ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όριο ηλικίας χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Β.Δ. 636/72 (182Α) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 309/78 (66Α), αντικαθίσταται ως εξής: 7 Ουδείς δύναται να ασκεί καθήκοντα χειριστού επί μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσεως, εφ όσον συμπλήρωσε το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του
2.  
  Η παράγραφος 6.1.2.1. του άρθρου 6 του Β.Δ. 22/1964 (15Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6.1.2.1 Ηλικία χειριστών Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση χειριστών επί αεριωθουμένων και ελικοφόρων μεταφορικών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως, εφ όσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας των Ωσαύτως απαγορεύεται η το πρώτον διάθεση χειριστών ως Κυβερνητών ή Συγκυβερνητών επί αεριωθουμένων μεταφορικών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως εφ όσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας των .
3.  
  Για την εφαρμογή των οριζομένων στο παρόν άρθρο ορίων ηλικίας των χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσεως, θα τηρούνται οι διατυπώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 38 της Σύμβασης του Σικάγου έτους 1944 «Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το Ν. 211 /1947 (Α35).
Άρθρο 2ο
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το Ν. 1815/88 (250Α).
 • Τις διατάξεις της Σύμβασης του Σικάγου, «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947.
 • Την με αριθμ. 645/1991 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-28 Όριο ηλικίας χειριστών μεταφορικών αεροσκαφών δημοσίας χρήσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/34
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/309 1978
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/22 1964
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/636 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία