ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/81

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι ακόλουθες κλινικές και εργαστήρια: α) Χειρουργική Κλινική η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της γενικής Χειρουργικής. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με χειρουργικά νοσήματα. Η περίθαλψη των ασθενών συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την προεγχειρητική προετοιμασία της χειρουργικής αντιμετώπισης, καθώς και την μετεγχειρητική φροντίδα μέχρι της εξόδου του ασθενούς από την κλινική. β) Παθολογική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παθολογίας και της παθολογικής νοσηλευτικής. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με παθολογικά νοσήματα. Η περίθαλψη συνίσταται στη κλινική διάγνωση στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των νοσημάτων αυτών. γ) Αναισθησιολογική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της αναισθησιολογίας. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και νοσηλεία των ασθενών που έχουν ανάγκη χορήγησης αναισθησίας. Η περίθαλψη συνίσταται στη χορήγηση αναισθησίας για όλα τα είδη χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και για πάσης φύσεως διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβάσεις, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την προεγχειρητική προετοιμασία ως και τη μετεγχειρητική φροντίδα των πρώτων ημερών μετά την εγχείρηση. δ) Εργαστήριο Ακτινολογίας το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ακτινολογίας - ακτινοθεράπευτικής. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με προβλήματα διαγνωστικά ή θεραπευτικά που σχετίζονται με τις συμβατικές και νέες ακτινολογικές μεθόδους. ε) Εργαστήριο Κλινικό - Νοσηλευτικών Εφαρμογών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της κλινικής νοσηλευτικής. στ) Εργαστήριο Βιολογίας - Βιοχημείας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας και Βιοχημείας.
Άρθρο 2
1.  
  Εσωτερικός κανονισμός. Η λειτουργία των κλινικών και των εργαστηρίων που ιδρύονται με το προηγούμενο άρθρο διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε κλινική και εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 1. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτικών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή τής αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής ή του εργαστηρίου αντίστοιχα. η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Το Προσωπικό κάθε κλινικής ή εργαστηρίου απαρτίζεται από: α) Μέλη του Διοικητικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κλινικής [...]"
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική ή το εργαστήριο για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην κλινική ή στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της κλινικής ή του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 6
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε κλινικής ή εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξεγωγή του διδακτικού - ερευνητικού και νοσηλευτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίλο της κλινικής ή του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
2.  
  Το ωράιο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής ή του εργαστηρίου και τη χρησιμοποίηση των οργάνων και υλικών τους. Για κάθε ερευνητική εργασία ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή του εργαστηρίου ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργνα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε κλινικής και εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας. ιι) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κλινική ή το εργαστήριο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της κλινικής ή του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες κάθε κλινικής και εργοστασίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:"
1.  
  - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων - Αρχείο ασθενών - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού - κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 «Για την δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173).
 • Τη γνώμη της γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις της 11.9.1990 και 19.3.1991).
 • Την 739/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία