ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/53

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει ως σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών προς τις διατάξεις της υπ αριθ. 89/592/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 13.11.1989 (Ε.Ε.L. 334/30. 18.11.1989)» για τον συντονισμό των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών».
Άρθρο 2
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος νοούνται ως: - Εμπιστευτικές πληροφορίες: οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, έχουν χαρακτήρα συγκεκριμένο και αφορούν ένα ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή μία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών. - Κινητές αξίες: α) οι μετοχές, οι ομολογίες και οι αξίες που εξομοιώνονται με μετοχές και ομολογίες, β) οι συμβάσεις ή τα δικαιώματα προεγγραφής, απόκτησης ή εκχώρησης των αξιών που αναφέρονται στο στοιχείο α), γ) οι συμβάσεις υπό προθεσμία, τα δικαιώματα προτιμήσεως και τα χρεώγραφα υπό προθεσμία με αντικείμενο τις αξίες που αναφέρονται στο στοιχεία α), δ) οι συμβάσεις με ρήτρα για αξίες που προβλέπονται στο στοιχείο α) εφόσον γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση σε αγορά η οποία διέπεται από ορισμένους κανόνες, λειτουργεί σε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εποπτεύεται από δημοσίως αναγνωρισμένη αρχή, και είναι άμεσα ή έμμεσα ανοιχτή στο κοινό.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται στα πρόσωπα τα οποία: - λόγω της ιδιότητας τους ως μελών των διοικητικών, διευθυντικών, ελεγκτικών και εποπτικών οργάνων του εκδότη, - λόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του εκδότη ή, - λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές εξ αιτίας της εργασίας, του επαγγέλματος, ή των καθηκόντων τους, είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, να αποκτούν ή να εκχωρούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κινητές αξίες του ή των εκδοτών τους οποίους αφορούν οι πληροφορίες αυτές, εκμεταλλευόμενα εν γνώσει τους αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες
2.  
  Όταν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφφο 1 είναι εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα, η απαγόρευση που προβλέπεται σ αυτή ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην σχετική με τη συναλλαγή απόφαση για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου
3.  
  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση απόκτησης ή εκχώρησης κινητών αξιών που γίνεται με την παρέμβαση προσώπου που ενεργεί κατ επάγγελμα ως ενδιάμεσος
4.  
  Το παρόν άρθρο δεν. εφαρμόζεται στις πράξεις που διενεργούνται αποκλειστικά προς το σκοπό άσκησης νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή προς το σκοπό διαχείρισης του δημόσιου χρέους, από εξουσιοδοτημένο από το Δημόσιο οργανισμό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους στα παραπάνω πλαίσια.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται στα πρόσωπα που υπόκεινται στην προβλεπομένη στο άρθρο 3 απαγόρευση και είναι κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφορίας: α) να ανακοινώνουν την εμπιστευτική αυτή πληροφορία σε τρίτο, εκτός αν ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους, ή β) να συνιστούν σε τρίτο, βάσει της εμπιστευτικής αυτής πληροφορίας, να αποκτήσει ή να εκχωρήσει ο ίδιος ή μέσω άλλου, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Άρθρο 5
1.  
  Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 3 και 4 απαγορεύσεις επεκτείνονται, πέραν των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα αυτά, και σε κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του κατέχει μία εμπιστευτική πληροφορία η οποία δεν μπορεί να προέρχεται άμεσα ή έμμεσα παρά μόνο από πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3
Άρθρο 6
1.  
  Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος απαγορεύσεις εφαρμόζονται για τις πράξεις που διενεργούνται στην Ελλάδα, εφόσον οι συγκεκριμένες κινητές αξίες είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση στην αγορά του άρθρου 2 σημ. 2 του παρόντος. Οι πράξεις αυτές τεκμαίρεται ότι διενεργούνται στην Ελλάδα όταν πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Άρθρο 7
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 6 παρ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 350/1985 (ΦΕΚ Α-126/4.7.1985) εφαρμόζονται και για τις εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες, ανεξαρτήτως της φύσεως τους, είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε μία αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 στο τέλος, του παρόντος.
Άρθρο 8
1.  
  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία υποβοηθείται στο έργο της από τη Διεύθυνση Εποπτείας Χρηματιστηρίων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες ελέγχου και έρευνας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της, μπορεί δε να ενεργεί αυτεπαγγέλτως όταν λάβει γνώσει γεγονότων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών
Άρθρο 9
1.  
  Τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 οφείλουν να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν επιτρέπεται να κοινολογηθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημόσια αρχή, παρά μόνο βάσει νομοθετικών διατάξεων.
Άρθρο 10 "1· Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 2. συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για τον σκοπό [...]"
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε αίτηση πληροφόρησης:
 1. όταν η ανακοίνωση πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του ελληνικού κράτους,
 2. όταν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών κατά των ιδίων προσώπων για τα ίδια πραγματικά περιστατικά ή όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσιδίκως για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από τα ελληνικά δικαστήρια
3.  
  Με την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων της σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει πληροφορίες βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 1, καθώς και για την εκπλήρωση των καθηκόντων της στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών· διαδικασιών που έχουν ως ειδικό αντικείμενο τη συγκεκριμένη άσκηση καθηκόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον συμφωνήσει προς τούτο η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους που ανακοίνωσε τη σχετική πληροφορία, μπορεί να την χρησιμοποιήσει και για άλλους σκοπούς ή να την διαβιβάσει προς τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών. ,.
Άρθρο 11
1.  
  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1 και 2, 4 και 5 του παρόντος, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 1 και 3 του Ν. 1806/1988, επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. και μέχρι ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. ή ύψους ίσου προς το πενταπλάσιο του οφέλους που απεκόμισε ο εκμεταλλευόμενος τις εμπιστευτικές πληροφορίες.
Άρθρο 12
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 1806/1983 καταργείται και αντικαθίσταται από την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του παρόντος. Άρθρο .13. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 περί «εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου» (Α/34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/±988 «Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1338/1983 (Α/34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/ 1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1806/1988 (Α/ 207).
 • Την υπ αριθ. 535/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επιρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1806 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006