ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το Μετοχικό Ταμείο του κατά γην Στρατού, που ιδρύθηκε με το Νόμο Σ.Ε/27.4.1867 (ΦΕΚ 21 Α/1867) και μετανομάσθηκε σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το άρθρο 1 του Π.Δ. της 15.1.1935 (ΦΕΚ 17Α/1935) το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενο υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και διοικούμενο υπό του κατά τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 2554/53 (ΦΕΚ 230 Α) οριζομένου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναμορφώθηκε με την υπ αριθ. Φ. 870/213/738196/24.6.82 (ΦΕΚ 431 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Προεδρίας της Κυβέρνησης λειτουργεί από της ισχύος του παρόντος από την στο επόμενο άρθρο καθοριζόμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών του. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Στο Γενικό Διευθυντή δια του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή υπάγονται: 1.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Προγραμματισμού, που περιλαμβάνει τα τμήματα: 1)Μελετών και Προγραμματισμού. 2)Ελέγχου. 3)Μηχανογράφησης. 2.Η Διεύθυνση Οικονομικών Ύπηρεσιών που περιλαμβάνει τα τμήματα: 1)Κεντρικού Λογιστηρίου, β. Κίνησης Κεφαλαίων, γ. Συγκέντρωσης Πόρων, δ. Ταμείων. 3.Η Διεύθυνση Περιουσίας, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α. Εκμετάλλευσης. 1)Αξιοποίησης Υλικού. 2)Δανείων και Κινητών Αξιών. 4.Η Διεύθυνση Παροχών, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α. Απονομής Μερισμάτων και Ειδικών Παροχών. 1)Καταβολής Μερισμάτων και Λοιπών Παροχών, γ. Μητρώων. 5.Το Τμήμα Διοικητικού. 6.Το Τεχνικό Τμήμα (Κατασκευών και Συντήρησης). 7.Το Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. 8.Το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας. 9.Το Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας. Άρθρο 3 Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμεται σε Γραφεία η καθοριζόμενη αρμοδιότητα κάθε τμήματος. Άρθρο 4 1.Τη θέση του Γενικού Διευθυντή, που προβλέπεται από τον οικείο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικών (ΠΟΥ) του ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ, καταλαμβάνει Ανώτατος ή Συνταγματάρχης σε ενέργεια, ή Ανώτατος σε αποστρατεία ανακαλούμενος στην ενέργεια Αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος του Στρατού, οριζόμενος με απόφαση του ΥΕΘΑ, δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, μεταξύ τριών Αξιωματικών προτεινομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ με θητεία οριζόμενη στην απόφαση. Σε περίπτωση επιλογής αποστράτου Αξιωματικού, ακολουθείται στην συνέχεια η προβλεπόμενη από το άρθρο 66 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ 114 Α) διαδικασία ανακλήσεως του. 2.Ούτος Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου ασκών την εκ των νόμων και λοιπών διατάξεων προβλεπομένην αρμοδιότητα. Είναι αμέσως υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου, των αποφάσεων και εντολών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και των τοιούτων του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ταμείου. Άρθρο 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1.Τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, που προβλέπεται από τον οικείο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικών (ΠΟΥ) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, καταλαμβάνει Μόνιμος στην ενέργεια Συνταγματάρχης του Οικονομικού Σώματος του Στρατού τοποθετούμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταθέσεων των Μονίμων Αξιωματικών του Στρατού. 2.Είναι άμεσος βοηθός του Γενικού Διευθυντή. Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτόν ορισμένες αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Διευθυντή. Άρθρο 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και ανεξαρτήτων Γραφείων καθορίζονται όπως παρακάτω: 1.Διεύθυνση επιθεώρησης και Προγραμματισμού. Αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες των ακολούθων Τμημάτων που υπάγονται σ αυτή. 1)Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά άμεσα ή έμμεσα το ΜΤΣ και επηράζει τις δραστηριότητες του και η μελέτη των τροποποιήσεων και βελτιώσεων της. (2) Η μελέτη γενικά της οικονομικής καταστάσεως του ΜΤΣ και των οικονομικών σχέσεων αυτού με τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς καθώς και η εισήγηση μέτρων βελτιώσεως της. (3) Η μελέτη της εσωτερικής διαρθρώσεως διοικητικής, λογιστικής κ.λπ. και η εισήγηση εφαρμογής νέων μεθόδων. (4) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η εκμετάλλευση. (5) Η κατάρτιση και ανάπτυξη βιβλιοθήκης. (6) Η μελέτη των σχέσεων του Ταμείου με τους πολίτες και η εισήγηση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση τους με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναλλασόμενων με το ΜΤΣ πολιτών. (7) Ο σχεδιασμός και η σύνταξη προγραμμάτων και ειδικών μελετών, με εντολή της Διοικήσεως ή αυταπάγγελτα, για τον εκάστοτε εκσυγχρονισμό και βελτίωση των δραστηριοτήτων του Ταμείου. 2)Τμήμα Ελέγχου. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από όλες τις υπηρεσίες του Ταμείου των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως. (2) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων επί των εργασιών του συνόλου των υπηρεσιών του Ταμείου, η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και η υποβολή προτάσεων για τη θεραπεία των ελλείψεων ή βελτίωση των μεθόδων αποδόσεως. (3) Ο έλεγχος των εντελλομένων δαπανών και των ενεργούμενων εισπράξεων καθώς και ο έλεγχος της νομιμότητας, κανονικότητας και πληρότητας των οικείων παραστατικών στοιχείων. (4) Ο έλεγχος όλων των εισαγωγών και εξαγωγών χρεωγράφων ή τίτλων και η θεώρηση των οικείων παραστατικών στοιχείων. (5) Ο έλεγχος και η θεώρηση των πάσης φύσεως στοιχείων δοσοληψιών των διενεργούμενων μέσω Τραπεζών, Δημοσίων Οργανισμών ή άλλων Αρχών. (6) Η εξακρίβωση κάθε μέρα του υπολοίπου τόσο του Γενικού Ταμείου όσο και των μερικών. 3)Τμήμα Μηχανογράφησης. Εις την αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται: (1) Η εποπτεία όλων των εφαρμοζομένων μηχανογραφικών εφαρμογών στο Ταμείο. (2) Η τεχνική και επιστημονική παρακολούθηση από μηχανογραφικής πλευράς όλου του απασχολούμενου στη μηχανογράφηση προσωπικού του Ταμείου. (3) Ο συντονισμός των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και του προσωπικού που υποστηρίζει αυτά. (4) Η ευθύνη για την άριστη λειτουργία των Η/Υ και των υπηρετούντων αυτούς μηχανημάτων. (5) Η σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μηχανογραφικών απαιτήσεων και η επέκταση και βελτίωση των ήδη υφισταμένων. (6) Η εξασφάλιση της ομαλής μηχανογραφικής λειτουργίας και η ευθύνη για τη λογική και φυσική ασφάλεια του μηχανογραφικού συστήματος του ΜΤΣ. 2.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες των ακολούθων τμημάτων που υπάγονται σ αυτή. 1)Τμήμα Κεντρικού Λογιστηρίου. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Ο έλεγχος των δοσοληψιακών πράξεων των Υπηρεσιών του ΜΤΣ. (2) Η συγκέντρωση και κατάταξη των λογιστικών καταστάσεων και η ενέργεια λογιστικών εγγραφών στα επίσημα λογιστικά βιβλία και τα βοηθητικά, σύμφωνα με την λογιστική τάξη που ισχύει. (3) Η σύνταξη του Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού της χρήσης, της κατάστασης αποτελεσμάτων και της επ αυτής έκθεσης. (4) Η συγκέντρωση και η μελέτη στατιστικών στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική θέση του ΜΤΣ και των μελλοντικών εξελίξεων της. (5) Η μελέτη των σχέσεων με συνεργαζόμενες Τράπεζες και η ανάλυση των απολογισμών και ισολογισμών των. (6) Η εκκαθάριση και καταβολή των αποδοχών και κάθε φύσεως αποζημιώσεων όλου του προσωπικού του ΜΤΣ. (7) Η καταβολή των συντάξεων στους συνταξιούχους καθώς και η πληρωμή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των υπαλλήλων και συνταξιούχων. (8) Η εκκαθάριση και απόδοση στο δημόσιο και στους τρίτους των υπέρ αυτών κρατήσεων. 2)Τμήμα Κίνησης Κεφαλαίων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της κίνησης των κεφαλαίων του ΜΤΣ. (2) Η παρακολούθηση των γενομένων για λογαριασμό του ΜΤΣ εισπράξεων και πληρωμών μέσω τρίτων. (3) Η τήρηση των λογαριασμών των καταθέσεων στο ΜΤΣ από διάφορους οργανισμούς. (4) Η τήρηση λογαρισμών κατά περίπτωση, των χρεωστών ή πιστωτών του ΜΤΣ των οποίων η τακτοποίηση χρονίζει από οποιαδήποτε αιτία και οι ενέργειες για την ταχύτερη τακτοποίηση τους. 3)Τμήμα Συγκέντρωσης πόρων. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση και συγκέντρωση των εσόδων του ΜΤΣ από κάθε πηγή εκτός από αυτα που προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα του ιδίου του ΜΤΣ και η τήρηση αναλυτικών λογαριασμών για το κάθε ένα από αυτά. (2) Οι ενέργειες για την εκτύπωση του ενσήμου των Μετοχικών Ταμείων, η εντολή για τη διάθεση, η τήρηση αναλυτικού λογαριασμού και η διανομή του ποσού αυτού μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. 4)Τμήμα Ταμείων. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μετά από εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του ΜΤΣ. (2) Η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και τίτλων σε Τράπεζες και άλλους Οργανισμούς. (3) Η διαφύλαξη των μετρητών των τίτλων και των χρεογράφων γενικά. (4) Η είσπραξη του αντιτίμου των μερισματοαποδείξεων ή τοκομεριδίων των τίτλων που κατέχονται από το ΜΤΣ. 3.Διεύθυνση Περιουσίας. Αυτή ασκεί την αρμοδιότητα των πιο κάτω υπαγομένων σ αυτή Τμημάτων. 1)Τμήμα Εκμετάλλευσης. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η κατάρτιση των μισθωτηρίων συμβολαίων των εκμισθούμενων ακινήτων και η τήρηση των ατομικών λογαριασμών των μισθωτών. (2) Η τακτική είσπραξη των μισθωμάτων και κάθε προσόδου από τα ακίνητα του Ταμείου. (3) Η αξιοποίηση της εν γένει ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και η εισήγηση μέτρων για την πλήρη εκμετάλλευση της. (4) Η εισήγηση για την λήψη των προβλεπομένων μέτρων σε περίπτωση παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων των μισθωτών (Αγωγές, εξώσεις κ.λπ.). (5) Η πληρωμή των δαπανών συντηρήσεως επισκευών βελτιώσεων και νέων κατασκευών επί των ακινήτων του Ταμείου. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τη διαχείρηση και εκμετάλλευση του Σαρόγλειου Μεγάρου και οιουδήποτε παρόμοιου ακινήτου και επί πλέον τη τήρηση και εκτέλεση των πρακτικών της Διοικούσης Επιτροπής αυτών. 2)Τμήμα Αξιοποίησης Υλικού. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της είσπραξης του αντιτίμου του εκποιουμένου υλικού με πίστωση. (2) Η παρακολούθηση της εκποίησης των υλικών υπό των Μονάδων Στρατού και υπό του ΓΕΣ δια του ΓΕΣΥ για λογαριασμό του ΜΤΣ και η μέριμνα είσπραξης του αντιτίμου αυτών. (3) Η λογιστική παρακολούθηση όλων των εισπράξεων και πληρωμών. (4) Η προμήθεια του πάσης φύσεως υλικού που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ταμείου, η χρεωπίστωση τούτου και η εν γένει διαχείρησή του. 3)Τμήμα Δανείων και Κινητών Αξιών. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η χορήγηση πιστώσεων και δανείων για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών των Μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ. (2) Η τήρηση των λογαριασμών των Πιστούχων και δανειοληπτών και η παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης των κρατήσεων των οφειλετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (3) Η παρακολούθηση της κίνησης και της χρηματιστηριακής διακύμανσης μετοχών ομολογιών και λοιπών τίτλων και η εισήγηση για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. (4) Η παρακολούθηση των κληρώσεων των ομολογιακών δανείων και η γνώση της εν γένει χρηματιστηριακής αγοράς. · (5) Η μέριμνα για την εξεύρεση νέων μορφών επενδύσεων καθώς και για την εκπροσώπηση του Ταμείου στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιρειών, Τραπεζών κ.λπ. που είναι μέτοχος. 4.Διεύθυνση Παροχών. Αυτή ασκεί την αρμοδιότητα των ακολούθων υπαγομένων σ αυτή Τμημάτων: 1)Τμήμα Απονομής Μερισμάτων και Ειδικών Παροχών: Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η επεξεργασία των στοιχείων και η εισήγηση για έκδοση αποφάσεων της Διοίκησης-, για απονομή στους δικαιούχους μερίσματος βοηθήματος λόγω θανάτου και βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας κατά την οικεία διαδικασία. (2) Η πρόκληση αρμοδίως των οικείων Διοικητικών Πράξεων μεταβολής οποιουδήποτε αναγνωρισμένου δικαιώματος λόγω της μεταβολής της προσωπικής κατάστασης του δικαιούχου (ανάκληση στην ενέργεια, στέρηση ή αναστολή δικαιώματος κ.λπ.). 2)Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Λοιπών Παροχών: Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης που αφορούν στην πληρωμή μερισμάτων ή βοηθημάτων λόγω θανάτου ή βοηθημάτων οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας και η έκδοση των οικείων τίτλων πληρωμής αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της διοικήσεως και η παράδοση ή αποστολή τους στους δικαιούχους. (2) Η παρακολούθηση της είσπραξης των δικαιωμάτων του ΜΤΣ που απορρέουν από οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής κατάστασης των μερισματούχων. (3) Η ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων πάσης φύσεως παροχών με την αναγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους. (4) Η σύνταξη απολογιστικών λογαριασμών των γενομένων πληρωμών. 3)Τμήμα Μητρώων. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: (1) Η παρακολούθηση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για παροχή βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων. (2) Η εισήγηση για την έκδοση οποιασδήποτε πράξεως της διοικήσεως που αφορά επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων για παροχή βοηθήματος οικογενειακής αυτοτέλειας: (3) Η τήρηση και ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές για το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας. (4) Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αρμοδιότητός του ως και η είσπραξη των δικαιωμάτων του Ταμείου εκ της ιδίας αιτίας. 5.Τμήμα Διοικητικού. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: 1)Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 2)Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης τούτου. 3)Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού για την κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και την αξιοποίηση των μετακπαιδευθέντων. 4)Η μέριμνα για την έκδοση, την ετήσια θεώρηση και τη συμπλήρωση άλλων μεταβολών στα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας προσωπικού. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Η τήρηση του αρχείου του ΜΤΣ. 5)Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. 6)Η μελέτη και εισήγηση παντός θέματος αναφερομένου στην προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του ΜΤΣ. 6.Τεχνικό Τμήμα. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: α. Η παρακολούθηση και η τεχνική εποπτεία των ακινήτων του Ταμείου και των εγκαταστάσεων τους, ήτοι των κτιρίων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των δικτύων υδρεύσεως, θερμάνσεως, αποχετεύσεως κ.λπ. 1)Η μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκμετάλλευσης. 2)Η παρακολούθηση και εισήγηση για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους. 3)Η κατάρτιση τεχνικών μελετών και η διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής αυτών για τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και νέα κατασκευή των ακινήτων του Ταμείου. 4)Η εισήγηση των δαπανών που αφορούν τη συντήρηση, επισκευή βελτίωση και νέα κατασκευή των ακινήτων του Ταμείου ως και η πιστοποίηση για την πληρωμή της δαπάνης κατά την προβλεπομένη διαδικασία. 5)Η τήρηση των σχεδίων των ακινήτων του Ταμείου ως και όλων των τεχνικών μελετών. 6)Η κατάρτιση των όρων δημοπρατήσεως και η διακήρυξη των προς εκτέλεση έργων ως και η κατάρτιση των συμβάσεων ανάθεσης έργων σε εργολήπτες. 7)Η καθοδήγηση και παρακολούθηση των τεχνικών συνεργείων του Ταμείου και η εποπτεία του Τεχνικού Προσωπικού του Ταμείου. 8)Η διαχείρηση, συντήρηση και διατήρηση σε άριστη λειτουργία των οχημάτων που ανήκουν ή έχουν διατεθεί στο Ταμείο. 7.Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται: 1)Η σύνταξη της Ημερησίας Διατάξεως των Συμβουλίων ή Επιτροπών Εσωτερικής υπηρεσίας του Ταμείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή. 2)Η τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3)Η εισήγηση για την έγκαιρη ανανέωση και ανασυγκρότηση των Συμβουλίων και Επιτροπών των οποίων η θητεία των μελών έληξε. 4)Η τήρηση του αρχείου των πρακτικών των παραπάνω οργάνων, η καταχώρηση, η ταξινόμηση και η έγκαιρη κοινοποίηση αυτών όπου πρέπει: 8.Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας: Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: 1)Η υπεράσπιση και επιμέλεια των συμφερόντων του Ταμείου ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων ή εξώδικα. 2)Η γνωμοδότηση επί παντός αναφυομένου νομικού θέματος; κατά την διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Ταμείου. 3)Η θεώρηση για το νόμιμο και κανονικό των συναπτόμενων συμβάσεων, συμβολαίων ή άλλων πράξεων σύμφωνα με τις εντολές του Γενικού Διευθυντή. 4)Η τήρηση Αρχείου Γενικής Νομοθεσίας, της ειδικής του ΜΤΣ και συναφών οργανισμών, καθώς και η συγκέντρωση και ταξινόμηση των στοιχείων της νομολογίας για γενικά και ειδικά θέματα που ενδιαφέρουν τα Ταμείο. 9.Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται: 1)Η παροχή υγειονομικής περιθάλψεως στο προσωπικό του Ταμείου και στις οικογένειες του σε συνεργασία με το ΝΙΜΤΣ και ΙΚΑ. 2)Η εφαρμογή των διατάξεων περί νοσηλείας, αναρρωτικών αδειών διαθεσιμότητας λόγω νόσου κ.λπ. του προσωπικού. 3)Ο έλεγχος της κατ οίκον ασθενείας των υπαλλήλων και η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων και των μελών της οικογενείας τους. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 7 1. Όργανα του ΜΤΣ είναι: α. Ο Γενικός Διευθυντής. β. Ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή. 2. Το προσωπικό του ΜΤΣ αποτελείται από τακτικούς Μονίμους Υπαλλήλους, καθώς και Στρατιωτικό προσωπικό εκ των μετοχομερισματούχων του Ταμείου. 3. Οι θέσεις των Τακτικών Μονίμων Υπαλλήλων του ΜΤΣ διαρθούνται κατά κλάδους και κατηγορίες ως ακολούθως: α. Κατηγορία ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός 45 Πληροφορικής 2 β. Κατηγορία ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3 γ. Κατηγορία ΔΕ Διοικητικούς - Λογιστικός 35 Προσωπικού Η/Υ 20 Δακτυλογράφων - Στενογράφων 3 δ. Κατηγορία ΥΕ Επιμελητών 4 Προσωπικού Καθαριότητας 4 Εργατών Γενικών Εργασιών 2 Γενικό Σύνολο 118 4. Εκτός του στην προηγούμενη παράγραφο προσωπικού, στα Τμήματα Τεχνικού και Υγειονομικού, ως και στη Γραμματεία, χρησιμοποιείται ειδικό προσωπικό ως κάτωθι: α. Στη θέση του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος τοποθετείται Ταγματάρχης του μηχανικού, Πολιτικός Μηχανικός, διατιθέμενος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταθέσεων Μονίμων Αξιωματικών του Στρατού. Στο Γραφείο Κινήσεως τοποθετείται κατώτερος Αξιωματικός στην ενέργεια διατιθέμενος όπως ανωτέρω. β. Η θέση του Υγειονομικού Προσωπικού πληρούται από Υπηρεσιακό Ελεγκτή Γιατρό με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α). ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 8 1. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής του τοποθετούνται όπως στα Άρθρα 4 και 5 του παρόντος. 2. Ως προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων τοποθετούνται Μόνιμοι Υπάλληλοι του Ταμείου των Κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 3. Η Νομική Υπηρεσία του ΜΤΣ εκτελείται από Στρατιωτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή από δικηγόρους με έμμισθη εντολή ή κατ ανάθεση υποθέσεων, αμειβομένων με τα κατώτατο όρια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβής δικηγόρων. 4. Σε περίπτωση αδυναμίας επανδρώσεως των θέσεων των προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων και λοιπών Υπαλλήλων από υπαλλήλους του Ταμείου, σε αυτές μπορεί να τοποθετηθεί τοποθετημένο ή αποσπασμένο στο ΜΤΣ Στρατιωτικό ή Πολιτικό Προσωπικό. Άρθρο 9 Οι εκ του προσωπικού του Ταμείου απόντες ή κωλυόμενοι αναπληρούνται ως ακολούθως: α. Ο Γενικός Διευθυντής από τον Αναπληρωτή του. β. Ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή από Αξιωματικό ή Προϊστάμενο Διευθύνσεως της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδος. γ. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 13 του Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 38 Α).· Άρθρο 10 Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού υπαλλήλων στον εισαγωγικό βαθμό κάθε κλάδουκαθορίζοται από τα προβλεπόμενα αντίστοιχα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 11 Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του ΜΤΣ κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία θέσεις κλάδων του άρθρου 7. Άρθρο 12 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το Β.Δ. 815/65 (ΦΕΚ 199 Α) καθώς και άλλη διάταξη που αντίκεινται ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Άρθρο 13 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 14 Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 27 του Ν.Δ. 4198/61 (ΦΕΚ 168Α) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Περί Μ.Τ.Σ. νομοθεσίας και κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
  • Την με αριθ. 620/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-26 Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/27
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4198 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄ 27) Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ. 2003/212 2003