Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προκειμένου να εισαχθούν στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας για προεισαγωγική εκπαίδευση και ενημέρωση τους στα θέματα της Διπλωματικής Υπηρεσίας, προκηρύσσεται διαγωνισμός που θα γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περιλήψεως της σχετικής προκηρύξεως σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας
2.  
  Η προκήρυξη αυτή ορίζει την ημέρα και ώρα που θα αρχίζει ο διαγωνισμός, το χώρο που θα γίνει και τον αριθμό των υποψηφίων Ακολούθων του Διπλωματικού Κλάδου που θα φοιτήσουν στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών και θα διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από αυτό. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζει άλλο χώρο που γνωστοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.
Άρθρο 2
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεχείς ημέρες, χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
2.  
  Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίστηκε, ορίζεται από τον Υπουργό άλλη ημέρα ενάρξεως του. Η αναβολή αυτή δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.
Άρθρο 3
1.  
  Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να έχει την Ελληνική ιθαγένεια, να υποβάλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ενάρξεως του διαγωνισμού σχετική αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά του στοιχεία (δηλαδή: ονοματεπώνυμο, ονόματα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, έτος και τόπο γεννήσεως, τόπο διαμονής, ασχολίες από τότε που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του και τον τίτλο σπουδών του) και ότι έχει πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ανεγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος να αναφέρει και την ξένη γλώσσα ή τις ξένες γλώσσες που επιθυμεί να εξεταστεί προαιρετικά καθώς και ότι κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 71 του Νόμου 419/1976 και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Νόμου 962/ 1979.
2.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του διαγωνισμού για την είσοδο στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών υποβάλλονται από τους επιτυχόντες στη ΓΙ Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
3.  
  Ο υποψήφιος απαλλάσσεται της υποχρεώσεως υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν στοιχεία, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Διευθύνσεως Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό την ύπαρξη αυτών των στοιχείων.
Άρθρο 4 "Εξεταστική Επιτροπή"
1.  
  Η σύνθεση και η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β του Ν. 962/79).
Άρθρο 5
1.  
  Δοκιμασία - Συνέντευξη
2.  
  Πρωτεύοντα μαθήματα: α) Η ελληνική γλώσσα,
 1. Η ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945 και ελληνική και παγκόσμια πολιτική ιστορία από το 1945 μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα,
 2. Η γαλλική γλώσσα,
 3. Η αγγλική γλώσσα,
 4. Το δημόσιο και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
3.  
  Δευτερεύοντα μαθήματα:
 1. Η πολιτική επί των διεθνών οικονομικών σχέσεων, η θεωρητική και εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία και η δημόσια οικονομία,
 2. Η ιστορική και θεσμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
 3. Οι κλασσικοί συγγραφείς και ο νεοελληνικός πολιτισμός, δ) Η παγκόσμια γεωγραφία, ε) Το ναυτικό δίκαιο,
 4. Ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών και ζ) Η ελληνική, αγγλική και γαλλική γραφομηχανή
4.  
  Προαιρετικά μαθήματα: Οι γλώσσες των χωρών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πλην αγγλικής και γαλλικής) καθώς και η αραβική, κινεζική, ρωσική, τουρκική, βουλγαρική, σερβοκροατική, ρουμανική, ιαπωνική και αλβανική
Άρθρο 6
1.  
  Δοκιμασία - Συνέντευξη Η δοκιμασία - συνέντευξη συνίσταται σε ερωτήσεις προφορικές πού τίθενται από τα μέλη της Επιτροπής για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος έχείτα προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντιπροσωπευτικής αποστολής. Με τις ερωτήσεις αυτές που είναι γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα πνευματικού) επιδιώκεται η διακρίβωση της γνώσεως των θεμάτων και η διαμόρφωση εν γένει γνώμης για την προσωπικότητα του διαγωνιζομένου. Συγχρόνως ελέγχεται ο βαθμός της αντιλήψεως του, η κρίση, η ευστροφία, η οξύνεια, η αυτοκυριαρχία και η εκφραστική του ικανότητα.
2.  
  Ο Σοβιετικός επεκτατισμός και η συγκρότηση του κομμουνιστικού συνασπισμού στην Ευρώπη: α) Ελληνική γλώσσα: Ως θέμα ελληνικής γλώσσας εξετάζεται το γραπτό κείμενο της ελληνικής και παγκόσμιας διπλωματικής ιστορίας (εδ. β της παρούσης παραγράφου), από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945. Κατά την εξέταση αυτή κρίνεται η ικανότητα στην ορθή έκφραση και διατύπωση μ» σαφήνεια των εννοιών στην ελληνική καθώς και η σύνταξη και η ορθογραφία. Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος 3 ωρών.
 1. Η ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945 και ελληνική και παγκόσμια πολιτική ιστορία από το 1945 μέχρι σήμερα - εθνικά θέματα
 2. Η ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία από το Συνέδριο της Βιέννης μέχρι το 1945
  • Πολιτική ιστορία από το 1945 μέχρι σήμερα
3.  
  Δευτερεύοντα μαθήματα α) η απόσχιση της Γιουγκοσλαβίας, β) Πολωνία (1956), γ) Ουγγαρία (1956), δ) το σινοσοβιετικό σχίσμα, ε) η Άνοιξη της Πράγας, ζ) η Αλληλεγγύη στην Πολωνία
 1. Η ελληνική ζωγραφική από του 16ου αιώνα μέχρι σήμερα.
 2. - Από την πολιτική επί των διεθνών οικονομικών σχέσεων:
 3. (6) Οι αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και η ιστορική σημασία τους.
 4. - Το οικονομικό πρόβλημα, αίτια της οικονομικής δραστηριότητας, μορφές οικονομικής οργανώσεως, ο μηχανισμός των τιμών, τιμές υλικών αγαθών, τιμές συντελεστών παραγωγής, μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο), σχηματισμός των τιμών, ζήτηση - προσφορά, κόστος παραγωγής, εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα, κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση, πολλαπλασιαστής, απασχόληση, πληθωρισμός και αντιπληθωρισμός, οικονομικές διακυμάνσεις, θεωρία του χρήματος, (εσωτερική και εξωτερική αξία του χρήμα τος, νομισματικά συστήματα κ.λπ), διεθνές εμπόριο, (βασικές έννοιες νόμος συγκριτικού κόστους, θεωρία των διεθνών συναλλαγών), οίκονομικές ενώσεις. - Από την εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία:
 5. Αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής, οργάνωση της οικονομίας οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, δημοσιονομική πολιτική, γεωργική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική απασχολήσεως, πληθωρισμός, κοινωνική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική, ανταγωνισμός. - Ελληνική οικονομία:
 6. (εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα, απασχόληση, πληθωρισμός, ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου). - Από τη δημόσια οικονομία:
 7. Γενικές αρχές φορολογίας, δημόσιος προϋπολογισμός, στοιχεία δημοσίου λογιστικού.
 8. Ιστορική και θεσμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:
 9. (1) Το Σχέδιο Μάρσαλ και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας.
 10. (2) Τα Σύμφωνα της Δουγκέρκης και των Βρυξελλών.
 11. (3) Η ίδρυση του ΝΑΤΟ:
 12. α) Σκοποί β) πολιτικά και στρατιωτικά όργανα.
 13. (4) Το Συνέδριο της Χάγης.
 14. Το Συμβούλιο, της Ευρώπης:
 15. α) σκοποί β) θεσμική διάρθρωση γ) δραστηριότητες (5) Το Σχέδιο Σουμάν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα:
 16. α) σκοποί β) θεσμική διάρθρωση.
 17. (6) Το ατελεσφόρητο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
 18. (7) Η ίδρυση της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 19. α) σκοποί β) θεσμική διάρθρωση γ) η επαναδραστηριοποίηση της ΔΕΕ (1984) δ) η Πλατφόρμα της Χάγης.
 20. (8) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, α) σκοποί β) θεσμική διάρθρωση γ) μηχανισμοί λήψεως αποφάσεων δ) η έννοια της υπερεθνικότητας.
 21. (9) Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών:
 22. α) σκοποί β) θεσμική διάρθρωση γ) μετεξέλιξη.
 23. (10) Το Σχέδιο Φουσέ και η «Ευρώπη των Πατρίδων».
 24. (11) Η κρίση της ΕΟΚ και ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου.
 25. (12) Η συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 26. (13) Η Σύνοδος κορυφής της Χάγης (1969) και η πρώτη διεύρυνση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 27. (14) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία.
 28. Από την Έκθεση του Λουξεμβούργου στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
 29. (15) Η δεύτερη και η τρίτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 30. (16) Το Σχέδιο Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1984).
 31. (17) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
 32. (18) Η οικονομική και νομισματική ένωση.
 33. Η πολιτική ένωση.
 34. Οι κλασσικοί συγγραφείς και ο νεοελληνικός πολιτισμός:
 35. (1) Αρχαίοι έλληνες κλασσικοί ποιητές και συγγραφείς (από τον Όμηρο μέχρι το 500 μ.Χ.).
 36. (2) Η νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία και οι κυριώτεροι εκπρόσωποί τους από το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα κατά τον 20 αιώνα.
 37. Τα ελληνικά δημώδη έπη και το δημοτικό τραγούδι.
 38. (3) Νεοελληνικό θέατρο -και ειδικότερα:
 39. μεγάλοι έλληνες θεατρικοί συγγραφείς και ηθοποιοί του 20ου αιώνα.
 40. (4) Νεοελληνική μουσική:
 41. Οι μουσουργοί της νεώτερης Ελλάδος.
 42. (5) Εικαστικές τέχνες:.
 43. Η παγκόσμια γεωγραφία:
 44. Φυσική, πολιτική και οικονομική παγκόσμια γεωγραφία και ιδιαίτερα των Βαλκανικών χωρών και χωρών Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ε) Ναυτικό δίκαιο:
 45. ΚΙΝΔ.
 46. Κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου (Νόμος 3816/58) περί πλοίων και πλοιοκτησίας (άρθρα 1-9) περί σύμπλοιοκτησίας (άρθρα 10-36) περί πλοιάρχου (άρθρα 37-52) περί πληρώματος (άρθρα 53-83) περί ευθύνης πλοιοκτήτου (άρθρα 84 106).
 47. Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 419/76) ζ) Ελληνική, αγγλική και γαλλική γραφομηχανή:
 48. Δακτυλογράφηση δέκα ως δώδεκα τουλάχιστον στίχων ελληνικού, γαλλικού και αγγλικού κειμένου από αντιγραφή. 4.
 49. Προαιρετικά μαθήματα Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να εξετασθούν προαιρετικά και σε μια ή περισσότερες άλλες γλώσσες, από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παρ. 4 του παρόντος.
 50. Η δοκιμασία στις γλώσσες αυτές γίνεται όπως ορίζεται για την εξέταση στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.
4.  
  Η επέκταση του κομμουνισμού πέρα από την Ευρώπη και οι επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις: Α. Τα κράτη: α) συστατικά στοιχεία του κράτους, β) εδαφική κυριαρχία, γ) τρόποι κτήσεως εδάφους, δ) περιορισμοί της εδαφικής ακεραιότητας, ε) διαδοχή των κρατών Β. Διεθνείς Οργανισμοί: α) διεθνής προσωπικότητα των Διεθνών Οργανισμών, β) νομική ικανότητα των Διεθνών Οργανισμών. Γ. Λοιπά υποκείμενα του διεθνούς δικαίου - Το άτομο Δ. Αναγνώριση: α) φύση και αποτελέσματα της αναγνώρισης β) αναγνώριση κυβερνήσεων, γ) τρόποι αναγνωρίσεως, δ) αναγνώριση εμπολέμων.
5.  
  Περιφερειακοί αμυντικοί οργανισμοί α) ο Αρχηγός του Κράτους και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης β) ο Υπουργός των Εξωτερικών, γ) διπλωματικές σχέσεις και ασυλίες, δ) προξενικές σχέσεις και ασυλίες, ε) ασυλίες ξένων κρατών, στ) διαπίστευση αντιπροσώπων σε Διεθνείς Οργανισμούς
6.  
  Διεθνής ευθύνη των κρατών α) η διαδικασία της αποαποικιοποίησης στα πλαίσια του ΟΗΕ, β) οι ολλανδικές κτήσεις, γ) οι γαλλικές κτήσεις, δ) το Βελγικό Κογκό, ε) Βρεταννία και Κοινοπολιτεία
7.  
  Η περίοδος της Ύφεσης: α) Οstpοlitik (1969-74), β) η Τελική Πράξη του Ελσίνκι (1975), γ) η Συνθήκη για την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων (1968)
8.  
  Προβλήματα στην Αφρική: α) Κογκό, β) Ροδεσία, γ) Νότια Αφρική - Ναμίμπια
9.  
  Η Μέση Ανατολή: α) η αραβική ενότητα και οι εξωτερικές παρεμβάσεις, β) η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και ο αραβο-ισραηλινός πόλεμος (1948-49), γ) ο πόλεμος του Σουέζ (1956), δ) οι ισραηλοαραβικοί πόλεμοι (1967 και 1973), ε) οι Συμφωνίες του Καμπ-Νταίηβιντ και η ειρήνη Αιγύπτου - Ισραήλ (1978-79), στ) ο ιρανο-ιρακινός πόλεμος ζ) η κρίση του Κόλπου
10.  
  Α. Οι Διεθνείς Οργανισμοί: α) εννοιολογικά χαρακτηριστικά των Διεθνών Οργανισμών, β) τυπολογία των Διεθνών Οργανισμών, γ) η διεθνική διάσταση της διεθνούς οργάνωσης, δ) ιστορική εξέλιξη των Διεθνών Οργανισμών, ε) σύσταση και διάλυση των Διεθνών Οργανισμών, στ) νομική προσωπικότητα των Διεθνών Οργανισμών, ζ) διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών, η) ασυλίες και προνόμια των Διεθνών Οργανισμών, θ) η ιδιότητα του μέλους των Διεθνών Οργανισμών, ι) εξωτερικές σχέσεις των Διεθνών Οργανισμών. Β. Ο.Η.Ε. (θεσμική διάρθρωση, λειτουργία, βασικές δραστηριότητες). Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος 3 ωρών.
 1. Γαλλική γλώσσα:
 2. (1) Γραπτή δοκιμασία:
 3. Έκθεση ιδεών
 4. Μετάφραση δέκα μέχρι δεκαπέντε στίχων από την ελληνική στην γαλλική και μετάφραση δέκα μέχρι δεκαπέντε στίχων από την γαλλική στην ελληνική.
 5. (2) Προφορική δοκιμασία:
 6. Ανάγνωση γαλλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής εκφράσεως στην γαλλική, δ) Αγγλική γλώσσα:
 7. Όπως η γαλλική.
 8. το δημόσιο διεθνές δίκαιο (γραπτή και προφορική εξέταση) και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (προφορική εξέταση):
 9. Από το δημόσιο διεθνές δίκαιο - Διεθνείς Οργανισμοί:
11.  
  Η χρήση βίας από τα κράτη. Συλλογική ασφάλεια. Το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων και ουδετερότητας.
 1. η προοδευτική καθιέρωση της αρχής της απαγόρευσης της χρήσης βίας από τα κράτη, β) περιπτώσεις χρήσεως βίας προβλεπόμενες από τον Χάρτη των Η.Ε., γ) το σύστημα Συλλογικής Ασφαλείας κατά τον Χάρτη των Η.Ε. Ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως, δ) πηγές του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων, ε) σχέσεις μεταξύ των εμπολέμων μερών στ) το ανθρωπιστικό δίκαιο, ζ) η εξέλιξη του δικαίου της ουδετερότητας, η) μορφές ουδετερότητας.
  • Από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο:
  • Στοιχεία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου:
  • ιθαγένεια, δημόσια τάξη, κατάσταση αλλοδαπών.
  • Η κατοικία και η διαμονή ως συνδετικά στοιχεία και ειδικώτερα ως προς το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.
Άρθρο 7 "Γραπτή και προφορική δοκιμασία"
1.  
  Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Στα δευτερεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη δακτυλογραφία, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική. (α) Γραπτή δοκιμασία: (1) Για τη γραπτή δοκιμασία, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και ο εξεταστής εκάστου των πρωτευόντων μαθημάτων επιλέγουν την ημέρα της εξετάσεως του μαθήματος πέντε τουλάχιστον θέματα ή κείμενα για μετάφραση στις ξένες γλώσσες. Η τελική επιλογή του ενός εκ των πέντε θεμάτων γίνεται με κλήρο. (2) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με την επίβλεψη του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, ή του αναπληρωτή του, του εξεταστή του σχετικού μαθήματος και του ενός τουλάχιστον Γραμματέως. Απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και να χρησιμοποιούν βιβλία ή σημειώσεις με ποινή αποβολής τους από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και τον εξεταστή του σχετικού μαθήματος. Εάν υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την εξέταση (γραπτή ή προφορική) του μαθήματος, αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση. (3) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος, ευθύς αμέσως τα διορθώνει επί τόπου και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. (4) Για τη γραπτή εξέταση στο μάθημα του δημοσίου διεθνούς δικαίου δίνεται χρόνος δύο ωρών και για την εξέταση στις ξένες γλώσσες χρόνος μίας και μισής (1.30) ώρας για σύνταξη κάθε εκθέσεως και μιας και μισής (1.30) ώρας για τις δύο μεταφράσεις. (5) Η ικανότητα χρήσεως της γραφομηχανής εξακριβώνεται με δοκιμασία που γίνεται με αντιγραφή κειμένου από δέκα έως δώδεκα στίχους. (β) Προφορική δοκιμασία: (1) Η προφορική δοκιμασία στα πρωτεύοντα και δευτερόντα μαθήματα (πλην της γραφομηχανής) γίνεται δημόσια και παρευρίσκονται σ αυτήν τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο Αναπληρωτής του ο εξεταστής του μαθήματος και ένας από τους Γραμματείς. Ο εξεταστής εκάστου μαθήματος προετοιμάζει αριθμό ερωτήσεων, αναφερομένων σε γενικότερα αντικείμενα της εξεταστέας ύλης κάθε μαθήματος, που γράφονται σε κλήρους διπλάσιους από το συνολικό αριθμό υποψηφίων. Ειδικά, οι ερωτήσεις του μαθήματος του διεθνούς δικαίου πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη, από τα οποία το ένα θα αναφέρεται στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και το άλλο στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Κατά την εξέταση αυτή ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν κατά την κρίση τους ερωτήσεις στον εξεταζόμενο. Η σειρά εξετάσεως κάθε διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρο κατά την έναρξη της εξετάσεως του σχετικού μαθήματος. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή, προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει δύο ερωτήσεις - κλήρους. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο καταστρέφεται. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζομένου απαγορεύεται. Μόλις εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει. Τα δελτία αυτά τοποθετούνται σ ένα σφραγισμένο κουτί. (2) Για την προφορική δοκιμασία στις ξένες γλώσσες, ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση μία από τις ερωτήσεις-κλήρους που έχουν προετοιμαστεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο.
Άρθρο 8 "Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 5 του διατάγματος αυτού προσδιορίζεται από συντελεστή που είναι ο αριθμός οκτώ (8) για τη δοκιμασία συνέντευξη και τα πρωτεύοντα μαθήματα. Για τα υπόλοιπα μαθήματα, (δευτερεύοντ [...]"
1.  
  Για τη δοκιμασία-συνέντευξη του άρθρου 5, παρ. 1 του Διατάγματος αυτού δίνεται ιδιαίτερος βαθμός που εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίδεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων που υποβάλλονται από κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της Δοκιμασίας-Συνεντεύξεως. Το σύνολο των βαθμών διαιρείται δια του αριθμού των μελών και το πηλίκον αυτού είναι ο βαθμός στη δοκιμασία-συνέντευξη. Όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
2.  
  Ένας βαθμός δίδεται για τη δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα από τον εξεταστή του μαθήματος αυτού πάνω στο γραπτό κείμενο για την ανάπτυξη του θέματος της ελληνικής και παγκόσμιας διπλωματικής ιστορίας. Όσοι δεν πάρουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) στη δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
3.  
