ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/77

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Μονάδων Εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ, ΠΙΚΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΛΠ και ΟΓΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε καθένα από τα παρακάτω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.):.
 1. Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 2. β) Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ).
 3. Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ)
 4. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
2.  
  Συνιστάται Τμήμα Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το οποίο υπάγεται στην Υπηρεσία Ζ Διοικητικού
3.  
  Αποστολή των Μονάδων Εκπαίδευσης είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Ν. 1943/1991, για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και η διαρκής για το σκοπό αυτό συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.).
4.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα:
 1. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, β) Τμήμα Επιμόρφωσης
5.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι:
 1. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης:
 2. - Η μελέτη διακρίβωσης των εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και του προσωπικού. - Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων από την ανάληψη υπηρεσίας και οπωσδήποτε εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, για ειδικότερη ενημέρωση των υπαλλήλων στα αντικείμενα της υπηρεσιακής τους μονάδας σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΕΔΕ). - Η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. - Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού.
 3. Τμήμα Επιμόρφωσης:
 4. - Η μελέτη διακρίβωσης των εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού. - Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.
 5. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο, ή οικονομικώς συμφέρον. - Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελαμτικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους εκτός από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΟΛΠ που εκτελούνται από τη λειτουργούσα στον ΟΛΠ Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης προσωπικού του ΟΛΠ. - Η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) για την κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ της υπηρεσίας. - Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. , - Η μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας. - Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού. - Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί η υπηρεσία, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. - Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των παραπάνω προγραμμάτων και η διατύπωση εισηγήσεων για την αξιοποίηση των εκπαιδευομένων σε συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσης τους υπηρεσίες ή θέσεις. - Η τήρηση μητρώου εκπαιδευθέντων υπαλλήλων.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΟΓΑ είναι αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες στην παρ. 5 του άρθρου αυτού.
7.  
  Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης ΟΛΠ περιλαμβάνεται και η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό, η συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με την αρμοδιότητα του Οργανισμού και τις ειδικότερες ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων του καθώς και η ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης
Άρθρο 2
1.  
  Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και των Τμημάτων αυτής, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ2 Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Φιλόλογοι) ή ΠΕ3 Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Μαθηματικοί) ή ΠΕ4 Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Φυσικοί)
2.  
  Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και των τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) καθώς και των Τμημάτων αυτής, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-· μικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
4.  
  Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) καθώς και του Τμήματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού - Οικονομικού, ενώ του Τμήματος Επιμόρφωσης προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγου -Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ναυπηγικής
5.  
  Του Τμήματος Εκπαίδευσης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Διοίκησης
6.  
  Της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού ΟΛΠ προΐσταται υπάλληλος ΟΛΠ σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 362/89 (Α 161).
Άρθρο 3
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος η παρά τον ΟΛΠ λειτουργούσα Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού του ΟΛΠ αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οt αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Π.Δ. 362/89 (ΦΕΚ 161/16.8.89 τ. Α).
Άρθρο 4
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιπτώσεις (δ) και (ε) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 93/1989. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και στους οικείους κατά περίπτωση Υπουργούς Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α-).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 37/Α).
 • Την αριθ. Υ.1560/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την αριθμ. Υ.1540/18.9.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β).
 • Την αριθμ. 593/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-06 Σύσταση Μονάδων Εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ, ΠΙΚΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΛΠ και ΟΓΑ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1560/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1560_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/362 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/93 1989