ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/78

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνονται αι αριθμ. 99/88 και 99/91 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μανδρακίου Νισύρου, που αφορούν τη σύσταση στον ομώνυμο δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Νισύρου του Νομού Δωδεκανήσου ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχεύτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός κάι Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη Νίσυρος του Νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Νισύρου μετά των οικισμών αυτής (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/ 1980).
5.  
  Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται γιατί: α) με τη σύσταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης Νισύρου και των οικισμών αυτής με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και β) εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από το Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών:"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ"
1.  
  Περιουσία της Επιχείρησης: Στην Περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσηςκαι αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρηης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθού με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 8 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 "ΕΣΟΔΑ"
1.  
  Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 και 27 και 28, του Ν. 1069/1980, είναι: α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από τη 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. α και 11 Ν. 1069/1980). β) Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου, το οποίο καταβάλλεται για μία δεκαετία από την έναρξη του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/1980). γ) Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). δ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. γ Ν. 1069/1980). ε) Η δαπάνη και σύνδεση προς αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ε Ν. 1069/1980). ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/ 1980). η) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). θ) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υορομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ια) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. ιβ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980^ ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιδ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, β) ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή αποσχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, γ) ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και δ) ένας είναι κάτοικος του δήμου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
2.  
  Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείησης τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/80 και 261 Π.Δ. 323/1989).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/1989). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/1989 Α 146).
 • Την αριθ. 578 της 26.9.1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία