ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/54

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/54

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
«Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α) «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» σε συμμόρφωση προς την Συνθήκη ΕΟΚ» αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70), το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ 101 Α) και από tο άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101). 2. Τον Ν. 945/1979 «Περί Κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» (ΦΕΚ 170, Α, 27.7.1979). 3. Την με αριθμό 454/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των άρθρων 30 επ. της Συνθήκης ΕΟΚ. Άρθρο 2 Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 1733/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισαγωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης και εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων » Άρθρο 3 Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-14 Προεδρικό Διάταγμα 1992/54
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/22
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία