια που να μπορεί να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα και τις συνθήκες που έχουν σημασία για την εκτίμηση των εν λόγω κινητών αξιών. Άρθρο 15. (Άρθρο 14 και 17 Οδηγ. 89/298/ΕΟΚ) 1.Το ενημερωτικό δελτίο διαβιβάζονται προς έγκριση πριν από τη δημοσίευση του στην Επιτροπή Κεφαλαιαογράς. Μαζί με το ενημερωτικό δελτίο διαβιβάζονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αγγελίες, οι αφίσες, οι πίνακες ανακοινώσεων και τα έγγραφα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν να τεθούν στη διάθεση του κοινού από το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην πρόσκληση προς το κοινό. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και πρόκειται να δημοσιευθεί. (Άρθρα 15 και 16 Οδηγ. 89/398/ΕΟΚ) 2.Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται ή τίθεται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος, το αργότερο μέχρι την έναρξη της πρόσκλησης προς το κοινό. Άρθρο 16 . ( Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο ή κάθε σημαντική ανακρίβεια του δελτίου που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και επέρχεται ή διαπιστώνεται μετά τη δημοσίευση του δελτίου και πριν περατωθεί οριστικά η πρόσκληση προς το κοινό, πρέπει να αναφέρεται ή να διορθώνεται σε συμπλήρωμα του δελτίου, που δημοσιεύεται ή τίθεται στη διάθεση του κοινού όπως ακριβώς και το αρχικό ενημερωτικό δελτίο ή σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΜΕΡΟΣ ΙV Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών Άρθρο 17 . ( Άρθρο 18 1.Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο πρόσκλησης το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 ή 13 του παρόντος όταν βρίσκεται στην Ελλάδα η καταστατική έδρα του εκδότη κινητών αξιών για τις οποίες, ταυτοχρόνως ή με χρονική διαφορά το πολύ τριών μηνών απευθύνεται πρόσκληση προς το κοινό ή ζητείται η επίσημη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΟΚ. 2.Εάν το κράτος μέλος στο οποίο έχει τη καταστατική του έδρα ο εκδότης που απευθύνει τη πρόσκληση προς το κοινό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο δεν προβλέπει τον εκ των προτέρων έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο εκδότης υποχρεούται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο εκδότης υποχρεούται να επιλέξει την αρμόδια για τον έλεγχο αρχή μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της ΕΟΚ όπου γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό και που προβλέπουν τον εκ των προτέρων έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου. ΜΕΡΟΣ V Αμοιβαία αναγνώριση Άρθρο 19. (Άρθρο 21 Οδηγ. 89/398/ΕΟΚ) 1. Αν για τις ίδιες κινητές αξίες απευθύνεται πρόσκληση προς το κοινό ταυτοχρόνως ή με χρονική διαφορά το πολύ τριών μηνών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΟΚ, το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναγνωρίζει το ενημερωτικό δελτίο εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 ή 12 της Οδηγίας 89/298/ΕΟΚ, έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας του εκδότη κατά την έννοια του άρθρο 20 της Οδηγίας αυτής και έχει μεταφραστεί την ελληνική γλώσσα. Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να απαιτεί την προσθήκη στο δελτίο ειδικών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς των εσόδων από αυτές τις αξίες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξυπηρέτσης του εκδότη καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης των ανακοινώσεων προς το επενδυτικό κοινό. 2. Το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 24α της Οδηγίας 80/390/ΕΟΚ αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όταν απευθύνεται πρόσκληση προς το κοινό στην Ελλάδα, ακόμη κι αν έχει χορηγηθεί μερική απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση εφόσον: α) το είδος της εν λόγω απαλλαγής ή παρέκκλισης αναγνωρίζεται από την Ελληνική νομοθεσία και β) οι περιστάσεις αυτές που δικαιολογούν την εν λόγω απαλλαγή ή παρέκκλιση συντρέχουν και στην ελληνική αγορά. Ακόμη και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) το ΔΣ του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να αναγνωρίζει το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους. 3. Το πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί την πρόσκληση προς το κοινό κοινοποιεί το ενημερωτικό δελτίο που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το ενημερωτικό δελτίο αυτό πρέπει να είναι ίδιο με το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα ενημερωτικά δελτία που αφορούν κινητές αξίες εκδοτών οι οποίοι έχουν την καταστατική έδρα τους εκτός κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΜΕΡΟΣ VΙ Συνεργασία Άρθρο 20. (Άρθρο 22 Οδηγ. 89/298/ΕΟΚ) 1. Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται, όταν είναι ανάγκη, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στα πλαίσια του παρόντος Π.Δ/τος με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και ανταλλάσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για το σκοπό αυτό. 2. Όταν μία πρόσκληση προς το κοινό αφορά κινητές αξίες οι οποίες προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω των οποίων επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αμέσως ή μεταγενεστέρως και γίνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη των αρχικών μετοχών οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του τελευταίου αυτού κράτους μέλους, το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζουν μόνο αφου συμβουλευθούν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας του εκδότη. Άρθρο 21 1.Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υποχρεωμένα στη τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Τούτο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους εκ τους επαγγέλματος τους μόνο δυνάμει νομοθετικών διατάξεων μπορεί να ανακοινωθούν σε κάποιο πρόσωπο ή αρχή ανεξαρτήτως περί ποίου προσώπου ή ποίας αρχής πρόκεται. 2.Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει πάντως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανακοινώνουν, τις πληροφορίες που προβλέπονται από το παρόν Π.Δ/γμα. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον τρόπο αυτό, εμπίπτουν στο επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στις αρχές που δέχονται τις πληροφορίες αυτές. 3.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που διέπονται από τις ποινικές διατάξεις το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που δέχονται τις πληροφορίες κατ εφαρμογή του άρθρου 19 του παρόντος, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Άρθρο 22. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α/34), Οπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/ 1984 (Α/70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/ 1988 (Α/101) «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν .1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1806/1980 (Α/ 257) και του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 457/1985 (Α/157), δ) Την αριθ. 540/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1806 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/457 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/457 1985