Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα ακόλουθα εργαστήρια:. α) Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενετικής, Γεωργικής Γενετικής, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού και Σποροπαραγωγής - Τεχνολογίας Σπόρου. β) Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Καλλιεργητικής Τεχνικής, Εφαρμοσμένης φυσιολογίας των φυτών, Μορφολογίας - Ανατομίας Φυτών, Συστηματικής Βοτανικής, Ζιζανιολογίας, Αρωματικών Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. γ) Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής εντομολογίας, Εφαρμοσμένης Εντομολογίας, Γεωργικής Ζωολογίας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας και των Αρχών Φυτοπροστασίας. δ) Εργαστήριο Αγρομετεωρολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αγρομετεωρολογίας - Αγρουδρολογίας. ε) Εργαστήριο Βιομετρίας το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες που σχετίζονται με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στη γεωργική επιστήμη.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ο εσωτερικός Κανονισμός των εργαστηρίων που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο
2.  
  Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
3.  
  Την συνεργασία κάθε μορφής, με παρεμφερή κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που η ειδικότητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα 46/1989 (Α 21), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό - προπτυχιακό - μεταπτυχιακό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 6. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 7. Υπογράφει, κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία."
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες. 4) Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΔΤΠ τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α- 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. ιι) Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιά τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλία πρωτοκόλλου - Βιβλία περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
Άρθρο 10
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης θα ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων: 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982» Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173) και β) των άρθρων 5 παρ. Ια και 9 του Π.Δ. 83/1984» Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α 31).
 • Η γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 123/20.7.1991).
 • Την 712/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία