ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα"
1.  
  Καταρτίζουμε τον Οργανισμό του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ», ο οποίος έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»
2.  
  Έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα
3.  
  Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και σ αυτή αναγράφεται περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, η επωνυμία του Ιδρύματος, στο δε μέσο αυτής η έδρα και το έτος συστάσεώς του
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: Η αξιοποίηση των χρημάτων της Δωρεάς Ι. Λάτση για την αποκατάσταση, κοινωνική και επαγγελματική, των Ομογενών εξ Αλβανίας στην εκάστοτε εγκατάστασή τους, την υλοποίηση των ενεργειών αποκαταστάσεως, τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής επιμορφώσεως και εγκαταστάσεως, την επιδίωξη διευρύνσεως των οικονομικών πόρων για τους ως άνω σκοπούς, τη συνεργασία με άλλους πρόσφορους φορείς για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών.
Άρθρο 3
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος αποτελεί η δωρεά ποσού (5) πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α. του Ιωάννη Λάτση προς το Ελληνικό Δημόσιο που έγινε αποδεκτή με την 1387/22.10.1991 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β 871).
2.  
  Πόροι του ιδρύματος είναι:
 1. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων
 2. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς
 3. Οι χρηματικές ή μη παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό
Άρθρο 4
1.  
  Το Ιδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, ως Πρόεδρο, και τους Νίκη Τζαβέλλα, Γιώργο Κώττη, Αγγελο Κίτσο και Δημήτριο Κόκκινο ως μέλη. Ούτοι διορίζονται ισοβίως, αντικαθιστάμενοι μετά την συμπλήρωση του 83ου έτους της ηλικίας των. Το Διοικητικό Συμβούλιο δι αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας, συγκροτείται σε σώμα. Η ιδιότης του Αντιπροέδρου και του Γραμματέως δύναται να συμπίπτει εις το αυτό πρόσωπο.
2.  
  Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας ή θανάτου ή έκλειψης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται μετά σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών. Μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως αντικαταστάσεως το Ίδρυμα διοικείται νόμιμα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το διορισμό του νέου μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και πάλι σε σώμα με απόφασή του που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή ένα από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή του προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση δύο μελών του.
4.  
  Με την επιφύλαξη της παρ. 2, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση δε απουσίας τους, αν και εκλήθησαν, από τον πρεσβύτερο των παρόντων.
5.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν ως άνω
6.  
  Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή ανεξαρτήτως υπαιτιότητος και εξ οιουδήποτε λόγου για διάστημα πέραν των οκτώ μηνών, μπορεί να θεωρηθεί με απόφαση του Δ.Σ. ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνού. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση, αν δε κάποιο μέλος αρνηθεί, η άρνησή του βεβαιώνεται από τα λοιπά μέλη.
8.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος συμβάλλεται και δεσμεύει τούτο ενο [...]"
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων ειδικότερα: α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για την άσκηση της εποπτείας στον Υπουργό Εξωτερικών τον ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος
 1. Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος.
 2. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τα προσόντα του, τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
 3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος
 4. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος, αποφασίζει την αγορά αυτοκινήτων προς εκπλήρωση των σκοπών του ιδρύματος και την παραχώρηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων προς αποκατασταθησομένους ομογενείς εξ Αλβανίας
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει πάσης φύσεως εντολές πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργειαν υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο
4.  
  Τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται φέροντα την υπογραφή του Γραμματέως ή του νομίμου αναπληρωτού του, υπό την επωνυμία του Ιδρύματος και την σφραγίδα αυτού
Άρθρο 6
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος:
 1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.
 2. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
 3. Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξηη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει, θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν παρίσταται το σύνολο των μελών και συμφωνήσει παμψηφεί στην αναγραφή του στην ημερήσια διάταξη
 4. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης.
 5. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού
2.  
  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού
Άρθρο 7
1.  
  Ο Γραμματέας του ιδρύματος:
 1. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία
 3. Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικό) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή η την απώλεια τούτων
2.  
  Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος
3.  
  Το Γραμματέας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού
Άρθρο 8
1.  
  Ο Ταμίας του ιδρύματος:
 1. Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις
 2. Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος σε πιστωτικά ιδρύματα που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος
 4. Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του σχεδίου ισολογισμού του ιδρύματος
2.  
  Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού
Άρθρο 9
1.  
  Η Οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Π.Δ/τος και παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους.
2.  
  Η Οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων
Άρθρο 10 "στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος [...]"
2.  
  Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του
3.  
  Άπαντα τα βιβλία και στοιχεία δύναται να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 11
1.  
  Διάλυση του ιδρύματος - Τύχη περιουσίας αυτού Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ αριθμ. 1387/22.10.91 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β 871 ), με την οποία έγινε αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο δωρεά προς αυτό από τον Ιωάννη Λάτση ποσού πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων (5.000.000 $) για την παροχή αρωγής προς τους ομογενείς από την Αλβανία.
 • Το άρθρο 10 του ν. 1967/1991 (Α 149), με το οποίο συνεστήθη Ίδρυμα με την ως άνω περιουσία για την εκτέλεση του σκοπού δωρεάς.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 108 και 110 του Αστικού Κώδικα καθώς και των άρθρων 101 και 119 του Εισαγωγικού του Νόμου.
 • Την 570/92 γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1387 1991
Διαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό ψόρο κατάνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1991/1967 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάλυση ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ». 2012/99 2012