ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/95

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί περιορισμού των ορίων του εις θέσιν «Πούντα» Αμπελακίων Σαλαμίνος αναγνωρισμένου και λειτουργούντος Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων της Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 2 του με αριθ. 1/1964 Β.Δ/τος «περί αναγνωρίσεως του εν «Πούντα» Αμπελακίων Σαλαμίνος παραθαλασσίου χώρου της Α.Ε. «ΕΛΒΕΣ» ως Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων και τρόπου λειτουργίας και εποπτείας των εν αυ [...]"
1.  
  Η εδαφική έκταση, του κατά το πρηγούμενο άρθρο Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος της εταιρείας με την νέα της επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.», μετά τον κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα περιορισμό της, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο και δημοσιευόμενο μαζί με το παρόν Διάταγμα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Θεόδωρου Σαχανά, αποτελούμενη εξ είκοσι τριών χιλιάδων ενενήντα επτά (23.097) τετραγωνικών μέτρων και με στοιχεία Ο-Γ-Β-Κ-Λ-Λ·-Γ·-Δ·-Ζ·-Η-θ-Τ-Σ-Κ·-Γ-Ι-Μ-Ν-Ρ, συνορεύει ως εξής:.
 1. Βορείως:
 2. 1.
 3. Επί πλευράς υπό στοιχεία Β-Κ-Λ-Λ μήκους εκατόν ενενήντα πέντε (195) μέτρων με κοινοτική οδό.
2.  
  Για την έναρξη των εργασιών περιορισμού των ορίων της εδαφικήπς έκτασης του ανωτέρω Ελευθέρου Τελωνειακού Συγκροτήματος απαιτείται έγγραφη άδεια της οικείας Τελωνειακής Αρχής χορηγούμενη κατόπιν αιτήσεως της ανωτέρω Εταιρείας και μετά προηγούμενο ,έλεγχο για την τήρηση των, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του με αριθ. 1/1964 Β Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, τιθεμένων όρων». Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος μετά του τοπογραφικού διαγράμματος.
3.  
  Επί πλευράς υπό στοιχεία Κ-Γ μήκους είκοσι επτά (27) μέτρων, με ιδιοκτησία ΔΙΟΛΗ
 1. Ανατολικώς:
 2. Επί πλευράς υπό στοιχεία Γ-Ι, μήκους εκατόν είκοσι πέντε (125) μέτρων με θάλασσα, γ. Νοτίως:
 3. Επί τεθλασμένης πλευράς υπό στοιχεία Ι-Μ-Ν΄Ο΄, μήκους εκατόν ενενήντα έξι και σαράντα (196,40) μέτρων περίπου με θάλασσα, δ. Δυτικώς:
 4. 1.
 5. Επί πλευράς υπό στοιχεία Ο - Γ - Β μήκους ενενήντα, επτά και τριάντα εκατοστών (97,30) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Θεόδωρου Ζέρβα. 2.
 6. Επί πλευράς υπό στοιχεία Ο - Ο μήκους σαράντα πεντε και εξήντα εκατοστών (45,60) μέτρων, με ιδιοκτησία Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2563/1953 «περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών συγκροτημάτων ναυπηγήσεως και επισκευής πλοίων» (ΦΕΚ 240/Α) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 849/1978 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α·).
 • Τις διατάξεις του Ν. 390/1914 «Περί Ελευθέρας Ζώνης θεσαλονίκης» (ΦΕΚ 342/Α).
 • Το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 79/1988 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά την έκδοση Διοικητικών Πράξεων» (ΦΕΚ 36/Α).
 • Την αριθμ. Υ.1489/1076692/1224/0006Α/23.8.91 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 692/Β).
 • Την αριθ. Υ.1547/26.9.1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 789/Β·).
 • Το αριθ. 119/1991 Π.Δ/γμα «περί διατηρήσεως σε ισχύ των διατάξεων των παραχωρουσών Τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ» και εφαρμογής αυτών στην Εταιρεία αυτή υπό τη νέα της επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 47/Α).
 • Το από 14.6.1991 αίτημα της Ανωνύμου Εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε.» και
 • Την αριθ. 641/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1489/1076692/1224/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1489_1076692_1224_0006Α 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1547 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1547 1991
ΝΟΜΟΣ 1914/390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/390 1914
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2563 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/119 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/1 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία