ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/91

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την εισαγωγή σπουδαστών με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσονται σε Δέσμες ως ακολούθως: α. 1η Δέσμη Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς ΣΜΥ). Τμήμα Τεχνικοί. Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς ΣΜΥ). Τμήμα Διοικητικοί. Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Στρατιωτική Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).
 1. 4η Δέσμη Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς ΣΜΥ).
 2. Τμήμα Τεχνικοί.
 3. Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς ΣΜΥ).
 4. Τμήμα Διοικητικοί.
 5. Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).
 6. Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ).
2.  
  Ο συνολικός αριθμός των Σχολών ή Τμημάτων, κάθε δέσμης που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος είναι αυτός που ισχύει με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων
3.  
  Το βασικό μάθημα που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή είναι το βασικό μάθημα της Δέσμης με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων όπως ισχύει κάθε φορά
4.  
  Ή εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον έχει καθορισθεί αριθμός εισακτέων για τη συγκεκριμένη^σχολή ή τμήμα
5.  
  Ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα επιλογής αν δεν συγκεντρώσει το μισό τουλάχιστον της προβλεπόμενης συνολικής ανώτατης βαθμολογίας της Σχολής ή του Τμήματος που επιθυμεί να εισαχθεί
Άρθρο 2
1.  
  Τα προσόντα των υποψηφίων για τις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυτά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων επί πλέον δε και αυτά που αναφέρονται στους Οργανισμούς των ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, και ΣΥΔ. Οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν διαγωγή στον τίτλο σπουδών τους τουλάχιστον κοσμία.
2.  
  Οι υποψήφιοι, που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, δεν συνεχίζουν τις εξετάσεις και θεωρούνται ότι δεν έχουν δηλώσει την σχολή ή τις σχολές από τις οποίες αποκλείσθηκαν
3.  
  Τα αγωνίσματα που θα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) των ΕΔ καθώς και οι επιδόσεις τους θα είναι τα αυτά που ισχύουν για του υποψηφίους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΣ)
Άρθρο 3
1.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 11 του Ν. 1513/85 δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπομένων θέσεων τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από επιλαχόντες υποψηφίους της Γενικής σειράς επιτυχίας.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1911/90 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 166).
 • Την με αριθμό 83/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1513 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990