ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/93

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 57/1990 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών .ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων (Α-24)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 172/ 1991 (Α-68).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 19 του Π.Δ. 57/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 172/1991 (ΦΕΚ 68-Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Σε περίπτωση που ο απόφοιτος από τμήμα ειδικότητας Τ.Ε.Λ. ή από κλάδο προεπαγγελματικής κατάρτισης Ε.Π.Λ. δηλώνει τμήματα Τ.Ε.Ι. χωρίς γενικές εξετάσεις και είναι κάτοχος και άλλου τίτλου απόλυσης, για την εισαγωγή του λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος εκείνος τον οποίο απέκτησε από τμήμα ειδικότητας του Τ.Ε.Λ. ή από κλάδο προεπαγγελματικής κατάρτισης Ε.Π.Λ., αντίστοιχα Ειδικά σε περίπτωση που είναι και απόφοιτος Γενικού Λυκείου και κατά τη φοίτηση του στο τμήμα ειδικότητας του Τ.Ε.Λ. δεν παρακολούθησε μαθήματα γενικής παιδείας, για την εισαγωγή του λαμβάνεται υπόψη και ο τίτλος του Γενικού Λυκείου, τον οποίο και καταθέτει στην οικεία επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Τ.Ε.Λ. 2 Σε περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης από τμήμα ειδικότητας Τ.Ε.Λ. λείπει η βαθμολογία σε μαθήματα γενικής παιδείας που λαμβάνονται υπόψη για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. χωρίς γενικές εξετάσεις και ο υποψήφιος είναι κάτοχος και απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, στο οποίο περιλαμβάνεται η βαθμολογία των μαθημάτων αυτών, για την εισαγωγή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των μαθημάτων αυτών, όπως αναγράφεται στον τίτλο απόλυσης από το Γενικό Λύκειο ή στον τίτλο απόλυσης άλλου τύπου Λυκείου από το οποίο έχει αποφοιτήσει ο υποψήφιος Σε περίπτωση που λείπει η βαθμολογία σε μαθήματα γενικής παιδείας από τον τίτλο απόλυσης του Τ.Ε.Λ. και από άλλο τίτλο Αυκείου που τυχόν κατέχει ο υποψήφιος και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι., ως βαθμός στα μαθήματα αυτά θεωρείται ο μέσος γενικός βαθμός του τίτλου απόλυσης από το τμήμα ειδικότητας του Τ.Ε.Λ., στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Στην περίπτωση που το κλασματικό μέρος είναι 1/2, τότε στρογγυλοποιείται προς τα άνω .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 27 του Π.Δ. 57/1990 (ΦΕΚ 24-Α) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 που έχουν ως εξής: 8 Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) ή Εξεταστικού Παραρτήματος (Ε.Ε.Π.) ή στη Γραμματεία τους, όποιος έχει σύζυγο η υποψήφιο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού και εξετάζεται στο οικείο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα αντίστοιχα Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)».« 9 Στην περίπτωση πού αντικειμενικοί λόγοι το επιβάλλουν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) ή Εξεταστικών Παραρτημάτων (Ε.Ε.Π.) ή της Γραμματείας τους εκπαιδευτικοί λειτουργοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 του Π.Δ. 57/1990, που προέρχονται από άλλο Νόμο, οριζόμενοι με απόφαση του Νομάρχη της έδρας των μετακινουμένων, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων λειτουργούν τα εξεταστικά κέντρα ή παραρτήματα και των προϊσταμένων των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δ.Ε. που υπάγονται οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Η εκτός έδρας μετακίνηση τους και πέραν των επιτρεπομένων ημερών γίνεται με απόφαση του ίδου Νομάρχη .
Άρθρο 4
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 57/1990 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι πρόεδροι των βαθμολογικών κέντρων από μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α».« 2 Με απόφαση του προέδρου κάθε βαθμολογικού κέντρου ορίζονται τα μέλη της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου (Ε.Β.Κ.) μέχρι είκοσι (20) κατ ανώτατο όριο, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του κέντρου, από σχολικούς συμβούλους Δ.Ε. ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας Δ.Ε. με βαθμό Α, αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας με τα εξεταζόμενα μαθήματα γενικής αξιολόγησης Ειδικά για τα μαθήματα της κοινωνιολογίας και της βιολογίας μπορούν να ορισθούν ως μέλη και εκπαιδευτικοί άλλου κλάδου ή ειδικότητας που έχουν διδάξει τα μαθήματα αυτά στις δέσμες τα δύο τελευταία σχολικά έτη Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Ε.Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους .
Άρθρο 5
1.  
  Στη παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Π.Δ. 57/1990 η φράση «αντίστοιχης ειδικότητας» αντικαθίσταται με τη φράση «αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας».
2.  
  Στη παράγραφο 7 του άρθρου 32 του ίδιου Π.Δ. η φράση «την αντίστοιχη ειδικότητα» αντικαθίσταται με τη φράση «τον αντίστοιχο κλάδο ή ειδικότητα».
Άρθρο 6 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 57/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις έδρες των οποίων λειτουργούν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα. 12 Μαρτίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 και του άρθρου 3 του Ν. 1771/ 1988 (ΦΕΚ Α-71).
 • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου Θεσ/νίκης (αρ. 500/22.11.91) για τον ορισμό βασικού μαθήματος στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 3. Την αριθ. 69/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/57 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/172 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/172 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993