  Ένας βαθμός δίδεται για τη γραπτή ανάπτυξη θέματος της ελληνικής και παγκόσμιας διπλωματικής ιστορίας από τον εξεταστή του μαθήματος αυτού. Δεύτερος βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση στο μάθημα της ελληνικής και παγκόσμιας διπλωματικής ιστορίας και της πολιτικής ιστορίας από τον ίδιο εξεταστή. Οι δύο αυτοί χωριστοί βαθμοί προσθέτονται, το ημιάθροισμα δε είναι ο βαθμός στο μάθημα της ελληνικής και παγκόσμιας διπλωματικής ιστορίας και της πολιτικής ιστορίας. Όσοι δεν πάρουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6), αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας γίνεται ως εξής: Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν: α) στην έκθεση ιδεών,
 1. στις γραπτές μεταφράσεις (για τις μεταφράσεις προσθέτονται οι δύο βαθμοί που δόθηκαν χωριστά και το ημιάθροισμα δίνει τον βαθμό των μεταφράσεων),
 2. στην ανάγνωση και τον έλεγχο της ικανότητας της προφορικής εκφράσεως στην ξένη γλώσσα.
 3. Το άθροισμα τους διαιρείται με τον αριθμό τρία.
 4. Όσοι δεν πέτυχαν βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε μία χωριστά από τις γλώσσες αγγλικά και γαλλικά ή αθροιστικά 13, αλλά τουλάχιστον στη μία τον βαθμό πέντε (5) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα του δημοσίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου γίνεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίδεται στη γραπτή εξέταση στο δημόσιο διεθνές δίκαιο
 2. Ένας βαθμός δίδεται στην προφορική εξέταση του δημοσίου διεθνούς δικαίου και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
 3. Το ημιάθροισμα των δύο αυτών εξετάσεων δίδει τον βαθμό της προφορικής εξετάσεως.
 4. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για την γραπτή και προφορική εξέταση.
 5. Το ημιάθροισμα δίδει τον τελικό βαθμό στο διεθνές δίκαιο, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 6. Όσοι δεν συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας τον βαθμόν αυτόν, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Άρθρο 10
1.  
  Όσοι υπέστησαν με επιτυχία τη δοκιμασΐα-συνέντευξη και τη δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα καλούνται να διαγωνιστούν στα δευτερεύοντα μαθήματα
2.  
  Θεωρούνται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις εκείνοι των οποίων το σύνολο της βαθμολογίας: της δοκιμασίας-συνεντεύξεως, των πρωτευόντων και των δευτερευόντων μαθημάτων, όταν διαιρεθεί δια του αριθμού των μαθημάτων (13) δίνει βαθμό τουλάχιστον έξι (6)
Άρθρο 11
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των προαιρετικών γλωσσών έχουν εκείνοι, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις για τις οποίες έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
2.  
  Ο διαγωνισμός θεωρείται ότι έληξε, εάν από όσους πέτυχαν, κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου, δεν έχει δηλώσει κανείς ότι επιθυμεί να εξεταστεί σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες
3.  
  Μετά τη δοκιμασία στις προαιρετικές ξένες γλώσσες όσοι βαθμοί είναι κατώτεροι από το έξι (6) διαγράφονται και οι διαγωνιζόμενοι θεωρούνται ότι δεν υπέστησαν τη δοκιμασία αυτή
Άρθρο 12
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία. Κάθε βαθμός επιτυχίας στη δοκιμασία-συνέντευξη, στα πρωτεύοντα, στα δευτερεύοντα και προαιρετικά μαθήματα υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος, και της δοκιμασίας-συνεντεύξεως (8, 5 και 2), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Διατάγματος αυτού. Τα ανωτέρω γινόμενα καταχωρούνται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμα τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
2.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, όλοι οι εξεταστές και ο Γραμματέας ή οι Γραμματείς. Σ αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό.
Άρθρο 13
1.  
  Το πρακτικό αποτελεσμάτων που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, καθώς και οι πίνακες βαθμολογίας των επιτυχόντων ανακοινώνονται δημόσια στους διαγωνιζομένους
Άρθρο 14
1.  
  Η διάρκεια φοιτήσεως στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών ορίζεται εννεάμηνη, εκτός από την πρώτη σειρά από της επαναλειτουργίας του που ορίζεται εξάμηνη
Άρθρο 15
1.  
  Τα μαθήματα που διδάσκονται για την εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών είναι τα εξής:
 1. Διεθνείς σχέσεις
 2. Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 3. θέματα δημόσιας διοίκησης
 4. Πολιτιστικά θέματα
 5. θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
 6. Προξενική πρακτική
 7. Εθιμοτυπία γ- Δημόσιες σχέσεις
 8. Τεχνική διαπραγματεύσεων
 9. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 10. Οργάνωση ΥΠΕΞ
 11. Διπλωματική πρακτική.
 12. Ορολογία - Σύνταξη διπλωματικών κειμένων.
2.  
  Εκτός των ανωτέρω μαθημάτων, στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών γίνονται και διαλέξεις επί διαφόρων θεμάτων, επί των οποίων δεν εξετάζονται οι σπουδαστές
3.  
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών, γίνονται περιοδικές εξετάσεις, ανάλογα με τη φύση, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του μαθήματος και τελικές μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων που προβλέπει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι περιοδικές εξετάσεις γίνονται από τους διδάσκοντες και περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα της παρ. 1. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 3, εδάφιο β του Ν. 962/79.
Άρθρο 16
1.  
  Για την εκτίμηση της επιδόσεως των εκπαιδευομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, με ξεχωριστό για καθένα απ αυτό συντελεστή. Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0-10. Συντελεστής.
 1. Περιοδικές εξετάσεις 3 β) Τελικές εξετάσεις 6 γ) Ενεργός συμμετοχή. (Εκδηλώνεται με εύστοχες απαντήσεις και παρεμβάσεις στις συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια φοίτησης). 3.
 2. Προσόντα αντιπροσωπευτικής ικανότητας . . . (γενική αντίληψη, κρίση και ευστροφία πνεύματος, μεθοδικότητα). 35.
2.  
  Στην περίπτωση που οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν και βαθμολογούν ένα μάθημα είναι περισσότεροι από έναν, ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει
3.  
  Ο τελικός βαθμός των περιοδικών εξετάσεων εκάστου μαθήματος είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμών, που έλαβε ο σπουδαστής στο μάθημα αυτό κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Θεωρείται επιτυχών εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6).
4.  
  Ο τελικός βαθμός της ενεργού συμμετοχής εκάστου μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών ενεργού συμμετοχής που έλαβε ο υποψήφιος από τον ή τους διδάσκοντες καθηγητές του μαθήματος αυτού. Θεωρείται επιτυχών εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6).
5.  
  Κατά την τελική εξέταση εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, ο οποίος έλαβε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6)
6.  
  Ο βαθμός των προσόντων της παρ. 1δ, του παρόντος άρθρου, δίνεται από τον Διευθυντή του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου, με βάση τη γενική απόδοση του υποψηφίου Ακολούθου, κατά τη διάρκεια του χρόνου φοίτησης. Θεωρείται επιτυχών εκείνος, ο οποίος έλαβε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6). Οι διαδοχικές σημειώσεις που καταχωρούν οι καθηγητές στο ατομικό φύλλο των εκπαιδευομένων λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη από το Διευθυντή του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών κατά τη βαθμολογία.
7.  
  Οι ανωτέρω βαθμοί των περιοδικών εξετάσεων, τελικών εξετάσεων και ενεργού συμμετοχής εκάστου μαθήματος πολλαπλασιάζονται επί τους κατ ιδίας συντελεστές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Ο βαθμός των προσόντων της αντιπροσωπευτικής ικανότητας πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 35.
8.  
  Στα ανωτέρω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Κ.Δ.Σ. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την τελική σειρά επιτυχίας του.
9.  
  Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Το άρθρο 90, παράγραφος 2 του Νόμου 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/90, τ. Α).
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Νόμου 962/1979 «για την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών και την τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 202/1979, τ. Α).
 • Την από 19.12.91 Γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών.
 • Την 34/92 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/962 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/962 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία