ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σχέδιο Π.Δ. «Τροποποίηση του Π.Δ. 364/88- «Αναγνώριση Ελληνικών Πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για την έκδοση του πρώτου πιστ/κού ασφαλείας» (159Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 364/1988, αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 3 1 Για να αναγνωρισθεί ελληνικό πλοίο ως «επιβατηγό» πρέπει να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ετών από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης μέχρι τη νηολόγηση του ως επιβατηγού στα Ελληνικά νηολόγια Η απαίτηση αυτή δεν έχει εφαρμογή α) σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν μέχρι 49 επιβάτες, β) σε επαγγελματικό τουριστικά πλοία ξύλινης κατασκευής, ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών, γ) στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία διεθνών πλόων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες Από τα πλοία αυτό της ανωτέρω περιπτώσεως (γ), εκείνα που έχουν θέσει τρόπιδα πριν την 25.5.1980, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να πληρούν και τις εξής επιπρόσθετες απαιτήσεις (i) να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανιχνεύσεως και αναγγελίας πυρκαγιάς (SΡRΙΝΚLΕR) σ όλους τους χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας, κλιμακοστάσια και διαδρόμους, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 12 του Κεφαλαίου ΙΙ-2 της Διεθνούς Σύμβσης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που κυρώθηκε με τον Ν. 1045/1980 (Α 95), όπως έχει τροποποιηθεί, ή τις οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για εγκεκριμένα συστήματα ισοδύναμα προς το σύστημα SΡRΙΝΚLΕR. (ii) να πληρούν, ανάλογα με την κατηγορία τους, τις σχετικές με τα μέτρα πυρασφαλείας απαιτήσεις του Μέρους ΣΤ του Κεφαλαίου ΙΙ-2 της ανωτέρω διεθνούς συμβάσεως, όπως υιοθετήθηκε και υπογράφτηκε την 1 η Νοεμβρίου 1974, στο Λονδίνο. 2 Η αναγνώριση Ελληνικού πλοίου ω «επιβατηγού», που πληροί τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου, συντελείται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος και επέρχεται με την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας του. 3 Ως χρόνος αναγνώρισης λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής από το Διευθυντή της ΕΕΠ της «Ειδικής έκθεσης αναγνώρισης» του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος. 4 Στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία διεθνών πλόων της παραγράφου 1 (γ) που έχουν ηλικία, κατά το χρόνο της αναγνώρισης, μεγαλύτερη των (20) ετών, «δεν επιτρέπεται η εκτέλεση άλλων πλόων, πλην των διεθνών τουριστικών .
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 364/1988, όπως αντικαθίστανται με το παρόν διάταγμα, δεν έχουν εφαρμογή σε πλοία τα οποία αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 364/1988 ή και προϊσχυσάντων αυτού.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 364/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος, πλοία τα οποία θ αναγνωρισθούν, ως επιβατηγά, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ/τος, εφόσον ζητήσουν αλλαγή πλόων μετά την αναγνώριση τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία, ανάλογα με την κατηγορία τους .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 nοp. 3, 32, 36 και 168 παρ. 1 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973(261 Α).
 • Το άρθρο 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (117 Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 303/10.3.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την με αριθμ. 192/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/364 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/364 1988