ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/98

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ν αξίας Σμύριδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρθρο μόνο Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδας ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα, καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα από 187,44 δραχμές σε 194,93 δραχμές από 1.1.1991 και σε 202,73 δραχμές από 1.7.1991. β. Δεύτερη ποιότητα από 161,53 δραχμές σε 167,99 δραχμές από 1.1.1991 και σε 174,70 δραχμές από 1.7.1991. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5/17.9.1935 Π.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ 408/ Α/αναδ. 429/Α/1935). β) Του άρθρου μόνου του Β.Δ. 594/30.8/8.9.1961 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ 146/Α). γ) Τον άρθρου 145 παρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 «περί μεταλλευτικού κωδικός» (ΦΕΚ 277/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/Α).
  • Το Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/Α).
  • Την Δ8/Δ/Φ36.2/ΟΙΚ.34173/27.11.1991 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Αύξηση του εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδος».
  • Την με αρ. Υ-1547/26.9.91 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 789/Β/30.9.91).
  • Την 97/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-24 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ν αξίας Σμύριδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/45
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1547 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1547 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Δ8/Δ/Φ36.2/ΟΙΚ.34173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Δ8_Δ_Φ36_2_ΟΙΚ_34173 1991
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1935/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/5 1935
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594/30.8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594_30_8 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία