ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νομική φύση ΕΣΑΚ - Έδρα - Σκοπός - Μέλη - Πόροι αυτής Άρθρο 1 Ίδρυση Ενώσεως Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ.) Το με το Ν. 1958/199Γιδρυθέν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών» (ΕΣΑΚ), που εδρεύει στην, Αθήνα, αποτελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ως άνω νόμου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών γενικά πράξεων. Άρθρο 2 β) Η σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς πρωταθλημάτων εθνικής κατηγορίας, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της ΕΟΚ, οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης ΑΙ εθνικής κατηγορίας από την αγωνιστική περίοδο 1992-1993, από δε την έκδοση υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του Ν. 1958/1991 και του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Α2 εθνικής κατηγορίας, καθώς και η επίλυση κάθε ζητήματος που προκύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών και δεν υπάγεται στη αρμοδιότητα άλλου οργάνου. γ) Η οργάνωση και η διεξαγωγή φιλικών αγώνων των σωματείων - μελών της και ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικού με τους αγώνες αυτού. Ειδικά η συγκρότηση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τη διοργάνωση αγώνων επίλεκτων ελλήνων κάι ξένων αθλητών τελεί υπό την έγκριση της ΕΟΚ. · δ) Η εκπροσώπηση των σωματείων - μελών της, στις σχέσεις τους με την ΕΟΚ ή τρίτους, η αντιμετώπιση ασφαλιστικής φύσεως ζητημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 1958/ 1991, ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου καλαθοσφαιριστή, του Μητρώου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών και την έκδοση του δελτίου αναγνώρισης τους. ε) Η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων της, που υπάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της xat η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος των μελών της καθώς και η σύναψη συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων, ή στιγμιότυπων τους μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης του κοινού. στ) Η θέσπιση κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των τμημάτων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών των σωματείων μελών της, οι κυρώσεις καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για τη τήρηση των κανόνων αυτώ. , ζ) Η. ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων και η επίλυση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των σωματείων και των καλαθοσφαιριστών τους με την επιφύλαξη των ορισμών του κανονισμού του άρθρου 21 του Ν. 1958/1991, καθώς και των προπονητών τους. η) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και του καταστατικού και τω κανονισμών της ΕΟΚ. θ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη της αμειβόμενης καλαθοσφαίρισης που δεν υπάγεται στη αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 2.Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος οι για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΣΑΚ εκδιδόμενοι κανονισμοί, ψηφίζονται από τη Γ.Σ. των μελών της και εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Άρθρο 3 1.Μέλη της ΕΣΑΚ καθίστανται τα σωματεία που διατηρούν τμήματα Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών και κατά τους οικείους κανονισμούς έχουν δικαίμωα συμμετοχής στα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας. 2.Τα μέλη της ΕΣΑΚ διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα, ως ακολούθως: 1)Τακτικά μέλη είναι τα σωματεία, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της ΑΙ εθνικής κατηγορίας. 2)Πάρεδρα μέλη είναι τα σωματεία, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 εθνικής κατηγορίας. Τα πάρεδρα μέλη καθίστανται τακτικά από της υπαγωγής στην αρμοδιότητα της ΕΣΑΚ και του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Α2 εθνικής κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος. 3.Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 60 του Ν. 1958/1991 αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του τακτικού μέλους της ΕΣΑΚ τα κατά τους οικείους κανονισμούς υποβιβαζόμενα από την Α1 εθνική κατηγορία στην Α2 εθνική κατηγορία σωματεία, του πάρεδρου δε μέλους, τα υποβιβαζόμενα από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατώτερη κατηγορία σωματεία. Άρθρο 4 Πόροι της ΕΣΑΚ Πόροι της ΕΣΑΚ είναι: α) Ο πρόσοδοι από την περιουσία της. β) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτήν. γ) Το προϊόν από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των σωματείων στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν. δ) Ποσοσστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτήν, καθοριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ. της. ε) Τα έσοδα που προέρχονται από τις εισπράξεις των αγώνων των τυχόν συγκροτουμένων από αυτήν αντιπροσωπευτικών ομάδων. στ) Ποσοστό 5% από τις εισπράξεις λόγω αναμετάδοσης από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα αρμοδιότητας της. ζ) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της, ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Όργανα διοίκησης της Ε.Σ.Α.Κ. Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης της ΕΣΑΚ Όργανα διοίκησης της ΕΣΑΚ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Άρθρο 6 λευσης αυτής, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού από ένα μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση αυτού και έχει μία ψήφο. 2.Τα πάρεδρα μέλη της ΕΣΑΚ μετέχουν στη γενική συνέλευση με ένα (1) εκπρόσωπο που είναι μέλος Δ.Σ. σωματείου - παρέδρου μέλους οριζόμενο από αυτά και έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο για θέματα που αφορούν την κατηγορία τους. 3.Τα κατά τις διατάξεις του παρόντος παύοντα να είναι μέλη της ΕΣΑΚ, σωματεία μετέχουν στη πρώτη από της παύσεως τους τακτική Γ.Σ. και έχουν δικαίωμα ψύφου μόνο για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΣΑΚ κατά την τελευταία διαχειριστική περίοδο. 4.Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς ψήφο ο πρόεδρος και ο γενικός γραμμματέας της ΕΟΚ, ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτής. Άρθρο 7 1.Η Γ.Σ. εκλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τα όργανα διοίκησης της ΕΣΑΚ, εγκρίνει τον ισολογισμό, εκφράζει την γνώμη της επί της όλης δράσης της ΕΣΑΚ και επί των τυχόν εμφανιζομένων προβλημάτων της οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και εκδίδει τους αναγκαίους για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΣΑΚ κανονισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος. 2.Η Γ.Σ. έχει κάι κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτήν από ειδικές διατάξεις. 3.Επίσης η Γ.Σ. δικαιούται να παύει τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ, εφόσον η παύση τους υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδία λόγω βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας για τακτική διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ συγκαλεί μέσα σε ένα (1) μήνα τη Γ.Σ. για την εκλογή νέων αντίστοιχων μελών, σε αντικατάσταση εκείνων που παύονται, για τον υπολειπόμενο της θητείας χρόνο. Άρθρο 8 Σύγκληση Γ.Σ. - Απαρτία - Τρόπος λήψης αποφάσεων 1.Η Γ.Σ. της ΕΣΑΚ συγκαλεί ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ κοινοποιούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, τακτικώς μεν μέσα στο τελευταίο της λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ. μήνα, εκτάκτως δε, όποτε αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της ΕΣΑΚ. 2.Η Γ.Σ. της ΕΣΑΚ συγκαλείται εκτάκτως, από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού ή αν ζητήσουν αυτό, πέντε (5) από τα μέλη της ΕΣΑΚ με έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. 3.Για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός τουλάχιστον τακτικών μελών της Γ.Σ., και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στην επόμενη ημέρα, όποτε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 4.Για τη λήψη αποφάσεως που αφορά την παύση των μελών του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον οκτώ (8) από τα παρόντα μέλη. 5.Απόφαση σε θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη. 6.Οι αποφάσεις, της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφορία με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν την εκλογή ή παύση των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα της ΕΣΑΚ ή εκπροσωπούν αυτήν σε άλλες αθλητικές οργανώσεις, για τη λήψη των οποίων απαιτείται μυστική ψηφοφορία. 7.Καθήκοντα πρόεδρου της Γ.Σ. ασκεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του, η Γ.Σ. εκλέγει, μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο αυτής. Επίσης η Γ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της τον γραμματέα της. 8.Για τη συνεδρίαση της Γ.Σ. τηρούνται σε ίδιο βιβλίο πρακτικά υπογραφόμενα από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτών. Άρθρο 9 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΣΑΚ αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη ως ακολούθως: 1)Από δώδεκα (12) εκπροσώπους των τακτικών μελών της ΕΣΑΚ του καθενός από αυτούς οριζομένου με απόφαση του Δ.Σ. του αντίστοιχου σωματείου, οι οποίοι και εκλέγουν μεταξύ αυτών το προεδρείο του Δ.Σ. 2)Από ένα (1) εκπρόσωπο των παρέδρων μελών που υποδεικνύονται από αυτά (τα πάρεδρα μέλη). 2.Η νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ. δεν επηρεάζεται .από την πρόσκαιρη έλλειψη τριών (3) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. 3.Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας, ορίζεται κατά τ ανωτέρω νένο μέλος για τον υπολειπόμενο της θητείας, χρόνο. 4.Το αξίωμα του προέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο, επιτρεπομένης μόνο της καταβολής εξόδων παράστασης και κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της ΕΣΑΚ. Άρθρο 10 Θητεία των μελών του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 31 Ιουλίου του τρίτου από την εκλογή έτους και μπορεί να ανανεώνετα. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία του πρώτου Δ.Σ. αρχίζει από τη συγκρότηση του σε σώμα. Άρθρο 11 Περιορισμοί - Κωλύματα - Προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ. 1.Στο αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ, ορίζονται μέλη ή μη του Δ.Σ. σωματείου μέλους της ΕΣΑΚ τα οποία πρέπει να διαθέτουν αθλητική διοικητική πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 2.Τα κωλύματα της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν. 1958/1991 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ. Οι οριζόμενοι ως μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν με τον ορισμό τους υπεύθυνη δήλωση καθώς και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί του ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω κωλύματα. Σε περίπτωση μη υποβολής εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας τους ως μελών του Δ.Σ. · Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Δ.Σ. Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ανήκει η απόφαση για όλα τα θέματα τα οποία δεν έχουν ανατεθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της ΕΣΑΚ ιδία δε: α) Η διοίκηση και διαχείρηση της περιουσίας της ΕΣΑΚ β) Η έκδοση των κανονισμών που προβλέπονται από το άρθρο 55 του Ν. 1958/1991, καθώς και η κατάρτιση και εισήγηση στη Γ.Σ. της ΕΣΑΚ των κανονισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος. γ) Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της ΕΣΑΚ και ο καθορισμός του ύψους των κάθε είδους αποδοχών και αποζημιώσεων αυτού, στα πλαίσια των κανονισμών που εκδίδονται βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 4β του Ν. 1958/1991. δ) Η οργάνωση και η επίβλεψη της διεξαγωγής των αγώνων αρμοδιότητας της ΕΣΑΚ. ε) Η έκδοση των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων αρμοδιότητας της ΕΣΑΚ καθώς και των προγραμμάτων των αγώνων αυτών, λαμβανομένων υπόψη των από την ΕΟΚ καταρτιζομένων προγραμμάτων των αγώνων των εθνικών ομάδων και του κυπέλλου Ελλάδος. στ) Η προς το Δ.Σ. της ΕΟΚ εισήγηση για θέματα τροποποιήσεων των κανονισμών πρωταθλημάτων και των γενικών κανονισμών της ΕΟΚ κατά το μέρος που αναφέρονται στην αμειβόμενη καλαθοσφαίριση. ζ) Ο έλεγχος η και η επικύρωση των συμβολαίων, τα οποία συνάπτονται μεταξύ των σωματείων και αμειβομένων καλαθοσφαιριστών. η) Η συγκρότηση των αναγκαίων για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΣΑΚ αποφασιστικών ή γνωμοδοτικών επιτροπών και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. θ) Η απόφαση για όλα τα θέματα, για τα οποία κατά ρητή πρόβλεψη ειδικών διατάξεων απαιτείται απόφαση αυτού. Άρθρο 13 1.Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί την ΕΣΑΚ δικαστικώς και εξωδίκως. Μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της ΕΣΑΚ στον αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της ΕΣΑΚ γενικώς ή ορισμένες πράξεις. 1)Προΐστατα όλων των υπηρεσιών της ΕΣΑΚ, διευθύνει τις εργασίες αυτής και λαμβάνει τις προς τούτο αναγκαίες αποφάσεις, κατά τις διέπουσες την ΕΣΑΚ διατάξεις, τους κανονισμούς αυτής και τις αποφάσεις του Δ.Σ. 2)Συγκαλεί την Γ.Σ. της ΕΣΑΚ, προεδρεύει αυτής και κατευθύνει τις συνεδριάσεις της. 3)Προεδρεύει του Δ.Σ. και κατευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη αυτού. 4)Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο εξερχόμενο και τα πρακτικά συνεδριάσεων μετά την επικύρωση αυτών. 2.Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρεί τον πρόεδρο ως προς τις υπό στοιχεία α, β, δ, και ε, της προηγούμενης παραγράφου αρμοδιότητες αυτού σε περίπτωση ελλείψεως, απουσία ή κωλύματος αυτού. 3.Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας της ΕΣΑΚ, εποπτεύει του προσωπικού αυτής, τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιλβία της ΕΣΑΚ, διεξάγει την αλληλογραφία και υπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. 4.Ο ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της ΕΣΑΚ, έναντι διπλοτύπων αποδείξεων, υπογραφόμενων από αυτόν και θεωρούμενων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. 2)Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τις επιταγές για την ανάληψη από τις Τράπεζες κατατεθημένων χρημάτων. 3)Είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία καθώς και για κάθε πληρωμή εντάλματος ή κάθε άλλη πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς απόφαση γενική ή ειδική του Δ.Σ. μαζί με τον ταμία, ευθύνονται επίσης και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας για κάθε πληρωμή για την οποία έδωσαν εντολή, καθ υπέρβαση των ψηφισμένων πιστώσεων. 4)Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων που μονογραφείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 5)Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο προϋπολογιμού και υποβάλλει εις αυτό τον απολογισμό κάθε χρήσης. Άρθρο 14 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. της ΕΣΑΚ συνερχόμενο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου και κατά την πρώτη εφαρμογή μέσα σ ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του Δ.Σ. που προέρχεται από σωματεία της ΑΙ εθνικής κατηγορίας, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία αυτού. Η ψηφορία είναι μυστική. Άρθρο 15 1.Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού τακτικώς μεν μία φορά την εβδομάδα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ο πρόεδρος αυτού ή ήθελαν ζητήσει τούτο πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού. 2.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον οκτώ (8) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος. 3.Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από τα παρόντα μέλη αυτού. Άρθρο 16 Εξελεγκτική Επιτροπή Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της ΕΣΑΚ ενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή εκλεγόμενη με θητεία όση και του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ, από τη Γ.Σ. αυτής. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον μέλη αθλητικών σωματείων που είναι μέλη της ΕΣΑΚ. Άρθρο 17 Σχέση ΕΟΚ και ΕΣΑΚ Η ΕΣΑΚ ως τακτικό μέλος της ΕΟΚ έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται για τα τακτικά μέλη αυτής από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του καταστατικού και του κανονισμού της ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Επιτροπές και λοιπά όργανα της ΕΣΑΚ Αρμοδιότητες αυτών Άρθρο 18 Γενική διάταξη 1.Στην ΕΣΑΚ λειτουργούν ατομικά ή συλλογικά όργανα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου. 2.με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ μπορεί να συνιστώνται και άλλα όργανα αποφασιστικής ή γνωμοδοτικής αρμοδιότητας, εφόσον κατά την κρίση του, είναι αναγκαία για τη εκπλήρωση των σκοπών της ΕΣΑΚ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων οργάνων. 3.Όλα τα όργανα του παρόντος άρθρου συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ με θητεία των μελών τους ετήσια, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διέπουσες το συγκεκριμένο όργανο διατάξεις. Η θητεία μπορεί να ανανεώνεται. Άρθρο 19 Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενης Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ.) 1.Στην ΕΣΑΚ λειτουργεί Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενης Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ.), η οποία είναι αρμόδια: 1)Για την επίλυση οικονομικών διαφορών μεταξύ των καλαθοσφαιριστών και των σωματείων που ανήκουν, καθώς επίσης και των τελευταίων αυτών με τους προπονητές τους. 2)Για την, κατά τους οικείους κανονισμούς διακοπή ή λύση του συμβολαίου καλαθοσφαιριστών και σωματείων. 3)Για κάθε άλλο θέμα που κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται απόφασης αυτής. 2.Η Επιτροπή αυτή αποτελείται: 1)Από ένα (-1) μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ, κατά προτίμηση νομικό ως Πρόεδρο. 2)Από τρεις (3) νομικούς, κοινής αποδοχής των ενδιαφερομένων μερών, που να έχουν τα προσόντα του άρθρου 42 του Ν. 1958/1991. 3)Από ένα (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), ή της αντίστοιχης ένωσης των προπονητών, κατά περίπτωση, και γιά αντίστοιχα του κλάδου τους θέματα, που συζητούνται στην Επιτροπή. 3.Η Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ με την οποία ορίζονται και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών. Ο διορισμός των εκπροσώπων των καλαθοσφαιριστών και προπονητών μαζί με τους αναπληρωτές τους γίνεται υστέρα από υπόδειξη των Δ.Σ. των οικείων ενώνσεών τους. 4.Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. δεν είναι προσωρινά εκτελεστές και προσβάλλονται με έφεση ενώπιον της οικείας δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, συγκροτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Ν. 1958/1991, ασκούμενη μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. 5.Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. είναι διετής. 6.Στα μέλη της Ε.Ε.Ο.Δ.ΑΚ και τους αναπληρωτές τους παρέχεται ειδική μηνιαία αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΣΑΚ, τον προϋπολογισμό της οποίας βαρύνει η σχετική δαπάνη. Άρθρο 20 1.Στην ΕΣΑΚ συνιστάται Ελεγκτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη οριζόμενα με θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. 2.Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού τα μέλη του Ε.Σ. μπορεί να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των δέκα πέντε (15) κατ ανώτατο όριο. 3.Έργο του Ε.Σ. είναι ο έλεγχος των σωματείων - μελών της ΕΣΑΚ για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του Ν. 1958/1991 και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και ο έλεγχος της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την ΕΣΑΚ, τους καλαθοσφαιριστές, τους προπονητές και τα γυμναστήρια. 4.Το Ε.Σ. διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους: α) Ετήσιο τακτικό. 1)Έκτακτο, ύστερα από εντολή του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού ή του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ ή του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής ή τις περιπτώσεις που το ίδιο κρίνει με αιτιολογημένη απόφαση του, αναγκαίο τον έλεγχο. 2)Μηνιαίο έλεγχο για την εφαρμογή ιδίως των διατάξεων των άρθρων 20 και 31 έως και 41 του Ν. 1958/1991. 5.Ως τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται: 1)Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμου αλλοδαπής. 2)Αποδεδειγμένη δεκαετή τουλάχιστον λογιστική και ελεγκτική πείρα, εφόσον πρόκειται για μέλη της επόμενης παραγράφου. 6.Πέντε (5) από τα μέλη επιλέγονται από ειδικό κατάλογο που περιέχει διπλάσιο αριθμό και που προτείνεται από την επαγγελματική ένωση Λογιστών-Ελεγκτών και τα οποία έχουν τα τυπικά προσόντα της προηγούμενης παραγράφου. 7.Τα μέλη του Ε.Σ. δεν μπορούν να είναι μέλη των σωματείων - μελών της ΕΣΑΚ, ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησης των σωματείων αυτών, ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη εξάρτηση από τα παραπάνω νομικά η φυσικά πρόσωπα. 8.Το Ε.Σ. μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση ελέγχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά: 1)Στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, β) Στο Δ.Σ. της ΕΣΑΚ. 2)Στη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου που αφορά ο έλεγχος, δ) Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). 9.Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση του τις, κατά την κρίση του, ενδεικνυόμενες ενεργείς για τη διαπίστωση των τυχόν διοικητικών, διαχειριστικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή των μελών των οργάνων διοίκησης αυτού. 10.Οι υπό στοιχεία α, β, και γ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου αποδέκτες της έκθεσης, έχουν υποχρέωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή αυτής να διαβιβάσουν πλήρες αντίγραφο της: 1)Στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο για τον έλεγχο των παραβάσεων αρμοδιότητας του, και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων, και, 2)Στον αρμόδιο εισαγγελέα στις περιπτώσεις που πιθανολογούνται παραβάσεις ποινικού χαρακτήρα. 11.Τα μέλη του Ε.Σ., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που ελέγχουν. 12.Τιμωρείται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο με αποβολή από το οικείο πρωτάθλημα, το σωματείο του οποίου μέλος του Δ.Σ., διευθυντής, ή άλλος υπάλληλος αυτής αρνείται να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών τα βιβλία, τους λογαριασμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς καθώς και άλλα έγγραφα του σωματείου, αναγκαία για την άσκηση του έργου τους ή αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία ή παρεμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο δυσχέρειες στην άσκηση του ελέγχου από αυτούς. 13.Με ειδικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Ε.Σ. και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό μετά γνώμη του Δ.Σ. της ΕΣΑΚ καθορίζονται τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας αυτού. 14.Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών του Ε.Σ., ο τρόπος καταβολής της, καθώς και οι φορείς που βαρύνονται με αυτήν. Άρθρο 21 1.Στην ΕΣΑΚ λειτουργεί από την αγωνιστική περίοδο 1992-1993 μονομελές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο είναι αρμόδιο: 1)Για την εκδίκαση των παραβάσεων και επιβολή των ποινών, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2)Για την εκδίκαση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά κύρους αγώνα. 3)Για κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σ αυτό από ειδικές διατάξεις του Ν. 1958/1991 ή άλλου νόμου ή κανονισμού. 2.Το δικαιοδοτικό όργανο της ΕΣΑΚ ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Είναι υποχρεωτικός για τον Υπουργό ο διορισμός προσώπου που υποδεικνύεται ομόφωνα από τη Γ.Σ. της ΕΣΑΚ. 3.Ως δικαιοδοτικό όργανο ορίζεται δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία ή εν συντάξει ή νομικός εν γένει, ο οποίος έχει ειδική εμπειρία και γνώση στα αθλητικά πράγματα και το αθλητικό δίκαιο και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους διοικητικού οργάνου ή του μέλους αθλητικού σωματείου Α1 καλαθοσφαίρισης από πενταετία τουλάχιστον, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 1958/1991 και του άρθρου 41 παράγραφος 3 του Ν. 1756/88 «Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων κ.λπ.» κατά περίπτωση. 4.Ο αναπληρωτής του δικαιοδοτικού οργάνου ασκεί τις με απόφαση αυτού ανατιθέμενες σ αυτόν αρμοδιότητες, εν ελλείψει δε αυτού ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του. 5.Οι αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου είναι αμέσως εκτελεστές ακόμη και όταν προσβάλλονται ενώπιον δευτεροβαθμίου οργάνου. 6.Οι αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται με έφεση, ασκούμενη μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση τους ή την με οποιονδήποτε τρόπο γνώση τους, ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, στις εξής περιπτώσεις: 1)Όταν εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα. 2)Όταν επιβάλλουν ποινές για πράξεις βίας, εφόσον πρόκειται για ποινές αποκλεισμού της έδρας του σωματείου ή τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές, για τρεις (3) τουλάχιστον αγωνιστικές και στις δύο περιπτώσεις. 3)Όταν επιβάλλουν: 1) Ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 2) Ποινές αποκλεισμού από αγώνες σε καλαθοσφαιριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες και εφόσον πρόκειται για παράβαση που δεν έχει αναγραφεί σε φύλλο αγώνα. 3) Οποιεσδήποτε ποινές για τις οποίες επιτρέπεται έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ από ειδικές διατάξεις της αθλητικής γενικά νομοθεσίας των καταστατικών ή κανονισμών. 7.Στο δικαιοδοτικό όργανο και στον αναπληρωτή του, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την απόφαση διορισμού, ή δε δαπάνη βαρύνει την ΕΣΑΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Ειδικά θέματα - Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 22 Διαχειριστική περίοδος Η διαχειριστική περίδος της ΕΣΑΚ αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Άρθρο 23 Σφραγίδα ΕΣΑΚ Η ΕΣΑΚ έχει ίδια σφραγίδα που φέρει κυκλικώς τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο παράσταση καθοριζόμενη με απόφαση του Δ.Σ. αυτής. Στην Υπουργό Πολιτισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του Ν. 1958/1991 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταρίες και άλλες διατάξεις».
  • Τηνυπ αριθ. 61/11.11.1991 γνώμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
  • Την υπ αριθ. Τ4/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία