ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο δήμο Μενεμένης (Ν. Θεσσαλονίκης).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Στον ίδιο δήμο και για την περιφέρεια του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για τη σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα το ν. δ/ τος της 17.7.1923, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προ-σκυρώσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός απο τις περιπτώσεις που την διάνοιξη των οδών επισπεύδει, το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α 214). Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος Νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2.  
  Ο ίδιος δήμος, προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Στον ίδιο δήμο και στη περιφέρεια του μεταβιβάζονται επίσης όλες οι αρμοδιότητες σύνταξης εκθέσεων και αναθεώρησης αυτών στις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με το από 13/22.4.1929 π. δ/γμα «Περί επικινδύνων οικοδομών» (Α 153). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος για την κατάρτιση εκθέσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.
2.  
  Στην επιτροπή του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος μπορούν να συμμετέχουν και μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
3.  
  Για την σύνταξη έκθεσης, την αναθεώρηση της, την υποβολή και κρίση ενστάσεων, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του από 13/22.4.1929 π. δ/τος.
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο δήμο Μενεμένης με το παρόν διάταγμα ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του
2.  
  Ο προϊστάμενος της πιο πάνω τεχνικής υπηρεσίας όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται, έχει όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές κείμενες διατάξεις προβλέπουν για Προϊστάμενο «Γραφείου Νομομηχανικού» ή «Σχεδίου Πόλεως» ή «Πολεοδομικής Αρχής» και «Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων»
3.  
  Όπου απαιτείται γνώμη «Αρχιτεκτονικής Επιτροπής» κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αυτή παρέχεται από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 5
1.  
  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος; Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο αρμόδιος Νομάρχης μπορούν πάντοτε με τα όργανα που ορίζονται από αυτούς, να ασκήσουν επιθεώρηση στην τεχνική υπηρεσία του δήμου για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα
2.  
  Η έκθεση επιθεώρησης διαβιβάζεται πάντοτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο νομάρχη και στον δήμαρχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την ανακοινώσει στο δημοτικό συμβούλιο
Άρθρο 6
1.  
  Διαδικασίες οι οποίες έχουν αρχίσει και αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα και οι οποίες εκκρεμούν την ημέρα έναρξης ισχύος του, στην Πολεοδομική Υπηρεσία ή σε συμβόλαιο ή σε επιτροπές συνεχίζονται και τελειώνουν από την ίδια υπηρεσία, με την διαδικασία που ισχύει μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του παρόντος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρέχουν κάθε βοήθεια σ αυτή για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
Άρθρο 7
1.  
  Στο δήμο Μενεμένης αποδίδεται ποσοστό 40% του προϊόντος της κρατήσεως που προβλέπεται από την παραγρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΗ/ 1947 ψηφίσματος όπως ισχύει.
2.  
  Στον Ίδιο δήμο περιέρχεται το σύνολο των προστίμων της περίπτωσης γ του άρθρου 1 του παρόντος. Σε όσες περιπτώσεις η βεβαίωση γίνεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία, κατ εφαρμογή της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, τα πρόστιμα δεν περιέρχονται στο Δήμο αλλά βεβαιώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α 169).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 333).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. ιδ) του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 437/1965 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τη σχετική πρόταση του δήμου Μενεμένης που διατυπώθηκε στην 225/1990 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διατυπώνεται από την παραπάνω απόφαση υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης κατάλληλης τεχνικής υποδομής.
 • Την 608/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/13 1929
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/437 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία