ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/100

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 261 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (ΦΕΚ 259 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 261 1 Στη Νομαρχία Λακωνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία. 2 Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Λακωνίας διακρίνονται σε Β και Γ Τάξης και είναι τα εξής α/αΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Τελωνείο Γυθείου Γύθειο Β 2 Τελωνείο Νεάπολης Νεάπολη Βοιών Β Βοιών 3 Τελωνείο Μονεμβασίας Μονεμβασία Γ 4 Τελωνείο Ιέρακα Ιέρακος Γ 3 Στην Πλύτρα, στον Πύργο Μάνης και στο Λιμένι Λακωνίας συνιστώνται Τοπικά Γραφεία, υπαγόμενα στο Τελωνείο Γυθείου .
Άρθρο 2
1.  
    Μεταφέρονται στη Νομαρχία Λακωνίας από α) τη Νομαρχία Καρδίτσας από μία (1) θέση των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών, β) τη Νομαρχία Λάρισας από μία (1) θέση των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Τελωνειακών και γ) τη Νομαρχία Τρικάλων μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 201, 265, 273 και 393 του Π.Δ. 551/1988. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παραγρ. 6 του Ν. 2026/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
  • Την Υ. 1847/1078389/1182/0001/7.8.1982 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών -Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525 τ.Β).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη Γνωμοδότηση αριθμ. 542/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-06 Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/47
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/1847/1078389/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1847_1078389_1182_0001 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/241 1993