ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/92

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εκατοστιαία ως αποτέλεσμα των τιμών των παραγόντων Α,Β,Γ,Δ, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο
 1. Οι παράγραφοι 4,5,6,7,8.9,10.11 επαναριθμολογούνται σε 6,7,8,9,10,11,12,13 αντίστοιχα.
 2. Ως παράγραφος 4 τίθεται η παρακάτω διάταξη:
 3. «4 η διδασκαλία καθενός των μαθημάτων της Χειμερινής Περιόδου γίνεται και στα δύο τετράμηνα»
 4. Ως παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου τίθεται η παρακάτω διάταξη:
 5. «5 Η διδασκαλία μαθημάτων των οποίων η ετήσια διδασκαλία είναι μικρότερη ή ίση με 3 εκπαιδευτικές ώρες την εβδομάδα, μπορεί να ολοκληρώνεται και με τις εξετάσεις, σε ένα μόνο τετράμηνο»
 6. Η παράγραφος 10 ιδίου Άρθρου επαναριθμολογημένη σε 12 διαμορφώνεται ως εξής:«
2.  
  Ειδικά για την 4η τάξη, οι Ν. Δόκιμοι της οποίας ονομάζονται Σημαιοφόροι, η σειρά αποφοίτησης από τη Σχολή που καθορίζει την αρχαιότητα των νέων Σημαιοφόρων, ρυθμίζεται ως ακολούθως:.
 1. Η βαθμολογία της 4ης τάξης που η εκατοστιαία της αναλογία ως προς το Α.Ο.Β. δημιουργεί τον παράγοντα «Δ» ως ανωτέρω υποπαράγραφος 2α προέρχεται από τους πίνακες βαθμολογίας χειμερινής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 51 του Β.Δ. 846/1968 (Α 298), συμπληρωμένου με τη βαθμολογία των (Ν) και (Σ) προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 56 του Β.Δ. 846/1968 (Α-298).
 2. «9 Απαγορεύεται αυστηρά στους εξεταζόμενους:
 3. Α = % του ΑΟΒ βαθμολογία που έλαβε ο Ν. Δόκιμος στην 1η τάξη.
 4. Δηλαδή συγκεντρώνεται το σύνολο των βαθμών του και αυτό ανάγεται ως επί τοις εκατόν ποσοστό του ΑΟΒ.
 5. Β = % του ΑΟΒ βαθμολογία που έλαβε ο Ν.Δ. στην 2η τάξη.
 6. Δηλαδή συγκεντρώνεται το σύνολο των βαθμών του και αυτό ανάγεται ως επί τοις εκατόν του ποσοστού του ΑΟΒ.
 7. Γ = % του ΑΟΒ βαθμολογία που έλαβε ο Ν.Δ. στην 3η τάξη.
 8. Δηλαδή συγκεντρώνεται το σύνολο των βαθμών του και αυτό ανάγεται ως επί τοις εκατόν ποσοστόν του ΑΟΒ.
 9. Δ = % του ΑΟΒ βαθμολογία που έλαβε ο Ν.Δ. στην 4η τάξη.
 10. Δηλαδή συγκεντρώνεται το σύνολο των βαθμών του και αυτό ανάγεται ως επί τοις εκατόν ποσοστόν του ΑΟΒ.
 11. Διαγράφεται η παράγραφος 11 και οι εναπομείνασες παράγραφοι 12 και 13 επαναριθμολογούνται ως 11 και 12 αντίστοιχα
 12. 10α Η διόρθωση και βαθμολογία των γραπτών γίνεται από αυτόν που δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα (Εξεταστής) Ο Εξεταστής αναγράφει την βαθμολογία για κάθε ζήτημα καθώς και την συνολική βαθμολογία σε στήλη που υπάρχει πάνω στο γραπτό Μετά την βαθμολόγηση τα γραπτά αποσφραγίζονται και συντάσσεται πρωτόκολλο βαθμολογίας στο οποίο υπογράφουν ο εξεταστής, και οι Αξιωματικοί Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου το οποίο θεωρείται από τον Διοικητή της ΣΝΔ Η υπογραφή των Αξιωματικών Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής έχει την έννοια της ενημέρωσης των για την βαθμολογία και την βεβαίωση από αυτούς ότι οι εξετάσεις διεξήχθησαν κανονικά και χωρίς περέκκλιση από τις ισχύουσες διαταγές Αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας τοιχοκολλάται για να λάβουν γνώση οι Δόκιμοι. 1 Σε περίπτωση που Ν. Δόκιμος εκτιμά ότι δεν έχει βαθμολογηθεί σωστά στο γραπτό του, έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ενστάσεως Η ένσταση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 2 εργασίμων ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Το αίτημα εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή που καθορίζεται από τον Διοικητή της ΣΝΔ και η οποία αποτελείται από τον εξαταστή ή από μέλος του Διδακτικού Προσωπικού βαθμίδας ανώτερης του εξεταστή συναφούς με το μάθημα γνωστικού αντικειμένου, τον Υποδιοικητή ή τον Διευθυντή Σπουδών και τον Διευθυντή Σπουδών ή άλλο Αξ/κό Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος γίνεται η αποκατάσταση του με πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής θεωρούμενο από τον Διοικητή της Σχολής και γνωστοποιούμενο τόσο στον ενδιαφερόμενο Ν. Δόκιμο όσο και στην τάξη του Είναι δυνατόν η εν λόγω ένσταση να ασκηθεί και από τον Διευθυντή Σπουδών σε περίπτωση που ο Ν. Δόκιμος δεν την υποβάλλει, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία τεσσάρων εργασίμων ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Η ένσταση του Διευθυντή Σπουδών ασκείται και για εκτιμώμενη ως ευνοϊκή βαθμολογία .
 13. Η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων
 14. κάθε συνεννόηση με πρόσωπο εντός ή εκτός της αίθουσας των εξετάσεων
 15. Κάθε ερώτηση προς τον Εξεταστή ή την Επιτροπή μετά την επεξήγηση των ζητημάτων από τον Εξεταστή
 16. Η αναγραφή του ονόματος σε άλλη θέση πλην της προβλεπόμενης κάτω από το αδιαφανές χαρτί καθώς και η αναγραφή κάθε σημείου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό αναγνωρίσεως γραπτού
 17. Η επικόλληση του αδιαφανούς χαρτιού πριν την παράδοση της κιολλας χωρίς την παρουσία του επιτηρητού
 18. Η αλλαγή κόλλας μεταξύ 2 εξεταζομένων
 19. Η κατοχή σημειώσεων κάθε είδους που θα μπορούσαν να χρησιμεύουν για αντιγραφή
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 58 (Επικύρωσις πίνακος τελικής βαθμολογίας) του Β.Δ. 849/1968 (Α 298) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 332/1986 (Α 142) και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:«.
4.  
  Η παράγραφος 2 άρθρου 59 (Δίπλωμα) του Β.Δ. 846/1968 (Α 298) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 332/1986 (Α-142) και ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως ακολούθως. «2 Η αναγραφόμενη στο δίπλωμα επίδοση είναι η ακόλουθη λαμβανομένως υπόψη της τελικής βαθμολογίας σύμφωνα με το άρθρο 58.
 1. ΚΑΛΗ εις τους λαβόντας 60-74,99 % του συνόλου της τελικής βαθμολογίας
 2. ΛΙΑΝ ΚΑΛΗ εις του λαβόντας 75-89,99% του συνόλου της τελικής βαθμολογίας
 3. ΑΡΙΣΤΗ εις τους λαβόντας 90-100% του συνόλου της τελικής βαθμολογίας
12.  
  Για την τελική βαθμολογία Χ της όλης χειμερινής περιόδου κατά μάθημα εφαρμόζεται ο τύπος: 1) Για τα ετήσια μαθήματα. χ= Α + Β 2) Για τα τετραμηνιαία μαθήματα: Χ = Α ή Χ = Β για τετραμηνιαία Α τετραμήνου και Β τετραμήνου αντίστοιχα».
Άρθρο 2
2.  
  Μέχρι το 1995, η σειρά αρχαιότητας των αποφοιτούντων Ν. Δοκίμων, θα καθορίζεται ως ακολούθως:.
 1. Για τους Ν. Δόκιμους που θα αποφοιτήσουν το έτος 1992, η αρχαιότης αυτών ως νέων Σημαιοφόρων ρυθμίζεται βάσει της βαθμολογίας χειμερινής περιόδου, συμπληρουμένη προ της υποβολής της εις ΓΕΝ ως παράγραφος 3 του άρθρου 58 του Β.Δ. 846/1968 (Α-298) με . τη βαθμολογία των (Ν) και (Σ) προσόντων, για τα οποία αναφέρει η παράγραφος 5 του άρθρου 56 του Β.Δ. 846/1968 (Α-298).
 2. Για τους Ν. Δοκίμους που θα αποφοιτήσουν το έτος 1993:
 3. ΣΒΑ = 0,43Γ + 0.57Δ.
 4. Για τους Ν. Δοκίμους που θα αποφοιτήσουν το έτος 1994:
 5. ΣΒΑ = 0,22Β + 0,33Γ + 0,45Δ. Αρθρο 3 Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τα άρθρα 1 και 2 του ΑΝ 428/1937 (Α 259) «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως».
 • Την με αριθ. 39/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
 • Την διάταξη του άρθρου μόνου του ΑΝ 602/1968 (Α 259) «Περί συμπληρώσεως των περί Σχολής Ν. Δοκίμων διατάξεων».
 • Την παράγραφο 1.(ι) του άρθρου 18 του Ν. 660/1977 (Α 218) «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ.τ.λ.».
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ αριθ. 66/27.11.91).
 • Την πρόταση Α/ΓΕΝ από 19.12.91.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-23 Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων».
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/44
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/602 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/602 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/332 1986
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/846 1968
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/849 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία