ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/99

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/99

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις Αρθρο 1 ... Πεδίο Εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος υπάγονται η μελέτη και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές; αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων και μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές μετασκευές). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Σύνταξη μελετών Άρθρο 2 1.Η σύνταξη των μελετών των αρχαιολογικών εν γένει και εργασιών, όπου απαιτείται η ύπαρξη μελέτης, ενεργείται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού απ ευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ),.ή με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές που έχουν τα κατά νόμον προσόντα ή/και πρόσθετα εξειδικευμένα προσόντα που ορίζονται με την εκάστοτε διακήρυξη. 2.Οι μελέτες συντάσσονται με βάση ειδικές, για κάθε αντικείμενο, προδιαγραφές, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα απο γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Με την ίδια διαδικασία εγκρίνονται και οι τυχόν τροποπιοιήσεις. Άρθρο 3 1.Όταν η μελέτη ανατίθεται σε ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικά γραφεία μελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», όπως εκάστοτε ισχύει. 2.Οι αμοιβές των μελετητών, για τις μελέτες της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν εκάστοτε, περί αμοιβών μελετητών. Σε περιπτώσεις μελετών που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, οι αμοιβές καθορίζονται με βάση ειδικό αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών μελέτης ή Κώδικα αμοιβών, που κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ. 3.Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 716/77 επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και, όπου απαιτείται, και του ΚΑΣ. Οι παρεκκλίσεις μπορούν να αφορούν σε σχεδιασμό ή μελέτη, ή έλεγχο μελέτης έργου στο σύνολο του, ή Τμήματος του, ή ομάδος ομοειδών έργων, καθώς επίσης και σε θέματα αμοιβών. Η ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή γίνεται σ αυτές τις περιπτώσεις, με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή. Ο μελετητής, που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτής, υπέχει και ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου. Άρθρο 4. Σύνταξη μελετών, δια της υπηρεσίας. Η σύνταξη των μελετών αρχαιολογικών εν γένει έργων, δια της υπηρεσίας, ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ ή από ειδική ομάδα που συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, από υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ με εμπειρία στο αντικείμενο της μελέτης. Άρθρο 5 Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών 1.Οι μελέτες των αρχαιολογικών εν γένει έργων ελέγχονται και θεωρούνται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ. 2.οι μελέτες ή οι τροποιποιήσεις τους εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ, και γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του ΚΑΣ. Η έγκριση μελετών, με την διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον φορέα ή την υπηρεσία που εκπόνησε τη μελέτη. 3.Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητας, περισσοτέρων της μιας Υπηρεσιών μπορεί ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η μελέτη να ανατίθεται σε μία μόνο Υπηρεσία. Άρθρο 6 1.Τα αρχαιολογικά εν γένει έργα που εκτελεί το Δημόσιο χρηματοδοτούνται από τους Προϋπολογισμούς Τακτικό, Δημοσίων Επενδύσεων, από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, από τα έσοδα του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟ-ΠΟ (άρθρο 13 του Ν. 1948/91 ΦΕΚ Α 83) και από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές. 2.Τις πιστώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο βαρύνουν οι δαπάνες για: 1)την εκπόνηση των μελετών. 2)τις αναγκαίες ερευνητικές εργασίες, καθώς και τις εργασίες και υλικά τεκμηρίωσης 3)την εκτέλεση και συντήρηση των αρχαιολογικών έργων 4)την καταβολή αποζημίωσης για την προσωρινή στέρηση της χρήσης, καθώς και για τις ζημιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των έργων 5)τα ασφάλιστρα των ίδιων των έργων και των επιβλεπόντων και των εργαζομένων σ αυτά 6)την προμήθεια μέσων και των αναγκαίων μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ειδικών συγγραμμάτων, χαρτών και υλικών πάσης φύσεως 7)την καταβολή αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων στο προσωπικό πάσης φύσεως που προσλαμβάνεται πρόσκαιρα για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων 8)τη μίσθωση των αναγκαιούντων ακινήτων και μέσων 9)αμοιβές παροχής υπηρεσιών 10)την εκτέλεση επί μέρους εργασιών από τρίτους, με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα) 11)την επιστημονική δημοσίευση των εργασιών μετά την ολοκλήρωση τους και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την μελέτη, τεκμηρίωση, εκτέλεση και εν χρόνω παρακολούθηση των αρχαιολογικών έργων. 3.Η διαχείριση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προς τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ (παρ. 59 του άρθρου 11 του Ν. 1881/90, ΦΕΚ Α 42) πραγματοποιείται από αυτές απ ευθείας και σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχειρίσεως που διέπουν την λειτουργία τους. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η ροή χρηματοδότησης μελετών και έργων, που χρηματοδοτούνται από τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 1948/91 έσοδα, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει την αρχική χρηματοδότηση. Η απόφαση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου. Άρθρο 7 Τρόπος εκτελέσεως των αρχαιολογικών έργων 1.Οι ανασκαφές και εν γένει τα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου του ΥΠ.ΠΟ, από τις διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. α και β του Π.Δ. 263/87, (ΦΕΚ Α 127) και τις Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου διατάγματος γίνονται με αυτεπιστασία και απολογιστικά. 2.Ο τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται από τις λοιπές διευθύνουσες υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. γ του Π.Δ. 263/87, αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 609/85. Τα έργα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν είτε με αυτεπιστασία και απολογιστικά είτε από ειδικευμένες επιχειρήσεις. 3.Η συντήρηση των εκτελούμενων έργων, καθώς και η άρση ετοιμορροπίας ενεργείται κατά προτεραιότητα. 4.Η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται με βάση ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. ή και του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ, κατά περίπτωση. Στη διαμόρφωση των προδιαγραφών αυτών λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς Συμβάσεις, Διακηρύξεις, Συστάσεις διεθνών οργανισμών, κανονισμοί και προδιαγραφές άλλων χωρών και η διεθνής πρακτική που ακολουθείται στα σχετικά θέματα. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται και οι τροποποιήσεις που ενδείκνυνται να γίνουν. 5.Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητος περισσοτέρων της μιάς υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να ανατίθεται σε μία μόνο υπηρεσία. Τα όργανα δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να στελεχώνονται και από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών. Άρθρο 8 Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις Στις περιπτώσεις που τα αρχαιολογικά έργα ανατίθενται σε ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ/γμάτων 609/85 και 263/87, με τις παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Η διακήρυξη δημοπρασίας, ανεξάρτητα από το επιλεγόμενο σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς μπορεί να ορίζει και όλες τις απαιτούμενες με ποινή· αποκλεισμού προϋποθέσεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως π.χ. η τεμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, η ετοιμότητα και εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργείων, υλικών και εξοπλισμού για την εκτέλεση των ειδικών εργασιών κ.λ.π. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία εξετάζονται από την επιτροπή πριν από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε αυτοτελές στάδιο της διαδικασίας που επιδέχεται την υποβολή ενστάσεων εντός 5ημέρου από την δημόσια ανακοίνωση του αποτελέσματος τυχόν αποκλεισμού, όσων δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η υποβολή και εκδίκαση των ενστάσεων διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 609/85. β) Η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ανάδειξης μειοδότη με βάση τη βελτίωση προσφορά του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 μπορεί να εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις έργων, στα οποία δεν απαιτείται σύνταξη ή ολοκλήρωση ή αναθεώρηση μελέτης, από τους διαγωνιζόμενους. Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνική προσφορά μπορεί να περιέχει στοιχεία για προσδιορισμό τεχνολογικών χαρακτηριστικών, επί μέρους στοιχείων του έργου, υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, χρονοδιάγραμμα, τεκμηριωμένα στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργείων, εξοπλισμού και υλικών κ.λ.π. Το σύστημα αυτό, το οποίο εν συντομία ονμάζεται «σύστημα αξιολόγησης προσφορών», μπορεί να συνδυασθεί με οποιοδήποτε από τα συστήματα υποβολής οικονομικής προσφοράς των άρθρων 6-10 του Π.Δ. 609/85, και όχι αποκλειστικά με αυτό της υποβολής εργολοβικού ανταλλάγματος, κατ αποκοπήν. Η διαδικασία εξέτασης των τεχνικών προσφορών, η ανάδειξη του μειοδότη κ.λ.π. γίνεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 και οι προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ισχύος των προσφορών κ.λ.π. είναι αντίστοιχες με αυτές του συστήματος «μελέτη κατασκευή» του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85. γ) Οι εκτελέσεις αρχαιολογικών έργων ή τμημάτων τους που απαιτούν ή επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από ειδική τεχνογνωσία ή απόρρητο, όπως συστήματα ασφαλείας και πυρασφαλείας, κατασκευή θησαυροφυλακίων προστασίας αρχαίων ή ευρημάτων, ειδικές επεμβάσεις συντήρησης κ.λ.π. γίνονται κατά τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημ. Έργων, όχι αποκλειστικά από εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή τα Νόμιμα Μητρώα Εμπειροτεχνών αλλά και από αντιπροσώπους, εισαγωγικές ή άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τα ανωτέρω αντικείμενα, μετά από προεπιλογή από αρμόδια επιτροπή, που συγκροτείται από την Προϊσταμένη αρχή του έργου. Η προεπιλογή θα γίνεται, πέραν από τις ειδικές για κάθε έργο απαιτήσεις με βάση κατά περίπτωση το είδος, το μέγεθος και την υποδομή των ανωτέρω, τη δυναμικότητα σε ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό, την αποδεδειγμένη ύπαρξη τμήματος συντήρησης και ανταλλακτικών, την εμπειρία σε κατασκευή συναφών έργων σε μέγεθος, πολυπλοκότητα και τύπο κ.λ.π. Άρθρο 9 Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών, με αυτεπιστασία και απολογιστικά 1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελεί το έργο, ορίζει τους επιβλέποντες υπαλλήλους, ειδικοτήτων αναλόγων με το είδος του. εκτελούμενου έργου. Δεδομένης της δυσχερούς προμετρήσεως των αρχαιολογικών εν γένει έργων, συντάσσεται και εγκρίνεται από την υπηρεσία, πριν από την εκτέλεση και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τα οποία προβλέπουν τον αριθμό, τις ειδικότητες και τη διάρκεια απασχόλησης του αναγκαίου προσωπικού, τον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό και τα απαιτούμενα υλικά. Το είδος και ο αριθμός των μηχανημάτων των έργων, των οποίων η αγορά κρίνεται, και τυχόν αναγκαία, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή από την οποία εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης, μετά τη χρήση τους στο έργο. 2.Το απαιτούμενο προσωπικό διατίθεται από τακτικό ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ή προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/91 και του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος. 3.Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καλύπτονται, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, η δε απόδοση τους γίνεται με την υποβολή των νομίμων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) και δικαιολογητικών (αποφάσεις πρόσληψης κ.λ.π.). 4.Κατά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, τηρείται με ευθύνη της Υπηρεσίας ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται καθημερινώς το απασχολούμενο, κατά ειδικότητα, προσωπικό, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση. Στις εργασίες ανασκαφών, αναστήλωσης και συντήρησης τηρείται εκ παραλλήλου και αναλυτικό επιστημονικό ημερολόγιο με ευθύνη του επιβλέποντος, που κατατίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μετά την περάτωση του έργου. Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο οφείλει να υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή, κάθε τρίμηνο, συνοπτική έκθεση για την πορεία του έργου. 5.Μετά την περάτωση του έργου ή αυτοτελούς τμήματος του, συντάσσεται από τους επιβλέποντες συγκεντρωτική έκθεση απολογισμού του έργου και υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριμήνου στην υπηρεσία που εκτελεί το έργο και στην προϊσταμένη αρχή. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να ορίσει επιτροπή ποιοτικής παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον μέλη με ειδικότητες ανάλογες προς τη φύση των εργασιών. Το πρακτικό της επιτροπής κατακυρώνεται από την προϊσταμένη αρχή. Μετά την παρέλευση 15μήνου από την υποβολή της έκθεσης απολογισμού, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής, το έργο θεωρείται αυτοδικαίως παραληφθέν. 6.τα αρχαιολογικά έργα του παρόντος άρθρου μπορούν να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ ή από επιτροπές συγκροτούμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ. Άρθρο 10 Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων 1.Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν έργα και εργασίες με αυτεπιστασία, εκτός από την διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλ. τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας εποχιακού ή πρόσκαιρου ωρομισθίου προσωπικού που είναι αναγκαίο και κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, και φύλαξη των έργων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/91. Το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται αμείβεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ Α: 27), σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται δια της υπηρεσίας, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για εκτέλεση επί μέρους εργασιών ή μελετών. 2.Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται απ ευθείας με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Κεντρικής, Πειρφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας, κατόπιν ανακοινώσεως η οποία αναρτάται στο κατάστημα της Υπηρεσίας τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης, εκτός απολύτως επειγουσών και απροβλέπτων αναγκών, οπότε δεν απαιτείται ανακοίνωση. 3.Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχου έργου, καταβάλλεται δε και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 65/1973 «Περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών πολιτικώς δημοσίων υπαλλήλων» ή κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1735/87, όπως κάθε φορά ισχύουν. 4.Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, εν γένει μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 263/87. - · Άρθρο 11 Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους. 1.Οι επί μέρους- εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με αυτεπιστασία, ανατίθενται: 1)είτε κατόπιν προχείρου διαγωνισμού, εφ όσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο το ποσό που ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 1797/88, αυξημένο στο διπλάσιο. 2)είτε απ ευθείας από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελεί το έργο, εφ όσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το εδ. θ πάρ. 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/88. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Δ/τος ο πρόχειρος διαγωνισμός και η απ ευθείας ανάθεση διενεργούνται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 609/85. 3. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς που αναφέρονται ανωτέρω γίνονται δεκτοί εμπειροτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές κ.λπ. αναλόγου κάθε φορά ειδίκευσης, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Υπηρεσία, εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής του προχείρου διαγωνισμού παρέχουν εχέγγυα καλής εκτέλεσης της εργασίας. Άρθρο 12 1.Η προμήθεια των υλικών, εργαλείων κ.λπ., που είναι αναγκαία για τα έργα που εκτελούνται ή τις μελέτες που εκπονούνται, ενεργείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελεί τα έργα βάσει των κειμένων διατάξεων και των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους, χωρίς να απαιτείται γι αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων. 2.Η μίσθωση, κατ αποκοπήν ή με ημερομίσθιο ή με ωριαία αντιμισθία ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, προωθητήρων, ισοπεδωτήρων, εκσκαφέων, ελκυστήρων, φορτωτών, αντλιών, γερανών και λοιπών εν γένει μηχανημάτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων ενεργείται κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, που εφαρμόζεται ανάλογα, εφόσον το μίσθωμα κατά το είδος εργασίας και κατά μήνα δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. 3.Για την λειτουργία των εργοταξίων, δηλ. την στέγαση του προσωπικού εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων καθώς και την αποθήκευση και διασφάλιση των ευρημάτων, των υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. στις περιοχές που εκτελούνται τα έργα, μπορούν να μισθώνονται, προσωρινά, και για διάρκεια μέχρι δώδεκα μηνών οικήματα και αποθήκες. Οι μισθώσεις αυτές ενεργούνται, με απ ευθείας συμφωνία, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ, εφόσον το μίσθωμα, κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δέκατο του ποσού που ορίζεται, κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 20 εδ. θ του Ν. 1797/88. Επίσης, κατασκευές πρόχειρων εγκαταστάσεων στην περιοχή των έργων μπορούν να εκτελούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος όσες φορές τα έργα εκτελούνται μακριά από κατοικημένους χώρους και η μίσθωση οικήματος κρίνεται ασύμφορη για την Υπηρεσία. 4.Επισκευές οδών ή ατραπών που υπάρχουν στην περιοχή των έργων για τη βελτίωση της βατότητας τους, καθώς και κατασκευή οδών ή ατραπών προσπέλασης προς τα εκτελούμενα έργα, εφόσον οι εργασίες αυτές κρίνονται συμφέρουσες για τη διευκόλυνση των μεταφορών και της κίνησης των εργαζομένων, μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος. 5.Η εκτίμηση ζημιών, που προκαλούνται σε ιδιοκτησίες τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων, συνεπεία αυτής, καθώς και η εκτίμηση αποζημίωσης για την προσωρινή χρήση, με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών ιδιωτικών διαβάσεων, μικροεκτάσεων, πηγών κ.λπ., εφόσον η χρήση τους είναι·συμ-φέρουσα για την διενέργεια μεταφορών, υδροληψίας, ρευματοληψίας, προσωρινών εγκαταστάσεων κ.λπ. ενεργείται από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο. Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία είτε αποκαθιστά την κατάσταση που υπήρχε πριν από την χρησιμοποίηση είτε εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου, εφόσον η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με το εδ. θ της παρ. 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/88, κατά περίτωση έργου. 6.Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελεί το έργο, μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής έναντι της αξίας των παραγγελλομένων ειδών ή ανατιθεμένων εργασιών, εφόσον τούτο προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη ή απόφαση ανάθεσης, με τον όρο προσαγωγής ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 7.Οι συμβάσεις προμήθειας ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας, υπογράφονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το έργο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από τον προϊστάμενο. Άρθρο 13. Τελικές διατάξεις. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της αρχαιολογικής εν γένει νομοθεσίας, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/91 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 122 και από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1797/88» Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 716/77 «Περί μητρώων μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ Α 295), καθώς και των εκτελεστικών τους Δ/των, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Δ/τρς αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/91 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 122).
  • Τις με αριθμ. 738/91 και 111/92 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-23 Προεδρικό Διάταγμα 1992/99
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
(1) Σύσταση Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 1992/131 1992
Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων Συντήρησης στο Άγιον Όρος. 1999/264 1999